SKAIDROJUMI
>
Zini savas tiesības un iespējas!
TĒMAS
29. aprīlī, 2013
Lasīšanai: 8 minūtes
RUBRIKA: Skaidrojums
TĒMA: Invaliditāte
4
4

Kādus pakalpojumus var saņemt cilvēki ar dzirdes traucējumiem

Publicēts pirms 11 gadiem. Izvērtē satura aktualitāti! >>

Surdotulks (latviešu zīmju valodas tulks) paredzēts, lai cilvēkiem ar dzirdes invaliditāti palīdzētu saziņā ārstniecības procesā, iekārtojoties darbā, darba tiesisko attiecību kārtošanā, sadzīves problēmu risināšanā pašvaldībās, sociālajos dienestos, izglītības iestādēs, publiskos pasākumos, ārkārtas situācijās.

FOTO: Aiga Dambe, LV portāls

Lai mazinātu dzirdes trūkuma ietekmi ikdienā, cilvēkiem ar dzirdes invaliditāti un dzirdes traucējumiem ir būtiski savlaicīgi saņemt atbilstošus pakalpojumus. Atbalstam valsts piedāvā apmaksātus sociālās rehabilitācijas, surdotulka pakalpojumus un tehniskos palīglīdzekļus jeb surdotehniku.
īsumā

Cilvēkiem ar dzirdes invaliditāti valsts apmaksā:

 • sociālo rehabilitāciju dzirdes zuduma ietekmes mazināšanai uz cilvēka funkcionēšanas spējām
 • surdotulku tiem, kuri iegūst profesionālo pamatizglītību, profesionālo vidējo izglītību vai augstāko izglītību
 • surdotulku saskarsmei ar citām fiziskām un juridiskām personām

Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu nodrošināšana

Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā ir noteikts, ka sociālās rehabilitācijas pakalpojumus dzirdes invalīdiem nodrošina Latvijas Nedzirdīgo savienība (LNS), skaidro Labklājības ministrijas Sociālo pakalpojumu departamenta vecākā eksperte Ineta Pikše. Šos pakalpojumus LNS sniedz saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumu, Ministru kabineta 2003.gada 3.jūnija noteikumiem Nr.291 "Prasības sociālo pakalpojumu sniedzējiem" un Ministru kabineta 2009.gada 15.decembra noteikumiem Nr.1474 "Tehnisko palīglīdzekļu noteikumi"; Ministru kabineta 2009.gada 15.decembra noteikumiem Nr.1472 "Kārtība, kādā Latvijas Neredzīgo biedrība un Latvijas Nedzirdīgo savienība sniedz sociālās rehabilitācijas pakalpojumus un nodrošina tehniskos palīglīdzekļus – tiflotehniku un surdotehniku".

Tie galvenokārt ir atbalsta pasākumi, kas mazina dzirdes zuduma ietekmi uz cilvēka sociālās funkcionēšanas spējām, kā arī cita veida atbalsts saskaņā ar katram cilvēkam individuāli izstrādātu sociālās rehabilitācijas plānu.

Kopumā Latvijas Nedzirdīgo savienība nodrošina cilvēkiem:

 • latviešu zīmju valodas lietošanas apmācību;
 • saskarsmes un radošās pašizteiksmes iemaņu apguvi;
 • psiholoģiskās adaptācijas treniņus;
 • palīdzību un atbalstu klienta sociālo problēmu risināšanā;
 • tehniskos palīglīdzekļus jeb surdotehniku.

Sociālās rehabilitācijas pakalpojumus dzirdes zuduma ietekmes mazināšanai uz cilvēka funkcionēšanas spējām nodrošina viņa dzīvesvietā un pie pakalpojuma sniedzēja. Ik gadu šādu atbalstu par valsts budžeta līdzekļiem saņem vairāk nekā 1700 cilvēku ar dzirdes invaliditāti, lielākoties izvēloties palīdzību un atbalstu sociālo problēmu risināšanā un latviešu zīmju valodas tulka (surdotulka) pakalpojumu.

Surdotulks izglītības iegūšanai

Labklājības ministrijas pārstāve atgādina, ka 2011.gada 1.janvārī stājās spēkā Invaliditātes likums, kurā bija paredzēta pakāpeniska jaunu pakalpojumu ieviešana. Viens no tādiem pakalpojumiem, kurš ir pieejams kopš 2012.gada 1.septembra, ir valsts apmaksāts surdotulka pakalpojums izglītības programmas apguvei (Invaliditātes likuma 12.panta pirmās daļas 5.punkts). To saņem cilvēki ar dzirdes invaliditāti, kuri iegūst profesionālo pamatizglītību, profesionālo vidējo izglītību vai augstāko izglītību. Pakalpojuma ietvaros ir nodrošināta surdotulka klātbūtne mācību procesā līdz 480 akadēmiskajām stundām viena mācību gada laikā.

"Cilvēki ar dzirdes invaliditāti visbiežāk vēlas palīdzību sociālo problēmu risināšanā un surdotulka pakalpojumu."

Surdotulka pakalpojumu nodrošina arī Latvijas Nedzirdīgo savienība (LNS). Pērn surdotulka pakalpojumu sniedza 19 zīmju valodas tulki (tai skaitā 10 LNS struktūrvienībās Rīgā, Valmierā, Daugavpilī, Smiltenē, Liepājā, Alūksnē, Kuldīgā, Rēzeknē, Ventspilī, Barkavā un 14 izglītības iestādēs). 2013.gadā surdotulka pakalpojumu sniegs 33 tulki, t.sk. 19 izglītības iestādēs. 2012.gadā surdotulka atbalstu izglītības programmas apguvei saņēmuši 45 klienti, šogad to saņem – 64 klienti. Izglītības iestāžu skaitā, kas sniedz surdotulka pakalpojumu, ir Rīgas Amatniecības vidusskola, Rīgas Dizaina un mākslas vidusskola, Rīgas Pārdaugavas profesionālā vidusskola, Rīgas Valsts tehnikums, Sociālās integrācijas valsts aģentūras Jūrmalas profesionālā vidusskola, Barkavas Profesionālā skola, Cīravas Profesionālā vidusskola, Malnavas koledža, Vadības un sociālā darba augstskola "Attīstība", Rīgas Stradiņa universitāte, Latvijas Universitāte, Liepājas Universitāte.

Surdotulks saskarsmei

Surdotulka pakalpojums saskarsmes nodrošināšanai ir pieejams no šā gada. Tas paredzēts, lai cilvēkiem ar dzirdes invaliditāti atvieglotu saskarsmi ar citām fiziskām un juridiskām personām (Invaliditātes likuma 12.panta pirmās daļas 6.punkts), tādējādi veicinot viņu sociālās integrācijas iespējas un virzību uz neatkarīgu dzīvi.

Surdotulka pakalpojumu var saņemt:

 • ārstniecības pakalpojumu saņemšanas procesā;
 • darbā iekārtošanās vai ar darba tiesiskajām attiecībām saistītu jautājumu kārtošanai;
 • sadzīves problēmu risināšanai pašvaldībās, sociālajos dienestos, Valsts ieņēmumu dienestā u.c.
 • izglītības iestādēs (saziņai ar pedagogiem, vecāku sapulcēs u.c.);
 • tālākizglītībai (dažādi kvalifikācijas celšanas kursi pedagoģijas jomā, foto, auto u.c. kursi, kas nav paredzēti surdotulka pakalpojumu izglītības programmas apguvei);
 • publiskos pasākumos, semināros, muzejos;
 • ārkārtas situācijās (ugunsgrēks, iepriekš neparedzētu apstākļu gadījumā).

Pakalpojuma ietvaros ir nodrošināta surdotulka klātbūtne saskarsmē ar citām fiziskām un juridiskām personām – līdz 10 stundām mēnesī (120 stundām gadā). Pakalpojumu var saņemt tie cilvēki, kuriem dzirdes traucējumus nevar kompensēt ar tehniskajiem palīglīdzekļiem. Lai šo pakalpojumu saņemtu, vajag ārstējošā ārsta apliecinājumu, ka cilvēkam ir dzirdes traucējumi un nepieciešams surdotulka pakalpojums. Pakalpojums nepieciešams aptuveni 1200 cilvēkiem ar dzirdes invaliditāti, kas līdz šim to saņēmuši sociālās rehabilitācijas pakalpojuma ietvaros.

Kā saņemt surdotulka pakalpojumu?

Lai saņemtu dzirdes invalīdiem paredzētos sociālās rehabilitācijas pakalpojumus, cilvēks vēršas tieši pie pakalpojuma sniedzēja, t.i., Latvijas Nedzirdīgo savienībā vai no 2012.gada 1.marta SIA "LNS Rehabilitācijas centrā".

Cilvēks iesniedz (iespējams arī elektroniski, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu, vai pa pastu):

 • rakstisku iesniegumu par surdotulka pakalpojuma piešķiršanu (norāda surdotulka pakalpojuma izmantošanas mērķi, ja surdotulks nepieciešams saskarsmes nodrošināšanai ar citām fiziskām un juridiskām personām vai vēlamo izglītības iestādi un izglītības programmu, ja surdotulks nepieciešams izglītības programmas apguvei, kā arī vēlamo pakalpojuma saņemšanas termiņu);
 • ārstējošā ārsta izziņu, kas apliecina, ka cilvēkam ir dzirdes traucējumi un nepieciešams surdotulka pakalpojums (t.i., cilvēka dzirdes traucējumus nav iespējams kompensēt ar tehniskajiem palīglīdzekļiem);
 • invaliditātes apliecības kopiju vai citu dokumentu, kas apliecina, ka cilvēkam ir noteikta invaliditāte, vai piekrišanu, ka LNS pieprasa un saņem no Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas informāciju par to, vai šim cilvēkam ir noteikta invaliditāte.

Latvijas Nedzirdīgo savienībā pieņem klientu iesniegumus, pārbauda atbilstību surdotulka pakalpojumu saņemšanai, reģistrē klienta datus, 10 dienu laikā pieņem lēmumu par sociālās rehabilitācijas pakalpojuma piešķiršanu, uzņemšanu pakalpojumu saņēmēju rindā vai atteikumu sniegt pakalpojumu, ja iesniegtie dokumenti neatbilst normatīvajā aktā minētajām prasībām.

Ja cilvēks saņēmis pozitīvu lēmumu, LNS slēdz līgumu ar klientu. Līgumā norāda surdotulka pakalpojuma sniegšanas kārtību, LNS un pakalpojuma saņēmēja tiesības, pienākumus, atbildību, līguma izbeigšanas nosacījumus un citus būtiskus jautājumus, kas saistīti ar surdotulka pakalpojuma sniegšanu.

"Surdotulks izglītības programmas apguvē paredzēts līdz 480 akadēmiskajām stundām viena mācību gada laikā."

Ja līgumu slēdz par saskarsmes nodrošināšanu ar fiziskām un juridiskām personām, līgumā papildus norāda surdotulka pakalpojuma sniegšanas vietu un laiku, kārtību, kādā veicamas izmaiņas vietas un laika plānošanā, kā arī kārtību, kādā sedz surdotulka izdevumus, kas saistīti ar ceļā pavadīto laiku līdz nokļūšanai pakalpojuma sniegšanas vietā, un transporta izdevumus.

Ja līgumu slēdz surdotulka pakalpojumu izglītības programmu apgūšanai, līgumā papildus norāda:

 • izglītības iestādi, kurā tiek sniegts pakalpojums;
 • pakalpojuma sniegšanas veidu (individuāli vai izglītojamo grupā);
 • pakalpojuma sniegšanas sākumu un ilgumu;
 • ar izglītības programmas apguvi saistītos pasākumus, kuru laikā tiek nodrošināts surdotulka pakalpojums.
Labs saturs
4
Pievienot komentāru
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
LATVIJAS REPUBLIKAS OFICIĀLAIS IZDEVUMS
ŽURNĀLS TIESISKAI DOMAI UN PRAKSEI