SKAIDROJUMI
>
Zini savas tiesības un iespējas!
TĒMAS
06. augustā, 2013
Lasīšanai: 10 minūtes
RUBRIKA: Skaidrojums
TĒMA: Nodokļi

Ko paredz jaunais valsts atbalsts bērnu uzraudzībai no 1.septembra, un kas to varēs saņemt

Publicēts pirms 9 gadiem. Izvērtē satura aktualitāti! >>

Ja bērnam no pusotra gada vecuma līdz obligātai bērna sagatavošanas pamatizglītības ieguves uzsākšanai nav vietas pašvaldības bērnudārzā, no 1.septembra varēs saņemt valsts atbalstu, ja bērns apmeklē privāto bērnudārzu vai to pieskata sertificēta aukle. Šo atbalstu līdz 100 latiem līdz ar katras pašvaldības saistošajos noteikumos paredzēto finansējuma daļu varēs saņemt pakalpojuma sniedzējs, kas izpilda noteiktās prasības, piemēram, strādā pilnu dienu – 8 stundas, ir reģistrējies Izglītības kvalitātes valsts dienestā, Valsts ieņēmumu dienestā.

FOTO: Evija Trifanova/ LETA

2013.gada 1.septembrī stāsies spēkā Ministru kabineta noteikumi „Prasības bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējiem un bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēju reģistrēšanas kārtība” un „Kārtība, kādā tiek aprēķināts un piešķirts valsts atbalsts bērniem no pusotra gada vecuma līdz obligātai bērna sagatavošanas pamatizglītības ieguves uzsākšanai, ja bērns saņem pakalpojumu pie privātā pakalpojumu sniedzēja”. Par jauno pakalpojumu Labklājības ministrija ir sagatavojusi izvērstu informāciju.
īsumā
 • Valsts atbalsts paredzēts, ja bērnam nav vietas pašvaldības dārziņā.
 • Naudu maksās privātam bērnudārzam vai sertificētai auklei par pilnu darba dienu.
 • Valsts atbalstu maksās arī vecmāmiņai, ja viņa ir nokārtojusi prasītās formalitātes.
 • Bērnu uzraudzības pakalpojumu sniedzējus reģistrēs Izglītības kvalitātes valsts dienests.

Valsts atbalstu piešķirs par bērniem no pusotra gada vecuma līdz obligātai bērna sagatavošanas pamatizglītības ieguves uzsākšanai (līdz 4 gadiem), kuri ir uzņemti rindā un nesaņem pakalpojumu pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē.

Valsts atbalstu izmaksās privātam pakalpojuma sniedzējam: Izglītības iestāžu reģistrā reģistrētai privātās izglītības iestādei vai Bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēju reģistrā reģistrētam bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējam (arī auklēm) par darba dienām (ne mazāk kā 8 stundas dienā).

Atbalsta apmērs

Valsts atbalsta apmērs vienam bērnam par pilna laika pakalpojumu (darba dienās ne mazāk kā 8 stundas dienā) tiek noteikts līdz 100 latiem mēnesī, ievērojot nosacījumu, ka valsts atbalsta un pašvaldības līdzfinansējuma (pašvaldības, kuras nespēj nodrošināt visiem savā administratīvajā teritorijā deklarētajiem bērniem vietas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs, daļēji apmaksā bērnu izglītības ieguvi privātajos bērnudārzos) kopējais apjoms vienam bērna nepārsniedz

 • 160 latus - Rīgas plānošanas reģionā;
 • 130 latus - ārpus Rīgas plānošanas reģiona.

Kā pieteikties atbalstam?

Lai saņemtu valsts atbalstu izdevumu segšanai par privātā pirmsskolas izglītības iestādē saņemtajiem pakalpojumiem, privātajai izglītības iestādei bērns jāreģistrē Valsts izglītības informācijas sistēmā.

Savukārt, lai saņemtu valsts atbalstu izdevumu segšanai par bērnu uzraudzības pakalpojumiem, vecākam jānoslēdz rakstisks līgums ar bērnu uzraudzības pakalpojumu sniedzēju.

Vecākam ir jāinformē pašvaldība, kurā ir deklarēta bērna dzīvesvieta, par to, ka bērns saņem pakalpojumu privātā izglītības iestādē vai pie bērnu uzraudzības pakalpojumu sniedzēja.

Valsts atbalstu privātajiem pakalpojumu sniedzējiem izmaksās Izglītības un zinātnes ministrija, pamatojoties uz to iesniegtiem pieprasījumiem par sniegtajiem pakalpojumiem par iepriekšējo mēnesi.

Prasības auklei

Lai kvalificētos kā bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējs, personai jāatbilst šādām prasībām:

 • Nav izdarīti Bērnu tiesību aizsardzības likuma 72.pantā noteiktie pārkāpumi vai noziedzīgi nodarījumi (piemēram, personas nav pieļāvušas amorālu uzvedību darbā vai ārpus darba, un tas konstatēts ar tiesas spriedumu vai citu kompetentas iestādes lēmumu; personas nav sodītas par noziedzīgiem nodarījumiem saistībā ar vardarbību vai noziedzīgiem nodarījumiem pret tikumību un dzimumneaizskaramību u.tml.);
 • Nav pārtrauktas vai atņemtas aizgādības tiesības, persona nav atcelta no aizbildņa pienākumu pildīšanas vai tai nav atņemts audžuģimenes vai viesģimenes statuss;
 • Ir apliecība par prasmēm sniegt pirmo palīdzību, ja persona zināšanas pirmās palīdzības sniegšanā nav apguvusi pieaugušo formālās izglītības programmas vai profesionālās pilnveides izglītības programmas ietvaros. Gadījumā ja persona ir ieguvusi autovadītāja apliecību, tā der kā apliecinājums prasmēm sniegt pirmo palīdzību;
 • Ja tiek sniegts pakalpojums ilgāk par 4 stundām dienā un personai nav vidējās profesionālās pedagoģiskās vai augstākās pedagoģiskās izglītības, vai nav iegūta aukļa profesionālā kvalifikācija, tad personai ir jāapgūst profesionālās pilnveides izglītības programma aukļu darba jomā ne mazāk kā 40 klātienes stundu apjomā (ietverot apmācību par bērna attīstības vecumposmiem, rīcību situācijās, kas apdraud bērna drošību, mediāciju u.tml.).

Vienlaikus tiek noteikts pārejas periods aukļu kursu apmācību pabeigšanai, proti, no š.g. 1.septembra līdz gada beigām bērnu uzraudzības pakalpojumu varēs sniegt arī persona, kura neatbilst izglītībai noteiktajām prasībām (bez aukļu kursu apmeklējuma). Taču, ja persona gribēs sniegt bērnu uzraudzības pakalpojumu arī no 2014.gada 1.janvāra, tad tai šie kursi līdz gada beigām jāapmeklē, jo pretējā gadījumā Izglītības kvalitātes valsts dienests personu nākamgad izslēgs no pakalpojumu sniedzēju reģistra.

Fiziskai personai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā jāreģistrējas kā individuālajam komersantam vai kā saimnieciskās darbības veicējam Valsts ieņēmumu dienestā un jānodrošina šādu prasību izpilde:

 • jānodrošina veselības pārbaužu veikšana;
 • jāsaņem Pārtikas un veterinārā dienesta atļauja ēdināšanas pakalpojumam, ja pilna laika pakalpojums tiek sniegts ārpus bērna vai fiziskās personas dzīvesvietas;
 • pakalpojuma sniegšanas laikā jānodrošina ugunsdrošības, darba aizsardzības un higiēnas prasību ievērošana un pirmās medicīniskās palīdzības sniegšana, ja rodas tāda nepieciešamība.

Pakalpojumu sniedzējam jābūt sertificētam

Nodarbinot aukli neformāli, starp vecākiem un aukli nav līgumattiecību, kas noteiktu abu pušu atbildību, un aukles bieži vien nav apmācītas pildīt bērna pieskatīšanas pienākumus, kas savukārt var apdraudēt bērna drošību.

Bērna pieskatīšanas pakalpojuma ieviešana ļaus auklēm legalizēt savus ienākumus un nodrošināt sev sociālās garantijas.

Bērna vecmāmiņa var saņemt šo valsts finansējumu, vecāki – ne

Atbilstoši grozījumiem Bērnu tiesību aizsardzības likumā, ja vecāks pats vai viņam uzticama persona (radi, tantes, vecmāmiņas, draugi u.c.) nevar pieskatīt bērnu vecumā līdz 7 gadiem, viņam ir pienākums nodrošināt bērna uzraudzību pie bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēja.

"Valsts atbalstu piešķirs par bērniem no 1,5 gada vecuma līdz 4 gadiem ieskaitot."

Tas nozīmē, ka vecāks pats nevar sniegt savam bērnam uzraudzības pakalpojumu un nevar saņemt arī valsts atbalstu par sava bērna pieskatīšanu. Taču, piemēram, bērna vecmāmiņa, kas izpilda visas bērna uzraudzības pakalpojuma sniedzējam noteiktās prasības, var uzraudzīt bērnu un attiecīgi saņemt arī valsts atbalstu.

Kur Latvijā iespējams iegūt nepieciešamo sertifikātu? Cik tas maksā?

Bērnu uzraudzības pakalpojumu sniedzējus reģistrēs Izglītības kvalitātes valsts dienests. Lēmumu par reģistrāciju vai atteikumu reģistrēt publicēs dienesta mājaslapā www.ikvd.gov.lv.  Reģistrācijas apliecību pakalpojumu sniedzējam uz rokas izsniegs tikai tad, ja pakalpojuma sniedzējs to pieprasīs. 

Reģistrēšanās kā bērnu uzraudzības pakalpojumu sniedzējam Izglītības kvalitātes valsts dienestā būs bezmaksas.

Ja aukle līdz 1.septembrim neiegūs sertifikātu

Prasībai par aukļu izglītību noteikts pārejas periods aukļu kursu apmācību pabeigšanai, proti, no š.g. 1.septembra līdz gada beigām bērnu uzraudzības pakalpojumu varēs sniegt arī persona, kura neatbilst izglītībai noteiktajām prasībām (bez aukļu kursu apmeklējuma).

Līgums, ko vecāks slēdz ar aukli

Līgumā ir jānorāda:

 • līguma noslēgšanas vieta un datums;
 • līguma spēkā stāšanās datums un, ja līgums ir noslēgts uz noteiktu laiku, tā ilgums;
 • informācija par pakalpojuma sniedzēju:
  • ja pakalpojuma sniedzējs ir fiziska persona, norāda vārdu, uzvārdu, personas kodu un deklarētās dzīvesvietas adresi;
  • ja pakalpojuma sniedzējs ir juridiska persona, – valsts vai pašvaldības iestādi, nosaukumu, reģistrācijas numuru (valsts vai pašvaldības iestādei - juridisko statusu) un juridisko adresi;
 • informācija par pakalpojuma saņēmēju (vārds, uzvārds, personas kods, deklarētās dzīvesvietas adrese un tālruņa numurs);
 • informācija par bērnu (bērniem), kuriem sniedz pakalpojumu (vārds, uzvārds, personas kods, deklarētās dzīvesvietas adrese);
 • bērna dzīvesvietas vai citas vietas ārpus bērna dzīvesvietas, kurā sniedz pakalpojumu, adrese;
 • pakalpojuma apjoms (stundu skaits dienā), ja tas ir iepriekš zināms;
 • norēķinu kārtība un termiņi;
 • pušu pienākumi un atbildība;
 • strīdu izšķiršanas kārtība;
 • citi būtiskus nosacījumi, kas skar pakalpojuma sniedzēja un pakalpojuma saņēmēja intereses, ja tas ir nepieciešams.

Ja pienāk rinda pašvaldības dārziņā un jau sākts saņemt valsts finansējumu

Valsts atbalsta izmaksa bērnam par privātās izglītības iestādes vai bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēja sniegtajiem pakalpojumiem tiek pārtraukta pēc 30 dienām no brīža, kad bērnam tiek piedāvāta vieta pašvaldības izglītības iestādē.

Ja vecāks vēlas arī turpmāk izmantot bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēja sniegtos pakalpojumus, viņš to var darīt, taču atbilstoši pašreizējam regulējumam valsts atbalstu vairs nesaņems.

"Fiziskai personai jāreģistrējas kā individuālajam komersantam vai kā saimnieciskās darbības veicējam Valsts ieņēmumu dienestā."

Latvijā skolas gaitas (pamatskola) tiek uzsāktas no 7 gadu vecuma. Kas plānots laikā, kad bērns ir 4 līdz 7 gadus vecs?

Atbilstoši Vispārējās izglītības likumam vietējām pašvaldībām savā administratīvajā teritorijā ir jānodrošina vienlīdzīga pieeja pirmsskolas izglītības iestādēm bērniem no pusotra gada vecuma (21.pants). Tāpat likums nosaka, ka bērnu no piecu gadu vecuma sagatavošana pamatizglītības ieguvei ir obligāta un pašvaldībām savā administratīvajā teritorijā obligāti jānodrošina bērnu no piecu gadu vecuma sagatavošana pamatizglītības ieguvei.

Līdz ar to valsts atbalsta izmaksa paredzēta līdz bērna 4 gadu (ieskaitot) vecumam, jo no 5 gadu vecuma pašvaldības pienākums ir nodrošināt bērnam vietu pirmsskolas izglītības iestādē.

Kas paredzēts 2014.gadā?

Noteikumi par prasībām bērnu uzraudzības pakalpojumu sniedzējiem stāsies spēkā š.g. 1.septembrī un darbosies pastāvīgi.

Noteikumi par valsts atbalsta izmaksu privātajiem pakalpojumu sniedzējiem darbosies no š.g. 1.septembra līdz 31.decembrim.
Labs saturs
Pievienot komentāru
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
LATVIJAS REPUBLIKAS OFICIĀLAIS IZDEVUMS
ŽURNĀLS TIESISKAI DOMAI UN PRAKSEI
LIETOTĀJU IEVĒRĪBAI
Informējam, ka šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot LV portālu, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk
SAPRATU