SKAIDROJUMI
>
Zini savas tiesības un iespējas!
TĒMAS
21. novembrī, 2012
Lasīšanai: 14 minūtes
RUBRIKA: Skaidrojums
TĒMA: Invaliditāte
14
62
14
62

Atvieglojumi cilvēkiem ar 2.grupas invaliditāti

Publicēts pirms 11 gadiem. Izvērtē satura aktualitāti! >>

LV portāla infografika

Turpinot aizsākto tēmu par atvieglojumiem cilvēkiem ar invaliditāti, LV portāls šajā reizē informē par to, kādi atvieglojumi paredzēti gan strādājošiem, gan nestrādājošiem cilvēkiem ar 2.grupas invaliditāti. Daudzi atvieglojumi personām ar 2.grupas invaliditāti paredzēti normatīvajos aktos, kuros tie noteikti arī 1.grupai.
īsumā

Likumos un MK noteikumos paredzētās tiesības cilvēkiem ar 2.grupas invaliditāti:

 • bezmaksas braukšana sabiedriskajā transportā,
 • transporta līdzekļu  īpašniekiem – atvieglojumi apdrošināšanā, nodokļos un nodevās,
 • iespēja saņemt sociālo aprūpi un rehabilitāciju,
 • valsts apmaksā tehniskos palīglīdzekļus,
 • atbalsts viena mājokļa pielāgošanai,
 • ir atbrīvojums no valsts nodevām un atlaides,
 • iedzīvotāju ienākuma nodokļa papildu atvieglojums,
 • atlaide muzejos,
 • tiesības makšķerēt bez makšķerēšanas kartes.

Braukšanas maksas atvieglojumi

Atbilstoši Ministru kabineta "Noteikumiem par pasažieru kategorijām, kuras ir tiesīgas izmantot braukšanas maksas atvieglojumus maršrutu tīkla maršrutos" (Nr.872) strādājošām un nestrādājošām personām ar 2.invaliditātes grupu ir tiesības bez maksas izmantot sabiedrisko transporta līdzekli. Lai to darītu, cilvēkiem ar invaliditāti ir jāuzrāda invalīda apliecība. Šādu iespēju var izmantot transportā, kas pārvadā pasažierus pilsētas nozīmes, reģionālajā starppilsētu un reģionālajā vietējās nozīmes maršrutā.

Atgādinām, ka no 2012.gada 1.novembra cilvēkiem ar invaliditāti ir jaunas, uzlabota parauga apliecības. Vienlaikus derīgas ir arī vecās apliecības, kamēr nav beidzies to derīguma termiņš.

Atvieglojumi transporta līdzekļu īpašniekiem

Par 40% ir samazināts apdrošinātāja noteiktās apdrošināšanas prēmijas maksājums tiem transportlīdzekļu īpašniekiem, kuri ir 2.grupas invalīdi. Iepriekšminēto paredz Sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas likums.

Ja vieglā automobiļa, motocikla, tricikla vai kvadricikla īpašnieks, turētājs vai valdītājs ir 2.grupas invalīds, nav jāmaksā transportlīdzekļa ekspluatācijas nodoklis. Atbrīvojumu piemēro par vienu šī cilvēka īpašumā, turējumā vai valdījumā reģistrētu iepriekš minēto transportlīdzekli. Tas noteikts Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa un uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokļa likumā.

Vieglo automobiļu un motociklu nodokli nemaksā 2.grupas invalīdi ar pārvietošanās traucējumiem, kuriem ir noteiktas medicīniskās indikācijas speciāli pielāgoto vieglo automobiļu iegādei un pabalsta saņemšanai transporta izdevumu kompensācijai. Šāds atvieglojums likumā "Par vieglo automobiļu un motociklu nodokli" ir paredzēts par vienu uz attiecīgā cilvēka vārda reģistrētu speciāli pielāgotu vieglo automobili.

Cilvēkiem ar 2.grupas invaliditāti transportlīdzekļu reģistrācijas valsts nodevas likme ir noteikta  3,55 latu apmērā saskaņā ar MK noteikumiem par traktortehnikas un tās piekabju reģistrācijas valsts nodevu (Nr.669). Lai saņemtu šīs nodevas atvieglojumu, jāuzrāda invalīda apliecība.

"No 1.novembra ir jaunas apliecības. Izmantojamas arī vecā parauga apliecības, ja nav beidzies tās derīguma termiņš."

Cilvēki ar 2.grupas invaliditāti ir atbrīvoti no samaksas par vairākiem Ceļu satiksmes drošības direkcijas pakalpojumiem. Proti, nav jāmaksā par atļauju piedalīties ceļu satiksmē, ja to piešķir ar speciālas vadības sistēmu aprīkotam vieglajam automobilim, kas reģistrēts vadītājam invalīdam, kā arī automobilim ar pārnesumkārbas automātisko vadību, kas reģistrēts vadītājam invalīdam ar kustību traucējumiem. Nav jāmaksā par transportlīdzekļa tehnisko ekspertīzi pēc tā pārbūves vieglajam automobilim, ja tas pieder vadītājam invalīdam un pēc pārbūves uzstādīta speciāla vadības sistēma.

Bez maksas ir transportlīdzekļa tehniskā apskate ar speciālas vadības sistēmu aprīkotam vieglajam automobilim, ja tas reģistrēts vadītājam invalīdam, kā arī transportlīdzekļa tehniskā apskate automobilim ar pārnesumkārbas automātisko vadību, ja tas reģistrēts vadītājam invalīdam ar kustību traucējumiem. Iepriekšminēto nosaka Ministru kabineta "Noteikumi par valsts akciju sabiedrības "Ceļu satiksmes drošības direkcija" pakalpojumu cenrādi" (Nr.1031).

Sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija

Vairākus pakalpojumu paredz Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums.

No valsts budžeta tiek finansēti ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju pakalpojumi vairākām cilvēku grupām:

 • pilngadīgiem neredzīgiem cilvēkiem;
 • cilvēkiem ar smagiem garīga rakstura traucējumiem;

Cilvēki ar garīga rakstura traucējumiem, kuriem ir objektīvas grūtības dzīvot patstāvīgi, bet nav nepieciešama atrašanās institūcijā, tiek nodrošināti ar mājokli grupu mājā (dzīvoklī),  pusceļa mājā vai servisa dzīvoklī. Pakalpojuma saņemšanas kārtību nosaka Ministru kabineta noteikumi "Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības saņemšanas kārtība" (Nr. 288).

Cilvēkiem darbspējas vecumā, kuri nespēj strādāt iepriekšējā profesijā, ir tiesības saņemt profesionālās rehabilitācijas pakalpojumus saskaņā ar MK noteikumiem "Kārtība, kādā personas saņem profesionālās rehabilitācijas pakalpojumus" (Nr.271).

Cilvēkiem, kuriem vecuma vai veselības stāvokļa dēļ ir grūti sevi aprūpēt, ir tiesības uz savām vajadzībām atbilstošu aprūpi –ir iespējams saņemt savā dzīvesvietā aprūpi vai sociālās aprūpes pakalpojumu. To, kurš aprūpes pakalpojuma veids personai ir piemērotāks, izvērtē pašvaldības sociālais dienests. Pakalpojuma saņemšanas kārtību nosaka Ministru kabineta noteikumi "Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības saņemšanas kārtība" (Nr.288) un pašvaldību saistošie noteikumi.

Cilvēkiem ar fiziska, kā arī garīga rakstura traucējumiem aprūpi, iespēju iesaistīties fiziskās un garīgās aktivitātēs un iekļauties sabiedrībā nodrošina dienas aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas.

Cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem ir iespēja saņemt tehniskos palīglīdzekļus par valsts budžeta līdzekļiem. Tās ir ortozes, protēzes un ortopēdiskie apavi, kas atbilstoši medicīniskajām indikācijām ir izgatavoti vai pielāgoti konkrētajam cilvēkam, personiskās pārvietošanās palīgierīces, personiskās aprūpes palīglīdzekļi, tehniskie palīglīdzekļi cilvēkiem ar redzes un dzirdes zudumu, surdotehnika un tiflotehnika.

Šādi atvieglojumi noteikti gan Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā, gan vairākos Ministru kabineta noteikumos: Tehnisko palīglīdzekļu noteikumi (Nr.1474), "Kārtība, kādā Latvijas Neredzīgo biedrība un Latvijas Nedzirdīgo savienība sniedz sociālās rehabilitācijas pakalpojumus un nodrošina tehniskos palīglīdzekļus – tiflotehniku un surdotehniku" (Nr.1472).

Cilvēkiem ar smagiem funkcionāliem traucējumiem tiesības īrēt sociālo dzīvokli paredz Ministru kabineta "Noteikumi par dokumentiem, kas apliecina personas (ģimenes) tiesības īrēt sociālo dzīvokli, un dzīvokļa kopējās platības normām" (Nr.233).

Ministru kabineta "Noteikumi par kārtību, kādā personas saņem sociālās rehabilitācijas pakalpojumus sociālās rehabilitācijas institūcijās, un prasībām sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniedzējiem" (Nr.279) nosaka tiesības cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem darbspējīgā vecumā saņemt līdz 21 dienu ilgu valsts apmaksātu sociālās rehabilitācijas pakalpojumu kursu.

"Piemērotāko aprūpes pakalpojumu izvērtē pašvaldības sociālais dienests."

Tiesības saņemt atbalstu viena mājokļa pielāgošanai regulē Ministru kabineta noteikumi Nr.1170 "Noteikumi par kārtību, kādā personas ar invaliditāti saņem atbalstu mājokļa pielāgošanai, un atbalsta saņemšanas nosacījumiem". Tajos noteikta kārtība, kādā personas ar 1.grupas invaliditāti, personas ar 2.grupas redzes vai dzirdes invaliditāti un personas līdz 18 gadu vecumam, kurām noteiktas medicīniskās indikācijas bērna invalīda īpašas kopšanas nepieciešamībai, saņem atbalstu viena mājokļa pielāgošanai, kā arī tā saņemšanas nosacījumus.

Atbalstu mājokļa pielāgošanai sniedz, piešķirot no valsts budžeta līdzekļiem finansējumu, lai atlīdzinātu par mājokļu pielāgošanu samaksātos kredīta procentus atbilstoši kredīta līgumam ar Latvijas Republikā reģistrētu kredītiestādi. Atbalstu mājokļa pielāgošanai sniedz par personas, tās laulātā, vecāku, bērnu vai likumiskā pārstāvja īpašumā vai lietošanā esoša mājokļa pielāgošanu, ja minēto mājokli persona lieto. Par atbalsta piešķiršanu lemj labklājības ministra izveidota komisija, kuras sastāvā ir Labklājības ministrijas un Ekonomikas ministrijas pārstāvji. Persona, kurai nepieciešams atbalsts, ar iesniegumu vēršas Labklājības ministrijā, pievienojot iepriekš minētajos noteikumos norādītos dokumentus.

Atbrīvojumi no valsts nodevām

Personām ar 2.grupas invaliditāti nav jāmaksā:

 • valsts nodeva naturalizācijas iesnieguma iesniegšanai, ja šie cilvēki uzņemti valsts un pašvaldību sociālās aprūpes iestādēs. To paredz MK "Noteikumi par valsts nodevu naturalizācijas iesnieguma iesniegšanai" (Nr.234);
 • valsts nodeva par informācijas saņemšanu no Iedzīvotāju reģistra – noteikts MK "Noteikumos par valsts nodevu par informācijas saņemšanu no Iedzīvotāju reģistra" (Nr.844);
 • par maksas pakalpojumiem - par informācijas izsniegšanu no iestādes arhīva, informācijas sagatavošanu un izsniegšanu no iestādes datu bāzēm, dokumentētās informācijas kopijas vai dublikāta izgatavošanu vai izsniegšanu, ja attiecīgās informācijas apjoms ir lielāks par 20 lapām. To paredz MK "Noteikumi par informācijas sniegšanas maksas pakalpojumiem" (Nr.940);
 • valsts nodeva par dokumentiem krimināllietās. To var nemaksāt gan pensionāri, gan arī 2.grupas invalīdi - paredz MK "Noteikumi par valsts nodevu par notariālo darbību izpildi" (Nr.1069).

Samazinātas valsts nodevas

Cilvēkiem ar 2.grupas invaliditāti paredzētas samazinātas valsts nodevas:

 • 3 lati par naturalizācijas iesnieguma iesniegšanu ("Noteikumi par valsts nodevu naturalizācijas iesnieguma iesniegšanai", Nr.234;
 • 10 latu, ja pasi izsniedz 10 darbdienu laikā;
 • 20 latu, ja pasi izsniedz divu darbdienu laikā;
 • 5 lati, ja personas apliecību izsniedz 10 darbdienu laikā;
 • 10 latu, ja personas apliecību izsniedz divu darbdienu laikā.

Tas paredzēts MK "Noteikumos par valsts nodevu par personu apliecinošu dokumentu izsniegšanu" (Nr.133).

 • 50% apmērā jeb 5 lati par valsts valodas prasmes atestāciju profesionālo un amata
 • pienākumu veikšanai;
 • 10% apmērā jeb 1 lats par valsts valodas prasmes atestāciju profesionālo un amata

pienākumu veikšanai. Maksā invalīdi kopš bērnības. Tas paredzēts Ministru kabineta "Noteikumos par valsts nodevu par valsts valodas prasmes atestāciju profesionālo un amata pienākumu veikšanai" (Nr.289).

IIN atvieglojumi

Atbilstoši Ministru kabineta "Noteikumiem par iedzīvotāju ienākuma nodokļa papildu atvieglojumiem invalīdiem, politiski represētajām personām un nacionālās pretošanās kustības dalībniekiem" (Nr.138) cilvēkiem ar 2.invaliditātes grupu ir tiesības uz iedzīvotāju ienākuma nodokļa papildu atvieglojumu – 1296 latiem gadā.

Bezdarbnieka, darba meklētāja statuss

Bezdarbnieka statusu var iegūt, ja cilvēks:

 • ir sasniedzis 15 gadu vecumu;
 • nav sasniedzis vecumu, kas dod tiesības saņemt valsts vecuma pensiju, vai kuram valsts vecuma pensija nav piešķirta (tai skaitā priekšlaicīgi);
 • nav uzņemts pamatizglītības vai vidējās izglītības programmā klātienē;
 • nav pilnā valsts apgādībā;
 • Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisija nav noteikusi 100% darbspēju zaudējumu u.c.

Darba meklētāja statusu var iegūt, ja cilvēks ir sasniedzis 15 gadu vecumu, nav uzņemts pamatizglītības programmā klātienē u.c.

Iepriekšminēto paredz gan Bezdarbnieku un darba meklētāju atbalsta likums, gan Ministru kabineta noteikumi "Bezdarbnieka un darba meklētāja statusa piešķiršanas kārtība un statusa piešķiršanai nepieciešamie dokumenti" (Nr.891).

Ja cilvēkam ar invaliditāti ir piešķirts bezdarbnieka statuss, viņam ir tiesības uz materiālo atbalstu mācību, pārkvalifikācijas un kvalifikācijas paaugstināšanas laikā. To nosaka Ministru kabineta "Noteikumi par bezdarbnieka stipendiju profesionālās apmācības, pārkvalifikācijas un kvalifikācijas paaugstināšanas laikā un neformālās izglītības ieguves laikā" (Nr.212).

Studiju kredīti

Ja studējošajiem, kuri vēlas saņemt kredītu, ir vienādi sekmības rādītāji, augstskolas komisija kredītus vispirms piešķir invalīdiem, bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem, kā arī studējošajiem no trūcīgām un daudzbērnu ģimenēm. Savukārt, ja kredīta ņēmējs miris vai kļuvis par 2.grupas invalīdu, kredītu un kredīta procentus dzēš (noraksta).

Šāda kārtība paredzēta Ministru kabineta noteikumos Nr.445 "Kārtība, kādā no valsts budžeta līdzekļiem tiek piešķirts un atmaksāts studējošo kredīts", Ministru kabineta noteikumos Nr.219 "Kārtība, kādā tiek piešķirts, atmaksāts un dzēsts studiju kredīts no valsts budžeta līdzekļiem", Ministru kabineta noteikumos Nr.220 "Kārtība, kādā tiek piešķirts, atmaksāts un dzēsts studiju kredīts un studējošā kredīts no kredītiestādes līdzekļiem ar valsts vārdā sniegtu galvojumu".

Atpūta

Cilvēkiem ar invaliditāti ir tiesības makšķerēt bez makšķerēšanas kartes. Lai to varētu darīt, personām ar invaliditāti no 16 līdz 65 gadiem nepieciešama invaliditātes apliecība. To paredz Ministru kabineta "Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību" (Nr.918) un "Makšķerēšanas noteikumi" (Nr.1498).

Tāpat cilvēkiem ar invaliditāti ir noteikta zemāka maksa par valsts muzeju sniegtajiem pakalpojumiem. Tas noteikts Ministru kabineta "Noteikumos par valsts aģentūras "Latvijas Nacionālais vēstures muzejs" sniegto publisko maksas pakalpojumu cenrādi" (Nr.946) un Ministru kabineta "Noteikumos par valsts aģentūras "Rīgas vēstures un kuģniecības muzejs" publisko maksas pakalpojumu cenrādi" (Nr.626).

Labs saturs
62
Pievienot komentāru
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
LATVIJAS REPUBLIKAS OFICIĀLAIS IZDEVUMS
ŽURNĀLS TIESISKAI DOMAI UN PRAKSEI