SKAIDROJUMI
>
Zini savas tiesības un iespējas!
TĒMAS
Linda Ņikona
LV portāls
20. martā, 2024
Lasīšanai: 24 minūtes
RUBRIKA: Skaidrojums
TĒMA: Ceļu satiksme
2
10
2
10

Piemērots tiesību izmantošanas aizliegums vai atņemtas tiesības. Kā tās atjaunot?

FOTO: LETA.

LV portālā, sadaļā “E-konsultācijas”, nereti tiek saņemts jautājums, vai atņemtās transportlīdzekļu vadīšanas tiesības saistībā ar pārkāpumiem ceļu satiksmē var atjaunot ātrāk par noteikto termiņu. Īsā atbildes versija – nē, nevar! Turklāt, ja tiesības bijušas atņemtas, pēc noteiktā termiņa beigām tās ir jāiegūst no jauna. LV portāls skaidro, ar ko atšķiras transportlīdzekļu vadīšanas tiesību atņemšana un tiesību izmantošanas aizliegums par pārkāpumiem ceļu satiksmē un kā, nonākot šādā situācijā, tiesības var atjaunot vai iegūt no jauna. 

Atbilstoši Administratīvās atbildības likumam (AAL) par administratīvo pārkāpumu var piemērot četrus soda veidus: 

 • brīdinājumu; 
 • naudas sodu; 
 • tiesību atņemšanu; 
 • tiesību izmantošanas aizliegumu. 

Brīdinājums un naudas sods ir pamatsodi, bet tiesību atņemšana un tiesību izmantošanas aizliegums papildsodi. 

AAL 13. pantā noteikts, ka administratīvais sods ir ietekmēšanas līdzeklis, kas tiek piemērots administratīvo pārkāpumu izdarījušajai personai, lai aizsargātu sabiedrisko kārtību, atjaunotu taisnīgumu, sodītu par izdarīto pārkāpumu, kā arī atturētu administratīvo pārkāpumu izdarījušo personu un citas personas no turpmākas administratīvo pārkāpumu izdarīšanas. 

Ko nozīmē jēdziens “tiesību atņemšana” un “tiesību izmantošanas aizliegums” 

Atbilstoši AAL 17. pantam tiesību atņemšana ir personai piešķirto tiesību (piem., transportlīdzekļu vadīšanas tiesību; šeit un turpmāk – red. piez.) anulēšana, nosakot tai aizliegumu noteiktu laiku atkārtoti iegūt šīs tiesības. Ja personai tiesības nav piešķirtas, tiesību atņemšana izpaužas kā aizliegums noteiktu laiku tās iegūt. Pēc tiesību atņemšanas termiņa beigām personai tiesības ir jāiegūst no jauna, ievērojot normatīvajos aktos noteikto tiesību piešķiršanas kārtību. Tiesību atņemšanu nosaka uz laiku no viena mēneša līdz pieciem gadiem. 

Savukārt saskaņā ar AAL 18. pantu tiesību izmantošanas aizliegums ir ierobežojums, kas personai noteiktu laiku neļauj izmantot noteiktas tiesības (piem., transportlīdzekļu vadīšanas tiesības), ieņemt noteiktus amatus vai veikt noteikta veida darbību. Pēc tiesību izmantošanas aizlieguma termiņa beigām personai tiesības nav jāiegūst no jauna. Tiesību izmantošanas aizliegumu nosaka uz laiku no viena mēneša līdz diviem gadiem. 

Smagāks papildsods ir tiesību atņemšana 

“Tiesību atņemšana ir smagāks papildsods nekā tiesību izmantošanas aizliegums.”1 

“Būtiskākā atšķirība ir tā, ka tiesību izmantošanas aizlieguma gadījumā, beidzoties papildsoda termiņam, persona var atsākt izmantot savas tiesības bez īpašu formalitāšu kārtošanas. Proti, valsts reģistrā, kurā atzīmēts liegums noteiktu laiku izmantot konkrētās tiesības, šāda atzīme dzēšas un personai vairs nepastāv nekādu ierobežojumu izlietot savas tiesības. 

Savukārt tiesību atņemšanas gadījumā, beidzoties papildsodā paredzētajam termiņam, personai neatjaunojas iepriekš iegūtās tiesības. Personai šādas tiesības ir jāiegūst no jauna atbilstoši kārtībai, ko paredz katras nozares tiesību normas, kas cita starpā var ietvert specializētu mācību programmu apguvi, eksāmenu kārtošanu, valsts nodevu nomaksu un citus apgrūtinājumus.”2

Administratīvie pārkāpumi ceļu satiksmē, tostarp pārkāpumi, par kuriem piemēro tiesību atņemšanu vai tiesību izmantošanas aizliegumu, un kompetence šādu administratīvo pārkāpumu procesā ir noteikta Ceļu satiksmes likumā (CSL).  

Turpretī kārtību, kādā iegūst un atjauno mehānisko transportlīdzekļu, tramvaju un velosipēdu vadītāja tiesības, kādā iegūst transportlīdzekļu vadīšanas tiesības, ja tās atņemtas saskaņā ar AAL 17. pantu (“Tiesību atņemšana”), kā arī termiņus un kārtību, kādā izsniedz, maina un atjauno vadītāja apliecību, nosaka Ministru kabineta noteikumi Nr. 103 “Transportlīdzekļu vadītāja tiesību iegūšanas un atjaunošanas kārtība un vadītāja apliecības izsniegšanas, apmaiņas, atjaunošanas un iznīcināšanas kārtība” (turpmāk – MK noteikumi). 

Tiesības var atņemt uz noteiktu un nenoteiktu laiku 

CSL 29. pantā noteikts, ka transportlīdzekļu vadīšanas tiesības var atņemt: 

 • uz noteiktu laiku – kā transportlīdzekļa vadītāja uzvedības ietekmēšanas līdzekli, uzliekot sodu par likumā paredzētajiem administratīvajiem pārkāpumiem, vai atbilstoši CSL noteiktajai pārkāpumu uzskaites punktu sistēmai, kā arī Krimināllikumā (KL) noteiktajos gadījumos; 
 • uz nenoteiktu laiku –, ja ir attiecīgs medicīniskās ekspertīzes atzinums par to, ka transportlīdzekļa vadītājam radušās medicīniskas pretindikācijas transportlīdzekļa vadīšanai. 

Atbilstoši CSL laika periodu, uz kuru transportlīdzekļa vadītājam ir atņemtas transportlīdzekļa vadīšanas tiesības, neieskaita vadītāja stāžā. 

Kā atjaunot transportlīdzekļu vadītāja tiesības, ja tās atņemtas 

 • Ja tiesības atņemtas uz laiku līdz gadam 

Ja personai transportlīdzekļu vadīšanas tiesības ir atņemtas uz laiku līdz gadam par pārkāpumiem ceļu satiksmē (izņemot pārkāpumus par transportlīdzekļa vadīšanu alkoholisko dzērienu, narkotisko, psihotropo, toksisko vai citu apreibinošo vielu ietekmē, kā arī gadījumus, ja personai pārkāpumu uzskaites punktu sistēmas ietvaros ir noteikts transportlīdzekļu vadīšanas tiesību izmantošanas aizliegums), personai, lai atjaunotu transportlīdzekļu vadīšanas tiesības, normatīvajos aktos par transportlīdzekļu vadīšanas tiesību iegūšanu un atjaunošanu noteiktajā kārtībā jānokārto teorētiskais eksāmens. 

MK noteikumu 40.2 1. punktā noteikts, ka šādā gadījumā personai jānokārto B kategorijai atbilstošs teorētiskais eksāmens vienā no CSDD klientu apkalpošanas centriem, kurā to pieņem. Ja vadītāja apliecībā atzīmēta tikai AM, A1, A2, A vai B1 kategorija, personai jānokārto attiecīgajai kategorijai atbilstošs teorētiskais eksāmens, bet, ja vadītāja apliecībā atzīmēta tikai TRAM vai TROL kategorija, personai jānokārto attiecīgajai kategorijai atbilstošs teorētiskais eksāmens. 

NB! Raksta tapšanas brīdī CSL nebija nevienas tiesību normas, kas paredz tiesību atņemšanu līdz vienam gadam un kura nav saistīta ar pārkāpumiem par transportlīdzekļa vadīšanu alkoholisko dzērienu, narkotisko, psihotropo, toksisko vai citu apreibinošo vielu ietekmē, vai gadījumu, kad personai pārkāpumu uzskaites punktu sistēmas ietvaros ir noteikts transportlīdzekļu vadīšanas tiesību izmantošanas aizliegums. 

 • Ja tiesības atņemtas uz gadu vai ilgāk 

Ja personai transportlīdzekļu vadīšanas tiesības ir atņemtas uz gadu vai ilgāk vai transportlīdzekļu vadīšanas tiesības ir atņemtas par transportlīdzekļa vadīšanu alkoholisko dzērienu, narkotisko, psihotropo, toksisko vai citu apreibinošo vielu ietekmē, kā arī ja personai pārkāpumu uzskaites punktu sistēmas ietvaros ir noteikts transportlīdzekļu vadīšanas tiesību izmantošanas aizliegums, personai, lai atjaunotu transportlīdzekļu vadīšanas tiesības, normatīvajos aktos par transportlīdzekļu vadīšanas tiesību iegūšanu un atjaunošanu noteiktajā kārtībā jānokārto teorētiskais un vadīšanas eksāmens. 

Atbilstoši MK noteikumu 40.2 2. un 39.4. punktam šādos gadījumos personai jānokārto B kategorijai atbilstošs teorētiskais un vadīšanas eksāmens vienā no CSDD klientu apkalpošanas centriem, kurā minētos eksāmenus pieņem. Ja vadītāja apliecībā atzīmēta tikai AM, A1, A2, A vai B1 kategorija, personai jānokārto attiecīgajai kategorijai atbilstošs teorētiskais un vadīšanas eksāmens, bet, ja vadītāja apliecībā atzīmēta tikai TRAM vai TROL kategorija, personai jānokārto attiecīgajai kategorijai atbilstošs teorētiskais eksāmens. 

Papildus jānorāda: gadījumos, kad tiesības ir atņemtas par transportlīdzekļa vadīšanu alkoholisko dzērienu, narkotisko, psihotropo, toksisko vai citu apreibinošo vielu ietekmē, lai atjaunotu vadīšanas tiesības pēc to atņemšanas, personai jāveic arī pirmstermiņa veselības pārbaude. 

Proti, CSL 30.1 panta piektajā daļā noteikts, ka pirmstermiņa veselības pārbaudi veic transportlīdzekļa vadītājam, kas sodīts par transportlīdzekļa vadīšanu alkoholisko dzērienu reibumā, narkotisko vai citu apreibinošo vielu ietekmē vai par atteikšanos no pārbaudes alkohola koncentrācijas noteikšanai, kā arī no narkotisko vai citu apreibinošo vielu ietekmes pārbaudes.  

Piemēri: 

 • Jānis ir ieguvis A, B un C kategorijas transportlīdzekļu vadīšanas tiesības. 2022. gada 16. janvārī viņam tika piemērots administratīvais sods par transportlīdzekļa vadīšanu alkohola reibumā. Asins pārbaudē konstatētā alkohola koncentrācija asinīs bija 1,4 promiles. Par minēto pārkāpumu Jānim piemēroja naudas sodu 1400 eiro apmērā un atņēma transportlīdzekļu vadīšanas tiesības uz trim gadiem saskaņā ar CSL 62. panta trešo daļu. Naudas sodu Jānis uzreiz samaksāja. Lai Jānis varētu atjaunot A, B un C kategorijas transportlīdzekļu vadīšanas tiesības, pēc 2025. gada 16. janvāra Jānim jāveic pirmstermiņa veselības pārbaude un jānokārto tikai B kategorijai atbilstošs teorētiskais un vadīšanas eksāmens CSDD. 
 • Kārlis ir ieguvis B, C un D kategorijas transportlīdzekļu vadīšanas tiesības. 2024. gada 1. februārī viņam tika piemērots administratīvais sods par atļautā braukšanas ātruma pārsniegšanu vairāk nekā 60 km/h apdzīvotā vietā ar kravas automobili, kura pilna masa ir 8 t. Atbilstoši CSL 55. panta divdesmit sestajai daļai Kārlim piemēroja naudas sodu 1250 eiro apmērā un atņēma transportlīdzekļu vadīšanas tiesības uz 24 mēnešiem. Naudas sodu Kārlis uzreiz nesamaksāja. Lai Kārlis varētu atjaunot B, C un D kategorijas transportlīdzekļu vadīšanas tiesības, Kārlim obligāti jāsamaksā piemērotais naudas sods un pēc 2026. gada 1. februāra jānokārto tikai B kategorijai atbilstošs teorētiskais un vadīšanas eksāmens CSDD. 
 • Anna 2019. gadā ieguva A kategorijas transportlīdzekļu vadīšanas tiesības. 2023. gada 6. augustā Anna sakrāja 16 pārkāpumu uzskaites punktus, divu gadu laikā vairākkārt pārkāpjot ceļu satiksmes regulēšanas noteikumus un atļauto braukšanas ātrumu. Saskaņā ar CSL 43.1 panta piektās daļas 6. punktu Annai tika piemērots ietekmēšanas līdzeklis – transportlīdzekļu vadīšanas tiesību izmantošanas aizliegums uz vienu gadu –, jo viņa sasniedza maksimālo uzskaites punktu skaitu. Pēc tiesību izmantošanas aizlieguma beigām, 2024. gada 6. augustā, lai atjaunotu vadīšanas tiesības, Annai sekmīgi jānokārto A kategorijai atbilstošs gan teorētiskais, gan vadīšanas eksāmens CSDD.
 • Ja tiesības zaudē pārkāpumu uzskaites punktu sistēmas ietvaros

Atbilstoši CSL 43.1 panta sestajai daļai gadījumā, ja pārkāpumu uzskaites punktu sistēmas ietvaros 10 gadu laikā tiesību izmantošanas aizliegums personai piemērots divas reizes, persona zaudē transportlīdzekļa vadīšanas tiesības. Šādā gadījumā atgūt vadīšanas tiesības drīkst ne ātrāk kā pēc pieciem gadiem. 

Turklāt saskaņā ar CSDD mājaslapā pieejamo informāciju, lai tās atgūtu, jāveic visas darbības, kas attiecas uz vadīšanas tiesību pirmreizējo iegūšanu (apmācība autoskolā, veselības pārbaude, eksāmeni CSDD). 

Kā atjaunot transportlīdzekļu vadītāja tiesības, ja tām piemērots izmantošanas aizliegums 

Kā jau iepriekš tika minēts, saskaņā ar AAL pēc tiesību izmantošanas aizlieguma termiņa beigām personai tiesības nav jāiegūst no jauna un tās var atsākt izmantot bez īpašu formalitāšu kārtošanas. LV portāls vērš uzmanību, ka minētais attiecas uz tiem gadījumiem, kad transportlīdzekļu vadīšanas tiesību izmantošanas aizliegums piemērots par pārkāpumiem ceļu satiksmē kā administratīvais papildsods. 

Piemēri: 

 • Līga ar vieglo automobili 2024. gada 1. martā izraisīja ceļu satiksmes negadījumu. Nesagaidot policijas ierašanos, viņa negadījuma vietu pameta. Saskaņā ar CSL 63. panta piekto daļu Līgai par ceļu satiksmes negadījuma vietas atstāšanu pēc ceļu satiksmes negadījuma, pārkāpjot noteikto kārtību, tika piemērots naudas sods 350 eiro apmērā un tiesību izmantošanas aizliegums uz sešiem mēnešiem. Naudas sodu Līga uzreiz samaksāja. Pēc tiesību izmantošanas aizlieguma termiņa beigām, 2024. gada 1. septembra, Līga var atsākt izmantot savas tiesības. 
 • Ansis 2024. gada 3. martā pa šoseju, uz kuras atļautais braukšanas ātrums ir 90 km/h, brauca ar motociklu, sasniedzot ātrumu 145 km/h. Viņu apstādināja policija un atbilstoši CSL 55. panta deviņpadsmitajai daļai piemēroja naudas sodu 300 eiro apmērā un tiesību izmantošanas aizliegumu uz trim mēnešiem. Naudas sodu Ansis samaksāja. Savukārt izmantot savas transportlīdzekļu vadīšanas tiesības viņš varēs atsākt bez īpašām formalitātēm pēc tiesību izmantošanas aizlieguma termiņa beigām, t. i., 2024. gada 3. jūnijā. 

Kā rīkoties citos gadījumos, lai atjaunotu vadīšanas tiesības, ja personai saskaņā ar CSL ir piemērots transportlīdzekļu vadīšanas tiesību izmantošanas aizliegums, noteikts MK noteikumu 39. punktā. Minētais punkts sistemātiski mijiedarbojas ar CSL 30. panta otro daļu, kura paredz, ka transportlīdzekļu vadīšanas tiesības nedrīkst izmantot, ja: 

 • beidzies transportlīdzekļa vadītāja apliecības derīguma termiņš, – šajā gadījumā, lai atjaunotu vadīšanas tiesības, personai jāsaņem jauna vadītāja apliecība CSDD; 
 • personu apliecinošajā dokumentā norādītais vārds, uzvārds vai personas kods neatbilst transportlīdzekļa vadītāja apliecībā esošajam un 30 dienu laikā transportlīdzekļa vadītāja apliecība nav apmainīta, – šajā gadījumā, lai atjaunotu vadīšanas tiesības, personai jāsaņem jauna vadītāja apliecība CSDD; 
 • par Ceļu satiksmes noteikumu (CSN) pārkāpumu uzliktais naudas sods nav samaksāts gada laikā no soda uzlikšanas dienas, – šajā gadījumā, lai atjaunotu vadīšanas tiesības, personai jāsamaksā naudas sods; 
 • transportlīdzekļa vadītājs nav normatīvajos aktos noteiktajā termiņā veicis kārtējo veselības pārbaudi vai veselības pirmstermiņa pārbaudi, – šajā gadījumā, lai atjaunotu vadīšanas tiesības, personai jāveic attiecīgā veselības pārbaude; 
 • pārkāpumu uzskaites punktu sistēmas ietvaros transportlīdzekļa vadītājam ir piemērots ietekmēšanas līdzeklis (transportlīdzekļu vadīšanas tiesību izmantošanas aizliegums), – šajā gadījumā personai jānokārto B kategorijai atbilstošs teorētiskais un vadīšanas eksāmens vienā no CSDD klientu apkalpošanas centriem, kurā šos eksāmenus pieņem (ja vadītāja apliecībā atzīmēta tikai AM, A1, A2, A vai B1 kategorija, personai jānokārto attiecīgajai kategorijai atbilstošs teorētiskais un vadīšanas eksāmens, bet, ja vadītāja apliecībā atzīmēta tikai TRAM vai TROL kategorija, personai jānokārto attiecīgajai kategorijai atbilstošs teorētiskais eksāmens); 
 • ārvalstī izsniegtā vadītāja apliecība neatbilst CSL 47. panta pirmajā daļā minētajām prasībām vai ārvalstī izsniegtā vadītāja apliecība, kas atbilst CSL 47. panta pirmajā daļā minētajām prasībām, nav apmainīta atbilstoši CSL 47. panta otrās daļas nosacījumiem, – šajā gadījumā transportlīdzekļa vadītājam, kurš ierodas Latvijā no ārvalstīm un uzturas Latvijā ilgāk par vienu gadu, noteiktajā kārtībā jāapmaina transportlīdzekļa vadītāja apliecība CSDD, izņemot Eiropas Savienības dalībvalsts, Eiropas Brīvās tirdzniecības asociācijas dalībvalsts vai Apvienotās Karalistes izsniegtu vadītāja apliecību, kā arī personas, kas bauda diplomātiskās vai konsulārās imunitātes un privilēģijas; 
 • transportlīdzekļa vadītāja apliecība ir nozagta vai zudusi un 30 dienu laikā no attiecīgās informācijas reģistrācijas dienas transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistrā nav saņemta jauna transportlīdzekļa vadītāja apliecība, – šajā gadījumā, lai atjaunotu vadīšanas tiesības, personai jāsaņem jauna vadītāja apliecība; 
 • personai ārvalstī ir spēkā esošs transportlīdzekļu vadīšanas tiesību izmantošanas aizliegums vai atņemtas transportlīdzekļu vadīšanas tiesības, – šajā gadījumā personai jānokārto B kategorijai atbilstošs teorētiskais eksāmens (ja personai piemērots tiesību izmantošanas aizliegums vai transportlīdzekļu vadīšanas tiesības atņemtas uz laiku līdz vienam gadam (ja vadītāja apliecībā atzīmēta tikai AM, A1, A2, A vai B1 kategorija, persona nokārto attiecīgajai kategorijai atbilstošu teorētisko eksāmenu, bet, ja vadītāja apliecībā atzīmēta tikai TRAM vai TROL kategorija, persona nokārto attiecīgajai kategorijai atbilstošu teorētisko eksāmenu)) vai jānokārto B kategorijai atbilstošs teorētiskais un vadīšanas eksāmens (ja personai piemērots tiesību izmantošanas aizliegums vai tiesības atņemtas uz gadu vai ilgāk, vai ja transportlīdzekļu vadīšanas tiesības ir atņemtas par transportlīdzekļa vadīšanu alkoholisko dzērienu, narkotisko, psihotropo, toksisko vai citu apreibinošo vielu ietekmē (ja vadītāja apliecībā atzīmēta tikai AM, A1, A2, A vai B1 kategorija, persona nokārto attiecīgajai kategorijai atbilstošu teorētisko un vadīšanas eksāmenu, bet, ja vadītāja apliecībā atzīmēta tikai TRAM vai TROL kategorija, persona nokārto attiecīgajai kategorijai atbilstošu teorētisko eksāmenu)) vienā no CSDD klientu apkalpošanas centriem, kurā minētos eksāmenus pieņem. 

Redzams, ka tiesību izmantošanas aizlieguma piemērošanā pastāv izņēmuma gadījumi, kad pēc tiesību izmantošanas aizlieguma termiņa beigām personai tiesības tomēr jāiegūst no jauna. 

Viens no tiem ir transportlīdzekļu vadīšanas tiesību izmantošanas aizliegums uz gadu pārkāpumu uzskaites punktu sistēmas ietvaros. Kā iepriekš LV portālam skaidroja Tieslietu ministrija, pārkāpumu uzskaites punktu sistēma ir ietekmēšanas līdzeklis, nevis atsevišķs administratīvā soda veids.  

Vairāk par konkrēto tēmu LV portāla publikācijās: 

Kā otrs izņēmums jāmin ārvalstīs piemērots tiesību izmantošanas aizliegums vai atņemtas tiesības, jo arī šajā gadījumā, lai atjaunotu vadīšanas tiesības, nepieciešams kārtot vai nu teorētisko, vai teorētisko un vadīšanas eksāmenu. Kā norāda CSDD, attiecīgā prasība izriet no MK noteikumu 39. punkta, kas nosaka tiesību atgūšanas veidus konkrētajos gadījumos, kurus savukārt ietekmē termiņš, uz kādu ārvalstī piemērots tiesību izmantošanas aizliegums vai tiesību atņemšana. 

Ja tiesības atņemtas Krimināllikumā noteiktajā kārtībā 

CSL 30. panta pirmā daļa paredz, ka aizliegumu izmantot transportlīdzekļu vadīšanas tiesības nosaka arī transportlīdzekļa vadītājam, kurš alkohola reibumā vai narkotisko vai citu apreibinošo vielu ietekmē ir izdarījis noziedzīgu nodarījumu pret ceļu satiksmes drošību, par kuru var saukt pie kriminālatbildības. Šādā gadījumā transportlīdzekļa vadītājam ir aizliegts izmantot transportlīdzekļu vadīšanas tiesības un viņa transportlīdzekļa vadītāja apliecība aizturama līdz laikam, kad Valsts policijas amatpersona vai procesa virzītājs krimināllietā pieņem attiecīgu lēmumu. 

Atbilstoši MK noteikumu 39.1 punktam, ja personai KL noteiktajā kārtībā tiek atņemtas transportlīdzekļu vadīšanas tiesības, personai, lai atjaunotu vadītāja tiesības, jānokārto B kategorijai atbilstošs teorētiskais un vadīšanas eksāmens vienā no CSDD klientu apkalpošanas centriem, kurā minētos eksāmenus pieņem. Ja vadītāja apliecībā atzīmēta tikai AM, A1, A2, A vai B1 kategorija, personai jānokārto attiecīgajai kategorijai atbilstošs teorētiskais un vadīšanas eksāmens, bet, ja vadītāja apliecībā atzīmēta tikai TRAM vai TROL kategorija, personai jānokārto attiecīgajai kategorijai atbilstošs teorētiskais eksāmens. 

Vienlaikus CSL 22. panta pirmajā prim viens daļā paredzēts, ka transportlīdzekļu vadīšanas tiesības un transportlīdzekļa vadītāja apliecību līdz sodāmības dzēšanai vai noņemšanai nevar iegūt un atgūt persona, kura sodīta par noziedzīgu nodarījumu pret satiksmes drošību saskaņā ar KL 262. pantu (“Transportlīdzekļa vadīšana alkohola, narkotisko, psihotropo, toksisko vai citu apreibinošu vielu ietekmē”) un 262.1 pantu (“Atteikšanās no alkohola, narkotisko, psihotropo, toksisko un citu apreibinošu vielu ietekmes pārbaudes un ceļu satiksmes negadījuma vietas atstāšana”). 

Kāds sods paredzēts par braukšanu tiesību izmantošanas aizlieguma un tiesību atņemšanas laikā 

Saskaņā ar CSL 51. panta ceturto daļu par transportlīdzekļa vadīšanu, ja ir spēkā transportlīdzekļu vadīšanas tiesību izmantošanas aizliegums, izņemot gadījumu, kad minētais aizliegums piemērots saskaņā ar AAL 18. pantu (“Tiesību izmantošanas aizliegums”), pārkāpumu uzskaites punktu sistēmas ietvaros vai par transportlīdzekļu vadīšanas tiesību atņemšanu ārvalstīs, paredzēts naudas sods transportlīdzekļa vadītājam astoņu naudas soda vienību (40 eiro) apmērā. 

CSL 51. panta sestajā daļā noteikts, ka par transportlīdzekļa vadīšanu, ja nav transportlīdzekļu vadīšanas tiesību (transportlīdzekļu vadīšanas tiesības nav noteiktajā kārtībā iegūtas vai ir atņemtas) vai ir spēkā transportlīdzekļu vadīšanas tiesību izmantošanas aizliegums, kas piemērots saskaņā ar AAL18. pantu (“Tiesību izmantošanas aizliegums”), pārkāpumu uzskaites punktu sistēmas ietvaros vai par transportlīdzekļu vadīšanas tiesību atņemšanu ārvalstīs, tiek piemērots naudas sods transportlīdzekļa vadītājam no 56 līdz 114 naudas soda vienībām (no 280 līdz 570 eiro). 

Savukārt atbilstoši KL 262. panta pirmajai daļai par transportlīdzekļa vadīšanu, ja nav atbilstošas kategorijas transportlīdzekļu vadīšanas tiesību (transportlīdzekļu vadīšanas tiesības noteiktā kārtībā nav iegūtas vai ir atņemtas) un ja vadītājs atrodas alkohola, narkotisko, psihotropo, toksisko vai citu apreibinošo vielu ietekmē, paredzēts sods ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz vienam gadam vai ar īslaicīgu brīvības atņemšanu, vai ar probācijas uzraudzību, vai ar sabiedrisko darbu, vai ar naudas sodu, atņemot transportlīdzekļu vadīšanas tiesības uz pieciem gadiem. 

1 Aut. kol. Andruškina, I., Armagana, S., Badovskis, M., Bērziņš, G. u. c. Administratīvo pārkāpumu tiesības: Administratīvās atbildības likuma skaidrojumi. Rīga: Tiesu namu aģentūra, 2020, 126. lpp. 

2 Turpat, 127. lpp.

Labs saturs
10
Pievienot komentāru
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
LATVIJAS REPUBLIKAS OFICIĀLAIS IZDEVUMS
ŽURNĀLS TIESISKAI DOMAI UN PRAKSEI