NORISES
>
Notikumi, problēmas, aktuālas tēmas
TĒMAS
Lidija Dārziņa
LV portāls
21. jūlijā, 2014
Lasīšanai: 9 minūtes
RUBRIKA: Tuvplānā
TĒMA: Ģimene

Pašvaldībās ir palīdzības „grozs” vecākiem pirms jaunā mācību gada

Publicēts pirms 10 gadiem. Izvērtē satura aktualitāti! >>

Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā ir noteikti divi obligātie pabalsti - garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai (GMI) un dzīvoklim. Ja ir apmierināts iedzīvotāju pieprasījums pēc tiem, pašvaldība ir tiesīga no pašvaldības pamatbudžeta izmaksāt arī citus pabalstus. Pašvaldības maksā pabalstus skolas lietu iegādei, piešķir brīvpusdienas – gan pēc sociālā dienesta izvērtējuma trūcīgo, maznodrošināto ģimeņu skolēniem, gan arī citiem skolēniem.

FOTO: Evija Trifanova, LETA

Pirms jaunā mācību gada ģimenēm, kurās ir skolēni, jārēķinās ar papildu izdevumiem. Daudzas pašvaldības jau paziņojušas par iespēju mazāk turīgajiem saņemt pabalstus pirms jaunā mācību gada. Daudzviet atbalsts ir ne tikai naudā, bet tiek piešķirtas brīvpusdienas, braukšanas atvieglojumi. Pašvaldībās atbalsts atšķiras, valsts nenosaka, vai un kādā apmērā tas būtu jādara. Par iespējām saņemt atbalstu jāinteresējas savā pašvaldībā, informācija parasti ir ievietota mājaslapā. Bet viss raksturots detalizēti saistošajos noteikumos.

Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 3. panta trešā daļa paredz: kārtību, kādā saņemami pašvaldību sniegtie sociālie pakalpojumi, kuri minēti pašvaldību saistošajos noteikumos. Likumā ir noteikti tikai obligātie pabalsti - garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai (GMI) un dzīvoklim.

Ja ir apmierināts pamatots pašvaldības iedzīvotāju pieprasījums pēc GMI un dzīvokļa pabalsta, pašvaldība, izvērtējot ģimenes (personas) ienākumus, ir tiesīga no pašvaldības pamatbudžeta izmaksāt arī citus pabalstus. To veidu, apmēru, izmaksas kārtību un personas, kuras ir tiesīgas saņemt šos pabalstus, reglamentē pašvaldības saistošajos noteikumos.

Pabalsts mācību līdzekļu iegādei skolas gaitu sākumam

Jau kopš 1.jūnija rīdzinieki Rīgas Sociālajā dienestā var pieteikties pabalsta saņemšanai mācību līdzekļu iegādei. Pabalsta piešķiršanas pamatojums ir 2013.gada 15.janvāra saistošie noteikumi Nr.202 "Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu un sociālajiem pabalstiem Rīgas pilsētas pašvaldībā".

Tiesības saņemt pabalstu ir ģimenēm, kuras deklarējušas savu pamata dzīvesvietu Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā ne mazāk kā 12 mēnešus pirms pabalsta pieprasīšanas un kuru ienākumi pēdējo trīs mēnešu laikā nepārsniedz 192,09 eiro katram ģimenes loceklim, kā arī atbilst pārējiem šo saistošo noteikumu kritērijiem, informēja Rīgas domes Labklājības departamenta Iedzīvotāju informēšanas nodaļas vadītāja Lita Brice.

  • Rīgā pabalstu (35,57 eiro) piešķir: vispārizglītojošās vai profesionālās izglītības iestādes audzēknim, kurš nav sasniedzis 20 gadu vecumu;
  • sociālās korekcijas klašu audzēkņiem - piešķir bez vecuma ierobežojuma.

Šo pabalstus var pieprasīt līdz 31.oktobrim. Jūnijā pabalsts mācību līdzekļu iegādei piešķirts 79 personām, kopā 2810 eiro apmērā.

Kā paskaidroja Labklājības departamenta Iedzīvotāju informēšanas nodaļas speciāliste Aina Žubeviča, jau minētie saistošie noteikumi Nr.202 arī nosaka, ka Sociālais dienests klientam par kārtējo mēnesi piešķirto pabalstu izmaksu veic ne vēlāk kā līdz nākamā mēneša 10.datumam. Šo pabalstu pārskaita klienta norādītajā norēķinu kontā.

Lai saņemtu pabalstu, bērna vecāks vai bērna likumiskais pārstāvis vēršas Rīgas Sociālajā dienestā, uzrāda personu apliecinošu dokumentu, iesniedz rakstisku iesniegumu, aizpilda iztikas līdzekļu deklarāciju.

Pabalsts mācību līdzekļu iegādei ir viens no Rīgas domes saistošajos noteikumos paredzētajiem astoņiem pabalstu veidiem. Noteikumos arī paskaidrots, ka pabalsti ir pašvaldības materiāls atbalsts naudas izteiksmē vai samaksa par pakalpojumu ģimenei (personai) situācijās, kad ģimene (persona) objektīvu iemeslu dēļ nespēj gūt ienākumus, lai nodrošinātu pamatvajadzības. Noteikts arī, kādās situācijās pabalstus nepiešķir. Pabalstu mācību līdzekļu iegādei nepiešķir, ja pieder naudas līdzekļu uzkrājumi, vērtspapīri vai īpašums, izņemot saistošo noteikumu 12.punktā minētos īpašumus, vēl citos gadījumos, kas uzskaitīti noteikumos.

2013.gadā pabalstu mācību līdzekļu iegādei saņēmuši 3962 rīdzinieki. Šogad līdzekļi ieplānoti lielākam skaitam (5000) rīdzinieku.

"Valsts apmaksā pusdienas pirmo klašu skolēniem. Pašvaldības atbalsta arī citu klašu grupas. "

Saulkrastu novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste Marika Grasmane informē, ka maznodrošināta vai trūcīga ģimene var saņemt pabalstu bērna izglītībai un audzināšanai līdz 28,46 eiro apmērā mācību līdzekļu iegādei un līdz 42,69 eiro apģērba iegādes izdevumu samaksai vienam bērnam.

Uz jautāto, kādi ir galvenie noteikumi šīs palīdzības saņemšanai (trūcīgā, maznodrošinātā statuss, dzīvesvieta pašvaldībā), M.Grasmane atbild apstiprinoši: Jā, ir nepieciešams trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes statuss, un dzīvesvietai jābūt deklarētai Saulkrastu pašvaldības administratīvajā teritorijā. Pabalsti tiek izmaksāti vienu reizi gadā, pirms mācību gada sākuma, pamatojoties uz personas iesniegumu, kas iesniegts Saulkrastu sociālajā dienestā ne vēlāk kā līdz katra gada 30.septembrim.

Carnikavas novada saistošie noteikumi "Par sociālās palīdzības pabalstiem Carnikavas novadā" paredz, ka Sociālais dienests piešķir pabalstu mācību grāmatu, kancelejas preču iegādei un citu ar bērna mācībām un audzināšanu saistītu izdevumu apmaksai – 60 eiro apmērā vienu reizi gadā vienam bērnam. Pabalstu var pieprasīt reizi gadā 1. jūlija līdz 30. novembrim.

Tiesības saņemt šajos saistošajos noteikumos paredzētos pabalstus ir personām, kuras ir deklarējušas pamata dzīvesvietu Carnikavas novada administratīvajā teritorijā un atzītas par trūcīgām vai maznodrošinātām. Par maznodrošinātu Carnikavas novadā atzīstama ģimene (persona), kuras ienākumu līmenis pēdējo trīs mēnešu laikā nepārsniedz. 65% (tie ir 208 eiro) no attiecīgā gada spēkā esošās minimālās darba algas valstī – vienam ģimenes loceklim.

Trūcīgā statusa noteikšanai visā valstī ir vienāda ienākuma summa - ja vidējie ienākumi katram ģimenes loceklim mēnesī pēdējo triju mēnešu laikā nepārsniedz 128,06 eiro. (MK noteikumi Nr.299 par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu.)

Brīvpusdienas – papildus valsts pasniegtajām

Valsts maksā par pusdienām 1. un 2.klašu skolēniem, kā paredzēts Ministru kabineta 2010.gada 28.decembra noteikumos Nr.1206 "Kārtība, kādā aprēķina, piešķir un izlieto valsts budžetā paredzētos līdzekļus pašvaldībām pamatizglītības iestādes skolēnu ēdināšanai". Pašreiz tie ir 1,14 eiro dienā katram divu mazāko klašu skolēnam. Jau labi sen ir bijusi ziņa, ka brīvpusdienas no 2014./2015.mācību gada tiks nodrošinātas arī 3.klašu skolēniem. Pagaidām tas nav apstiprināts, taču 12.jūnijā attiecīgie grozījumi MK noteikumos ir izsludināti valsts sekretāru sanāksmē. Un tie paredz gan to, ka ēdināšanu valsts apmaksās arī 3.klases bērniem, gan lielāku dienas naudu – 1,42 eiro.

Neatkarīgi no valsts piešķīruma pašvaldības rod iespējas finansēt pusdienas arī citiem skolasbērniem, arī kā kurā vietā – brīvpusdienas piešķir tikai jaunāko klašu skolēniem, tikai mazāk turīgo ģimeņu bērniem vai arī - nevērtējot ģimenes materiālo stāvokli.

Saulkrastu novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste Marika Grasmane piebilst, ka Saulkrastu novada pašvaldība nodrošina visiem sākumskolas bērniem bezmaksas ēdināšanu.

Kā liecina Lielvārdes novada domes mājaslapā ievietotais lēmums, dome jau 2014.gada 29.janvārī pieņēmusi lēmumu piešķirt brīvpusdienas, neizvērtējot ģimenes materiālo stāvokli, 2014./2015. mācību gadam visiem Lielvārdes novada 4.-6.klašu skolēniem, kuru ēdināšana netiek nodrošināta no valsts budžeta līdzekļiem.

Informācija – pašvaldību mājaslapās

Informācija par Saulkrastu pašvaldības pabalstiem ir pieejama pašvaldības interneta vietnē www.saulkrasti.lv, kā arī informatīvajā izdevumā "Saulkrastu Domes Ziņas", norāda M.Grasmane.

Katram ir iespēja noskaidrot, vai pašvaldība, kuras teritorijā persona reģistrējusi savu pamatdzīvesvietu, izmaksā pabalstus skolas gaitu sākšanai, kā arī sniedz citu palīdzību. Informācijā parasti ir arī norādīts, kam piešķir pabalstu, kādi dokumenti nepieciešami, kur jāgriežas.

Piemēram, Burtnieku novada pašvaldība mājaslapā www.burtniekunovads.lv

informē, ka 1.klases izglītojamie, gatavojoties jaunajam 2014./2015.mācību gadam, var saņemt vienreizēju pabalstu mācību līdzekļu iegādei 30 eiro apmērā dāvanu kartes veidā. Vienreizējo pabalstu piešķir bērniem, kuru deklarētā dzīvesvieta ir Burtnieku novada administratīvā teritorija vai tie sāks mācības Burtnieku novada izglītības iestādēs. Lai saņemtu dāvanu karti, jāaizpilda iesnieguma veidlapa un jāiesniedz attiecīgajā pagasta pārvaldē vai jāaizpilda veidlapa uz vietas. Šim dāvinājumam ir arī nosacījums - dāvanu karte ir izlietojama bērnu preču veikalā "Agate" Valmierā.

Gan savas pašvaldības saistošos noteikumus par sociālo palīdzību, gan citu informāciju iedzīvotāji var atrast savas pašvaldības mājaslapā (adrese ir pilsētas vai novada nosaukums).

Labs saturs
Pievienot komentāru
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
LATVIJAS REPUBLIKAS OFICIĀLAIS IZDEVUMS
ŽURNĀLS TIESISKAI DOMAI UN PRAKSEI