SKAIDROJUMI
>
Zini savas tiesības un iespējas!
TĒMAS
30. augustā, 2010
Lasīšanai: 11 minūtes
RUBRIKA: Skaidrojums
TĒMA: Ekonomika
36
36

Vai mikrouzņēmumu nodoklis ir izdevīgāks?

Mikrouzņēmuma nodokļa maksātājam būs mazāk darba ar papīriem, kārtojot saistības pret valsti.

FOTO: Boriss Koļesņikovs, LV

Mikrouzņēmumu nodokļa likuma pieņemšanas mērķis ir atvieglot mazo komersantu nodokļu administrēšanas un grāmatvedības uzskaites kārtību.

2010. gada 9. augustā Saeimā pieņemts Mikrouzņēmumu nodokļa likums, grozījumi likumos "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli", "Par uzņēmumu ienākuma nodokli", "Par valsts sociālo apdrošināšanu", "Par nodokļiem un nodevām", kas stāsies spēkā jau pavisam drīz – 1. septembrī.

Kas ir mikrozuņēmums?

Mikrouzņēmums ir: individuālais komersants (IK), individuālais uzņēmums (IU), zemnieka vai zvejnieka saimniecība (Z/S), kā arī fiziskā persona, kas reģistrēta Valsts ieņēmumu dienestā kā saimnieciskās darbības veicējs (SDV), vai sabiedrība ar ierobežotu atbildību (SIA), kuri atbilst šādiem kritērijiem:

  1. dalībnieki (ja tādi ir) ir fiziskās personas. SIA dalībnieki – fiziskās personas – vienlaikus ir arī valdes locekļi,
  2. apgrozījums kalendāra gadā nepārsniedz 70 000 latu,
  3. darbinieku skaits jebkurā brīdī ir ne lielāks par pieciem (5).

Kā var iegūt šo statusu?

Par mikrouzņēmumu nodokļa maksātāju var kļūt ar nākamā taksācijas perioda 1. janvāri. Mikrouzņēmumu nodokļa maksātājs ir tiesīgs mainīt statusu un kļūt attiecīgi par iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksātāju vai uzņēmumu ienākuma nodokļa maksātāju ne agrāk kā pirms attiecīgā taksācijas perioda beigām.

Mikrouzņēmums, kas vēlas iegūt mikrouzņēmumu nodokļa maksātāja statusu, līdz pirmstaksācijas gada 15. decembrim iesniedz Valsts ieņēmumu dienestam (VID) pieteikumu.

Jaunreģistrētie uzņēmumi (IK, Z/S, SIA), reģistrējoties Uzņēmumu reģistrā, var pieteikties mikrouzņēmumu nodokļa maksātāja statusa iegūšanai. Tāpat šim statusam var pieteikties jaunie saimnieciskās darbības veicēji Valsts ieņēmumu dienestā. Jāaizpilda tikai pieteikums.

Ja VID pieņem lēmumu par mikrouzņēmuma kā mikrouzņēmumu nodokļa maksātāja reģistrēšanu, tad jaunizveidotajam mikrouzņēmumam mikrouzņēmumu nodokļa maksātāja statuss ir piemērojams no dienas, kad VID saņēma pieteikumu par mikrouzņēmumu nodokļa maksātāja statusa iegūšanu, vai no dienas, kad jaunizveidotais mikrouzņēmums reģistrēts Uzņēmumu reģistrā.

Kā kārtot grāmatvedību?

Persona, kas izvēlējusies maksāt mikrouzņēmumu nodokli, kārto grāmatvedību vispārējā kārtībā saskaņā ar likumu "Par grāmatvedību" atbilstoši savam juridiskajam statusam.

SDV grāmatvedību kārto pēc vienkāršā ieraksta principa atbilstoši Ministru kabineta 20.03.2010. noteikumiem Nr. 188 "Kārtība, kādā individuālie komersanti, individuālie uzņēmumi, zemnieku un zvejnieku saimniecības, citas fiziskās personas, kas veic saimniecisko darbību, kārto grāmatvedību vienkāršā ieraksta sistēmā". Iesniedz gada ienākuma deklarāciju līdz 1. aprīlim.

IK, IU, Z/S var izvēlēties grāmatvedību kārtot pēc vienkāršā ieraksta principa, ja apgrozījums (ieņēmumi) no saimnieciskajiem darījumiem iepriekšējā pārskata gadā nepārsniedz 200 000 latu.

IK, kura apgrozījums (ieņēmumi) no saimnieciskajiem darījumiem iepriekšējā pārskata (taksācijas) gadā pārsniedz 200 000 latu, sagatavo un iesniedz bilanci un ieņēmumu un izdevumu pārskatu (finanšu pārskatu) atbilstoši MK 08.05.2007. noteikumiem Nr. 301 "Noteikumi par individuālo komersantu finanšu pārskatiem" līdz 1. aprīlim.

Z/S, IU var izvēlēties sagatavot un iesniegt gada pārskatu atbilstoši Gada pārskatu likumam, neatkarīgi no apgrozījuma lieluma.

SIA iesniedz gada pārskatu.

SIA, Z/S, IU, SIA ne vēlāk kā mēnesi pēc gada pārskata apstiprināšanas un ne vēlāk kā četrus mēnešus pēc pārskata gada beigām – visbiežāk līdz 30. aprīlim, iesniedz gada pārskatu Valsts ieņēmumu dienestam.

Nodokļi

Mikrouzņēmumu nodoklis sastāv no:

  1. valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (VSAOI), iedzīvotāju ienākuma nodokļa un uzņēmējdarbības riska valsts nodevas par mikrouzņēmuma darbiniekiem,
  2. uzņēmumu ienākuma nodokļa, ja mikrouzņēmums atbilst uzņēmumu ienākuma nodokļa maksātāja pazīmēm,
  3.  mikrouzņēmuma īpašnieka iedzīvotāju ienākuma nodokļa par mikrouzņēmuma saimnieciskās darbības ieņēmumu daļu.

VSAOI maksā visi – gan darbinieki, gan īpašnieki un dalībnieki, gan pašnodarbinātās personas.

Mikrouzņēmums atsevišķi nodokļus vairs nemaksā un pārskatus neiesniedz (piemēram, ziņas par VSAOI), bet maksājums tiek izdarīts vienā summā no apgrozījuma, kurā ietilpst VSAOI, IIN un peļņas (IIN, UIN) nodoklis.

Atsevišķi tiek maksāts tikai PVN, akcīzes, dabas resursu, muitas nodoklis, ja mikrouzņēmumam tie ir jāmaksā.

"Mikrouzņēmumu nodokli aprēķina, mikrouzņēmuma taksācijas perioda apgrozījumu reizinot ar 9%."

Mikrouzņēmumu nodokli par taksācijas perioda apgrozījumu mikrouzņēmums maksā četras reizes gadā par katra ceturkšņa apgrozījumu.

Mikrouzņēmumu nodokļa maksātāja taksācijas periods ir kalendāra gads un ar mikrouzņēmumu nodokli tiek aplikts mikrouzņēmuma taksācijas perioda apgrozījums. Mikrouzņēmumu nodokli aprēķina, mikrouzņēmuma taksācijas perioda apgrozījumu reizinot ar 9%.

Ja mikrouzņēmuma darbinieku skaits ceturksnī pārsniedz piecus darbiniekus, 9% likmei pieskaita divus procenta punktus par katru papildus nodarbināto darbinieku. Tātad par sešiem (6) darbiniekiem būtu 9 + 2 = 11%. Ja mikrouzņēmuma darbinieku skaits ceturksnī ir mainīgs, mikrouzņēmumu nodokļa likmi nosaka pēc lielākā darbinieku skaita attiecīgajā ceturksnī, ņemot vērā tos darbiniekus, kuri nostrādājuši ne mazāk par pusi no attiecīgā ceturkšņa. Ja mikrouzņēmuma nodokļa maksātājs pārsniedz Ls 70 000, tad pārsnieguma daļai piemēro 20%.

Ja mikrouzņēmuma darbinieka ienākums pārsniedz Ls 500, tad papildus 9% likmei piemēro palielinātu minētā nodokļa likmi 20% apmērā no summas, kas pārsniedz darbinieka algu 500 latus.

Saimnieciskās darbības izdevumi un zaudējumi

Mikrouzņēmumu nodokļa maksātājs saimnieciskās darbības zaudējumus nevar pārnest uz nākamajiem taksācijas gadiem. Saimnieciskās darbības izdevumi netiek ņemti vērā.

Zaudējumi, kas radušies pirms mikrouzņēmumu nodokļa maksātāja statusa iegūšanas, nav sedzami turpmākajos taksācijas periodos. 

SIA, kura pēctaksācijas gadā kļuvusi par mikrouzņēmumu nodokļa maksātāju, taksācijas perioda zaudējumus nav tiesīga pārnest uz citu grupas dalībnieku.

Mikrozuzņēmums UIN un IIN avansa maksājumus neveic.

Jaunizveidots nodokļa maksātājs un nodokļa maksātājs, kas pirmstaksācijas periodā bija reģistrēts kā mikrouzņēmumu nodokļa maksātājs, UIN avansa maksājumus par pirmo taksācijas periodu un laika posmu līdz gada pārskata iesniegšanai var veikt labprātīgi

Attiecībā uz zaudētiem parādiem – IIN apliekamo ienākumu nedrīkst samazināt par parāda summām, kas radušās taksācijas gadā, kurā SDV, IK, IU, Z/S bija mikrouzņēmumu nodokļa maksātājs.

Pamatlīdzekļi

Mikrozuņēmums, kas vienā vai vairākos pirmstaksācijas periodos maksāja mikrouzņēmumu nodokli, sākot maksāt uzņēmumu ienākuma nodokli, pamatlīdzekļu atlikušo vērtību taksācijas perioda sākumā nosaka, no pamatlīdzekļu iegādes vai izveidošanas vērtības, kurai pieskaitītas pamatlīdzekļa uzlabošanas, atjaunošanas un rekonstrukcijas izmaksas, atskaitot nolietojuma vērtību, kas aprēķināta par pirmstaksācijas periodiem saskaņā ar likuma "Par uzņēmumu ienākuma nodokli" 13. panta normām. Ja mikrozuzņēmums pirms statusa iegūšanas maksāja uzņēmumu ienākuma nodokli vispārējā kārtībā, tad, atsākot maksāt uzņēmumu ienākuma nodokli, pamatlīdzekļu kategorijas atlikušo vērtību taksācijas perioda sākumā nosaka, koriģējot pamatlīdzekļu kategorijas atlikušo vērtību tā taksācijas perioda pēdējā dienā, kurā tika pieņemts lēmums pēctaksācijas gadā maksāt mikrouzņēmumu nodokli saskaņā ar likuma "Par uzņēmumu ienākuma nodokli" normām par periodiem, kuros nodokļa maksātājs maksāja mikrouzņēmumu nodokli.

Maksātājs, kurš par iepriekšējiem taksācijas periodiem ir maksājis mikrouzņēmumu nodokli, pirms uzsāk likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" 11. vai 11.1 panta piemērošanu ar iedzīvotāju ienākuma nodokli apliekamā ienākuma noteikšanai, pamatlīdzekļu atlikušo vērtību uz taksācijas gada sākumu nosaka, no pamatlīdzekļu iegādes vai izveidošanas vērtības atskaitot aprēķināto nolietojumu par pirmstaksācijas periodiem saskaņā ar likuma "Par uzņēmumu ienākuma nodokli" 13. pantu.

Nodokļu deklarāciju un pārskatu iesniegšana

Mikrouzņēmums iesniedz Valsts ieņēmumu dienestam mikrouzņēmumu nodokļa ceturkšņa deklarāciju līdz ceturksnim sekojošā mēneša 15. datumam.

Gada ienākumu deklarācijā neuzrāda ienākumu, kas gūts mikrozuņēmumā – SDV, IK, Z/S, IU un darbinieki. Arī UIN deklarāciju mikrouzņēmums nesastāda.

Par personālu

Mikrouzņēmuma darbinieks ir fiziskā persona, kuru uz darba līguma pamata nodarbina mikrouzņēmums, un mikrouzņēmuma īpašnieks. Mikrouzņēmuma īpašnieks ir SIA dalībnieks, IU, Z/S īpašnieks, IK vai SDV.

Mikrouzņēmumu nodokļa maksātājs, slēdzot darba līgumu, pretendentu rakstveidā informē, ka darba devējs ir mikrouzņēmumu nodokļa maksātājs, ka mikrouzņēmuma darbinieka iedzīvotāju ienākuma nodoklis un VSAOI tiek noteiktas no mikrouzņēmuma apgrozījuma un ka mikrouzņēmuma darbiniekam ir tiesības brīvprātīgi pievienoties valsts sociālajai apdrošināšanai, kā arī pienākums iesniegt mikrouzņēmumam algas nodokļa grāmatiņu.

Tātad darbinieks var arī brīvprātīgi pievienoties valsts sociālajai apdrošināšanai, veicot sociālās apdrošināšanas iemaksas no brīvi izraudzītiem ienākumiem.

Jau esošam mikrouzņēmumam ir vispirms jāvienojas rakstveidā ar visiem mikrouzņēmuma darbiniekiem par mikrouzņēmumu nodokļa piemērošanu. Šo vienošanos kā atsevišķu noteikumu var ietvert darba līgumā.

Mikrouzņēmuma darbinieki ir sociāli apdrošināmi saskaņā ar Mikrouzņēmumu nodokļa likumu. Persona, kas ir reģistrēta kā mikrouzņēmuma darbinieks un kas, gūstot vienu un to pašu ienākumu, vienlaikus atbilst citiem sociāli apdrošināmās personas statusiem (pensionārs, invalīds), sociālajai apdrošināšanai ir pakļauta kā mikrouzņēmuma darbinieks.

"Darbinieks var arī brīvprātīgi pievienoties valsts sociālajai apdrošināšanai, veicot sociālās apdrošināšanas iemaksas no brīvi izraudzītiem ienākumiem."

Mikrouzņēmums reģistrē katru mikrouzņēmuma darbinieku Valsts ieņēmumu dienestā kā obligāti sociāli apdrošināmu personu, iesniedzot ziņas par darba ņēmējiem, norādot tajās atbilstošu darbinieka statusu ar norādīto kodu.

Mikrouzņēmumu nodokli maksājošā mikrouzņēmuma darbinieks ir sociāli apdrošināms, sākot ar dienu, kad viņš ieguvis mikrouzņēmumu nodokli maksājošā mikrouzņēmuma darbinieka statusu.

VSAOI ziņojumus par obligāto iemaksu objektu un aprēķināto VSAOI mikrouzņēmums neiesniedz. Tas iesniedz mikrozuzņēmumu nodokļa pārskatu.

Atbilstoši aprēķinātai VSAOI summai Valsts sociālās apdrošīnāšanas aģentūra (VSAA) mikrouzņēmumam aprēķina VSAOI objektu par pilnu kalendāra mēnesi katram mikrouzņēmumu nodokli maksājošā mikrouzņēmuma darbiniekam proporcionāli mikrouzņēmumu nodokļa deklarācijā norādītajam darbinieku skaitam katrā mēnesī un to faktiskajiem ienākumiem, piemērojot VSAOI likmi, kāda noteikta attiecīgajam darbiniekam.

Tātad darbiniekam izmaksā algu, piemēram, 300 latu, kas noteikta darba līgumā, bez nodokļu aprēķināšanas. Jo VSAA aprēķinās VSAOI, bet pārējo nodokļu sadalījumu veiks Valsts kase.

Ir jāievēro nosacījums, ka darbinieku algas nedrīkst pārsniegt Ls 500, taču neapliekamo minimumu un atvieglojumus nepiemēro. Algu izmaksā pilnā summā Ls 500. Nepiemēro, iesniedzot gada ienākumu deklarāciju, attaisnotos izdevumus par medicīnas un izglītības pakalpojumiem, kā arī par iemaksām privātajā pensiju fondā un apdrošināšanas prēmiju maksājumiem.

Pensionāra neapliekamo minimumu Ls 165 mēneši vai Ls 1980 gadā piemēro VSAA.

Labs saturs
36
Pievienot komentāru
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
LATVIJAS REPUBLIKAS OFICIĀLAIS IZDEVUMS
ŽURNĀLS TIESISKAI DOMAI UN PRAKSEI
LIETOTĀJU IEVĒRĪBAI
Informējam, ka šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot LV portālu, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk
PIEKRĪTU