SKAIDROJUMI
>
Zini savas tiesības un iespējas!
TĒMAS
Lolita Lūse
LV portāls
04. februārī, 2013
Lasīšanai: 10 minūtes
RUBRIKA: Skaidrojums
TĒMA: Tieslietas
2
4
2
4

Kā pie notāra izšķirties ar ārzemnieku

Lai izšķirtu laulību, pie notāra jāatnāk abiem laulātajiem kopā. Laulības šķiršana nebūs iespējama, ja to gribēs tikai viens no laulātajiem, ja otra laulātā atrašanās vieta nebūs zināma vai ja viņš noteiktajā laikā pie notāra neieradīsies.

FOTO: SXC

Arī tad, ja laulība noslēgta ar ārzemnieku vai ārzemēs, to var izšķirt pie Latvijas notāra, ja vien vismaz vienam laulātajam pastāvīgā dzīvesvieta ir Latvija un abiem nav strīda ne par laulības šķiršanu, ne bērniem, ne mantas sadali.
īsumā
  • Ja nav strīda un kaut vienam no laulātajiem pastāvīgā dzīvesvieta ir Latvija, laulību Latvijā var izšķirt pie notāra.
  • Vienu vai abus laulātos var pārstāvēt ar speciālo pilnvaru pilnvarota persona.
  • Laulība tiek šķirta pēc 30 dienām.

Padomes Regulas (EK) Nr.2201/2003 (2003.gada 27.novembris) par jurisdikciju un spriedumu atzīšanu un izpildi laulības lietās un lietās par vecāku atbildību un par Regulas (EK) Nr.1347/2000 atcelšanu 1.pants nosaka šīs regulas darbības jomu: to neatkarīgi no tiesas iestādes būtības piemēro civillietās, kas saistītas ar laulības šķiršanu, laulāto atšķiršanu vai laulības atzīšanu par neesošu un vecāku atbildības iegūšanu, īstenošanu, deleģēšanu, ierobežošanu vai izbeigšanu. Vēl regula paredz, ka termins "tiesa" attiecas uz visām tām iestādēm dalībvalstīs, kurām ir jurisdikcija lietās, uz ko, ievērojot 1.pantu, attiecas šīs regulas darbības joma.

Kopš 2011.gada 1.februāra Notariāta likums  noteic, ka laulību šķirt var ne tikai tiesa, bet arī zvērināts notārs. "Tā kā notāriem Latvijā ir dotas tiesības laulību šķirt, tad Padomes Regula (EK) Nr.2201/2003 attiecas arī uz notāru darbību," skaidro Latvijas Notāru padomes priekšsēdētāja Sandra Jakušenoka.

Pastāvīgā dzīvesvieta - Latvija

Regulā noteikta vispārējā piekritība "Laulības šķiršanai, laulāto atšķiršanai un laulības atzīšanai par neesošu". Tajā teikts:"Lietas, kas saistītas ar laulības šķiršanu, laulāto atšķiršanu un laulības atzīšanu par neesošu, piekrīt tās dalībvalsts tiesām:

a) kuras teritorijā atrodas:

  • laulāto pastāvīgā dzīvesvieta, vai
  • laulāto pēdējā pastāvīgā dzīvesvieta, ja viens no tiem arvien tur dzīvo, vai
  • atbildētāja pastāvīgā dzīvesvieta, vai
  • laulāto kopīga pieteikuma gadījumā, viena vai otra laulātā pastāvīgā dzīvesvieta, vai
  • prasītāja pastāvīgā dzīvesvieta, ja viņš tur pastāvīgi dzīvojis vismaz gadu tieši pirms prasības iesniegšanas, vai
  • prasītāja pastāvīgā dzīvesvieta, ja viņš tur pastāvīgi dzīvojis vismaz sešus mēnešus tieši pirms prasības iesniegšanas un tam ir šīs dalībvalsts piederība vai, Apvienotās Karalistes vai Īrijas gadījumā – "domicils" šajā dalībvalstī;

b) kuras valsts piederība ir abiem laulātajiem vai, Apvienotās Karalistes un Īrijas gadījumā, – kurā ir abu laulāto "domicils"."

Līdz ar to Latvijā pie notāra var izšķirt laulību neatkarīgi no tā, kur tā noslēgta – Latvijā, Eiropā vai jebkurā citā pasaules valstī, bet viens no priekšnosacījumiem, lai notārs izšķirtu laulību ar ārzemnieku, – vismaz vienam laulātajam jāatbilst regulā noteiktajām pazīmēm, kas attiecas uz kopīga iesnieguma iesniegšanu -  viena vai abu laulāto pastāvīgajai dzīvesvietai jābūt Latvijai.  

Kā skaidro Notāru padomes priekšsēdētāja S.Jakušenoka, nav atsevišķa regulējuma, kas precizētu, kas Latvijā ir uzskatāms par pastāvīgo dzīvesvietu. Notāri šādos gadījumos ņem vērā divus aspektus. Pirmkārt, pārliecinās, vai Latvijas Iedzīvotāju reģistrā ir informācija, ka personai ir deklarēta dzīvesvieta Latvijā. Un, otrkārt, pati persona apliecina, ka te dzīvo pastāvīgi. "Ja abas šīs pazīmes ir – mums nav pamata neticēt un atteikt šķirt laulību."

Atteikumu laulības šķiršanai pie notāra laulātie saņems tad, ja nevienam no viņiem Latvija nebūs pastāvīgā dzīvesvieta. Piemēram, ja divi Lietuvas pastāvīgie iedzīvotāji lūgs izšķirt laulību, kas reģistrēta Latvijā vai kur citur, viņiem šāds risinājums tiks atteikts, jo šī situācija neatbilst regulā noteiktajam.

Abi piekrīt laulības šķiršanai

Zvērināts notārs var uzsākt laulības šķiršanas lietu, pamatojoties uz abu laulāto kopīgu notariāli apliecinātu iesniegumu. Lai izšķirtu laulību pie notāra, laulības šķiršanai jāpiekrīt abiem laulātajiem, tādēļ laulības šķiršana nebūs iespējama, ja to gribēs izdarīt tikai viens no laulātajiem, ja otra laulātā atrašanās vieta nebūs zināma vai ja viņš pie notāra noteiktajā laikā neieradīsies. Šis ir svarīgs noteikums – pie notāra abām pusēm jāierodas vienlaikus.

Turklāt, lai notārs izšķirtu laulību, jābūt skaidrībai arī par bērnu nākotni un mantas sadali. Ja bērnu un kopīgas mantas nav, tas būs jānorāda notāram, kas šķirs laulību. Ja bērni ir, pārim rakstiski jāvienojas par bērnu aizgādību, saskarsmes tiesībām un uzturlīdzekļiem.

"Latvijā pie notāra var izšķirt laulību neatkarīgi no tā, kur tā noslēgta – Latvijā, Eiropā vai jebkurā citā pasaules valstī."

Ja nav mantas, tas jāapstiprina rakstiski. Ja izveidosies situācija, ka manta tomēr būs bijusi un viens laulātais no otra to gribēs atgūt, kad laulība jau būs šķirta, tiesa noteikti vērtēs apstākli – abi laulātie pie notāra apstiprinājuši, ka mantas nav.

Ja laulātajiem ir manta, ko dalīt, tad viņiem par tās sadali jāvienojas, šķirot laulību.

Iesniegumam par laulības šķiršanu jāpievieno laulības apliecības oriģināls vai dzimtsarakstu iestādes izsniegts izraksts no civilstāvokļa aktu reģistra. Ja laulība noslēgta ārpus Latvijas, izsniegtā apliecība jāiztulko un tulkojums jāapstiprina notariāli. S.Jakušenoka iesaka dokumentu tulkot Latvijā: notārs apstiprinās parakstu tulkam, kas ir uzņēmies atbildību par tulkojuma autentiskumu. Ārzemēs tulkotam dokumentam dažkārt būs vajadzīga apostille, bet to katrā konkrētajā gadījumā ieteicams noskaidrot pie notāra, kam paredzēts iesniegt laulības šķiršanas iesniegumu.

Vajadzīga speciālā pilnvara

Ja pāris vēlas šķirt laulību, bet viens no viņiem vai pat abi nevar vienlaikus ierasties Latvijā, lai pie notāra parakstītu iesniegumu par laulības šķiršanu, vienam vai pat abiem laulātajiem ir iespēja pilnvarot iesnieguma parakstīšanai kādu citu personu.

S.Jakušenoka norāda: "Es tomēr iesaku laulības šķiršanas iesniegumu parakstīt ierodoties, it īpaši gadījumos, kad pārim ir bērni un/vai vienošanās par mantas dalīšanu. Ja nu tomēr tas patiešām nav iespējams – var rakstīt pilnvaru. Tomēr notārs ir tiesīgs izvērtēt katru gadījumu, un, iespējams, varētu būt situācijas, kad viņš atsaka pieņemt laulības šķiršanas iesniegumu, negūstot pārliecību par pilnvaras autentiskumu."

"Notārs ir tiesīgs izvērtēt katru gadījumu. Var būt situācija, kad notārs atsaka pieņemt laulības šķiršanas iesniegumu."

Jāievēro, ka tā nekādā gadījumā nevar būt universālā pilnvara – tai jābūt speciālajai pilnvarai, kurā skaidri norādīts, ka tā paredzēta tieši laulības šķiršanas iesnieguma parakstīšanai. Ja pilnvara uzrakstīta ārzemēs, tai jābūt iztulkotai un notariāli apliecinātai.

Atsaukuma gadījumā jāievēro termiņš

Kad iesniegums notāram uzrakstīts un iesniegti dokumenti, notārs uzsāk laulības šķiršanas procesu. Laulātajiem tiek nodrošināts laiks pārdomām pirms galīgā lēmuma pieņemšanas, jo Notariāta likums paredz, ka laulība netiks šķirta ātrāk kā pēc 30 dienām, skaitot no dienas, kad lieta uzsākta.

Ja kāds no laulātajiem ir pārdomājis un vēlas atsaukt savu šķiršanās iesniegumu, viņam ir jāvēršas vai nu pie tā notāra, kur uzsākta šķiršanās lieta, vai arī pie jebkura cita notāra, lai apliecinātu savu parakstu uz laulības šķiršanas iesnieguma atsaukuma, un tad atsaukums jānogādā notāram, pie kura parakstīts laulības šķiršanas iesniegums. Ja kāds no pāra dzīvo ārzemēs, viņš var iesniegumu par laulības šķiršanas atsaukumu uzrakstīt savā mītnes valstī un atsūtīt notāram uz Latviju pa pastu. Paraksts uz atsaukuma apliecināms notariāli (var arī bāriņtiesā vai pie konsula).

Jāievēro, ka notāram šis sūtījums jāsaņem līdz trīsdesmitajai dienai kopš laulības šķiršanas iesnieguma parakstīšanas. Ja sūtījums tiks saņemts kaut dienu vēlāk, atteikums netiks ņemts vērā, jo laulība būs jau šķirta.

"Šķiršanās apliecību bijušie laulātie var saņemt kopā vai ierodoties pie notāra atsevišķi vai arī pa pastu."

Notāram nav jāskatās ne pasta zīmogs, ne cits apliecinājums par izsūtīšanas laiku,  svarīgs ir tikai saņemšanas laiks – 30 dienas kopš iesnieguma parakstīšanas. Ja zvērināts notārs minētajā termiņā nebūs saņēmis atsaukumu, viņš laulību šķirs, sagatavojot laulības šķiršanas apliecību un par konkrētās laulības šķiršanu paziņojot likumā noteiktajām iestādēm.

Atsaukuma saņemšanas gadījumā zvērināts notārs izbeigs laulības šķiršanas lietu un tā vairs nebūs atjaunojama. Laulības šķiršanas lietas izbeigšana gan nebūs šķērslis jaunas lietas uzsākšanai. Proti, ja pāris pēc laika tomēr izlems šķirties, viņi varēs uzsākt šķiršanās lietu no jauna. Samaksātā zvērināta notāra amata atlīdzība atpakaļ netiks atgriezta. Uzsākot jaunu lietu, atlīdzība būs jāmaksā vēlreiz.

Šķiršanās apliecību bijušie laulātie var saņemt kopā, ierodoties pie notāra atsevišķi vai arī saņemt pa pastu, bet šī saņemšanas iespēja jāizvēlas, apliecinot šķiršanās iesniegumu. Pēc šķirtā laulātā lūguma zvērināts notārs izsniedz Regulas Nr.2201/2003 1.pielikumā norādīto apliecību laulību lietās.

Labs saturs
4
Pievienot komentāru
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
LATVIJAS REPUBLIKAS OFICIĀLAIS IZDEVUMS
ŽURNĀLS TIESISKAI DOMAI UN PRAKSEI
LIETOTĀJU IEVĒRĪBAI
Informējam, ka šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot LV portālu, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk
PIEKRĪTU