NORISES
>
Notikumi, problēmas, aktuālas tēmas
TĒMAS
Lidija Dārziņa
LV portāls
06. oktobrī, 2015
Lasīšanai: 10 minūtes
RUBRIKA: Problēma
TĒMA: Ģimene
2
2

Bāriņtiesa bērna interešu aizstāvībā

FOTO: Evija Trifanova/ LETA

Bērnam ir jāuzaug un ģimenē jāveido stabils nākotnes pamats. Ne vienmēr tā notiek, tādēļ katrā valstī pastāv noteikta kārtība un institūcijas, lai iesaistītos un ietekmētu situācijas normalizēšanos. Viena no šādām institūcijām ir pašvaldības izveidota aizbildnības un aizgādnības iestāde – bāriņtiesa.
Bāriņtiesām ir liela loma un nozīme ārpusģimenes aprūpes attīstībā. Tās īsteno un nodrošina to, lai bērns satiktos ar saviem vecākiem vai saņemtu sev vispiemērotāko aprūpi un bērna tiesību ievērošanu, lai saņemtu aizstāvību situācijās, kad ir apdraudēts pat it kā bērniem drošākajā vietā – mājās.
īsumā
 • Bāriņtiesa ir novada vai republikas pilsētas pašvaldības izveidota aizbildnības un aizgādnības iestāde.
 • Bāriņtiesa palīdz bērnam nonākt ģimenē.
 • Bāriņtiesai ir galvenā loma ārpusģimenes aprūpes procesos, tā ieceļ bērnam aizbildni; bāriņtiesas starpniecība nepieciešama, lai kļūtu par audžuģimeni, bērna adopcija sākas ar sarunu bāriņtiesā.

Latvijā bāriņtiesas tika izveidotas 1996.gadā. To darbību nosaka Bāriņtiesu likums.

Labklājības ministrija (LM) uzsākusi īpašu informatīvo kampaņu, lai sekmētu bez vecāku gādības palikušu bērnu iespējas uzaugt ģimenē, veicinātu sabiedrības izpratni par bāriņtiesām, kur iespējams saņemt profesionālu un konfidenciālu palīdzību un padomu. Viens no kampaņas mērķiem arī ir kliedēt aizspriedumus par bāriņtiesām kā represīvām institūcijām, kā reizumis tās uztver sabiedrība.

Izklāstot kampaņas mērķus, labklājības ministrs Uldis Augulis atzina, ka bieži, runājot par bāriņtiesu darbu, īpaši par situācijām, kad tiek lemts bērnu izņemt no ģimenes, izteiktie viedokļi ir emocionāli apgalvojumi, uz kuru pamata sabiedrībā par šīs institūcijas darbu izveidojas negatīvs priekšstats. Taču šie jautājumi ir ļoti sarežģīti, jo tikai bāriņtiesas nereti ir tās, kas redz, kas notiek aiz "slēgtām durvīm". Sabiedrībā ir jāveicina izpratne, jāizskauž negatīvie mīti, lai kopīgi varētu palīdzēt bērniem augt ģimenē. Tam ir nepieciešama uzticēšanās bāriņtiesas darbam.

"Situācijas, ar kurām ikdienā jāsaskaras bāriņtiesai, ir ļoti sarežģītas un individuālas."

Mainot sabiedrības uzskatus par bāriņtiesas darbu, tiek cerēts, ka vairāk cilvēku izvēlēsies kļūt par aizbildņiem, adoptētājiem vai audžuģimeni kādam bērnam.

Ministrs arī atzina, ka 20 pastāvēšanas gados bāriņtiesās situācija ir uzlabojusies un darbinieku profesionalitāte augusi, taču nenoliedza, ka darbiniekiem ir izdegšanas pazīmes, ņemot vērā, ka situācijas, ar kurām ikdienā jāsaskaras, ir ļoti sarežģītas.

Labklājības ministrija plāno piecu gadu laikā panākt, lai krasi samazinātos bērnu skaits bērnunamos, lai arvien vairāk bērnu augtu ģimeniskā vidē.

Bez nopietna iemesla bērnu no ģimenes nešķir

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas (VBTAI) priekšniece Laila Rieksta-Riekstiņa ir norūpējusies par priekšstatiem un runām, ka bāriņtiesa ģimenēm atņem bērnus bez iemesla. Viņa norāda, ka šādi lēmumi netiek pieņemti uzreiz. Bāriņtiesas loma, no vienas puses, ir palīdzēt bērnam, ja palīdzība vajadzīga tūlīt, no otras puses – rūpēties par to, lai bērns, kurš nevar būt savā ģimenē, būtu drošā vietā, kamēr situācija ģimenē mainīsies. "Cilvēkiem, kas nezina patiesos apstākļus, reizēm ir ļoti viegli noticēt stāstiem par to, ka bērns tiek šķirts no ģimenes nesaprotamu iemeslu dēļ. Jo ar bērnu saistīto informāciju iestādes publiski neapspriež. Bāriņtiesu likums aizliedz izpaust informāciju, kas jebkādā veidā varētu kaitēt bērnam vai aizgādnībā esošajai personai."

Par bāriņtiesu darbu runā statistika. Pērn bāriņtiesas pieņēmušas 13 800 lēmumus. Pieņemtie lēmumi ir saistīti ar dažādām jomām - par vecāku aizgādības tiesībām, bērnu mantas jautājumiem, aizbildņa iecelšanu, audžuģimeņu izvērtēšanu, adoptētāju izvērtēšanu. Ja vecāki nodod bērnu citas personas aprūpē, arī tad jāsaņem bāriņtiesas atļauja. No visiem lēmumiem 1400 bija saistīti ar bērnu šķiršanu no ģimenēm. Tas ir mazāk nekā iepriekšējos gados, un tā ir mazākā lēmumu daļa. No visu pieņemto lēmumu kopskaita tikai 48 lēmumi tika pārsūdzēti. Tiesas atcēlušas tikai 6 lēmumus.

L.Rieksta-Riekstiņa skaidro, ka bāriņtiesu lēmumus var pārsūdzēt ne tikai tiesā. Arī Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija uzrauga bāriņtiesas darbu. "Ja cilvēks ir neapmierināts, mēs veicam pārbaudi, konstatējam faktus un dodam padomus. Svarīgi saprast, ka mēs patiešām gribam palīdzēt bērniem," uzsver inspekcijas vadītāja. "Tādēļ arī prasības ir tik stingras. Bāriņtiesā lēmumu nepieņem vienpersoniski, tie ir vairāki cilvēki, kas nāk kopā, ar dažādu pieredzi, izglītību. Katrs lēmums tiek pieņemts tikai pēc ļoti rūpīgas izvērtēšanas. Bāriņtiesas lēmums ir pēdējā iespēja. Ņemot vērā to, cik grūti ir tālāk visas lietas nokārtot, būtu dīvaini iedomāties, ka bāriņtiesai būtu pašmērķis bērnu izņemt no ģimenes. Tas nav ieguvums nevienam."

"Bāriņtiesām ir būtisks darbs adopcijas nodrošināšanā, audžuģimeņu kustībā, aizbildniecības veicināšanā."

L.Rieksta-Riekstiņa sabiedrības informēšanā uzsver arī pašvaldību lomu. Bāriņtiesas ir pašvaldības izveidotas aizgādības un aizbildnības iestādes. Arī pašvaldības gan kopā ar sociālo dienestu, gan kopā ar dažādām atbalsta grupām var veidot izpratni, kāpēc bāriņtiesa strādā un pieņem tādu vai citādu lēmumu. Tāpat kā citās jomās arī šajā sadarbība pašvaldībās ir dažādā līmenī. Ja ir attīstīti dažādi pakalpojumi, jo labāk strādā sociālais dienests, jo mazāk darba ir bāriņtiesai. Tieši tas, ka pagājušajā gadā sarucis gadījumu skaits, kad jāpieņem lēmums par bērnu šķiršanu no ģimenes, rāda, ka pašvaldībās sociālie pakalpojumi attīstās.

Latvijas Bāriņtiesu asociācijas priekšsēdētāja Baiba Meldere norāda: informatīvā kampaņā tiek uzsvērts, ka bērniem jābūt drošiem savā ģimenē. Bet, ja tā nesanāk, tad bāriņtiesa ir palīgs bērnam un ģimenei, jo bāriņtiesā var vērsties pie cilvēkiem, kas konkrēto situāciju izpratīs un radīs labāko risinājumu.

B.Meldere atzīst: tas ir sarežģīts darbs, jo vienmēr viena puse būs neapmierināta, turklāt ir kritiskas situācijas, kad bērns no ģimenes ir nekavējoties jāizņem, jo atrodas viņa dzīvībai un veselībai bīstamos apstākļos.

Informatīvās kampaņas labas gribas vēstnieks kontrtenors Sergejs Jēgers, kurš bērnībā traģiski zaudējis vecākus un, kā pats saka "zinu, kas ir bāreņa apliecība", ir dzīvojis internātskolā, 10 gadus strādājis bērnunamā par audzinātāju, teic: "Katrs bērns, kuram pajautātu, vai tu gribi atgriezties pie mammas un tēta, teiktu  - jā. Bērni tiecas nokļūt atpakaļ pie vecākiem. Tāpēc, viņaprāt, nepieciešams papildus strādāt ar vecākiem."

Mākslinieks mudina: "Nav jāziedo tikai Lieldienās un Ziemassvētkos, kā lielākā daļa  darām, šis darbs jāveic katru dienu. Un konfekšu un mandarīnu vietā labāk gādāt, lai bērni nokļūst operā, uz baletu, teātri. Šodien bērni, kurus es audzināju bērnunamā no 5 gadu vecuma, nāk uz maniem koncertiem, un tie ziedi, ko viņi pasniedz, ir mana lielākā alga."

Uzzini, ko dara bāriņtiesa

Informatīvās kampaņas gaitā televīzijās varēsim redzēt videoklipus, kas parādīs arī situācijas, kad bāriņtiesai ir jāšķir bērns no ģimenes, kad tas ir pamatoti un nepieciešami bērna dzīvības un veselības aizsardzībai.

LM ir sagatavojusi arī informatīvu materiālu par bāriņtiesu darbu un funkcijām. Tas ir arī aicinājums palīdzēt bērniem augt ģimenē. Daudzveidīgajā informācijā ietverti arī praktiski padomi, kā uzņemt bērnu ģimenē, izklāstīta sadarbība ar sociālo dienestu, uzrakstīts par adopcijas un audžuģimeņu labo praksi. Buklets "Audzinām bērnu ģimenē" pieejams LM mājaslapā.

Bāriņtiesas pienākumus nosaka likums
 

 • Bāriņtiesa aizsargā bērna vai citas rīcībnespējīgas personas tiesības un tiesiskās intereses.
 • Izskata iesniegumus un sūdzības, to skaitā par vecāka, aizbildņa, aizgādņa vai audžuģimenes rīcību.
 • Piedalās lietas izskatīšanā tiesā un sniedz atzinumu, ja likums nosaka vai tiesa atzīst bāriņtiesas piedalīšanos lietas izskatīšanā par nepieciešamu.
 • Sadarbojas ar citām bāriņtiesām, ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijām, veselības aprūpes un izglītības iestādēm, sociālajiem dienestiem, policijas iestādēm, Valsts probācijas dienestu un tiesu izpildītājiem, lai nodrošinātu bērna vai aizgādnībā esošās personas tiesību un interešu aizstāvību.
 • Informē pašvaldības sociālo dienestu vai citas atbildīgās institūcijas par ģimenēm, kurās netiek pietiekami nodrošināta bērna attīstība un audzināšana un kurām nepieciešama palīdzība.
 • Sniedz palīdzību bērnam vai aizgādnībā esošajai personai, kura pēc palīdzības vērsusies bāriņtiesā.
 • Uzklausa aizgādnībā esošo personu ikvienā jautājumā, kas skar šīs personas intereses.
 • Bāriņtiesa izšķir bērna un vecāku domstarpības; bērna un aizbildņa domstarpības, kā arī aizbildņa un bērna vecāku domstarpības.
Labs saturs
2
Pievienot komentāru
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
LATVIJAS REPUBLIKAS OFICIĀLAIS IZDEVUMS
ŽURNĀLS TIESISKAI DOMAI UN PRAKSEI
LIETOTĀJU IEVĒRĪBAI
Informējam, ka šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot LV portālu, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk
PIEKRĪTU