TIESĀS
>
Pazīsti tiesu varu!
TĒMAS
Signe Krūzkopa
LV portāls
06. martā, 2020
Lasīšanai: 7 minūtes
2
2

Nepareizā kontā ieskaitīta drošības nauda – pamats blakussūdzību nepieņemt

Publicēts pirms 4 gadiem. Izvērtē satura aktualitāti! >>

FOTO: Freepik

Augstākā tiesa vērš civilprocesu dalībnieku uzmanību: ja drošības nauda par blakussūdzības izskatīšanu kasācijas instancē ieskaitīta nepareizā kontā, tas ir pamats blakussūdzības nepieņemšanai. Atbilstoši Civilprocesa likuma grozījumiem, iesniedzot blakussūdzību, iemaksājama drošības nauda 70 eiro apmērā (izņemot blakussūdzību par lēmumu, ar kuru atteikts atbrīvot no tiesas izdevumu samaksas valsts ienākumos).

īsumā
  • Ja likumā noteiktajā kārtībā un apjomā nav samaksāta drošības nauda, tiesnesis pieņem lēmumu par atteikšanos pieņemt blakussūdzību.
  • Drošības nauda nav jāmaksā personām, kuras saskaņā ar likumu ir atbrīvotas no valsts nodevas.
  • Atbilstoši Augstākās tiesas praksei civilprocesā drošības naudas iemaksa nepareizā kontā ir pamats tam, ka šāda sūdzība netiek izskatīta.
  • Zemāku instanču tiesas tiek aicinātas nodrošināt vispusīgāku informāciju lietas dalībniekiem par viņu tiesībām, kā arī sekām, kas var rasties, ja drošības nauda netiek iemaksāta atbilstošā kontā.
  • Blakussūdzību var iesniegt 10 dienu laikā no lēmuma pasludināšanas dienas.

Civilprocesa likuma 229. panta pirmajā daļā noteikts, ka tiesas nolēmumu, ar kuru lieta netiek izspriesta pēc būtības, pieņem lēmuma veidā. Par lēmumu iespējams iesniegt blakussūdzību, iesniedzot to tiesā, kura pārsūdzēto lēmumu pieņēmusi. Ja lietas dalībnieks vēlas pārsūdzēt apelācijas instances tiesas lēmumu, blakussūdzība jāadresē kasācijas instances tiesai.

Savukārt Civilprocesa likuma 445. panta otrā daļa noteic – ja likumā noteiktajā kārtībā un apjomā nav samaksāta drošības nauda, tiesnesis pieņem lēmumu par atteikšanos pieņemt blakussūdzību. Šī panta trešā daļa, kas paredz blakussūdzības atstāšanu bez virzības, nosakot termiņu trūkumu novēršanai, nav attiecināma uz gadījumiem, kad drošības nauda iemaksāta nepareizā kontā.

Mērķis – efektīvāks un ātrāks civilprocess

Likumdevējs strikti nodalījis gadījumus, kuros personas iesniegto blakussūdzību atsakās pieņemt (arī nesamaksātas valsts nodevas dēļ) un kuros tā atstājama bez virzības ar iespēju novērst trūkumus. Šāds regulējums izstrādāts ar mērķi veicināt efektīvāku un ātrāku civilprocesu un samazināt iespēju lietas dalībniekam novilcināt civilprocesu, iesniedzot tiesā dokumentus ar trūkumiem.

“Pirms šo grozījumu pieņemšanas nepilnīgu blakussūdzību iesniegšana bija izplatīta prakse ar mērķi novilcināt tiesvedības procesus, kas negatīvi ietekmēja tiesības uz taisnīgu tiesu, arī uz lietas izskatīšanu saprātīgā termiņā,” norāda Augstākās tiesas Civillietu departamenta priekšsēdētājs Aigars Strupišs.

Atbilstoši Augstākās tiesas praksei civilprocesā drošības naudas par blakussūdzību iemaksa nepareizā kontā ir pamats tam, ka šāda sūdzība netiek izskatīta (piemēram, Senāta rīcības sēžu lēmumi lietās SKC-1132/2016, SKC-1741/2016, SKC-537/2019, SKC-1059/2019). Ja blakussūdzība tiek apmierināta, Augstākā tiesa nevar izpildīt likumā noteikto pienākumu atmaksāt drošības naudu, jo tās nav Augstākās tiesas rīcībā.

Drošības nauda nav jāmaksā personām, kuras saskaņā ar likumu ir atbrīvotas no valsts nodevas. Tāpat arī tiesa vai tiesnesis, ievērojot fiziskās personas mantisko stāvokli, var pilnīgi vai daļēji atbrīvot personu no drošības naudas samaksas. Ja tiesa pārsūdzēto lēmumu par blakussūdzību pilnīgi vai daļēji atceļ vai groza, drošības nauda atmaksājama. Ja blakussūdzību noraida, drošības naudu neatmaksā.

Aicina nodrošināt konkrētu kārtību un vispusīgu informāciju

Tā kā blakussūdzība jāiesniedz tiesā – apgabaltiesā vai atsevišķos gadījumos rajona tiesā –, kas pieņēmusi lēmumu, kurš tiek pārsūdzēts, Augstākā tiesa aicina zemāku instanču tiesās nodrošināt pēc iespējas vispusīgāku informāciju lietas dalībniekiem par viņu tiesībām, kā arī sekām, kas var rasties, ja drošības nauda netiek iemaksāta atbilstošā Augstākās tiesas depozīta kontā. Augstākā tiesa aicina zemāku instanču tiesas izvērtēt iespēju tiesas nolēmumos norādīt arī konta numuru, kurā ir jāieskaita drošības nauda par blakussūdzību. 

Savukārt tiesībsargs aicina Tieslietu ministriju noteikt kārtību, kādā šī situācija risināma civilprocesa ietvaros, līdzīgi kā tas šobrīd noteikts administratīvajā procesā ar Ministru kabineta noteikumiem: tiek paredzēta iespēja tiesnesim, konstatējot kļūdu, rezolūcijas veidā pieņemt lēmumu par valsts nodevas vai drošības naudas pārskaitīšanu atbilstošā kontā.

Ko nepieciešams zināt par blakussūdzību

Blakussūdzību var iesniegt 10 dienu laikā no lēmuma pasludināšanas dienas. Termiņš, līdz kuram iesniedzama blakussūdzība par lēmumu, kas pieņemts rakstveida procesā, vai par procesuālām darbībām ārpus tiesas sēdes, skaitāms no dienas, kad lēmums izsniegts.

Lietas dalībnieks, kuram tiesas lēmums nosūtīts saskaņā ar Civilprocesa likuma 56.2 pantu – tiesas dokumentu piegādāšana un izsniegšana personai, kuras dzīvesvieta vai atrašanās vieta nav Latvijā, – blakussūdzību var iesniegt 15 dienu laikā no lēmuma noraksta izsniegšanas dienas.

Blakussūdzību, kas iesniegta pēc minētā termiņa notecēšanas, nepieņem un atdod iesniedzējam, atmaksājot drošības naudu.

Civilprocesa likums noteic, ka blakussūdzība iesniedzama tiesai, kas šo lēmumu pieņēmusi, un tā adresējama:

  • par pirmās instances tiesas lēmumu – attiecīgajai apelācijas instances tiesai;
  • par apelācijas instances tiesas lēmumu – kasācijas instances tiesai.

Blakussūdzības iesniedzējam jāievēro Civilprocesa likuma 443.1 pantā noteiktās prasības par to, kāda informācija ietverama blakussūdzībā.

Ja iesniegta blakussūdzība, kura neatbilst Civilprocesa likuma 443.1 panta prasībām, tiesnesis pieņem lēmumu atstāt blakussūdzību bez virzības un nosaka termiņu trūkumu novēršanai. Ja iesniedzējs noteiktajā termiņā novērš trūkumus, blakussūdzība tiek uzskatīta par iesniegtu dienā, kad tā pirmoreiz iesniegta tiesai. Pretējā gadījumā blakussūdzība tiek uzskatīta par neiesniegtu un to atdod atpakaļ iesniedzējam.

UZMANĪBU!

Par blakussūdzību kasācijas instancei civillietā drošības nauda jāiemaksā Augstākās tiesas depozītu kontā (tāpat par kasācijas sūdzību un pieteikumu par lietas jaunu izskatīšanu sakarā ar jaunatklātiem apstākļiem).

Labs saturs
2
Pievienot komentāru
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
LATVIJAS REPUBLIKAS OFICIĀLAIS IZDEVUMS
ŽURNĀLS TIESISKAI DOMAI UN PRAKSEI