SKAIDROJUMI
>
Zini savas tiesības un iespējas!
TĒMAS
06. decembrī, 2012
Lasīšanai: 9 minūtes
RUBRIKA: Skaidrojums
TĒMA: Invaliditāte
4
6
4
6

Atvieglojumi bērniem ar invaliditāti

Publicēts pirms 10 gadiem. Izvērtē satura aktualitāti! >>

LV portāla infografika

Bērniem ar invaliditāti, viņu vecākiem, apgādniekiem valsts ir paredzējusi palīdzību dažādu maksājumu atvieglojumu veidā un sociālo atbalstu. Tas noteikts vairākos likumos un Ministru kabineta noteikumos.
īsumā

Likumos un MK noteikumos paredzētās tiesības, ja bērnam ir invaliditāte:

 • bezmaksas sabiedriskais transports;
 • vecākiem nav jāmaksā transportlīdzekļu ekspluatācijas nodoklis par 1 auto;
 • iespēja saņemt sociālo aprūpi un rehabilitāciju;
 • iespējams asistents  izglītības iestādē;
 • valsts apmaksā tehniskos palīglīdzekļus;
 • ir atbrīvojumi no valsts nodevām un atlaides;
 • atlaides muzejos.

Braukšanas maksas atvieglojumi

Atbilstoši Ministru kabineta (MK) "Noteikumiem par pasažieru kategorijām, kuras ir tiesīgas izmantot braukšanas maksas atvieglojumus maršrutu tīkla maršrutos" (Nr.872) bērniem līdz 18 gadu vecumam ar invaliditāti, kā arī personai, kas pavada bērnu līdz 18 gadu vecumam ar invaliditāti, ir tiesības bez maksas izmantot sabiedrisko transportlīdzekli. Šāda iespēja paredzēta transportā, kas pārvadā pasažierus pilsētas nozīmes, reģionālajā starppilsētu un reģionālajā vietējās nozīmes maršrutā. Bērniem ar invaliditāti ir jāuzrāda invalīda apliecība.

No šā gada 1.novembra cilvēkiem ar invaliditāti ir jaunas, uzlabota parauga apliecības. Vienlaikus derīgas ir arī vecā parauga apliecības, kamēr nav beidzies to derīguma termiņš.

Atvieglojumi transportlīdzekļu īpašniekiem

No šā gada 1.janvāra transportlīdzekļa ekspluatācijas nodoklis nav jāmaksā par vienu īpašnieka, turētāja vai valdītāja vai tā laulātā transportlīdzekli, ja viņu apgādībā ir bērns invalīds ar pārvietošanās traucējumiem. Tas noteikts Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa un uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokļa likumā. Ja par laikposmu no 2012.gada 1.janvāra līdz 2012.gada 31.decembrim šis nodoklis ir samaksāts, to iespējams atgūt, iesniedzot iesniegumu Valsts ieņēmumu dienestam.

Sociālie pakalpojumi

No valsts budžeta finansē īslaicīgas un ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju pakalpojumus. Tie uzskaitīti Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā.

Valsts finansēta ilgstoša sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija pieejama bērniem ar smagiem garīga rakstura traucējumiem vecumā no četriem līdz astoņpadsmit gadiem un bērniem ar garīgās un fiziskās attīstības traucējumiem vecumā līdz četriem gadiem. Pakalpojuma saņemšanas kārtību nosaka MK noteikumi "Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības saņemšanas kārtība" (Nr.288).

Tehniskos palīglīdzekļus ir tiesības saņemt bērniem ar ilgstošiem vai nepārejošiem organisma funkciju traucējumiem vai anatomiskiem defektiem. Par valsts budžeta līdzekļiem šādiem bērniem ir tiesības saņemt protēzes, individuāli izgatavotus ortopēdiskos apavus, personīgās pārvietošanās palīgierīces, kā arī tehniskos palīglīdzekļus personām ar redzes (tiflotehnika) vai dzirdes (surdotehnika) traucējumiem. Tehnisko palīglīdzekļu izsniegšanas un saņemšanas kārtību nosaka MK noteikumi Nr.1474 "Tehnisko palīglīdzekļu noteikumi" un MK noteikumi Nr.1472 "Kārtība, kādā Latvijas Neredzīgo biedrība un Latvijas Nedzirdīgo savienība sniedz sociālās rehabilitācijas pakalpojumus un nodrošina tehniskos palīglīdzekļus – tiflotehniku un surdotehniku".

"Ja nepieciešams, var lūgt psihologa palīdzību."

Bērni ar funkcionāliem traucējumiem vecumā no 15 gadiem, tostarp bērni invalīdi, Sociālās integrācijas valsts aģentūrā var saņemt sociālās rehabilitācijas pakalpojumus 14 līdz 21 dienu ilga kursa veidā. Šādu iespēju nosaka "Noteikumi par kārtību, kādā personas saņem sociālās rehabilitācijas pakalpojumus sociālās rehabilitācijas institūcijās, un prasībām sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniedzējiem" (Nr.279).

Bērniem, kuriem nepieciešama īpaša kopšana, ir tiesības saņemt atbalstu viena mājokļa pielāgošanai. To paredz Ministru kabineta "Noteikumi par kārtību, kādā personas ar invaliditāti saņem atbalstu mājokļa pielāgošanai, un atbalsta saņemšanas nosacījumiem" (Nr.1170).

Bērniem, kuriem invaliditāte noteikta pirmreizēji un kuri dzīvo ģimenē, kā arī viņu likumiskajam pārstāvim ir tiesības saņemt no valsts budžeta apmaksātu psihologa pakalpojumu jeb divas 45 minūšu konsultācijas. Šāda iespēja noteikta Ministru kabineta "Noteikumos par psihologa pakalpojuma apjomu personai līdz 18 gadiem, kurai pirmreizēji noteikta invaliditāte un kura dzīvo ģimenē, kā arī tās likumiskajam pārstāvim, un pakalpojuma saņemšanas kārtību" (Nr.1208).

Asistenta pakalpojumi izglītības iestādē

No 2012.gada 1.septembra 5 līdz 18 gadus veciem bērniem ar invaliditāti un pilngadīgajiem ar 1. vai 2.invaliditātes grupu ir iespēja no valsts budžeta saņemt apmaksātu asistenta pakalpojumu pārvietošanās atbalstam un pašaprūpes veikšanai pirmsskolas izglītības, vispārējās pamatizglītības, profesionālās pamatizglītības, arodizglītības, vispārējās vidējās izglītības un profesionālās vidējās izglītības iestādēs (izņemot speciālās izglītības iestādes, kas saņem uzturēšanās izdevumus no valsts budžeta).

Šo pakalpojumu var saņemt izglītojamie visos obligātās izglītības posmos - bērni no 5 līdz 18 gadu vecumam un arī pilngadīgie ar 1. vai 2.invaliditātes grupu, kuriem izsniegts Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas (VDEĀVK) atzinums par īpašas kopšanas nepieciešamību sakarā ar smagiem funkcionāliem traucējumiem un kuri mācās attiecīgajās izglītības iestādēs.

Asistenta pakalpojumus paredz MK noteikumi Nr.695 "Kārtība, kādā piešķir un finansē asistenta pakalpojumu izglītības iestādē".

Atbrīvojumi no valsts nodevām

Bērniem ar invaliditāti nav jāmaksā:

 • pacienta iemaksa;
 • par ģimenes ārsta mājas vizīti. To apmaksā no valsts budžeta. Iepriekšminēto nosaka MK noteikumi Nr.1046 "Veselības aprūpes organizēšanas un finansēšanas kārtība";
 • valsts nodeva par informācijas saņemšanu no Iedzīvotāju reģistra, MK "Noteikumi par valsts nodevu par informācijas saņemšanu no Iedzīvotāju reģistra" (Nr.844);
 • par informācijas izsniegšanu no iestādes arhīva, informācijas sagatavošanu un izsniegšanu no iestādes datubāzēm, dokumentētās informācijas kopijas vai dublikāta izgatavošanu vai izsniegšanu, ja attiecīgās informācijas apjoms ir lielāks par 20 latiem, "Noteikumi par informācijas sniegšanas maksas pakalpojumiem" (Nr.940);
 • valsts nodeva par pilsonības atjaunošanu, kas zaudēta juridiskas kļūdas vai prettiesiskas pilsonības atņemšanas dēļ.

Bērniem ar invaliditāti samazinātas valsts nodevas:

 • 3 lati par naturalizācijas iesnieguma iesniegšanu. Tā jāmaksā valsts akreditēto vispārējās un profesionālās izglītības iestāžu klātienes skolēniem, "Noteikumi par valsts nodevu naturalizācijas iesnieguma iesniegšanai" (Nr.234);
 • 10 lati, ja pasi izsniedz 10 darbdienu laikā;
 • 20 lati, ja pasi izsniedz divu darbdienu laikā;
 • 5 lati, ja personas apliecību izsniedz 10 darbdienu laikā;
 • 10 lati, ja personas apliecību izsniedz divu darbdienu laikā ("Noteikumi par valsts nodevu par personu apliecinošu dokumentu izsniegšanu", Nr.133;)
 • 50% apmērā jeb 5 lati par valsts valodas prasmes atestāciju profesionālo un amata pienākumu veikšanai. To maksā invalīdi, izņemot invalīdus kopš bērnības;
 • 10% apmērā jeb 1 lats par valsts valodas prasmes atestāciju profesionālo un amata pienākumu veikšanai. Maksā invalīdi kopš bērnības. Tas paredzēts MK "Noteikumos par valsts nodevu par valsts valodas prasmes atestāciju profesionālo un amata pienākumu veikšanai " (Nr.289)

Bezdarbnieka, darba meklētāja statuss

Bezdarbnieka statusu var iegūt, ja cilvēks: ir sasniedzis 15 gadu vecumu; nav uzņemts pamatizglītības vai vidējās izglītības programmā klātienē; nav pilnā valsts apgādībā u.c.

Darba meklētāja statusu var iegūt, ja cilvēks ir sasniedzis 15 gadu vecumu, nav uzņemts pamatizglītības programmā klātienē u.c.

"No šā mācību gada ir iespēja saņemt asistenta pakalpojumu izglītības iestādē."

Iepriekšminēto paredz Bezdarbnieku un darba meklētāju atbalsta likums, MK noteikumi Nr.891 "Bezdarbnieka un darba meklētāja statusa piešķiršanas kārtība un statusa piešķiršanai nepieciešamie dokumenti".

Ja cilvēkam ar invaliditāti piešķirts bezdarbnieka statuss, viņam ir tiesības uz materiālo atbalstu mācību, pārkvalifikācijas un kvalifikācijas paaugstināšanas laikā. To nosaka MK "Noteikumi par bezdarbnieka stipendiju profesionālās apmācības, pārkvalifikācijas un kvalifikācijas paaugstināšanas laikā un neformālās izglītības ieguves laikā" (Nr.212).

Atpūta

Bērniem līdz 16 gadiem ir tiesības makšķerēt bez makšķerēšanas kartes. Šādas tiesības ir arī cilvēkiem ar invaliditāti, no 16 gadu vecuma nepieciešama invaliditātes apliecība. To paredz Ministru kabineta "Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību" (Nr.918) un Makšķerēšanas noteikumi (Nr.1498).

Bērniem ar invaliditāti ir noteikta zemāka maksa par valsts muzeju sniegtajiem pakalpojumiem. Tas noteikts Ministru kabineta "Noteikumos par valsts aģentūras "Latvijas Nacionālais vēstures muzejs" sniegto publisko maksas pakalpojumu cenrādi" (Nr.946) un Ministru kabineta "Noteikumos par valsts aģentūras "Rīgas vēstures un kuģniecības muzejs" publisko maksas pakalpojumu cenrādi" (Nr.626).

Labs saturs
6
Pievienot komentāru
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
LATVIJAS REPUBLIKAS OFICIĀLAIS IZDEVUMS
ŽURNĀLS TIESISKAI DOMAI UN PRAKSEI
LIETOTĀJU IEVĒRĪBAI
Informējam, ka šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot LV portālu, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk
SAPRATU