SKAIDROJUMI
>
Zini savas tiesības un iespējas!
TĒMAS
Edīte Brikmane
LV portāls
02. janvārī, 2014
Lasīšanai: 16 minūtes
RUBRIKA: Skaidrojums
TĒMA: Pirmsskola
18
18

Bērnu rotaļu centra izveide. Ar ko sākt?

Publicēts pirms 10 gadiem. Izvērtē satura aktualitāti! >>

FOTO: Edijs Pālens/ LETA

Garās bērnudārza rindas un pieaugošā dzīves steiga veicina pieprasījumu pēc bērnu pieskatīšanas vietām, kur mīļas un uzticamas auklītes rūpējas par jūsu mazuļiem. Šādas vietas tiek sauktas dažādi – rotaļu istaba, bērnu klubs, attīstības centrs bērniem, rotaļu, spēļu un radošu nodarbju centrs un tamlīdzīgi. Lai gan nosaukumi var būt atšķirīgi, likuma izpratnē iestādes, kurās tiek pieskatīti bērni, ir bērnu uzraudzības pakalpojumu sniedzēji, un to darbībai ir noteiktas stingras prasības.
LV portāls skaidro, ar ko sākt un kādas normatīvo aktu prasības ir jāievēro, lai uzsāktu bērnu pieskatīšanas vietas izveidi.
īsumā

Veicamie soļi privātai izglītības iestādei kā bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējam:

 • Jābūt reģistrētam kā komersantam, kooperatīvai sabiedrībai, biedrībai, nodibinājumam, personālsabiedrībai vai reliģiskai organizācijai;
 • Jānoslēdz līgums vai uzņēmuma līgums ar pakalpojuma sniegšanā iesaistītām personām;
 • Jāpārliecinās, ka pakalpojuma sniegšanā iesaistītai personai:
  • ir pirmās palīdzības sniegšanas prasmes;
  • atbilstoša izglītība bērnu aprūpes jomā;
  • veiktas obligātās veselības pārbaudes.
 • Jāsaņem VUGD atzinums par pakalpojuma sniegšanas vietas atbilstību ugunsdrošības prasībām.
 • Jāsaņem PVD atļauja ēdināšanas pakalpojumam.
 • Jāizstrādā un jāapstiprina darba kārtības un drošības noteikumi.

Pirms bērnu rotaļu istabas vai tai līdzīgas bērnu pieskatīšanas vietas atvēršanas ir rūpīgi jāiepazīstas ar normatīvo aktu prasībām, kādām jāatbilst bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējam, kas sniedz pakalpojumu ārpus bērna dzīvesvietas, kādi ir tā pienākumi un atbildība.

Bērnu tiesību aizsardzības likuma 1.panta 17.punkts noteic, ka bērnu uzraudzības pakalpojums ir kvalificēts uzraudzības un aprūpes pakalpojums, kura mērķis ir nodrošināt bērna atrašanos pieaugušā klātbūtnē un drošu, saturīgu un lietderīgu dienas organizēšanu bērnam, sekmējot tā vispusīgu attīstību. Profesionālās kvalifikācijas un drošības prasības bērnu uzraudzības pakalpojumu sniedzējiem ir noteiktas Ministru kabineta (MK) 2013.gada 16.jūlija noteikumos Nr.404 "Prasības bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējiem un bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēju reģistrēšanas kārtība" (turpmāk MK noteikumi).

Tātad, lai piedāvātu bērnu uzraudzības pakalpojumus, ir jāņem vērā, ka normatīvos aktos noteiktās prasības attiecībā uz iesaistīto personu kvalifikāciju, telpu drošumu un higiēnas ievērošanu ir stingras. MK noteikumu 7.punkts paredz, ka pakalpojuma sniedzēja atbilstību noteiktajām prasībām atbilstoši kompetencei kontrolē Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests, Veselības inspekcija un Pārtikas un veterinārais dienests.

Ar ko sākt?

MK noteikumu 10.1.punkts noteic, ka pakalpojumu sniedzējam normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir jābūt reģistrētam kā komersantam, kooperatīvai sabiedrībai, biedrībai, nodibinājumam, personālsabiedrībai vai reliģiskai organizācijai. Tādējādi vispirms jāizveido juridisks pamats bērnu pieskatīšanas centra darbībai un jāreģistrējas kā juridiskai personai. Taču, pirms spert attiecīgos soļus, ļoti svarīgi ir atrast īstos cilvēkus, ar kuriem kopā bērnu pieskatīšanas centru veidot un darboties.

Bērnu kluba "Labā vieta" vadītāja Dace Krēsliņa dalās pieredzē, ka dokumentus nokārtot var, taču pats galvenais tomēr ir cilvēki. "Ja kāds uzņemas veidot bērnu pieskatīšanas centru vai klubu, jāņem vērā, ka galvenais ir komanda, kas ir gatava mīlēt bērnus. Tikai tad, kad ir tāda komanda, var sākt kārtot formalitātes," uzsver bērnu kluba vadītāja.

Prasības pakalpojuma sniegšanā iesaistītajām personām

Meklējot cilvēkus, ar kuriem kopā veidot bērnu pieskatīšanas centru, ir jāatceras, ka ne kurš katrs var strādāt ar bērniem, šai personai ne tikai jāmīl bērni, tai ir jābūt kvalificētai un jāatbilst citām prasībām.

MK noteikumu 9.punktā ir uzskaitītas prasības, kādām jāatbilst personai, kas ir iesaistīta bērnu uzraudzības pakalpojumu sniegšanā.

 • Persona nav izdarījusi  Bērnu tiesību aizsardzības likuma 72.pantā minētos pārkāpumus vai noziedzīgus nodarījumus;
 • Ar tiesas lēmumu personai nav pārtrauktas vai atņemtas aizgādības tiesības vai ar bāriņtiesas lēmumu persona nav atcelta no aizbildņa pienākumu pildīšanas to nekārtīgas pildīšanas dēļ, vai tai nav atņemts audžuģimenes vai viesģimenes statuss, ja tā nav pildījusi attiecīgos pienākumus atbilstoši bērna interesēm;
 • Ir apliecība par prasmēm sniegt pirmo palīdzību, ja vien persona zināšanas pirmās palīdzības sniegšanā nav apguvusi pieaugušo formālās izglītības programmas vai profesionālās pilnveides programmas ietvaros. Šī prasība neattiecas uz juridiskām personām, ja vismaz vienai no pakalpojuma sniegšanā iesaistītajām personām ir medicīniskā izglītība.
 • Persona ir apguvusi profesionālās pilnveides izglītības programmu bērnu aprūpes jomā (ne mazāk kā 40 stundas klātienē, ietverot, piem., mācības par bērna attīstības vecumposmiem, rīcību situācijās, kas apdraud bērnu drošību, mediāciju), ja tiek sniegts pilna laika pakalpojums un ja nav vidējās profesionālās vai augstākās pedagoģiskās izglītības vai nav iegūta aukles profesionālā kvalifikācija.

Ir ļoti svarīgi, ka darbā ar bērniem iesaistītās personas ir apmācītas ne tikai kā aprūpēt bērnus ikdienišķās situācijās, piemēram, kā spēlēties, kādas ir attīstošās rotaļas, bet arī neapjukt un zināt, kā rīkoties, ja noticis negadījums. Tāpēc MK noteikumu 10.7.punkts paredz, ka pakalpojuma sniegšanas laikā, ja nepieciešams, nodrošina pirmo medicīnisko palīdzību. Tāpat jebkurā bērnu pieskatīšanas centrā ir jābūt pieejamai medicīniskās palīdzības aptieciņai.

"Likuma izpratnē iestāde, kurā tiek pieskatīti bērni, ir bērnu uzraudzības pakalpojumu sniedzējs."

Attiecīgi bērnu pieskatīšanas centra vadībai no savas puses ir jāparūpējas arī par darba kārtību un labiem darba apstākļiem, kā arī darbinieku informēšanu par drošības noteikumiem. MK noteikumu 10.5.punkts paredz, ka pakalpojuma sniedzējs izstrādā un apstiprina darba kārtības un drošības noteikumus, kuros norādītas pakalpojuma sniedzēja un pakalpojuma saņēmēja tiesības, pienākumi, atbildība un citas būtiskas normas, kas jāievēro pakalpojuma sniegšanas laikā, kā arī nodrošina pakalpojuma saņēmējam iespēju iepazīties ar šiem noteikumiem.

Nedrīkst piemirst, ka pakalpojumu sniedzējam ir jānodrošina, ka personas, kas strādā bērnu rotaļu centrā un nodarbojas ar bērnu uzraudzības pakalpojuma sniegšanu

 • ir noslēgušas darba līgumus vai uzņēmuma līgumus (MK noteikumu 10.1.punkts);
 • veic pirmreizējās veselības pārbaudes un periodiskās veselības pārbaudes (MK noteikumu 10.3.punkts).

Prasības telpām

Ne mazāk svarīgs solis pretim bērnu pieskatīšanas centra izveidei ir piemērotu telpu atrašana. Kā atzīst Normunds Grasmanis, biedrības "Psiholoģijas un attīstības centrs "Mājas"" pārstāvis, "papīru darbs ir vienkāršs. Visgrūtākais ir atrast uzticamus cilvēkus un telpas". Arī D.Krēsliņa uzsver, ka ļoti svarīgas ir piemērotas telpas: "Ļoti būtiski, lai bērniem tur ir labi un tajās patiktu."

Telpām ne tikai jābūt patīkamām un ērtām, ir jāparūpējas, ka tās ir drošas un piemērotas higiēnas ievērošanai. Uzraudzības pakalpojuma sniedzējam ir jānodrošina, ka pakalpojuma sniegšanas laikā ievēro ugunsdrošības, darba aizsardzības un higiēnas prasības (MK noteikumu 10.2.punkts).

Tāpēc pakalpojuma sniedzējam

 • jāsaņem Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (VUGD) atzinums par pakalpojuma sniegšanas vietas atbilstību ugunsdrošības prasībām (10.2.punkts);
 • jāsaņem Pārtikas un veterinārā dienesta (PVD) atļauja ēdināšanas pakalpojumam (10.4.punkts).

Ugunsdrošības prasības un VUGD atzinums

Lai būtu iespējams saņemt pozitīvu atzinumu par atbilstību ugunsdrošības prasībām, telpām, kurās atrodas bērnu pieskatīšanas centrs, jāatbilst MK 2004.gada 17.februāra noteikumiem Nr.82 "Ugunsdrošības noteikumi". Saskaņā ir šiem noteikumiem juridiskās personas vadītājam ir pienākums gādāt ne tikai par iespējamo ugunsgrēku risku izvērtēšanu un novēršanu, apkures un ventilācijas iekārtu, elektroietaišu, citu inže­niertehnisko, tehnoloģisko un ražošanas iekārtu atbilstību ugunsdrošības prasībām, bet arī izstrādāt ugunsdrošības instrukciju un organizēt darbinieku instruēšanu, ieviest Ugunsdrošības instruktāžas uzskaites žurnālu un veikt daudz citu darbību.

VUGD Ugunsdrošības uzraudzības pārvaldes Ugunsdrošības uzraudzības organizēšanas nodaļas vecākā inspektore Irina Lazareva pastāstīja: lai pārbaudītu telpu atbilstību ugunsdrošības prasībām, centra vadītājam ar oficiālu iesniegumu jāvēršas administratīvajā teritorijā esošajā VUGD teritoriālajā struktūrvienībā. Teritoriālo struktūrvienību kontaktinformācija ir atrodama VUGD mājaslapas sadaļā  kontakti. Jāatzīmē, ka VUGD izsniedz atzinumu bez maksas.

Uzņēmuma reģistrācija PVD

Lai saņemtu atļauju ēdināšanas pakalpojumiem, bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējs kā uzņēmums ir jāreģistrē PVD, skaidro PVD Pārtikas uzraudzības departamenta Pārtikas izplatīšanas uzraudzības daļas vecākā eksperte Ilga Zepa. Uzņēmums ir jāreģistrē PVD arī tajā gadījumā, ja ēdiens tiek piegādāts no cita uzņēmuma, uzsver PVD pārstāve.

I.Zepa stāsta, ka vispārīgās higiēnas prasības pārtikas uzņēmumam noteiktas Eiropas Parlamenta un Padomes 2004.gada 29.aprīļa Regulā (EK) 852/2004 par pārtikas higiēnu. Taču tas nebūt nav viss, jo personām, kas iesaistītas bērnu ēdināšanā, jāievēro arī citos pārtikas apriti reglamentējošos normatīvajos aktos noteiktās prasības, piemēram, jāveic jau pieminētās obligātās veselības pārbaudes, kā arī jānoklausās mācību kurss "Minimālās higiēnas prasības pārtikas apritē".

"Uzņēmums ir jāreģistrē PVD arī tajā gadījumā, ja ēdiens tiek piegādāts no cita uzņēmuma."

PVD eksperte iesaka plašāku informāciju par normatīvo aktu prasību piemērošanu ēdināšanas uzņēmumos skatīt Pārtikas inženierzinātņu centra 2006.gadā izstrādātajās vadlīnijās "Labas higiēnas prakses un paškontroles vadlīnijas slēgta tipa sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumiem, pārvietojamām un pagaidu telpām".

Lai reģistrētu uzņēmumu PVD, bērnu uzraudzības pakalpojumu sniedzējam PVD teritoriālajā pārvaldē ir jāiesniedz iesniegums reģistrācijai. Pēc iesnieguma saņemšanas PVD piecu darba dienu laikā reģistrē uzņēmumu, un tas var uzsākt darbību. Informācija par reģistrācijai nepieciešamajiem dokumentiem un PVD pārvalžu atrašanās vietu ir atrodama dienesta mājaslapā www.pvd.gov.lv sadaļā "Iedzīvotājiem un uzņēmējiem" > "Informācija izņēmējiem" > "Uzņēmuma reģistrācija".

I.Zepa norāda, ka uzņēmuma reģistrācija ir bezmaksas pakalpojums, bet reģistrācijas apliecība maksā 1 latu.

No 1.janvāra precizētas higiēnas prasības bērnu uzraudzības pakalpojumu sniedzējiem

No 2014.gada 1.janvāra spēkā stājas MK 2013.gada 17.septembra noteikumi Nr.890 "Higiēnas prasības bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējiem un izglītības iestādēm, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmu", kuros precizētas specifiskas prasības bērnu pieskatītājiem, tostarp bērnu rotaļu centriem. Noteiktas minimālās higiēnas prasības dienas režīma ievērošanai, piemēram, attiecībā uz fiziskām aktivitātēm un pastaigām svaigā gaisā, intervālu starp ēdienreizēm, elektronisku saziņas līdzekļu (TV, datora) lietošanu, kā arī rīcību infekcijas slimības gadījumā.

Jaunie noteikumi nosaka prasības teritorijai, ēkai, telpām un telpu iekārtojumam vietās, kurās sniedz bērnu uzraudzības pakalpojumu. Piemēram, sākot ar 1.janvāri, būs aizliegts ierīkot rotaļu telpas puspagraba (cokola) vai pagraba stāvā (18.2.punkts) vai ir jānodrošina atsevišķa ieeja, ja ēkā atrodas uzņēmums, kura saimnieciskā darbība ir saistīta ar preču izkraušanu, iekraušanu.

Reģistrēšanās bērnu uzraudzības pakalpojumu sniedzēju reģistrā

MK noteikumu 2.punkts paredz, ka privātais bērnu uzraudzības pakalpojumu sniedzējs ir reģistrēts Bērnu uzraudzības pakalpojumu sniedzēju reģistrā. Reģistra pārzinis ir Izglītības kvalitātes valsts dienests (IKVD), kurā ir jāiesniedz šādi dokumenti:

 • rakstisku iesniegums atbilstoši MK noteikumu 1.pielikumam (iesnieguma formu iespējams lejupielādēt IKVD mājaslapas sadaļā "Reģistrācija" > "Bērnu uzraudzības pakalpojumu sniedzēju reģistrācija"). Juridiskām personām iesniegumā ir jānorāda personas, kas ir iesaistītas bērnu uzraudzības pakalpojuma sniegšanā un strādās ar bērniem;
 • attiecīgi dokumenti, kas apliecina bērnu uzraudzības pakalpojuma sniegšanā iesaistīto personu atbilstību:
  • apliecinājums, ka persona prot sniegt pirmo palīdzību (MK noteikumu 9.3.punkts);
  • apliecinājums par profesionālās pilnveides izglītības programmas bērnu aprūpes jomā apguvi (MK noteikumu 9.4.punkts) vai dokumenti, kas apliecina pedagoga izglītību vai aukles kvalifikāciju.

IKVD vecākā eksperte Agnese Ernesta paskaidroja, ka juridiskām personām, kuras vēlas reģistrēties Bērnu uzraudzības pakalpojumu sniedzēju reģistrā, par visām personām, kuras iesaistītas bērnu uzraudzības pakalpojuma sniegšanā, jāiesniedz apliecinājumi par prasmēm sniegt pirmo palīdzību un atbilstošas izglītības ieguvi.

"Personām, kas iesaistītas bērnu ēdināšanā, jāveic obligātās veselības pārbaudes un jānoklausās mācību kurss „Minimālās higiēnas prasības pārtikas apritē."

Kārtojot reģistrāciju, nav nepieciešams uzrādīt ne VUGD atzinumu par telpu atbilstību ugunsdrošības prasībām, ne reģistrācijas PVD apliecību. Kā norāda A.Ernesta, parakstot iesniegumu par bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēja reģistrēšanu, persona apliecina, ka atbilst normatīvajos aktos par ugunsdrošību, darba aizsardzību un citām normatīvajos aktos noteiktajām prasībām. Tiklīdz bērnu centrs vai tamlīdzīga bērnu pieskatīšanas iestāde uzsāk darbību, visiem dokumentiem ir jābūt kārtībā. Jāņem vērā, ka atbilstību var pārbaudīt kompetentās atbildīgās iestādes jebkurā laikā. MK noteikumu 23.punkts paredz, ka gadījumā, ja sniegtais pakalpojums neatbilst noteiktajām prasībām, dienests var pieņemt lēmumu par pakalpojuma sniedzēja izslēgšanu no reģistra.

Lēmumu par pakalpojuma sniedzēja reģistrēšanu vai reģistrēšanas atteikumu IKVD pieņem viena mēneša laikā pēc iesnieguma saņemšanas. Lēmuma pieņemšanai tiek piemērots Brīvas pakalpojumu sniegšanas likumā minētais noklusējums. Ja lēmums ir pozitīvs, pēc pakalpojuma sniedzēja pieprasījuma dienests izsniedz bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēja reģistrācijas apliecību.

Pats galvenais – mīlestība pret bērniem

Kā redzams, noteikumi un prasības ir nopietnas. Lai tās īstenotu, ir jānokārto dažādi dokumenti un atļaujas, nepieciešams iziet papildu apmācību kursus. Taču tas ir nieks, ja motivē mīlestība pret bērniem un vēlēšanās saistīt ar tiem savu ikdienas darbu. Bērnu kluba "Labā vieta" pārstāve D.Krēsliņa atzīst, ka ceļš līdz kluba reģistrācijai Bērnu uzraudzības pakalpojumu sniedzēju reģistrā kopumā bijis laikietilpīgs: "Kamēr izprot visas prasības, kādām jābūt telpām, kamēr atnāk PVD pārstāvji, ugunsdzēsēji. Tas viss prasa daudz laika, un cilvēkam, kas ar to nav bijis saistīts, nav viegli."

Taču tas nav nekas neiespējams. Svarīgākā ir vēlme to darīt un pārliecība. Attīstības centra bērniem "Poga" vadītāja Santa Majore uzsver, ka darbs ar bērniem ir sirds darbs. Ja ir vēlme sevi tam veltīt, tad viss atrisināsies. "Ja vēlme ir pelnīt naudu, tad būs ļoti grūti iziet cauri birokrātiskajam procesam. Taču, ja būs īsta vēlēšanās, tad atradīsies gan telpas, gan viss pārējais."
Labs saturs
18
Pievienot komentāru
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
LATVIJAS REPUBLIKAS OFICIĀLAIS IZDEVUMS
ŽURNĀLS TIESISKAI DOMAI UN PRAKSEI