SKAIDROJUMI
>
Zini savas tiesības un iespējas!
TĒMAS
Lidija Dārziņa
LV portāls
31. oktobrī, 2022
Lasīšanai: 10 minūtes
RUBRIKA: Skaidrojums
TĒMA: Labklājība
16
16

No novembra daudziem pensijai papildus klāt būs valsts pabalsts

Publicēts pirms gada. Izvērtē satura aktualitāti! >>

LV portāla infografika.

Apkures sezonas mēnešos valsts iedzīvotājiem kompensēs daļu no straujā energoresursu cenu pieauguma. Papildu atbalstam mazāk aizsargātajai iedzīvotāju daļai, kas ir dažādu pensiju un atsevišķu pabalstu saņēmēji, septiņus mēnešus tiks izmaksāts valsts pabalsts.

īsumā
 • No 1. novembra līdz 2023. gada 31. maijam maksās īpašu valsts pabalstu pensijas, atlīdzības vai valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta saņēmējiem – 30 eiro, 20 eiro vai 10 eiro, ņemot vērā pensijas vai cita maksājuma apmēru, kuru cilvēks saņem.
 • Valsts pabalstu 30 eiro mēnesī maksās personām, kuras saņem piemaksu ģimenes valsts pabalstam par bērnu ar invaliditāti, kā arī bēgļiem un alternatīvo statusu ieguvušajām personām, ja nav piešķirta pensija vai citi pakalpojumi.
 • Personām, kuras saņem kādu no Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras administrētajiem pakalpojumiem, valsts pabalstu izmaksās bez īpaša iesnieguma.
 • Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra valsts pabalstu bez maksas piegādās saņēmēja dzīvesvietā vai pārskaitīs uz kontu.
 • Valsts pabalstu neapliks ar iedzīvotāju ienākuma nodokli. Pašvaldības sociālais dienests, lai piešķirtu sociālo palīdzību, kā ienākumu nevērtēs personai izmaksāto pabalstu.

Valsts daļēji sedz pieaugušos maksājumus par apkuri mājsaimniecībām, kuras iegādājas kurināmo individuālai apkurei, kompensācija par cenas pieaugumu jāpieprasa pašvaldībā. Nosakot augstāku garantēto minimālo ienākumu slieksni, ir paplašināts mājokļa pabalsta saņēmēju skaits. Vienlaikus Energoresursu cenu ārkārtēja pieauguma samazinājuma pasākumu likumā mazāk aizsargātajām iedzīvotāju grupām papildus ir paredzēts arī valsts pabalsts.

Kam maksās valsts pabalstu

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (VSAA) izmaksas kārtību izklāstījusi informācijā par 30, 20 un 10 eiro valsts pabalstu energoresursu izmaksu kompensēšanai.

VSAA no 2022. gada 1. novembra līdz 2023. gada 31. maijam izmaksās valsts pabalstu Latvijā dzīvojošai personai, kura šai laikposmā saņem Latvijas Republikā piešķirto:

 • vecuma, invaliditātes vai apgādnieka zaudējuma pensiju, tai skaitā priekšlaicīgi un avansā piešķirto pensiju;
 • izdienas pensiju –, ja ir sasniegts vecuma pensijas piešķiršanai nepieciešamais vecums, taču vecuma pensija nav piešķirta;
 • izdienas pensiju –, ja nav sasniegts vecuma pensijas piešķiršanai nepieciešamais vecums, bet personai ir noteikta invaliditāte; 
 • speciālo pensiju;
 • atlīdzību par darbspēju zaudējumu vai atlīdzību par apgādnieka zaudējumu;
 • valsts sociālā nodrošinājuma pabalstu (VSNP).

Kas no šajā uzskaitījumā minētajiem ir speciālās pensijas saņēmēji, atlīdzības saņēmēji un kuri iedzīvotāji saņem valsts sociālā nodrošinājuma pabalstu, skaidro VSAA Pabalstu metodiskās vadības daļas vecākā eksperte Dace Prenclava.

Speciālo pensiju izmaksā Augstākās Padomes deputātiem, kuri 1991. gadā pieņēma Latvijas atjaunošanas deklarāciju. Šīs pensijas apmērs, visticamāk, pārsniedz 603 eiro, un pabalsts netiks izmaksāts, bet likumdevējs šīs personas iekļāvis attiecīgajā pabalsta saņēmēju grupā.

Atlīdzības saņēmējs ir persona, kura cietusi nelaimes gadījumā darbā vai saslimusi ar arodslimību, kā rezultātā tai ir noteikts darbspēju zaudējums virs 25%, tādēļ personai ir tiesības saņemt atlīdzību par darbspēju zaudējumu. Savukārt, ja personas nāves cēlonis ir nelaimes gadījums darbā vai arodsaslimšana, tad viņas apgādībā esošajiem bērniem ir tiesības saņemt atlīdzību par apgādnieka zaudējumu. Minētie pakalpojumi tiek piešķirti saskaņā ar likumu “Par obligāto sociālo apdrošināšanu pret nelaimes gadījumiem darbā un arodslimībām”.

Valsts sociālā nodrošinājuma pabalstu piešķir personai, kurai nav tiesību saņemt valsts pensiju vai apdrošināšanas atlīdzību saistībā ar nelaimes gadījumu darbā vai arodslimību, ja persona:

 • sasniegusi vecumu, kāds saskaņā ar likumu “Par valsts pensijām” noteikts personai, lai tā iegūtu tiesības uz vecuma pensiju;
 • atzīta par personu ar invaliditāti un pārsniegusi 18 gadu vecumu;
 • zaudējusi vienu vai abus apgādniekus. Šajā gadījumā pabalstu piešķir līdz pilngadības sasniegšanai. Pēc pilngadības sasniegšanas pabalsta izmaksu turpina, ja persona mācās vispārējās izglītības vai profesionālās izglītības iestādē un nav vecāka par 20 gadiem vai studē augstskolā dienas nodaļā (pilna laika klātienē) un nav vecāka par 24 gadiem.

Valsts pabalsts mēnesī 30, 20 vai 10 eiro

Atbilstoši likumam valsts pabalsta apmērs ir atkarīgs no pensijas vai cita likumā minētā maksājuma apmēra, kuru cilvēks saņem:

 • 30 eiro –, ja pensijas, atlīdzības vai VSNP apmērs nepārsniedz 300 eiro mēnesī;
 • 20 eiro –, ja pensijas, atlīdzības vai VSNP apmērs ir robežās no 301 eiro līdz 509 eiro mēnesī;
 • 10 eiro –, ja pensijas, atlīdzības vai VSNP apmērs ir robežās no 510 eiro līdz 603 eiro mēnesī.

Nosakot izmaksājamā pabalsta apmēru, neņem vērā centus. Piemēram, ja vecuma pensijas apmērs ir 300,94 eiro, tad centus aiz komata atmet un personai izmaksā valsts pabalstu 30 eiro mēnesī.

Atsevišķām grupām 30 eiro bez vērtēšanas

Tiesības uz valsts pabalstu 30 eiro mēnesī, nevērtējot piešķirtā pakalpojuma apmēru, ir no 2022. gada 1. novembra līdz 2023. gada 31. maijam Latvijā dzīvojošai personai:

 • kura saņem piemaksu ģimenes valsts pabalstam par bērnu ar invaliditāti;
 • kurai Latvijā ir piešķirts bēgļa vai alternatīvais statuss un nav izmaksāts valsts pabalsts kā pensijas, VSNP, atlīdzības vai piemaksas ģimenes valsts pabalstam par bērnu ar invaliditāti saņēmējam.

Kā skaidro VSAA, tiesības uz 30 eiro valsts pabalstu, nevērtējot piešķirtā pakalpojuma apmēru, nozīmē, ka personai, kura saņem piemaksu ģimenes valsts pabalstam par bērnu ar invaliditāti, valsts pabalsta apmērs ir 30 eiro, neatkarīgi no tā, kāda apmēra VSAA maksājumus viņa saņem.

Savukārt bēgļiem un alternatīvo statusu ieguvušajām personām valsts pabalstu 30 eiro piešķir tajos gadījumos, ja nav piešķirti pakalpojumi (pensija, atlīdzība, VSNP, piemaksas ģimenes valsts pabalstam par bērnu ar invaliditāti). Ja minētie pakalpojumi būtu piešķirti, tad valsts pabalsts tiktu piešķirts automātiski.

Pabalsta apmērs –, ņemot vērā saņemto valsts pakalpojumu apjomu

Ja persona vienlaikus ir vairāku pakalpojumu (pensijas, atlīdzības vai VSNP) saņēmēja, tad izmaksā tikai vienu valsts pabalstu, un tā apmērs tiks noteikts, ņemot vērā pakalpojumu kopsummu.

Ja persona pati saņem pensiju, atlīdzību vai VSNP un vienlaikus arī pakalpojumu par bērnu (apgādnieka zaudējumu pensiju/pabalstu/atlīdzību vai piemaksu ģimenes valsts pabalstam par bērnu ar invaliditāti), tad VSAA izmaksās divus valsts pabalstus (personai pašai un par bērnu).

Savukārt, ja persona par bērnu saņem divus pakalpojumus, piemēram, pensiju, atlīdzību vai VSNP un vienlaikus par bērnu arī piemaksu ģimenes valsts pabalstam par bērnu ar invaliditāti, tad par bērnu izmaksās vienu valsts pabalstu 30 eiro apmērā.

Kad izmaksās valsts pabalstu

Valsts pabalstu izmaksās par mēnesi, kurā persona saņem pakalpojumu. Piemēram, ja pensiju piešķir mēneša vidū, tad valsts pabalstu 30, 20 vai 10 eiro izmaksā par šo mēnesi pilnā apmērā.

VSAA valsts pabalstu izmaksās kopā ar ikmēneša pakalpojumu, un iesniegums tā saņemšanai nav nepieciešams.

Atsevišķas situācijas, kad iesniegums ir nepieciešams

Iesniegums VSAA jāiesniedz:

 • ja personai ir noteikts bēgļa vai alternatīvais statuss un viņai rodas tiesības uz valsts pabalstu;
 • ja persona ar invaliditāti saņem Satversmes aizsardzības biroja vai Militārās izlūkošanas un drošības dienesta izdienas pensiju.

Iesniegumā jānorāda: vārds, uzvārds un personas kods; tālruņa numurs vai elektroniskā pasta adrese; Latvijas Republikas kredītiestādes vai pasta norēķinu sistēmas (PNS) konta numurs.

Iesniegumu var iesniegt:

 • elektroniski VSAA oficiālajā e-adresē;
 • elektroniski e-pasta adresē: pasts@vsaa.gov.lv (iesniegums jāparaksta ar drošu elektronisko parakstu);
 • nosūtot pa pastu jebkurai nodaļai vai ievietojot to VSAA klientu apkalpošanas centros izvietotajās pasta kastītēs.

Iesniegums jāiesniedz līdz 2023. gada 13. februārim vai sešu mēnešu laikā no dienas, kad laikposmā no 2022. gada 1. novembra līdz 2023. gada 31. maijam rodas tiesības uz valsts pabalstu.

Aizsardzības ministrijas izdienas pensijas saņēmējam, kuram ir noteikta invaliditāte, iesniegums pabalsta saņemšanai jāiesniedz Aizsardzības ministrijā.

Ar nodokli neapliek un sociālajai palīdzībai nevērtē kā ienākumu

Nosakot valsts pabalsta apmēru, ņem vērā pensijas, atlīdzības vai VSNP piešķirto (pārrēķināto) bruto apmēru (t. i., pirms iedzīvotāju ienākuma nodokļa un citu ieturējumu veikšanas). Ja vecuma pensija piešķirta priekšlaicīgi, tad, nosakot valsts pabalsta apmēru, ņem vērā 50% no piešķirtā (pārrēķinātā) vecuma pensijas apmēra.

Taču no valsts pabalsta netiek ieturēts iedzīvotāju ienākuma nodoklis.

Pašvaldības sociālais dienests, novērtējot mājsaimniecības materiālo situāciju sociālās palīdzības piešķiršanai, neņem vērā personai izmaksāto valsts pabalstu.

Uz valsts pabalstu nevar vērst piedziņu un ieturējumus no tā. Tomēr ir jāzina, ka zvērinātam tiesu izpildītājam nav pieejas informācijai par parādnieka kontos ieskaitīto ienākumu veidiem. Tāpēc, lai izvairītos no riska, ka tomēr tiek vērsta piedziņa uz atbalsta maksājumu, zvērināts tiesu izpildītājs par tā saņemšanu ir savlaicīgi jāinformē.

Uzzini vairāk >>

Labs saturs
16
Pievienot komentāru
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
LATVIJAS REPUBLIKAS OFICIĀLAIS IZDEVUMS
ŽURNĀLS TIESISKAI DOMAI UN PRAKSEI