SKAIDROJUMI
>
Zini savas tiesības un iespējas!
TĒMAS
Lidija Dārziņa
LV portāls
30. aprīlī, 2014
Lasīšanai: 13 minūtes
RUBRIKA: Skaidrojums
TĒMA: Nodokļi
4
36
4
36

Nodokļa atvieglojumi par nestrādājošu laulāto un citiem apgādājamiem

Publicēts pirms 10 gadiem. Izvērtē satura aktualitāti! >>

Avots: VID

No šā gada ievērojami palielināts iedzīvotāju ienākuma nodokļa atvieglojums par apgādājamo. Ja formalitātes nokārtotas – apgādājamais ierakstīts nodokļa grāmatiņā, algas dienā nodokļu maksātājam mēnesī papildus tie ir gandrīz 40 eiro. Vecāki parasti zina, ka jāieraksta nodokļa grāmatiņā bērns. Nav jauna arī likuma norma par nestrādājošu laulāto, taču ne visiem ir saprotams, kad īsti laulāto var ierakstīt kā apgādājamo, jo māmiņas saņem ienākumus – maternitātes pabalstu, bērna kopšanas un citus pabalstus. Ja atvieglojumi nav izmantoti, var iesniegt gada ienākumu deklarāciju, lai atgūtu pārmaksāto nodokli. Par vairākiem jautājumiem LV portālam skaidrojumu sniedza Valsts ieņēmumu dienests.
īsumā

IIN maksātājam ir tiesības uz atvieglojumu par apgādājamiem:

  • bērnu,
  • nestrādājošu laulāto,
  • nestrādājoša laulātā bērniem no iepriekšējās laulības,
  • nestrādājošiem vecākiem, vecvecākiem.

Ja vecāki nespēj vienoties, lēmumu par nodokļa atvieglojumu vienam no vecākiem pieņem bāriņtiesa.

Neizmantotos atvieglojumus var deklarēt par trim gadiem.

Likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli"13.pantā uzskaitīts, par kurām personām nodokļu maksātājam paredzēti nodokļa atvieglojumi (par bērniem, par nestrādājošu laulāto, par nestrādājošiem vecākiem un vecvecākiem, par mazbērnu vai audzināšanā paņemtu bērnu, ja no viņa vecākiem nav iespējams piedzīt uzturnaudu, par apgādībā esošu personu apgādājamiem u.c.).

Tiesības uz atvieglojumu par apgādājamo ir vienam no apgādniekiem, un tā apmēru mēnesim nosaka Ministru kabinets. Noteikumi ar šā gada 1.janvāri paredz, ka atvieglojums par apgādājamo personu ir 165 eiro mēnesī. Par tādu summu tiek samazināta ar nodokli apliekamās algas daļa.

Piemēram, ja bruto alga (uz papīra) ir 450 eiro, no tās vispirms ietur (atskaita) darba ņēmēja sociālās iemaksas (10,50%) - 47,25 eiro. Aprēķina ar iedzīvotāju ienākuma nodokli (IIN) apliekamo summu. No bruto algas atņem sociālās iemaksas (47,25 eiro), nodokļu maksātāja neapliekamo minimumu (75 eiro mēnesī) un atvieglojumu par apgādājamo (165 eiro). Ar nodokli apliek 162,75 eiro, nodoklis ir 39,06 eiro (24% no 162,75). Aprēķinot neto algu, no bruto algas (450 eiro) atņem sociālās iemaksas (47,25 eiro) un aprēķināto IIN (39,09). Algā uz rokas darbinieks saņem 363,69 eiro.

Ja ir divi apgādājamie, neto alga būs 402,25 eiro. Šajā gadījumā iedzīvotāju ienākuma nodoklis netiek ieturēts, jo visa summa ir ar nodokli neapliekama, piemērojot neapliekamo minimumu un divus nodokļa atvieglojumus (330 eiro). No bruto algas, kā vienmēr, tiek ieturētas sociālās iemaksas.

Savukārt, ja ir trīs apgādājamie un alga 450 eiro, par visiem trim nodokļa atvieglojumus nav iespējams izmantot, jo tam šāda alga ir par mazu. Ja strādā abi vecāki, tad divus bērnus savā nodokļa grāmatiņā var ierakstīt viens no vecākiem un trešo – otrs.

Ja apgādājamo nav un alga bruto ir 450 eiro, cilvēks uz rokas saņem 324,09 eiro.

Nodokļa atvieglojumus vai neapliekamo minimumu gadam veido visu gada mēnešu nodokļa atvieglojumu. Nodokļa atvieglojumus piemēro, aprēķinot nodokli, ienākuma gūšanas (izmaksas) vietā, kurā iesniegta grāmatiņa.

Nodokļa atvieglojums par nestrādājošu laulāto

VID metodiskajā materiālā "Iedzīvotāju ienākuma nodokļa neapliekamā minimuma un atvieglojumu piemērošana" minēti šādi piemēri.

Piemērs. Aija Zirne ir darbiniece SIA "KK", no 2013.gada februāra nestrādā un atrodas bērna kopšanas atvaļinājumā, ar sava bērna tēvu Jāni Ozoliņu viņa nav precējusies. Bērna tēvs Jānis Ozoliņš nevar saņemt nodokļa atvieglojumu par Aiju Zirni.

Piemērs. Māra Kalniņa ir darbiniece SIA "AD", no 2013.gada marta nestrādā un atrodas bērnu kopšanas atvaļinājumā. Māras Kalniņas vīra ienākumam var piemērot nodokļa atvieglojumu par nestrādājošu laulāto.

Piemērs. Aija Avotiņa ir mikrouzņēmumu darbiniece SIA "K", no 2013.gada janvāra nestrādā un atrodas bērnu kopšanas atvaļinājumā. Aijas Avotiņas vīrs nevar saņemt nodokļa atvieglojumu par Aiju Avotiņu.

LV portālam ienākušie lasītāju jautājumi liecina, ka nav skaidrs, vai atvieglojums pienākas no dienas, kad piešķirts bērna kopšanas atvaļinājums, vai arī ātrāk - no dienas, ar kuru izsniegta B lapa (maternitātes atvaļinājumam).

VID Nodokļu pārvaldes speciālisti  paskaidro: "Saskaņā ar likumā "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" noteikto fiziskai personai ir paredzēts atvieglojums par nestrādājošu laulāto, ja šai personai nav piešķirta pensija un tā nesaņem pensiju saskaņā ar likumu "Par valsts pensijām" vai citas valsts pensiju, izņemot apgādnieka zaudējuma pensiju. Atvieglojums nav piemērojams, ja nestrādājošs laulātais patstāvīgi saņem ar nodokli apliekamos ienākumus (izņemot apgādnieka zaudējuma pensiju, kas piešķirta saskaņā ar likumu "Par valsts pensijām"), kas pārsniedz noteikto nodokļa atvieglojuma apmēru, vai bezdarbnieka pabalstu (stipendiju) vai to uztur kāda cita persona, vai tas ir mikrouzņēmuma darbinieks.

"Vīrs drīkst ņemt apgādībā sievu, kurai izsniegta darba nespējas lapas B sakarā ar grūtniecību?"

Maternitātes pabalstu piešķir un izmaksā par visu grūtniecības atvaļinājuma un dzemdību atvaļinājuma laiku, ja sieviete neierodas darbā un tādējādi zaudē algotā darbā gūstamos ienākumus vai ja pašnodarbināta sieviete zaudē ienākumus. Saskaņā ar likumā "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" noteikto maternitātes pabalsts ir ar iedzīvotāju ienākuma nodokli neapliekams ienākums.

Ņemot vērā minēto, vīrs drīkst ņemt apgādībā sievu ar darba nespējas lapas B, kas izsniegta sakarā ar grūtniecību, pirmo dienu."

Likums nosaka vairākus gadījumus, kad arī laulātais tomēr nevar būt apgādībā atvieglojumu piemērošanai, piemēram, mikrouzņēmuma darbinieks. Bet, ja sieva gada vidū tiek atlaista, pati pārtrauc darba attiecības ar mikrouzņēmumu nodokļa maksātāju, vai  visā taksācijas gadā joprojām saglabājas šis ierobežojums?

VID nodokļu speciālisti norāda: "Fiziskai personai nav piemērojami nodokļa atvieglojumi, ja apgādājamā persona ir reģistrējusies komercreģistrā kā individuālais komersants vai Valsts ieņēmumu dienestā kā saimnieciskās darbības veicēja, ir zemnieku saimniecības īpašnieks vai komercsabiedrības valdes vai padomes loceklis, prokūrists vai cita persona, kas ieņem amatu, kurš dod tiesības uz atlīdzību, ir mikrouzņēmuma darbinieks. Gadījumā ja laulātais (sieva) taksācijas gada vidū zaudē šo statusu, piemēram,  zaudē mikrouzņēmuma darbinieka statusu, tad otrs laulātais (vīrs) var ņemt apgādībā nestrādājošu laulāto, ja vien neizpildās citi likumā "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli " noteiktie ierobežojumi.

Jau minētais likuma 13.pants (Atvieglojumi maksātājam) paredz, ka nodokļa atvieglojumus var saņemt arī par apgādībā esošu personu apgādājamiem. Tas nozīmē, laulātais var saņemt atvieglojumu gan par savu nestrādājošo laulāto, gan par laulātā nepilngadīgajiem bērniem no iepriekšējās laulības (apgādībā esošas personas apgādājamie).

Ja par bērnu nevar vienoties, lemj bāriņtiesa

Nereti pēc šķiršanās vecākiem rodas strīds par nodokļa atvieglojumu tiesību izmantošanu.

Likumā "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" ir izdarīti grozījumi, 13.panta 3.2daļā (spēkā no šā gada 1.janvāra) paredzot: ja vecāki kopīgi īsteno aizgādību un savstarpēji nevar vienoties par to, kuram no viņiem pienākas atvieglojums par apgādībā esošu personu, atvieglojumu par apgādībā esošu personu piemēro tam nodokļu maksātājam  vecākam, kurš norādīts bāriņtiesas lēmuma par vecāku domstarpību izšķiršanu rezolutīvajā daļā. 

Tātad – ja viens no vecākiem vēlas, lai tiktu mainīta nodokļa atvieglojuma piemērošanas līdzšinējā kārtība, ar iesniegumu ir jāvēršas bāriņtiesā. Bāriņtiesu likuma 19.pants nosaka bāriņtiesas kompetenci domstarpību jautājumos. Un bāriņtiesa tad arī pieņems lēmumu.

Piemēram, kamēr vecāki bija kopā, bērni bija ierakstīti tēva nodokļa grāmatiņā. Pēc šķiršanās bērni paliek pie mammas, un viņa vēlētos ierakstīt bērnus savā nodokļa grāmatiņā kā apgādājamos. Kā to var izdarīt praktiski, un ko bāriņtiesas lēmums var paredzēt? Noteikt, ka bērni ierakstāmi mātes nodokļa grāmatiņā? Un ar šo lēmumu tad jāiet uz VID?

"Pamatojoties uz bāriņtiesas lēmumu, VID veic ierakstu nodokļa grāmatiņā bērna vecākam par nodokļa atvieglojumu."

Kā skaidro VID nodokļu speciālisti, nodokļa atvieglojumu par nepilngadīga bērna uzturēšanu piemēro tam bērna vecākam, kuram uz vecāku vienošanās vai tiesas nolēmuma pamata ir nodibināta viena vecāka atsevišķa aizgādība. Savukārt  gadījumos, ja vecāki savstarpēji nevar vienoties par to, kuram no viņiem pienākas atvieglojums par apgādībā esošu personu, šo atvieglojumu piemēro tam vecākam, kurš norādīts bāriņtiesas lēmuma par vecāku domstarpību izšķiršanu rezolutīvajā daļā.

Ja fiziskā persona iegūst tiesības uz nodokļa atvieglojumiem, tās pienākums ir 10 dienu laikā par to paziņot Valsts ieņēmumu dienestam, iesniedzot paziņojumu par izmaiņām nodokļa atvieglojumos un dokumentus, kas apliecina nodokļa maksātāja tiesības uz nodokļa atvieglojumiem. Tādējādi ar šo bāriņtiesas lēmumu vecāks vēršas jebkurā VID klientu apkalpošanas centrā, un, pamatojoties uz bāriņtiesas lēmumu, VID darbinieki veic ierakstu algas nodokļu grāmatiņā bērna vecākam  par piemērojamo nodokļa atvieglojumu.

Gada nodokļa atvieglojuma piemērošana

Iedzīvotāju ienākuma nodokļa  likums paredz: ja nodokļu maksātājs nav strādājis visu gadu, viņš var piemērot gada ienākumam visu gada neapliekamo minimumu. Bet, ja nodokļa maksātājs vecāks, kura nodokļa grāmatiņā ierakstīts bērns, nav strādājis visu gadu, vai tādā gadījumā viņš par apgādājamo arī var piemērot atvieglojuma gada summu?

VID skaidro: atbilstoši likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" noteiktajam fiziskās personas – iekšzemes nodokļa maksātāja – gada apliekamais ienākums ir viņa gada ienākums, izņemot neapliekamos ienākumus, no kura tiek atskaitīti:

  • attaisnotie izdevumi;
  • maksātāja gada neapliekamais minimums;
  • atvieglojumi.

Savukārt nodokļa atvieglojumu gadam veido visu gada mēnešu nodokļa atvieglojumu summa. Tādējādi, ja fiziskā persona (bērna vecāks), kuram atbilstoši algas nodokļa grāmatiņai atvieglojums par nepilngadīgu bērnu ir piemērojams par visu taksācijas gadu, bet fiziskā persona nav bijusi darba attiecībās visu taksācijas gadu un līdz ar to atvieglojums ir piemērots par nepilnu taksācijas gadu, tad fiziskai personai, iesniedzot gada ienākumu deklarāciju,  taksācijas gada ienākumam piemēros gan gada neapliekamo minimumu, gan nodokļa atvieglojuma gada summu un veiks iedzīvotāju ienākuma nodokļa pārrēķinu.

Atvieglojumu var deklarēt par trim iepriekšējiem gadiem

Ja kādu iemeslu dēļ neviens no vecākiem (vai citi cilvēki, kam likums nosaka tiesības uz atvieglojumiem par apgādājamo) nav apgādājamo ierakstījuši nodokļa grāmatiņā, neizmantoto atvieglojumu var piemērot par trim iepriekšējiem gadiem. Jāiesniedz gada ienākumu deklarācija.

Lai piemērotu nodokļu atvieglojumus par apgādājamiem, gada ienākumu deklarāciju VID var iesniegt trīs gadu laikā pēc likumā noteiktā nodokļa samaksas termiņa:

  • par 2011.gadu - līdz 2015.gada 16.jūnijam;
  • par 2012.gadu - līdz 2016.gada 16.jūnijam;
  • par 2013.gadu - līdz 2017.gada 16.jūnijam.

Kā apliecināt tiesības uz nodokļa atvieglojumiem

Ministru kabineta 2012.gada 3.janvāra noteikumos Nr.21 "Kārtība, kādā izsniedzama algas nodokļa grāmatiņa" noteikts: lai nodokļa maksātājs aktualizētu ziņas par nodokļa atvieglojumiem, VID jāuzrāda pase vai cits personu apliecinošs dokuments un dokumenti, kas apliecina nodokļa maksātāja tiesības uz nodokļa atvieglojumiem. Nekur tuvāk netiek paskaidrots, kādi dokumenti ir jāiesniedz, ja vēlas saņemt atvieglojumu, piemēram, par nestrādājošu laulāto.

VID speciālisti norāda: "Lai, piemērojot atvieglojumu par nestrādājošu laulāto, veiktu ierakstu algas nodokļu grāmatiņā, VID darbinieki izmantos VID rīcībā esošo informāciju. Tikai gadījumā, ja šīs informācijas (par laulības reģistrēšanu) nebūs VID rīcībā, dienesta darbinieki lūgs iesniegt dokumentu, kas apliecina laulības reģistrācijas faktu."

Jāpiebilst, ka no 1.jūnija algas nodokļa grāmatiņas būs elektroniskā formā. Uz VID vairs nebūs jādodas, arī par apgādājamiem, lai saņemtu atvieglojumus, nodokļu maksātājs pats varēs informēt VID elektroniski. Savukārt VID šos datus paziņos darba devējam. Algas nodokļa grāmatiņa būs pieejama VID elektroniskās deklarēšanas sistēmā (EDS). Piekļuve EDS no 1.jūnija būs vienkāršota. Taču joprojām būs iespēja iesniegt dokumentus arī papīra formā VID klientu apkalpošanas centros  (informāciju par izmaiņām nodokļa maksātāja datos VID informācijas sistēmā tad ievadīs VID darbinieks).

Informācija ar piemēriem, kā varat izmantot tiesības uz nodokļa atvieglojumu, ir izklāstīta VID mājaslapā (www.vid.gov.lv) sadaļā "Iedzīvotāju ienākuma nodoklis" ievietotajā metodiskajā materiālā "Iedzīvotāju ienākuma nodokļa neapliekamā minimuma un atvieglojumu piemērošana".
Labs saturs
36
Pievienot komentāru
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
LATVIJAS REPUBLIKAS OFICIĀLAIS IZDEVUMS
ŽURNĀLS TIESISKAI DOMAI UN PRAKSEI