DIENASKĀRTĪBĀ
>
Par aktuālo valstī un iestādēs (preses relīzes)
TĒMAS
12. februārī, 2024
Lasīšanai: 14 minūtes
RUBRIKA: Relīze
TĒMA: Pašvaldības

Apstiprināts Tukuma novada pašvaldības 2024. gada budžets

Domes 7. februāra sēdē apstiprināts Tukuma novada pašvaldības 2024. gada budžets, kur plānoti ieņēmumi 78 376 565 eiro apmērā, bet izdevumi – 82 456 776 eiro. Izdevumu pārsniegumu plānots segt no naudas līdzekļu atlikuma 7 163 328 eiro uz 2024. gada sākumu. 

Tukuma novada pašvaldības 2024. gada budžets izstrādāts, ievērojot likumā “Par pašvaldību budžetiem”, Pašvaldības likumā, likumā “Par budžetu un finanšu vadību”, likumā “Par valsts budžetu 2024. gadam un budžeta ietvaru 2024., 2025. un 2026. gadam”, kā arī nodokļu likumos, Ministru kabineta noteikumos un citos normatīvajos aktos paredzētās prasības.

“2024. gada budžeta sagatavošanā balstījāmies uz 2023. gada budžeta izpildi, ne plāniem, un kā pamata kritēriji bija līdzekļu vienmērīgs sadalījums pa teritorijām un vienlīdzīga novada teritoriju attīstība. Šī gada budžeta izdevumu sadaļa pārsniedz ieņēmumus. Starpība tiks segta no pagājušā gada budžeta līdzekļu atlikuma. Līdz ar to varam teikt, ka 2024. gada budžets ir sabalansēts,” informēja Tukuma novada pašvaldības izpilddirektors Ivars Liepiņš.

Tukuma novada pašvaldības budžets sastāv no pamatbudžeta un ziedojumu un dāvinājumu budžeta.

2024. gadam pašvaldība izvirzījusi četras prioritātes:

  • uzsākt augsta līmeņa gatavības projektus;
  • nodrošināt atlīdzības sistēmu ar augstu konkurētspēju;
  • projektu īstenošanai piesaistīt Eiropas Savienības un citu finanšu instrumentu finansējumu, nodrošināt pašvaldības līdzfinansējumu projektu īstenošanai;
  • veikt pasākumus vēsturisko ēku saglabāšanas un energoefektivitātes paaugstināšanas projektu īstenošanai.

Ieņēmumi

Pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumus veido nodokļu un nenodokļu ieņēmumi, maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi, valsts mērķdotācijas un citu budžetu transferti. Lielākais īpatsvars – iedzīvotāju ienākuma nodoklis un valsts budžeta mērķdotācijas.

Neskatoties uz to, ka Tukuma novada pašvaldībā vērojams iedzīvotāju skaita samazinājums, šī gada budžetā plānotie ieņēmumi no iedzīvotāju ienākuma nodokļa ir lielāki nekā 2023. gada izpilde – plānoti 35 951 702 EUR (45,87 % no kopējiem pašvaldības ieņēmumiem), kas ir par 1 606 969 EUR vairāk nekā 2023. gadā.

Nekustamā īpašuma nodokļa ieņēmumi plānoti 4 300 455 EUR, kas ir 5,49 % no kopējiem pašvaldības ieņēmumiem un kas ir par 215 700 EUR mazāk nekā 2023. gada izpilde.

Pamatbudžeta izdevumi

Pašvaldības budžeta mērķis ir sadalīt plānotos finanšu līdzekļus pašvaldības funkciju un uzdevumu izpildei, ņemot vērā attīstības plānošanas dokumentos noteiktos rīcības virzienus un uzdevumus. Pašvaldības budžeta līdzekļi paredzēti no budžeta finansētu institūciju (pašvaldības izglītības, kultūras, sporta un veselības aizsardzības iestāžu, sociālā dienesta un bāriņtiesas, centrālās administrācijas un apvienību pārvalžu) darbības nodrošināšanai, novada izglītības, sporta un kultūras pasākumu finansēšanai, infrastruktūras uzturēšanai, pabalstiem trūcīgiem un maznodrošinātiem iedzīvotājiem, investīciju finansēšanai, atbalstam biedrībām un nodibinājumiem, kā arī citām brīvprātīgām iniciatīvām.

2024. gada pamatbudžeta kopējie izdevumi plānoti 82 456 776 EUR apmērā, kas pēc savas ekonomiskās būtības iedalīti deviņās funkcionālajās kategorijās. Lielākais izdevumu īpatsvars budžetā ir atbalsts izglītībai (44,4 %), kultūrai un sportam (10,4 %) un sociālajai palīdzībai un pakalpojumiem (16,6 %).

Izglītība

Būtiskākais izdevumu apjoms 2024. gadā plānots izglītībai – 36 596 016 EUR. Tie ir 44,4 % no kopējiem budžeta izdevumiem. 36 % jeb 13 243 083 EUR ir mērķdotācijas pedagogu atalgojumam un uzturēšanas izdevumiem Tukuma novada pamatskolai “Spārni”. Pašvaldības finansējums izglītības iestāžu uzturēšanai ir 34 % jeb 12 345 835 EUR, pašvaldības finansēto pedagogu atalgojumam 5 518 776 EUR, pašvaldības finansējums skolēnu pārvadājumiem 940 403 EUR. Pašvaldības līdzfinansējums audzēkņu ēdināšanai – 1 162 417 EUR un valsts mērķdotācija 1.–4. kl. ēdināšanai – 302 135 EUR. Finansējums izglītības iestāžu projektiem un aktivitātēm – 892 191 EUR. Mērķdotācija interešu izglītības pedagogu atalgojumam (programmu īstenotājiem) – 464 943 EUR. Izdevumi izglītības iestāžu savstarpējiem norēķiniem – 670 000 EUR un izglītības iestāžu maksas pakalpojumu izdevumiem – 1 056 233 EUR.

Sociālā aizsardzība

Sociālajai aizsardzībai paredzēti līdzekļi 13 663 685 EUR apmērā jeb 16,6 % no pašvaldības pamatbudžeta.

2024. gadā ir palielinātas ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojuma izmaksas sociālās aprūpes centrā “Rauda” – 40,77 EUR diennaktī. 2024. gadam plānotie budžeta izdevumi 4 727 116 EUR (tajā skaitā finansēšana 392 611 EUR), plānotie ieņēmumi 4 334 355 EUR. Pakalpojumu tiek plānots nodrošināt 295 personām gadā – gan Tukuma novada, gan citu pašvaldību iedzīvotājiem.

Sociālās palīdzība 2024. gadā ir valstiski reglamentēta – gan izvērtēšanas nosacījumi, gan atbalsta lielums tiek noteikts Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā un Ministru kabineta noteikumos. Salīdzinot ar 2023. gadu, palielinājies trūcīgo personu skaits par 175 personām, 2023. gadā trūcīgas mājsaimniecības statuss piešķirts 1879 personām (2024. gadā – 2054 personām). Pabalsta garantētā ienākuma nodrošināšanai saņēmēju skaits mazinājies – 2023. gadā 906 personas (2022. gadā – 1599). Plānotā summa gadā 273 400 EUR. No šā gada 1. janvāra palielināts pabalsta garantētā minimālā ienākuma (GMI) nodrošināšanai noteiktais līmenis, ienākumu līmeņa slieksnis trūcīgas mājsaimniecības statusa noteikšanai. Mājokļa pabalsta nodrošināšanai plānoti 704 053 EUR gadā. 2024. gadā valsts pašvaldībām plāno sniegt līdzfinansējumu GMI un mājokļa pabalsta nodrošināšanā 30 % no izmaksātās summas.

Izvērtējot pašvaldības iespējas sniegt atbalstu noteiktām iedzīvotāju grupām, 2024. gadā tiek atbalstītas šādas iniciatīvas 2023. gada izpildes apjomā: pabalsts jaundzimušā bērna aprūpei; pabalsts bērna, kuram noteikta invaliditāte, aprūpei; pabalsts aizgādnim; pabalsts kāzu jubilāriem; pabalsts apaļajā dzīves jubilejā; pabalsts valsts svētkos; pabalsts zobu protezēšanas pakalpojumiem; materiāls atbalsts higiēnas pakalpojumu nodrošināšanai; reemigrācijas pabalsti un apbedīšanas pabalsti. Kopā iniciatīvām 2024. gadā ir plānoti 221 025 EUR.

Sociālie pakalpojumi pašvaldībā 2024. gadā nodrošināti esošā līmenī. Pakalpojumus nodrošina dienas aprūpes centrs “Saime”, dienas centrs “Saimīte”, Slampes pagasta dienas aprūpes centrs “Rīti” un “Saulespuķe”, Atbalsta dzīvokļi, Tukuma patversme, Grupu dzīvokļi “Mežrozītes”, grupu māja “Lodes”, grupu dzīvokļi Celtnieku ielā 3, Tukumā, un Kandavas pansija, centrs “Avotiņš”.

2024. gadā Eiropas Reģionālās attīstības fonda projektā “Attīstīt pakalpojumu infrastruktūru bērnu aprūpei ģimeniskā vidē un personu ar invaliditāti neatkarīgai dzīvei un integrācijai sabiedrībā” plānota divu pakalpojumu uzsākšana – no 1. marta grupu māja “Laipas”, Slampē, un no 1. novembra – specializētās darbnīcas Melnezera ielā 1, Tukumā.

Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana

Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana tiek veikta divās pilsētās un 21 pagastā, kuru teritorijās ietilpst arī vairāki ciemi. Tam plānoti 7 369 868 EUR. Teritorijas un mājokļu attīstības, ēku uzturēšanai un apsaimniekošanai un pakalpojumu vadības darbībām plānoti 1 138 534 EUR, ūdensapgādei, tai skaitā subsīdijas ar mērķi atbalstīt ūdensapgādes sistēmu darbību, – 82 588 EUR, ielu apgaismojuma uzlabošanai un uzturēšanai – 424 719 EUR, novada teritorijas uzturēšanai un labiekārtošanas darbībām (pilsētu un pagastu), kapu apsaimniekošanai, dzīvnieku patversmes pakalpojumu pirkšanai, rotaļu laukumu ierīkošanai – 3 938 895 EUR, kā arī līdzekļi investīcijām pašvaldības teritoriju attīstībai – 1 785 132 EUR.

Kultūra, sports un NVO

Atpūtai, kultūrai, sportam un atbalstam biedrībām un nodibinājumiem (NVO) plānoti līdzekļi 8 609 603 EUR. Paredzēts atbalsts sporta pasākumiem, sporta klubiem un sporta iestāžu uzturēšanai – 1 405 678 EUR, finansējums kultūras iestāžu uzturēšanai – 1 871 401 EUR un finansējums amatiermākslas kolektīviem – 738 804 EUR, muzeju uzturēšanai – 1 619 608 EUR, bibliotēku uzturēšanai – 1 171 282 EUR. Kultūras pasākumiem, iniciatīvām, tai skaitā kultūras projektiem, plānots finansējums 1 372 610 EUR apmērā, kultūras iestāžu dotācijām – 39 336 EUR. Atbalsts sabiedriskajām organizācijām plānots 162 989 EUR. Lestenes Brāļu kapu muzeja pārbūvei – 227 895 EUR.

Vispārējie valdības dienesti

Saskaņā ar Pašvaldību likumu un atbilstoši Tukuma novada pašvaldības nolikumam pašvaldības iedzīvotāju pārstāvību nodrošina pašvaldības lēmējorgāns – dome, ko veido ievēlēti deputāti, savukārt domes pieņemto lēmumu izpildi, kā arī tās darba organizatorisko un tehnisko apkalpošanu nodrošina pašvaldības administrācija pilsētās un pagastu pārvaldēs. Kopā pārvaldes izdevumi ir 7 549 634 EUR vai 9,2 % no kopējiem izdevumiem. Salīdzinot ar 2023. gadu, tie samazinājušies par 1,2 % vai par 1 466 290 EUR.

No tiem parāda maksājumi (pašvaldības aizņēmumu procentu izdevumi un apkalpošanas maksas) ir plānoti 1 359 762 EUR. Procentu maksājumu izdevumi ir pieauguši par 550 458 EUR, jo Valsts kases noteiktās procentu likmes ir būtiski augušas.

Kandavas pilsētas un visu pagastu pārvalžu plānotie izdevumi – 2 247 256 EUR, Tukuma novada Dzimtsarakstu nodaļai – 162 969 EUR, pašvaldības līdzekļi neparedzētiem gadījumiem – 100 000 EUR, deputātu atalgojumam plānoti 365 588 EUR, sabiedrisko attiecību veidošanai, reprezentācijai un iedzīvotāju informēšanai – 153 016 EUR.

Ekonomiskā darbība

Ekonomiskajai darbībai plānots finansējums 6 656 514 EUR apmērā. Izdevumi tūrisma darbībām un pakalpojumiem, tūrisma veicināšanai un attīstībai novadā un zīmola ieviešanas pasākumiem – 1 128 480 EUR. Turpināsies Nodarbinātības valsts aģentūras īstenotais projekts bezdarbniekiem un skolēniem vasaras brīvlaikā – 258 757 EUR. Pašvaldības mežu apsaimniekošanai un zivsaimniecības darbībām plānoti 72 159 EUR. Būvniecības procesa vispārējai pārraudzībai un vadībai, būvniecības nozares kontrolei un uzraudzībai – 376 204 EUR. Pašvaldības ceļu un ielu infrastruktūras sakārtošana plānota no pašvaldības budžeta līdzekļiem, autoceļa fonda līdzekļiem un aizņēmuma līdzekļiem – 3 648 161 EUR.

Sabiedriskā kārtība un drošība

Atbilstīgi iedalījumam funkcionālajās kategorijās sabiedriskās kārtības un drošības izdevumus veido pašvaldības policijas uzturēšana – 867 658 EUR, videonovērošanas sistēmas ierīkošana, apkalpošana – 137 792 EUR, sabiedriskās pludmales pie Melnezera, Tukumā, uzturēšana – 17 426 EUR un atbalsts brīvprātīgajiem ugunsdzēsējiem pagastos – 70 543 EUR.

Veselība

Veselības aprūpes atbalstam ieplānoti 153 502 EUR. Izdevumi plānoti pagastu un Kandavas pilsētas feldšerpunktu un veselības aprūpes nodaļas uzturēšanai – 136 702 EUR. Ieplānots atbalstīt jaunos ārstniecības speciālistus ar stipendiju – 16 800 EUR.

Vides aizsardzība

Vides aizsardzībai iecerēti līdzekļi 764 535 EUR. Finansējums paredzēts ielu, laukumu, parku un citu teritoriju tīrīšanai, atkritumu savākšanai – 577 804 EUR, ūdensapgādes izveidei un notekūdeņu apsaimniekošanai – 186 731 EUR.

Plānotās investīcijas 2024. gadā

2024. gadā Tukuma novada pašvaldība plāno ieguldīt 6 302 452 EUR vairāk nekā 120 dažādu investīciju projektu realizēšanai.

Lielākās plānotās investīcijas kultūras iestādēm: Tukuma pilsētas Kultūras nama projektēšana; Lapmežciema Kultūras nama telpu pārbūve; Jaunpils pils jumta nomaiņa, Tukuma muzeja kapitālie darbi.

Infrastruktūrā nozīmīgākās plānotās investīcijas: Daigones, Abavas, Pļavas ielu būvniecība Kandavā; gājēju, velosipēdu ceļa un autostāvvietu izbūve Tirgus, Kandavas ielas, Veļķu un Gravas ielu posmos Tukumā; pašvaldības autoceļa Ezernieki–Jaunpļavas–Rindzele tilta pār Jurģupi 5,7 km un 2,94 km posma vienkāršota atjaunošana; Katlumājas ielas pārbūve Džūkstes pagastā, Skolas ielas pārbūve Slampes pagastā, pilsētas grantēto Ievu, Kastaņu, Aveņu, Tulpju, Kļavu ielu projektēšana un izbūve.

Lielākās investīcijas izglītības iestādēm: Tukuma Raiņa Valsts ģimnāzijas pārbūves 1. kārta; Tukuma sporta manēžas projektēšana, būvniecības uzsākšana; Tukuma E. Birznieka-Upīša 1. pamatskolas telpu vienkāršota pārbūve, apkures un siltā ūdens tīklu vienkāršota atjaunošana; Kandavas K. Mīlenbaha vidusskolas pārbūves projektēšana.

Teritorijas labiekārtošanā nozīmīgākās plānotās investīcijas: Mālkalna labiekārtošana Tukumā; Brīvības laukuma pārbūve Tukumā; Lestenes Brāļu kapu muzeja pārbūve; Laivu piestātnes projektēšana un izbūves uzsākšana Lapmežciemā; Vēja dārza dīķa labiekārtošana Smārdes pagastā.

Atbalsta programmas

2024. gadā pašvaldība turpinās īstenot dažādas atbalsta programmas ar mērķi nodrošināt līdzfinansējumu gan sabiedrības iniciatīvu īstenošanai, gan līdzdalības veicināšanai dažādās aktivitātēs.

Izaicinājumi

Pašvaldības 2024. gada lielākie izaicinājumi ir turpināt strādāt pie darba efektivizācijas. Pēdējo divu gadu laikā darbinieku skaits pašvaldībā samazināts par 10 %. Tāpat plānots turpināt darbu, lai sakārtotu izglītības jomu. Teritorijas attīstībā izaicinājums ir piesaistīt gan Eiropas Savienības finansējumu, gan aizņēmumus dažādu projektu realizācijai. Savukārt sociālajā jomā – izvērtēt sociālos pakalpojumus, lai tos sniegtu precīzāk, izvērtējot pēc vajadzības un neaizmirstot par cilvēkiem, kuriem ir jāpalīdz.

Labs saturs
Pievienot komentāru
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
LATVIJAS REPUBLIKAS OFICIĀLAIS IZDEVUMS
ŽURNĀLS TIESISKAI DOMAI UN PRAKSEI