SKAIDROJUMI
>
Zini savas tiesības un iespējas!
TĒMAS
Lidija Dārziņa
LV portāls
05. martā, 2014
Lasīšanai: 9 minūtes
RUBRIKA: Skaidrojums
TĒMA: Nodokļi
1
4
1
4

Apgādnieka zaudējuma pensijas saņēmējs turpmāk var būt apgādībā neatkarīgi no pensijas apmēra

Publicēts pirms 10 gadiem. Izvērtē satura aktualitāti! >>

LV portāla infografika

No šā gada 1.janvāra apgādnieka zaudējuma pensijas saņēmējs vienlaikus var atrasties arī kāda apgādībā, un šī persona kā nodokļu maksātājs var saņemt iedzīvotāju ienākuma nodokļa atvieglojumu neatkarīgi no apgādnieka zaudējuma pensijas apmēra. Likums nosaka atsevišķus gadījumus, kad par apgādnieka zaudējuma pensijas saņēmēju nevar piemērot nodokļa atvieglojumu.
īsumā

Ja nodokļu maksātāja apgādībā ir apgādnieka zaudējuma pensijas saņēmējs:

nodokļa atvieglojums (165 eiro mēnesī) neatkarīgi no apgādnieka pensijas apmēra, ja apgādājamais nesaņem ar IIN apliekamus ienākumus virs 165 eiro.

Jauno kārtību nosaka 2013.gada 6.novembra grozījumi likumā "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli". Grozījumi stājās spēkā šā gada 1.janvārī.

Iepriekš likumā daudzus gadus bija noteikts, ka apgādnieka zaudējuma pensijas saņēmēju var ierakstīt algas nodokļa grāmatiņā iedzīvotāju ienākuma nodokļa atvieglojumu saņemšanai par apgādājamo, ja apgādnieka zaudējuma pensija nepārsniedz nodokļa atvieglojuma summu. Ja pensija pārsniedza šo summu (piemēram, pērn līdz 1.jūlijam 70 latu, no 1.jūlija 80 latu), šo atvieglojumu piemērot nevarēja.

No šā gada 1.janvāra nodokļa atvieglojuma summa par apgādājamo personu ir palielināta un tā ir 165 eiro (116 lati) mēnesī. Jaunais nodokļa atvieglojuma apmērs noteikts Ministru kabineta 2013.gada 29.oktobrī noteikumos Nr.1210 "Noteikumi par mēneša neapliekamā minimuma un nodokļa atvieglojuma apmēru iedzīvotāju ienākuma nodokļa aprēķināšanai".

Valsts ieņēmumu dienests (VID) informācijā apgādnieka zaudējuma pensijas saņēmējiem vērš uzmanību, ka no 2014.gada 1.janvāra apgādnieka zaudējuma pensijas saņēmējs vienlaikus var atrasties arī kāda apgādībā neatkarīgi no apgādnieka zaudējuma pensijas apmēra. VID norāda: grozījumi likumā nozīmē, ka ģimenēs, kurās viens no vecākiem ir miris un bērns saņem apgādnieka zaudējuma pensiju, neatkarīgi no pensijas apmēra algas nodokļa grāmatiņā kā apgādājamo var ierakstīt bērnu līdz 24 gadu vecumam, kamēr viņš turpina vispārējās, profesionālās, augstākās vai speciālās izglītības iegūšanu.

Piemēram, mātei var būt apgādībā meita studente, kas saņem apgādnieka zaudējuma pensiju 200 eiro mēnesī un stipendiju Latvijas Universitātē 100 eiro mēnesī. VID skaidro: šāds nosacījums [par nodokļa atvieglojumu apgādnieka zaudējuma pensijas apmērā] nav spēkā vienīgi gadījumos, ja apgādnieka zaudējuma pensijas saņēmējs bez šīs pensijas saņem arī kādus citus ar nodokli apliekamus ienākumus virs 165 eiro. Kā arī ja pats apgādnieka zaudējuma pensijas saņēmējs ir mikrouzņēmuma darbinieks vai saimnieciskās darbības veicējs, vai valdes loceklis, kas ienākumus nesaņem.

Piemēram, students, kurš saņem apgādnieka zaudējuma pensiju 200 eiro mēnesī un darba algu 320 eiro mēnesī, nevar būt mātei apgādībā, jo ar nodokli apliekamie ienākumi (darba alga) pārsniedz 165 eiro mēnesī.

Nodokļa atvieglojuma saņemšanai apgādājamais jāieraksta nodokļa grāmatiņā

Kas jādara vecākam, kurš līdz šim nav saņēmis atvieglojumu par bērnu, kas saņem apgādnieka zaudējuma pensiju, skaidro VID speciālisti: vecākam ir jādodas uz VID un jāpaņem paziņojums par apgādībā esošām personām, kas iesniedzams darba devējam. Nodokļa atvieglojumi par apgādājamo personu ir piemērojami ar dienu, ar kuru fiziskai personai ir radušās tiesības uz nodokļa atvieglojumu, un pārtraucami piemērot ar nākamo dienu pēc tās dienas, ar kuru šīs tiesības ir zudušas.

Ja nodokļu maksātājs iegūst vai zaudē tiesības uz nodokļa atvieglojumiem, nodokļa maksātāja pienākums ir 10 dienu laikā par to paziņot Valsts ieņēmumu dienestam, iesniedzot paziņojumu par izmaiņām nodokļa atvieglojumos un dokumentus, kas apliecina nodokļa maksātāja tiesības uz nodokļa atvieglojumiem. To nosaka Ministru kabineta 2012.gada 3.janvārī noteikumi Nr.21 "Kārtība, kādā izsniedzama algas nodokļa grāmatiņa".

Tādējādi, ja vecākam atvieglojums par bērnu, kurš saņem apgādnieka zaudējuma pensiju, pienākas ar šā gada 1.janvāri, algas nodokļa grāmatiņā izdarot ierakstu par atvieglojuma piešķiršanu vai saņemot paziņojumu un iesniedzot to darba devējam, vecākam nodokļa atvieglojums par apgādājamo personu ir piemērojams ar šā gada 1.janvāri (darba devējs veic taksācijas gada nodokļa pārrēķinu).

Likuma normas jaunā nodokļa atvieglojuma kārtībai un ierobežojumi

Tā kā 2013.gada 6.novembrī pieņemtie grozījumi likumā "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" ir ļoti plaši, LV portāls lūdza Valsts ieņēmuma dienestu paskaidrot tās likuma izmaiņas, kas attiecas uz apgādnieka zaudējuma pensiju saņēmējiem. Jo vienlaikus ar to, ka likuma normas mainītas par labu apgādnieka pensijas saņēmējiem, ir arī noteikti atsevišķi ierobežojumi.

Kā izklāsta VID, likuma 13.panta pirmās daļas 1.punktā noteikts, ka nodokļa maksātājam paredzēti atvieglojumi par katras šajā punktā minētās personas uzturēšanu, ja personai nav piešķirta pensija un tā nesaņem pensiju saskaņā ar likumu "Par valsts pensijām", izņemot apgādnieka zaudējuma pensiju – Ministru kabineta noteiktajā apmērā vienam no apgādniekiem.

2013.gada 6.novembrī tika veikti grozījumi likumā "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" (turpmāk – likums), kas stājās spēkā 2014.gada 1.janvārī. Attiecībā uz atvieglojuma piemērošanu vecākam, kura bērns saņem apgādnieka zaudējuma pensiju, veikti grozījumi likuma 13.panta trešajā daļā (šīs daļas 1.teikums papildināts ar vārdiem "izņemot apgādnieka zaudējuma pensiju, kas piešķirta saskaņā ar likumu "Par valsts pensijām").

"Nodokļa atvieglojumu var saņemt par bērnu līdz 24 gadu vecumam, kamēr viņš turpina vispārējās, profesionālās, augstākās vai speciālās izglītības iegūšanu."

Likuma 13.panta trešajā daļā (redakcijā, kas ir spēkā ar 2014.gada 1.janvāri) noteikts, ka 13.panta pirmās daļas 1.punktā noteiktie atvieglojumi nav piemērojami, ja šajā punktā minētās personas patstāvīgi saņem ar nodokli apliekamos ienākumus (izņemot apgādnieka zaudējuma pensiju, kas piešķirta saskaņā ar likumu "Par valsts pensijām"), kas pārsniedz noteikto nodokļa atvieglojuma apmēru, vai bezdarbnieka pabalstu (stipendiju), vai tās uztur kāda cita persona, vai tās ir mikrouzņēmuma darbinieki.

Tādējādi no 2014.gada 1.janvāra apgādnieka zaudējuma pensijas saņēmējs vienlaikus var atrasties arī kāda apgādībā neatkarīgi no apgādnieka zaudējuma pensijas apmēra, ja vien neizpildās citi likumā noteiktie ierobežojumi.

Attiecībā uz atvieglojuma piemērošanas ierobežojumiem vecākam, kura bērns saņem apgādnieka zaudējuma pensiju, likuma 13.pants ir papildināts ar piekto, sesto un septīto daļu šādā redakcijā:

(5) Maksātājam nav piemērojami šā panta pirmās daļas 1.punktā noteiktie atvieglojumi par to taksācijas perioda daļu (attiecīgo kalendāra mēnesi), kurā šā panta pirmās daļas 1.punktā minētā persona pastāvīgi saņem ar nodokli apliekamos ienākumus, kuri pārsniedz noteikto nodokļa atvieglojuma mēneša apmēru un kuriem tiek piemērota šā likuma 15.panta otrajā daļā noteiktā nodokļa likme.

(6) Maksātājam nav piemērojami šā panta pirmās daļas 1.punktā noteiktie atvieglojumi par visu taksācijas gadu, ja šā panta pirmās daļas 1.punktā minētā persona taksācijas gada laikā pastāvīgi ir saņēmusi ar nodokli apliekamos ienākumus, kuri pārsniedz noteikto nodokļa atvieglojuma gada apmēru un kuriem tiek piemērota šā likuma 15.panta 3.1 vai septītajā daļā noteiktā nodokļa likme.

(7) Maksātājam nav piemērojami šā panta pirmās daļas 1.punktā noteiktie atvieglojumi, ja šā panta pirmās daļas 1.punktā minētā persona ir reģistrējusies komercreģistrā kā individuālais komersants vai Valsts ieņēmumu dienestā kā saimnieciskās darbības veicēja, ir zemnieku saimniecības īpašnieks vai komercsabiedrības valdes vai padomes loceklis, vai prokūrists, kā arī cita persona, kas ieņem amatu, kurš dod tiesības uz atlīdzību.

Apgādnieka zaudējuma pensija

Apgādnieka zaudējuma pensiju piešķir saskaņā ar likumu "Par valsts pensijām". Apgādnieka zaudējuma pensiju galvenokārt saņem bērni, kuriem miris kāds no vecākiem vai abi vecāki. Pensija pienākas mirušās personas bērniem līdz 18 gadu sasniegšanai. Pēc 18 gadu vecuma sasniegšanas līdz 24 gadu vecumam pensiju bērni turpina saņemt, ja viņi mācās vispārējās izglītības, profesionālās izglītības iestādē vai augstskolā pilna laika klātienē. Likums paredz tiesības uz apgādnieka zaudējuma pensiju, ja mirušais ir bijusi sociāli apdrošināta persona.

Kas var saņemt šo pensiju, kā to aprēķina, kā pensijas apmēru ietekmē sociālās iemaksas, var izlasīt LV portāla skaidrojumā Apgādnieka zaudējuma pensija. Kā to piešķir?

Apgādnieka pensija ir ar iedzīvotāju ienākuma nodokli apliekams ienākums. Tai piemēro neapliekamo minimumu, tāpat kā citām pensijām. Tas ir 235 eiro mēnesī (2820 eiro gadā).

Arī apgādnieka zaudējuma pensijas (līdz 200 Ls) pagājušā gada 1.septembrī indeksēja tāpat kā citas (vecuma, invaliditātes un izdienas) pensijas.
Labs saturs
4
Pievienot komentāru
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
LATVIJAS REPUBLIKAS OFICIĀLAIS IZDEVUMS
ŽURNĀLS TIESISKAI DOMAI UN PRAKSEI