SKAIDROJUMI
>
Zini savas tiesības un iespējas!
TĒMAS
28. novembrī, 2012
Lasīšanai: 9 minūtes
RUBRIKA: Skaidrojums
TĒMA: Invaliditāte
3
75
3
75

Atvieglojumi cilvēkiem ar 3.grupas invaliditāti

Publicēts pirms 11 gadiem. Izvērtē satura aktualitāti! >>

LV portāla infografika

Arī strādājošiem un nestrādājošiem cilvēkiem ar 3.grupas invaliditāti valsts ir paredzējusi atbalstu, kas ir gan finansiāls atspaids, gan piekļuve sociālajiem pakalpojumiem.
īsumā

Likumos un MK noteikumos paredzētās tiesības cilvēkiem ar 3.grupas invaliditāti:

 • transportlīdzekļu  īpašniekiem – atvieglojumi apdrošināšanā, nodokļos un nodevās;
 • iespēja saņemt sociālo aprūpi un rehabilitāciju;
 • valsts apmaksā tehniskos palīglīdzekļus;
 • ir atbrīvojumi no atsevišķām valsts nodevām un atlaides;
 • iedzīvotāju ienākuma nodokļa papildu atvieglojums;
 • atlaide muzejos;
 • tiesības makšķerēt bez makšķerēšanas kartes.

Atvieglojumi transportlīdzekļu īpašniekiem

Par 40% ir samazināts apdrošinātāja noteiktās apdrošināšanas prēmijas maksājums tiem transportlīdzekļu īpašniekiem, kas ir 3.grupas invalīdi un kam ir apgrūtināta pārvietošanās (to apliecina attiecīgs Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas atzinums, apdrošinot vieglo automobili). Iepriekšminēto paredz Sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas likums.

Ja cilvēkiem ar invaliditāti paredzētā automobiļa īpašnieks, turētājs vai valdītājs ir 3.grupas invalīds, viņam nav jāmaksā transportlīdzekļa ekspluatācijas nodoklis. Atbrīvojumu piemēro par vienu šī cilvēka īpašumā, turējumā vai valdījumā reģistrētu iepriekš minēto transportlīdzekli. Tas noteikts Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa un uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokļa likumā.

Vieglo automobiļu un motociklu nodokli nemaksā 3.grupas invalīdi ar pārvietošanās traucējumiem, kam ir noteiktas medicīniskās indikācijas speciāli pielāgoto vieglo automobiļu iegādei un pabalsta saņemšanai transporta izdevumu kompensācijai. Šāds atvieglojums likumā "Par vieglo automobiļu un motociklu nodokli" ir paredzēts par vienu uz attiecīgā cilvēka vārda reģistrētu speciāli pielāgotu vieglo automobili.

"Automobiļu un motociklu nodokļa atvieglojums ir par vienu speciāli pielāgoto vieglo automobili."

Cilvēkiem ar 3.grupas invaliditāti transportlīdzekļu reģistrācijas valsts nodevas likme ir noteikta  3,55 latu apmērā. To paredz Ministru kabineta noteikumi par traktortehnikas un tās piekabju reģistrācijas valsts nodevu (Nr.669). Lai saņemtu transportlīdzekļu reģistrācijas valsts nodevas atvieglojumu, jāuzrāda invalīda apliecība. Atgādinām, ka no 2012.gada 1.novembra cilvēkiem ar invaliditāti ir jaunas, uzlabota parauga apliecības. Vienlaikus derīgas ir arī vecā parauga apliecības, kamēr nav beidzies to derīguma termiņš.

Cilvēki ar 3.grupas invaliditāti ir atbrīvoti no samaksas par vairākiem Ceļu satiksmes drošības direkcijas pakalpojumiem. Proti, nav jāmaksā par atļauju piedalīties ceļu satiksmē, ja to piešķir ar speciālas vadības sistēmu aprīkotam vieglajam automobilim, kurš reģistrēts vadītājam invalīdam, kā arī automobilim ar pārnesumkārbas automātisko vadību, kurš reģistrēts vadītājam invalīdam ar kustību traucējumiem. Nav jāmaksā par transportlīdzekļa tehnisko ekspertīzi pēc tā pārbūves vieglajam automobilim, ja tas pieder vadītājam invalīdam un pēc pārbūves uzstādīta speciāla vadības sistēma. Tāpat bezmaksas ir transportlīdzekļa tehniskā apskate ar speciālas vadības sistēmu aprīkotam vieglajam automobilim, ja tas reģistrēts vadītājam invalīdam, kā arī transportlīdzekļa tehniskā apskate automobilim ar pārnesumkārbas automātisko vadību, ja tas reģistrēts vadītājam invalīdam ar kustību traucējumiem. Iepriekšminēto nosaka Ministru kabineta "Noteikumi par valsts akciju sabiedrības "Ceļu satiksmes drošības direkcija" pakalpojumu cenrādi" (Nr.1031).

Sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija

Vairākus pakalpojumus paredz Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums.

Cilvēkiem ar 3.grupas invaliditāti ir tiesības uz aprūpi mājās. Tas īpaši svarīgi ir situācijās, kad ģimenes locekļi objektīvu apstākļu dēļ to nespēj nodrošināt. To, kurš aprūpes pakalpojuma veids cilvēkam ir piemērotāks, izvērtē pašvaldības sociālais dienests. Pakalpojuma saņemšanas kārtību nosaka Ministru kabineta noteikumi "Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības saņemšanas kārtība" (Nr.288) un pašvaldību saistošie noteikumi.

Tāpat cilvēkiem darbspējas vecumā, kuri nespēj strādāt iepriekšējā profesijā, ir tiesības saņemt profesionālās rehabilitācijas pakalpojumus. To paredz Ministru kabineta noteikumi "Kārtība, kādā personas saņem profesionālās rehabilitācijas pakalpojumus" (Nr.271).

Savukārt cilvēkiem ar fiziska, kā arī garīga rakstura traucējumiem aprūpi un iespēju iesaistīties fiziskās un garīgās aktivitātēs nodrošina dienas aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas.

"Cilvēki ar funkcionāliem traucējumiem var saņemt līdz 21 dienu ilgu valsts apmaksātu sociālās rehabilitācijas kursu."

Cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem ir iespēja saņemt tehniskos palīglīdzekļus par valsts budžeta līdzekļiem. Tās ir ortozes, protēzes un ortopēdiskie apavi, kas atbilstoši medicīniskajām indikācijām ir izgatavoti vai pielāgoti konkrētajam cilvēkam, personiskās pārvietošanās palīgierīces, personiskās aprūpes palīglīdzekļi, tehniskie palīglīdzekļi cilvēkiem ar redzes un dzirdes zudumu, surdotehnika un tiflotehnika. Šādi atvieglojumi noteikti Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā un Ministru kabineta noteikumos: Tehnisko palīglīdzekļu noteikumi (Nr.1474), "Kārtība, kādā Latvijas Neredzīgo biedrība un Latvijas Nedzirdīgo savienība sniedz sociālās rehabilitācijas pakalpojumus un nodrošina tehniskos palīglīdzekļus – tiflotehniku un surdotehniku" (Nr.1472).

Ministru kabineta "Noteikumi par kārtību, kādā personas saņem sociālās rehabilitācijas pakalpojumus sociālās rehabilitācijas institūcijās, un prasībām sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniedzējiem" (Nr.279) nosaka tiesības cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem darbspējīgā vecumā saņemt līdz 21 dienu ilgu valsts apmaksātu sociālās rehabilitācijas pakalpojumu kursu.

Atbrīvojumi no valsts nodevām

Cilvēkiem ar 3.grupas invaliditāti nav jāmaksā:

 • valsts nodeva par informācijas saņemšanu no Iedzīvotāju reģistra – noteikts MK "Noteikumos par valsts nodevu par informācijas saņemšanu no Iedzīvotāju reģistra" (Nr.844);
 • par maksas pakalpojumiem - par informācijas izsniegšanu no iestādes arhīva, informācijas sagatavošanu un izsniegšanu no iestādes datubāzēm, par dokumentētās informācijas kopijas vai dublikāta izgatavošanu vai izsniegšanu, ja attiecīgās informācijas apjoms ir lielāks par 20 lapām. To paredz MK "Noteikumi par informācijas sniegšanas maksas pakalpojumiem" (Nr.940).

Samazinātas valsts nodevas

Cilvēkiem ar 3.grupas invaliditāti valsts nodeva:

 • ir 3 lati par naturalizācijas iesnieguma iesniegšanu, noteikts "Noteikumos par valsts nodevu naturalizācijas iesnieguma iesniegšanai" (Nr.234);
 • ir 50% apmērā jeb 5 lati par valsts valodas prasmes atestāciju profesionālo un amata pienākumu veikšanai;
 • ir 10% apmērā jeb 1 lats par valsts valodas prasmes atestāciju profesionālo un amata pienākumu veikšanai. Maksā invalīdi kopš bērnības. Tas paredzēts Ministru kabineta "Noteikumos par valsts nodevu par valsts valodas prasmes atestāciju profesionālo un amata pienākumu veikšanai" (Nr.289).

IIN atvieglojumi

Atbilstoši MK "Noteikumiem par iedzīvotāju ienākuma nodokļa papildu atvieglojumiem invalīdiem, politiski represētajām personām un nacionālās pretošanās kustības dalībniekiem" (Nr.138)  cilvēkiem ar 3.invaliditātes grupu ir tiesības uz iedzīvotāju ienākuma nodokļa papildu atvieglojumu – 1008 latiem gadā.

Bezdarbnieka, darba meklētāja statuss

Bezdarbnieka statusu var iegūt, ja cilvēks:

 • ir sasniedzis 15 gadu vecumu;
 • nav sasniedzis vecumu, kas dod tiesības saņemt valsts vecuma pensiju, vai kuram valsts vecuma pensija nav piešķirta (tai skaitā priekšlaicīgi);
 • nav uzņemts pamatizglītības vai vidējās izglītības programmā klātienē;
 • nav pilnā valsts apgādībā;
 • Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisija nav noteikusi 100% darbspēju zaudējumu u.c.

Darba meklētāja statusu var iegūt, ja cilvēks ir sasniedzis 15 gadu vecumu, nav uzņemts pamatizglītības programmā klātienē u.c.

Iepriekšminēto paredz Bezdarbnieku un darba meklētāju atbalsta likums, MK noteikumi Nr.891 "Bezdarbnieka un darba meklētāja statusa piešķiršanas kārtība un statusa piešķiršanai nepieciešamie dokumenti".

Ja cilvēkam ar invaliditāti piešķirts bezdarbnieka statuss, viņam ir tiesības uz materiālo atbalstu mācību, pārkvalifikācijas un kvalifikācijas paaugstināšanas laikā. To nosaka MK "Noteikumi par bezdarbnieka stipendiju profesionālās apmācības, pārkvalifikācijas un kvalifikācijas paaugstināšanas laikā un neformālās izglītības ieguves laikā" (Nr.212).

Atpūta

Cilvēkiem ar invaliditāti ir tiesības makšķerēt bez makšķerēšanas kartes. Lai šo vaļasprieku varētu īstenot, personām ar invaliditāti no 16 līdz 65 gadiem, dodoties makšķerēt, līdzi jāņem invaliditātes apliecība. To paredz Ministru kabineta "Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību" (Nr.918) un "Makšķerēšanas noteikumi" (Nr.1498).

Cilvēkiem ar invaliditāti ir noteikta zemāka maksa par valsts muzeju sniegtajiem pakalpojumiem. Zemākas maksas piemērošanai personai invaliditātes apliecība ir jāuzrāda. Tas noteikts Ministru kabineta "Noteikumos par valsts aģentūras "Latvijas Nacionālais vēstures muzejs" sniegto publisko maksas pakalpojumu cenrādi" (Nr.946) un Ministru kabineta "Noteikumos par valsts aģentūras "Rīgas vēstures un kuģniecības muzejs" publisko maksas pakalpojumu cenrādi" (Nr.626).

Labs saturs
75
Pievienot komentāru
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
LATVIJAS REPUBLIKAS OFICIĀLAIS IZDEVUMS
ŽURNĀLS TIESISKAI DOMAI UN PRAKSEI