SKAIDROJUMI
>
Zini savas tiesības un iespējas!
TĒMAS
Laura Platace
LV portāls
14. novembrī, 2012
Lasīšanai: 10 minūtes

Plāno paaugstināt patērētāju tiesību aizsardzību pirkuma un pakalpojuma līgumos

Publicēts pirms 8 gadiem. Izvērtē satura aktualitāti! >>

Pērkot preci vai pakalpojumu internetā, no kataloga, zvanot pa telefonu vai līdzīgos veidos, starp pārdevēju un pircēju tiek slēgts distances līgums. Ja pircējs, slēdzot distances līgumu, ir pārdomājis, tam ir tiesības 14 dienu laikā vērsties pie pārdevēja ar rakstisku atteikumu.

FOTO: Māris Kaparkalējs, LV portāls

Nepieciešamās preces ir iespējams nopirkt ne tikai veikalā, bet arī izmantojot telefonu, internetu, kā arī sekojot televīzijas vai preses reklāmai un citos iespējamos veidos. Taču, iegādājoties preci ar distances līgumu, patērētājam var nākties saskarties ar dažādām problēmām gan preces kvalitātes ziņā, gan gadījumā, ja patērētājs vēlas preci nosūtīt atpakaļ. Lai patērētāju vairāk aizsargātu pirkuma un pakalpojuma līgumos, Ekonomikas ministrija ir sagatavojusi grozījumus Patērētāju tiesību aizsardzības likumā un iesniegusi tos starpinstitūciju saskaņošanai.
īsumā

Likumprojekts "Grozījumi Patērētāju tiesību aizsardzības likumā" paredz:

 • vairāk precizējošas un skaidrojošas izmaiņas, raugoties gan no patērētāju, gan uzņēmēju perspektīvas;
 • precizēt distances līguma slēgšanu;
 • skaidri noteikt pušu tiesības un pienākumus gadījumos, kad patērētājs izmanto atteikuma tiesības;
 • papildināt regulējumu riska novēršanai, patērētājam saņemot preci;
 • aizliegt mājaslapās izmantot iepriekš atzīmētus ķeksīšus;
 • precizēt netaisnīga līguma noteikumu regulējumu;
 • aizliegt izsniegt kredītu vai būtiski palielināt kredīta summu, ja patērētājam nav pietiekamu līdzekļu;
 • pienākumu nodrošināt preces atbilstību līguma noteikumiem.

Kādēļ ir nepieciešami grozījumi?

2011.gada 13.decembrī stājās spēkā Direktīva 2011/83/ES Par patērētāju tiesībām un ar ko groza Padomes Direktīvu 93/13/EEK un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 1999/44/EK un atceļ Padomes Direktīvu 85/577/EEK un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 97/7/EK. Direktīva 2011/83/ES apvieno un aizstāj četru iepriekš minēto direktīvu regulējumu.

Direktīvas 2011/83/ES mērķis ir, panākot augstu patērētāju aizsardzības līmeni, veicināt iekšējā tirgus darbību, kā arī tuvināt konkrētus aspektus dalībvalstu normatīvajos un administratīvajos aktos, kas attiecas uz līgumiem, kuri noslēgti starp patērētājiem un tirgotājiem.

Latvijai kā Eiropas Savienības (ES) dalībvalstij ir jānodrošina direktīvā noteikto prasību pārņemšana nacionālajos tiesību aktos līdz 2013.gada 13.decembrim, piemērojot esošo patērētāju tiesību aizsardzības regulējumu atbilstoši direktīvā noteiktajam. Tādēļ ir izstrādāts likumprojekts "Grozījumi Patērētāju tiesību aizsardzības likumā", teikts likumprojekta anotācijā.

To apstiprina arī Ekonomikas ministrijas Sabiedrisko attiecību nodaļa skaidrojot, ka grozījumi Patērētāju tiesību aizsardzības likumā (PTAL) attiecībā uz distances līgumiem un atteikuma tiesībām ir sagatavoti, ieviešot Latvijas tiesību aktos direktīvas normas. Vienoti nosacījumi distances līgumu slēgšanai šobrīd tiek ieviesti visās ES dalībvalstīs, lai paaugstinātu patērētāju tiesību aizsardzību un nodrošinātu skaidrus un saprotamus nosacījumus šādu līgumu slēgšanai jebkurā ES valstī. Pēc direktīvas prasību ieviešanas ES valstis vairs nebūs tiesīgas noteikt stingrākas vai vājākas prasības attiecībā uz distances līgumu slēgšanu un atteikumu tiesību izmantošanu, tādējādi veicinot patērētāju un uzņēmēju uzticību pārrobežu darījumiem ES iekšējā tirgū.

Grozījumi distances līguma un atteikuma tiesību regulējumā

PTAC Patērētāju informēšanas un komunikāciju daļas vadītāja Ilze Žunde norāda, ka attiecībā uz distances līgumiem iekļautie grozījumi paredz vairāk precizējošas un skaidrojošas izmaiņas, raugoties gan no patērētāju, gan uzņēmēju perspektīvas.

Likumprojektā ir paredzēts precizēt distances līguma skaidrojumu, nosakot, ka "distances līgums ir vienošanās starp patērētāju un pārdevēju vai pakalpojuma sniedzēju, izmantojot organizētu distances preču pārdošanas vai pakalpojumu sniegšanas sistēmu, kas noslēgta pirms līguma slēgšanas un līguma slēgšanas brīdī, izmantojot vienu vai vairākus distances saziņas līdzekļus, patērētājam un pārdevējam vai pakalpojuma sniedzējam vienlaikus neatrodoties vienā vietā. Par distances saziņas līdzekļiem uzskatāmi telefons, internets, elektroniskais pasts, televīzija, fakss, katalogs, presē publicētas reklāmas, kurām pievienots pasūtījuma kupons un citi informācijas nosūtīšanas un pārraidīšanas distances līdzekļi."

"Patērētāji, iepērkoties internetā, visbiežāk sūdzas par laikā nepiegādātām vai nesaņemtām precēm, pakalpojumiem, ierobežotām iespējām izmantot atteikuma tiesības."

Attiecībā uz distances līgumā norādāmo informāciju likumprojektā ir precizēts, ka "pirms distances līguma noslēgšanas patērētājam sniedzama precīza informācija par līguma noteikumiem".

I.Žunde skaidro, ka likumprojektā ir skaidri noteiktas pušu tiesības un pienākumi gadījumos, kad patērētājs izmanto atteikuma tiesības. Likumprojektā ir precizētas atteikuma tiesības attiecībā uz distances līgumu un līgumu, kas noslēgts ārpus saimnieciskās vai profesionālās darbības vietas. Ir noteikts, ka patērētājs 14 dienu laikā drīkst izmantot atteikuma tiesības un atkāpties no minētajiem līgumiem.

Tas nozīmē, ka, ja patērētāju prece neapmierina, viņam ir tiesības preci atdot pārdevējam atpakaļ. Ekonomikas ministrijas Sabiedrisko attiecību nodaļa atklāj, ka 14 dienu termiņš preces nosūtīšanai atpakaļ preces piegādātājam ir noteikts, ņemot vērā Direktīvas 2011/83/ES prasības.

Likumprojektā kopumā regulējums attiecībā uz atteikuma tiesībām (PTAL 12.pants) ir izteikts jaunā redakcijā. Paredzētais regulējums ietver gan patērētāja, gan pārdevēja tiesības un pienākumus, ja patērētājs ir izlēmis atteikties no iegādātās preces vai pakalpojuma.

Citi grozījumi

PTAL ir paredzēti grozījumi ne tikai attiecībā uz distances līguma un atteikuma tiesību regulējumu. I.Žunde norāda, ka būtisks papildinājums ir riska par preci pārejas noteikumu iekļaušana likumā, proti, grozījumi, paredz, ka "piegādājot preci patērētājam, risks par preces zudumu vai bojājumu pāriet uz patērētāju ar brīdi, kad patērētājs vai viņa pārstāvis ir ieguvis preci valdījumā; pārdevējam vai pakalpojuma sniedzējam ir pienākums pie preces nodošanas nodrošināt patērētājam iespēju preci apskatīt vai pārbaudīt. Ja patērētājam netiek nodrošināta iespēja preci apskatīt vai pārbaudīt, pārdevējam vai pakalpojuma sniedzējam ir pienākums pierādīt, ka precei nodošanas brīdī nebija trūkumu".

Vēl I.Žunde informē, ka likumprojekts arī noteiks patērētājiem pirms līguma noslēgšanas sniedzamo informāciju, prasības preču piegādei, kā arī citas līgumiem piemērojamās prasības. Piemēram, paredzēts aizliegt mājaslapās izmantot iepriekš atzīmētus ķeksīšus. Bieži vien patērētājam, iegādājoties preces vai pakalpojumus internetā, piedāvā pirkt papildu pakalpojumus, un, lai atteiktos no šiem pakalpojumiem, patērētājs ir spiests dzēst iepriekš atzīmētus ķeksīšus.

Grozījumi PTAL ir paredzēti arī attiecībā uz netaisnīgiem līguma noteikumiem, patērētāju kreditēšanu, paredzot, ka kredīta devējam ir aizliegts izsniegt kredītu vai būtiski palielināt kredīta summu, ja patērētājam nav pastāvīgu un pietiekamu ienākumu. Tāpat precizēts regulējums par pārdevēja un pakalpojuma sniedzēja pienākumiem nodrošināt preces atbilstību līguma noteikumiem.

Patērētāju aktuālās problēmas

"Patērētāji, iepērkoties internetā, visbiežāk sūdzas par laikā nepiegādātām vai vispār nesaņemtām precēm, pakalpojumiem, kā arī ierobežotām iespējām izmantot atteikuma tiesības. Tam seko sūdzības par distances ceļā iegādāto preču neatbilstību līguma noteikumiem, kvalitāti. Pēdējā laikā īpaši aktuāli ir jautājumi par problēmām, iepērkoties kolektīvās iepirkšanās portālos", skaidro I.Žunde.

Viņa norāda, ka kopumā par distances līgumiem Patērētāju tiesību aizsardzības centrā (PTAC) līdz šim brīdim saņemti 187 iesniegumi par kopējo patērētāju iegādāto preču un pakalpojumu summu 46343,40 latu apmērā. No saņemtajām sūdzībām 26 gadījumos rasts pozitīvs risinājums, pieņemti 27 saistoši lēmumi par labu patērētājiem, 9 gadījumos ir sniegts skaidrojums, 5 gadījumos sūdzība atsaukta vai atteikts to skatīt, bet 122 lietas atrodas izskatīšanas stadijā. Turklāt par šiem jautājumiem sniegtas 757 konsultācijas.

Realizējot uzraudzības aktivitātes, PTAC pārbauda interneta veikalus gan pēc savas iniciatīvas, gan pamatojoties uz saņemtajām sūdzībām. Precīzu skaitu kontrolēto interneta vietņu PTAC nevar nosaukt, jo mājaslapas pārbauda kopsakarā ar dažādiem normatīvajiem aktiem un tās uzskaitītas atšķirīgās jomās. Biežāk konstatētās neatbilstības interneta vietnēs:

 • informācijas par pārdevēju/pakalpojuma sniedzēju norādīšanas pārkāpumi;
 • informācijas par līguma noteikumiem norādīšanas pārkāpumi;
 • informācijas par atteikuma tiesībām norādīšanas pārkāpumi;
 • informācijas par preces/pakalpojuma cenu un piegādes izmaksām norādīšanas pārkāpumi.

Skaidrojot, kā rīkoties patērētājam, kurš preci iegādājies distances ceļā un kuram nav nodrošinātas atteikuma tiesības, I.Žunde  uzsver: ja patērētājs iegādājies preci, slēdzot distances līgumu un pārdomājis pirkumu, tad tam ir tiesības 14 dienu laikā vērsties pie pārdevēja ar rakstisku atteikumu, ja vien prece nav izņēmumu sarakstā (ir atsevišķas preces, uz kurām tiesības neattiecas, piemēram, programmatūras, periodiskie izdevumi, tūlītēja patēriņa preces, aviobiļetes, biļetes uz izklaides un sporta pasākumiem u.c.). Ja komersants nepamatoti atsaka patērētājam izmantot atteikuma tiesības, tam ir tiesības vērsties ar rakstveida sūdzību PTAC.

Labs saturs
Pievienot komentāru
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
LATVIJAS REPUBLIKAS OFICIĀLAIS IZDEVUMS
ŽURNĀLS TIESISKAI DOMAI UN PRAKSEI
LIETOTĀJU IEVĒRĪBAI
Informējam, ka šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot LV portālu, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk
SAPRATU