SKAIDROJUMI
>
Zini savas tiesības un iespējas!
TĒMAS
Lidija Dārziņa
LV portāls
19. oktobrī, 2016
Lasīšanai: 13 minūtes
RUBRIKA: Skaidrojums
TĒMA: Nodokļi
2
3
2
3

Autoratlīdzības saņēmējs. Kas jāzina par nodokļiem

Publicēts pirms 6 gadiem. Izvērtē satura aktualitāti! >>

LV portāla infografika

Autoratlīdzībai ir noteikta īpaša valsts sociālo apdrošināšanas obligāto iemaksu (VSAOI) veikšanas kārtība, un ir situācijas, kad saņēmējam nav pienākuma to darīt. Veicot obligātās iemaksas no autoratlīdzības ienākumiem, persona ir sociāli apdrošināta, proti, iemaksas dod tiesības uz slimības, vecāku, maternitātes un citiem sociālās nodrošināšanas pabalstiem, kā arī veido pensijas kapitālu.
īsumā
 • Autoratlīdzības saņēmējam ir tiesības no autoratlīdzības obligātās sociālās iemaksas neveikt, ja viņš vienlaikus ir arī darba ņēmējs pie autoratlīdzības izmaksātāja vai pie kāda cita darba devēja.
 • Ja autoratlīdzība sasniedz 370 eiro mēnesī (minimālās algas apmērs valstī šogad), no tās sociālās iemaksas jāveic obligāti.
 • Sociālās iemaksas no autoratlīdzības, neatkarīgi no to apmēra, var veikt arī brīvprātīgi. Taču minimālais maksājums nevar būt mazāks kā no 370 eiro.
 • Obligātās iemaksas valsts budžetā jāiemaksā reizi ceturksnī.

Valsts ieņēmumu dienests (VID) regulāri atgādina, ka tām fiziskajām personām, kuru ienākums no autoratlīdzības (honorāriem) mēnesī ir vismaz 370 eiro (valstī noteiktais minimālās algas apmērs) un kuras vienlaikus nav darba attiecībās nedz ar autoratlīdzības izmaksātāju, nedz ar kādu citu darba devēju, jāreģistrējas VID pašnodarbinātās personas statusā un reizi ceturksnī jāveic obligātās iemaksas valsts budžetā 30,58% apmērā no brīvi izraudzītas saņemtā ienākuma daļas, bet ne mazāk kā no 370 eiro.

Autoratlīdzības izmaksātājam ne vēlāk kā līdz ienākuma izmaksas mēnesim sekojošā mēneša 15. datumam  ir pienākums izsniegt autoratlīdzības (honorāra) saņēmējam paziņojumu par izmaksātajām ar iedzīvotāju ienākuma nodokli (IIN) apliekamajām summām, kas nav saistītas ar darba attiecībām, un no šīm summām ieturēto iedzīvotāju ienākuma nodokli, kā arī nosūtīt paziņojumu VID. Paziņojumā uzrāda līgumā norādīto autoratlīdzību (bruto) un izdevumus, kas saistīti ar autora darba radīšanu, kuru normas ir noteiktas 15%-40% apmērā, ņemot vērā autordarba veidu.

Ar ienākuma gūšanu saistīto izdevumu apmērs ir noteikts Ministru kabineta 2010. gada 21. septembra noteikumu Nr. 899 "Likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" normu piemērošanas kārtība" 57. punktā.

Piemēram, ja līgumā noteiktā autoratlīdzība par rakstiem žurnālā ir 500 eiro, no tiem atskaitāmi izdevumi 15% apmērā, t.i., 75 eiro. Tā kā ienākums no autoratlīdzības ir 425 eiro un autors to saņēmis 2016. gada septembrī, tad līdz 2016. gada 10. oktobrim autoram bija obligāti jāreģistrējas VID kā pašnodarbinātajai personai un līdz 2016. gada 17. oktobrim bija jāveic obligātās iemaksas 30,58% apmērā no vismaz 370 eiro, t.i., 113,15 eiro apmērā.

Iemaksas var neveikt

Autoratlīdzības saņēmējam ir tiesības no autoratlīdzības ienākuma obligātās sociālās iemaksas neveikt šādos gadījumos:

 • autoratlīdzības saņēmējs vienlaikus ir arī darba ņēmējs pie autoratlīdzības izmaksātāja vai pie kāda cita darba devēja;
 • autoratlīdzības saņēmējs ir I vai II grupas invalīds;
 • autoratlīdzības saņēmējs ir sasniedzis vecumu, kas dod tiesības saņemt valsts vecuma pensiju (arī priekšlaicīgi).

Šādu kārtību nosaka likuma "Par valsts sociālo apdrošināšanu" 6. panta (Obligāti sociāli apdrošināmās personas atbilstoši to nodarbinātībai, vecumam, veselības stāvoklim un sociālās apdrošināšanas veidiem) 13. un 14. daļa.

Lai nodrošinātu darba ņēmēju sociālo aizsardzību un veicinātu godprātīgu nodokļu saistību izpildi, VID aicina arī autoratlīdzību izmaksātājus (juridiskās personas) informēt savus darbiniekus – autoratlīdzību saņēmējus (fiziskās personas) – par speciālo nodokļu maksāšanas kārtību no autoratlīdzībām.

Ja autoratlīdzības saņēmējs ir darba ņēmējs

Kā LV portālam e-konsultācijā Nr. 10444 norādījusi Valsts darba inspekcijas Darba tiesību nodaļas Konsultatīvā centra vadītāja Zaiga Strode, Darba likums neaizliedz izgatavot autordarbu arī darba tiesisko attiecību ietvaros, ja ir noslēgts darba līgums.

Latvijā ierasta prakse ir tāda, ka, piemēram, žurnālistam medijā ir noteikta amatalga, kura tiek aplikta ar darbaspēka nodokļiem (iedzīvotāju ienākuma nodoklis – 23% un VSAOI – 34,09%, no kuriem 23,59% maksā darba devējs, 10,50% – darbinieks), savukārt par sagatavotajām publikācijām aprēķinātais honorārs tiek aplikts tikai ar IIN, bet no tā netiek veiktas sociālās iemaksas. Likums tādu kārtību neliedz.

LV portāls lūdza Valsts ieņēmumu dienestam šo situāciju izklāstīt detalizētāk, ņemot vērā to, ka honorāra apmērs katru mēnesi atšķiras, un tas var nesasniegt 370 eiro mēnesī. Ja autoratlīdzības saņēmējs ir nodarbināts pie darba devēja, viņš pats par sevi var maksāt VSAOI. Vai iemaksas var veikt no jebkuras brīvi izvēlētas autoratlīdzības summas? Piemēram, persona saņem mēnesī 120 eiro, vai sociālās iemaksas jāmaksā no 120 eiro? Ja saņem mēnesī 500 eiro, vai var maksāt tikai no 200 eiro?

Kā skaidro VID, ja autoratlīdzības saņēmējs ir arī darba ņēmējs, autoratlīdzības saņēmējam ir tiesības izvēlēties:

 1. no autoratlīdzības (autortiesību un blakustiesību atlīdzības) ienākuma neveikt obligātās iemaksas;
 2. no autoratlīdzības (autortiesību un blakustiesību atlīdzības) ienākuma veikt obligātās iemaksas atbilstoši pašnodarbinātajai personai noteiktajai likmei un kārtībai.

Autoratlīdzības saņēmēja obligāto iemaksu objekts ir brīvi izraudzīti ienākumi no paša radītā autordarba. Vienlaikus jāņem vērā, ka brīvi izraudzītā obligāto iemaksu objekta minimālais apmērs nevar būt mazāks par  370 eiro mēnesī. Šādu obligāto iemaksu objekta izvēli autoratlīdzības saņēmējs (pašnodarbinātā persona) var izdarīt tikai vienu reizi pārskata ceturksnī.

Ja autoratlīdzības saņēmējs ir arī darba ņēmējs un ir saņēmis honorāru 120 eiro mēnesī, obligātās iemaksas var neveikt vai arī iemaksāt no lielākas summas par saņemto autoratlīdzību - 370 eiro. Savukārt, ja līdz ar darba algu saņem arī honorāru 500 eiro mēnesī, obligātās iemaksas var neveikt vai maksāt gan no 370, gan visas summas – 500 eiro.

Kā reģistrēties par pašnodarbināto?

Autoratlīdzības saņēmējam jāreģistrējas pašnodarbinātās personas statusā līdz nākamā mēneša 10. datumam, kad ienākums no autoratlīdzības ir vismaz 370 eiro. Kā tas ir praktiski izdarāms? VID izklāsta iespējas.

Lai autoratlīdzības saņēmēju reģistrētu kā pašnodarbināto personu, autors VID iesniedz brīvas formas iesniegumu ar lūgumu reģistrēt kā pašnodarbināto personu valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu veicēju. Iesniegumu var iesniegt ar pasta starpniecību vai elektroniski ar drošu elektronisko parakstu, nosūtot to uz Valsts ieņēmumu dienesta e-pasta adresi vid@vid.gov.lv

Pastāv arī attālinātas reģistrēšanās iespēja. Ja autoratlīdzības saņēmējs ir reģistrēts kā VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmas (EDS) lietotājs, tad pieteikumu VID var iesniegt, izmantojot Elektroniskās deklarēšanas sistēmu – izvēloties dokumentu grupu "Nodokļu maksātāja pamatdarbības veida un reģistrācijas datu izmaiņu veidlapas"/ "Nodokļu maksātāja (fiziskās personas) reģistrācijas dati". No saraksta jāizvēlas "Autoratlīdzības maksātājs" un jāizvēlas "Reģistrēties".

Kā aizpildīt ziņojuma veidlapu par iemaksām?

Obligāto iemaksu maksājumi valsts budžetā ir veicami reizi ceturksnī – šogad tie ir līdz 15. janvārim, 15. aprīlim, 15. jūlijam un 17. oktobrim. Reizi ceturksnī līdz minētajiem datumiem autoratlīdzības saņēmējam ir arī jāiesniedz VID ziņojums par veiktajām obligātajām iemaksām attiecīgajā ceturksnī.

Ziņojumu var iesniegt:

 • personīgi jebkurā VID klientu apkalpošanas centrā;
 • elektroniskā veidā (izmantojot drošu elektronisko parakstu, nosūtīt ziņojumu uz VID klientu apkalpošanas centra e-pasta adresi);
 • izmantojot VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmu (EDS ikviens var pieslēgties, izmantojot portāla www.latvija.lv piedāvāto autentifikāciju ar internetbanku, Pilsonības un migrācijas pārvaldes izsniegto eID viedkarti vai Latvijas Valsts radio un televīzijas centra izsniegto elektronisko paraksta viedkarti (e-parakstu);
 • nosūtot ziņojumu pa pastu uz VID administrācijas adresi Rīgā, Talejas ielā 1, LV-1978.

Veidlapa "Ziņojums par veiktajām obligātajām iemaksām ... ceturksnī" pieejama VID mājaslapas sadaļā Privātpersonām/Autoratlīdzība. (Veidlapa ir Ministru kabineta 2010. gada 7. septembra noteikumu Nr.827  4. pielikums.)

Ziņojumā ir septiņas norādes. Kas no norādītā būtu jāņem vērā žurnālistam? VID skaidro, ka uz žurnālistu attiecināmas ir sekojošās:

 • pašnodarbinātais, kurš ir pakļauts valsts pensiju apdrošināšanai, invaliditātes apdrošināšanai, maternitātes un slimības apdrošināšanai un vecāku apdrošināšanai (pašnodarbinātais vispārējā gadījumā vai pašnodarbinātais – invalīds);
 • pašnodarbinātais, kurš ir pakļauts valsts pensiju apdrošināšanai, maternitātes un slimības apdrošināšanai un vecāku apdrošināšanai (pašnodarbinātais, kurš ir sasniedzis vecumu, kas dod tiesības saņemt valsts vecuma pensiju, vai kuram ir piešķirta valsts vecuma pensija (tai skaitā priekšlaicīgi), vai kuram ir piešķirta valsts vecuma pensija ar atvieglotiem noteikumiem).

Ja žurnālists nav sasniedzis vecumu, kas dod tiesības saņemt valsts vecuma pensiju, tad veidlapā "Ziņojums par pašnodarbinātā… valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām" jāatzīmē pirmā norāde: "pašnodarbinātais, kurš ir pakļauts valsts pensiju apdrošināšanai, invaliditātes apdrošināšanai, maternitātes un slimības apdrošināšanai un vecāku apdrošināšanai (pašnodarbinātais vispārējā gadījumā vai pašnodarbinātais – invalīds)", EDS - ailē apdrošinātās personas statuss - jāizvēlas "PN" – pašnodarbinātais.

Veidlapā ir arī tabula. Kā to aizpildīt?

Piemēram, autoratlīdzības saņēmējs ir izvēlējies obligāto iemaksu objektu minimālās algas apmērā. Ziņojumu aizpilda šādi:


Rādītāji
 

Ceturkšņa mēnesis
 


Kopā
1 2 3

Valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu objekts (eiro)
 

0,00

370,00
0,00 370,00

Aprēķinātās valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (eiro)
 

0,00

113,15
0,00 113,15

Iemaksas – no brīvi izraudzīta ienākuma, bet ne mazāka par 370 eiro

VID informācijā norādīts: autoratlīdzības saņēmējs arī gadījumā, ja ienākums no autoratlīdzības mēnesī nesasniedz 370 eiro, var brīvprātīgi reģistrēties pašnodarbinātās personas statusā un veikt obligātās iemaksas. Pieņemsim, ka honorārs jūlijā ir bijis 120 eiro, augustā 420 eiro, septembrī 190 eiro. Autoratlīdzības saņēmējs vēlas veikt iemaksas par katru mēnesi šajā ceturksnī. No kādas summas viņš var veikt iemaksas, un kā to atspoguļot ziņojumā par iemaksām?

Kā skaidro VID, autoratlīdzības saņēmēja obligāto iemaksu objekts ir brīvi izraudzīti ienākumi no paša radītā autordarba, kura minimālais apmērs nevar būt mazāks par 370 mēnesī, taču nav aizliegts veikt obligātus maksājumus arī par tiem mēnešiem, kad autoratlīdzība ir mazāka par minimālās algas apmēru. Taču minimālais maksājums nevar būt mazāks kā no 370 eiro.

Piemērs. Saņemot jūlijā honorāru 120 eiro, autoratlīdzības saņēmējs var veikt obligātās iemaksas no 370 eiro; augustā, saņemot honorāru 420 eiro, var veikt obligātās iemaksas no 370 eiro vai no 420 eiro; septembrī, saņemot honorāru 190 eiro, obligātās iemaksas var veikt no 370 eiro.

Ziņojumu par veiktajām obligātajām iemaksām tad būtu jāaizpilda šādi:


Rādītāji

Ceturkšņa mēnesis


Kopā

1 2 3

Valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu objekts (euro)
 

370,00

420,00
370,00 1160,00

Aprēķinātās valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (euro)
 

113,15

128,44
113,15 354,74

Sociālās iemaksas – attaisnotie izdevumi

Gada ienākuma deklarācijā, ko daudzi nodokļu maksātāji iesniedz pārmaksātā iedzīvotāju ienākuma nodokļa atgūšani, ja bijuši izdevumi par izglītību un ārstniecību, ir attaisnoto izdevumu rinda (05): valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas.

Tātad, ja, piemēram, žurnālists pats veic sociālās iemaksas no autoratlīdzības, viņam ir tiesības iesniegt gada ienākumu deklarāciju un atgūt pārmaksāto iedzīvotāju ienākuma nodokli.

VID sabiedrisko attiecību speciāliste Kristīne Augstkalne-Jaunbērziņa iesaka: plašāka informācija par obligātajām sociālajām iemaksām pieejama VID mājaslapā sadaļā Nodokļi/Iedzīvotāju ienākuma nodoklis apakšsadaļā Informatīvie un metodiskie materiāli metodiskajā materiālā "Nodokļu piemērošana ienākumiem no darbiem, kas aizsargājami ar autortiesībām".

Vēl jāpiebilst, ka LV portāls šajā rakstā lūdza VID skaidrot piemērus, kuros minētas nelielas autoratlīdzības summas, galvenokārt pievēršot uzmanību obligātuma robežsummai – kas ik gadu ir minimālās algas apmērs valstī. Taču autordarbu klāsts ir daudz plašāks (datorprogrammas, scenāriji utt.). To uzskaitījums ir VID jau minētajā metodiskajā materiālā. Tiem, kas honorārā uzreiz saņem lielu summu, vairākus tūkstošus, jāpievērš uzmanība Ministru kabineta noteiktajam iemaksu objekta minimālajam apmēram gadam – 4440 eiro (370 eiro x 12 mēneši). VID metodiskajā materiālā izklāstīti obligāto iemaksu maksāšanas nosacījumi arī šādos gadījumos.

Labs saturs
3
Pievienot komentāru
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
LATVIJAS REPUBLIKAS OFICIĀLAIS IZDEVUMS
ŽURNĀLS TIESISKAI DOMAI UN PRAKSEI
LIETOTĀJU IEVĒRĪBAI
Informējam, ka šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot LV portālu, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk
SAPRATU