SKAIDROJUMI
>
Zini savas tiesības un iespējas!
TĒMAS
07. aprīlī, 2014
Lasīšanai: 9 minūtes
RUBRIKA: Skaidrojums
TĒMA: Kreditēšana
3
3

Tieslietu ministrija: Kā notiek parāda ieturēšana no darba algas un citiem ienākumiem

Ja parādniekam izmaksājamās darba algas apmēra dēļ ieturējumus veikt turpmāk nebūs iespējams, pienākums nokārtot parādsaistības neizzudīs.

LV portāla kolāža

Tieslietu ministrija ir sagatavojusi atgādinājumu par parādu piedziņas jauno kārtību, kas stājusies spēkā no šī gada 1.janvāra. Informācija ir svarīga visiem tiem, kam ir parādsaistības, pret kurām līdz 2013.gada 31.decembrim jau ir vērsta parādu piedziņa pēc zvērināta tiesu izpildītāja rīkojuma.
īsumā
  • CPL 594.panta pirmā daļa noteic to, cik lielus ieturējumus atļauts veikt no parādnieka darba samaksas un tai pielīdzinātajiem maksājumiem.
  • Ieturējumu apmērs ir noteikts 50% un 30% izteiksmē un atšķiras atkarībā no piedziņas veida.
  • Parādnieka pensionāra vai VSAA pabalsta un atlīdzības saņēmējam saglabājamā summa nedrīkst būt mazāka par 320 eiro (ja parādnieka apgādībā reģistrēti nepilngadīgi bērni, saglabājamā summa ir attiecīgi lielāka).
  • Uzturlīdzekļu piedziņas lietās nepilngadīgu bērnu uzturam vai Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācijas labā 594.panta pirmās daļas 1.punkts noteic darba samaksas (un tai pielīdzināto maksājumu) daļu, kas saglabājama parādniekam.
  • Jauno parādniekam saglabājamo līdzekļu apmēru aprēķina darba devējs vai attiecīgā juridiskā persona brīdī, kad izdara ieturējumu no parādnieka darba samaksas vai tai pielīdzinātajiem maksājumiem.

Jauno parādu piedziņas kārtību LV portālam jau 2014.gada sākumā izklāstīja Latvijas Zvērinātu tiesu izpildītāju padomes izpilddirektore Guna Berlande savā skaidrojumā "Parādu piedziņa 2014.gadā: izmaiņas un jaunā kārtība".

Tieslietu ministrija atgādina, ka 2014.gada sākumā Civilprocesa likumā spēkā stājās grozījumi, kas ievieš būtiskas izmaiņas kārtībā, kādā īstenojams piespiedu izpildes līdzeklis - piedziņas vēršana uz darba samaksu, tai pielīdzinātajiem maksājumiem un citām naudas summām. Grozījumi paredz nodrošināt lielāku finansiālo atbalstu parādnieka apgādībā esošajiem nepilngadīgajiem bērniem, kā arī palielināt pašam parādniekam saglabājamo līdzekļu apmēru.

Līdz 2014.gada 1.janvārim vienīgais Civilprocesa likumā noteiktais ierobežojums bija procentuālie ieturējumu apmēri – 50% vai 30% no parādniekam izmaksājamās darba algas atkarībā no piedzenamā parāda veida. Jaunā kārtība nosaka, ka gadījumā, kad piedziņa tiek veikta no parādnieka darba algas un tai pielīdzinātajiem maksājumiem, ieturējumus izdara līdz piedzenamā parāda dzēšanai, parādniekam saglabājot:

  • darba samaksu un tai pielīdzinātos maksājumus ne mazāk kā minimālās mēneša darba algas apmērā;
  • uz katru apgādībā esošo nepilngadīgo bērnu līdzekļus valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta apmērā.

Joprojām uzturlīdzekļu piedziņas lietās nepilngadīgu bērnu uzturam vai Uzturlīdzekļu garantiju fonda labā – šajās izpildu lietās parādniekam saglabājami līdzekļi 50% apmērā no minimālās mēneša darba algas un saglabājot uz katru apgādībā esošo nepilngadīgo bērnu (nevis jebkuru parādnieka apgādībā esošu personu) līdzekļus valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta apmērā.

Piedziņas vēršanu uz darba samaksu, tai pielīdzinātajiem maksājumiem un citām naudas summām piemēro arī attiecībā uz valsts pensijām, valsts sociālās apdrošināšanas pabalstiem un atlīdzībām.

Labklājības ministrija, atsaucoties uz nepieciešamību pielāgot programmatūras, darīja zināmu, ka parādu piedziņu pēc jaunās kārtības VSAA uzsāks no marta. Līdz tam parādsaistību dzēšana visiem pensijas un citus valsts sociālos pabalstus saņemošajiem parādniekiem notika pēc iepriekšējās kārtības, nesaglabājot CPL noteikto obligāto ienākumu apmēru. Par to vairāk var izlasīt LM informācijā " Ieturējumi no pensijām un pabalstiem pēc jaunās CPL kārtības – no marta".

Grozījumi attiecināmi tikai uz tiem gadījumiem, kad ieturējumi tiek veikti saskaņā ar zvērināta tiesu izpildītāja rīkojumu, pamatojoties uz tiesas nolēmumiem un citu institūciju (amatpersonu) lēmumiem, kurus saskaņā ar likumu izpilda tiesas nolēmumu izpildīšanai noteiktajā kārtībā.

Izpildu lietās, kuras zvērināta tiesu izpildītāja lietvedībā ievestas un nav pabeigtas līdz 2014.gada 1.janvārim un kurās tiek piemērota piedziņas vēršana uz parādniekam izmaksājamo darba samaksu vai tai pielīdzinātajiem maksājumiem — laika posmā no grozījumu spēkā stāšanās līdz brīdim, kad piedzenamā parāda summa ir dzēsta vai piemērotais piespiedu izpildes līdzeklis atcelts, parādniekam saglabājamo līdzekļu apmēru (atbilstoši Civilprocesa likuma 594.panta piektajai daļai) aprēķina darba devējs vai attiecīgā juridiskā persona brīdī, kad izdara ieturējumu no parādnieka darba samaksas vai tai pielīdzinātajiem maksājumiem.

Tādējādi netiks pārskatīti un iesniegti no jauna zvērinātu tiesu izpildītāju rīkojumi par ieturējumu veikšanu no parādnieka darba samaksas vai tai pielīdzinātajiem maksājumiem, kas iesniegti darba devējam vai attiecīgajai juridiskajai personai laika posmā līdz 2013.gada 31.decembrim.

Parādniekam saglabājamo līdzekļu apmēra aprēķinu uzdots veikt zvērināta tiesu izpildītāja rīkojuma saņēmējam ieturējumu no parādnieka darba samaksas vai tai pielīdzināto maksājumu izdarīšanas brīdī. Proti, veicot ieturējumu aprēķinu, jāņem vērā tikai aktuālie dati.

Laika posmā no 2014.gada 4.janvāra, kad spēkā stājās jaunā parādu piedziņas kārtība, līdz 1.aprīlim LV portāls kopā ar partneriem e- konsultācijās ir sagatavojis un sniedzis 43 atbildes par praktiskām parādu piedziņas jaunās kārtības situācijām. Publicējam pēdējās desmit:

Parādniekam ir tiesības uz CPL noteikto saglabājamo algu

Parādsaistību piedziņas kārtība uzturlīdzekļu lietā

Parādu piedziņa no maziem ienākumiem

Parādniekam saglabājamā summa – 320 eiro neto

Parādu piedziņa, ja parādi ir vairāki

Parādsaistības automātiski netiek dzēstas

Parādu piedziņas kārtība no 2014.gada mainīta

Parādsaistībām novirzāmo summu aprēķina darba devējs

Parādnieks var prasīt saglabāt noteiktas naudas summas

Piedziņa pret maternitātes pabalstu no 2014.gada

Kas jāatceras parādniekam?

Tieslietu ministrija atgādina: ja parādniekam izmaksājamās darba algas apmēra dēļ ieturējumus veikt turpmāk nebūs iespējams, pienākums nokārtot parādsaistības neizzudīs. Parāda piedziņas nodrošināšanai izpildu lietā var piemērot citus piespiedu izpildes līdzekļus:

  • piedziņas vēršanu uz parādnieka kustamo mantu, tai skaitā mantu, kas atrodas pie citām personām, un bezķermeniskām lietām, tās pārdodot;
  • piedziņas vēršanu uz parādnieka noguldījumiem kredītiestādēs;
  • piedziņas vēršanu uz parādnieka nekustamo īpašumu, to pārdodot.

Pēc izpildu dokumenta nodošanas zvērinātam tiesu izpildītājam parāda apmērs pieaugs, jo saskaņā ar likumu parādniekam ir pienākums segt arī sprieduma izpildes izdevumus, tai skaitā tiesu izpildītāja amata atlīdzību. Jo ilgāk tiek novilcināts process (iesniedzot nepamatotas sūdzības un citādi), jo lielākas būs izpildes procesa kopējās izmaksas.

Piemērs - kā veicams pieļaujamo ieturējumu apmēra aprēķins

Saskaņā ar Civilprocesa likuma 594.panta pirmās daļas 3.punktu no parādnieka darba samaksas un tai pielīdzinātajiem maksājumiem pārējos piedziņas veidos, t.i., kuru regulējums neaptver minētā panta 1. un 2.punkta normas (uzturlīdzekļi, zaudējumu atlīdzība sakarā ar personisku aizskārumu, kura rezultātā radies sakropļojums vai cits veselības bojājums vai iestājusies personas nāve, vai zaudējumu, kas nodarīts, izdarot noziegumu), pēc izpildu dokumentiem izdara ieturējumus, ja likumā nav noteikts citādi, - 30% apmērā no summas, kas parādniekam jāsaņem pēc nodokļu samaksas, saglabājot darba samaksu un tai pielīdzinātos maksājumus minimālās mēneša darba algas apmērā un saglabājot uz katru apgādībā esošo nepilngadīgo bērnu līdzekļus valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta apmērā.

Sākotnēji no visas parādniekam izmaksājamās summas, ja tā pārsniedz saglabājamo minimumu, aprēķina ieturamās summas daļu - 30%.

Ja parādniekam izmaksājamās darba algas apmērs pēc nodokļu nomaksas – 400 eiro. Saskaņā ar zvērināta tiesu izpildītāja rīkojumu parāda dzēšanai veicami ieturējumi 30% apmērā. Parādnieka apgādībā nav nepilngadīgu bērnu.

Veicamo ieturējumu aprēķins: 30% no 400 eiro ir 120 eiro. Tā kā parādniekam saglabājama summa 320 eiro apmērā, parāda segšanai tiks novirzīta starpība starp darba algu neto un parādniekam saglabājamo naudas līdzekļu apmēru, kas konkrētajā gadījumā ir 80 eiro (400–320=80).

 Ja parādniekam izmaksājamās darba algas apmērs pēc nodokļu nomaksas – 350 eiro. Saskaņā ar zvērināta tiesu izpildītāja rīkojumu parāda dzēšanai veicami ieturējumi 30% apmērā. Parādnieka apgādībā ir viens nepilngadīgs bērns.

Veicamo ieturējumu aprēķins: šajā gadījumā parādniekam saglabājamā summa ir 384,03 eiro (320+64,03=384,03), un ieturējumu veikšana no darba algas, pamatojoties uz tiesu izpildītāja rīkojumu, nav iespējama.

Labs saturs
3
Pievienot komentāru
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
LATVIJAS REPUBLIKAS OFICIĀLAIS IZDEVUMS
ŽURNĀLS TIESISKAI DOMAI UN PRAKSEI
LIETOTĀJU IEVĒRĪBAI
Informējam, ka šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot LV portālu, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk
PIEKRĪTU