SKAIDROJUMI
>
Zini savas tiesības un iespējas!
TĒMAS
Linda Ņikona
LV portāls
09. septembrī, 2019
Lasīšanai: 10 minūtes
RUBRIKA: Skaidrojums
TĒMA: Maksātnespēja
1
8
1
8

Kā darbiniekam atgūt neizmaksātos naudas līdzekļus (II)

Publicēts pirms 2 gadiem. Izvērtē satura aktualitāti! >>

Katram prasītājam izmaksājamā maksimālā summa ir piesaistīta pusotras minimālās mēnešalgas apmēram.

FOTO: Freepik

Turpinot LV portālā iesākto tēmu, šajā skaidrojumā rakstām par darbinieku prasījuma apmierināšanu no garantiju fonda līdzekļiem. Iepriekšējā publikācijā noskaidrojām, kurš var pieteikt juridiskās personas (darba devēja) maksātnespējas procesu, kāda ir valsts nodeva un kas darbiniekam jādara pēc maksātnespējas procesa pasludināšanas.

īsumā
 • No darbinieku prasījumu garantiju fonda līdzekļiem apmierināmi tādi darbinieku prasījumi kā darba samaksa, atlīdzība par ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu, atlīdzība par cita veida apmaksātu prombūtni, atlaišanas pabalsts un kaitējuma atlīdzība sakarā ar nelaimes gadījumu darbā vai arodslimību.
 • No fonda līdzekļiem darbinieku prasījumi ir sedzami par noteiktu periodu.
 • No fonda apmaksājamos darbinieku prasījumus aprēķina pēc šādas formulas (ņemot vērā kalendāra dienas vidējo izpeļņu):

   KDI = 1,5 x MIN x 12 / 365.

LV portāls jau rakstīja, ka Maksātnespējas kontroles dienests (MKD), pamatojoties uz maksātnespējas procesa administratora (turpmāk tekstā – administrators) iesniegumu, tam pievienotajiem dokumentiem, kā arī Valsts ieņēmumu dienesta (VID) un citu valsts pārvaldes institūciju sniegto informāciju, atbilstoši normatīvo aktu prasībām aprēķina no darbinieku prasījumu garantiju fonda izmaksājamās summas.

Prasījumi no garantiju fonda līdzekļiem

Saskaņā ar MKD sniegto informāciju no darbinieku prasījumu garantiju fonda (turpmāk – fonda) līdzekļiem apmierināmi šādi darbinieku prasījumi:

 • darba samaksa;
 • atlīdzība par ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu;
 • atlīdzība par cita veida apmaksātu prombūtni (tas ir, dīkstāve, izmantotais atvaļinājums vai periods, kurā darbiniekam ir bijusi darbnespējas lapa A);
 • atlaišanas pabalsts;
 • kaitējuma atlīdzība sakarā ar nelaimes gadījumu darbā vai arodslimību.

Tāpat MKD no fonda sedz valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu un iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksājumus, kas saistīti ar minētajiem darbinieku prasījumiem.

Prasījumus sedz par noteiktu periodu

Vienlaikus MKD norāda, ka no fonda līdzekļiem darbinieku prasījumi ir sedzami par noteiktu periodu:

 • darba samaksu un atlīdzību par cita veida apmaksātu prombūtni izmaksā par pēdējiem trim darba tiesisko attiecību mēnešiem 12 mēnešu periodā pirms darba devēja maksātnespējas iestāšanās (kopā nepārsniedzot 92 kalendāra dienas);
 • atlīdzību par ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu izmaksā tad, ja tiesības uz to iegūtas 12 mēnešu periodā pirms darba devēja maksātnespējas iestāšanās (nepārsniedzot 28 kalendāra dienas);
 • atlaišanas pabalsts Darba likuma 112. pantā noteiktajos gadījumos tiek izmaksāts tad, ja tiesības uz to iegūtas ne agrāk kā 12 mēnešu periodā pirms darba devēja maksātnespējas iestāšanās (par 30 kalendāra dienām).

Katram prasītājam izmaksājamā maksimālā summa ir piesaistīta pusotras minimālās mēnešalgas apmēram. Kā skaidro MKD, tas nozīmē, ka no fonda apmaksājamos darbinieku prasījumus aprēķina pēc šādas formulas (ņemot vērā kalendāra dienas vidējo izpeļņu):

KDI = 1,5 x MIN x 12 / 365*

*KDI – kalendāra dienas vidējā izpeļņa;

1,5 – koeficients, kas piemērojams valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas apmēram darba devēja maksātnespējas iestāšanās dienā;

MIN – valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas apmērs darba devēja maksātnespējas iestāšanās dienā;

12 – kalendāra mēnešu skaits gadā;

365 – kalendāra dienu skaits gadā.

2019. gadā kalendāra dienas vidējā izpeļņa ir 21,205 eiro (1,5 x 430 x 12/365).

Atlikušās prasījumu daļas apmierina no darba devēja mantas

MKD darbiniekam nepiešķir vairāk naudas līdzekļu, nekā viņš nopelnījis, strādājot maksātnespējīgajā uzņēmumā. Proti, ja darbiniekam darba samaksa bijusi mazāka par pusotru minimālo mēnešalgu, darbinieks no garantiju fonda saņems naudas līdzekļus tādā apmērā, kāds tas aprēķināts grāmatvedībā par attiecīgo laika periodu, skaidro MKD.

Tas nozīmē, ka MKD nepārņem darba devēja parādus darbiniekiem un darba devēja aprēķināto summu ne vienmēr pilnā apmērā sedz no fonda līdzekļiem, jo darbinieku prasījumi no fonda līdzekļiem tiek segti ierobežotā apmērā un par noteiktu periodu. Kā norāda MKD, pēc fonda naudas piešķiršanas darbinieku atlikušās prasījumu daļas apmierināmas no darba devēja mantas, ievērojot Maksātnespējas likuma 118. pantā noteikto kreditoru prasījumu segšanas kārtību.

Līdz ar to darbiniekam turpmākā saziņa jāveic ar attiecīgo administratoru. Sīkāku informāciju par darbinieku prasījumu pieteikšanu un apmierināšanas kārtību var meklēt MKD mājaslapas sadaļā “Darbinieku prasījumi”.

MKD piemērs darbinieka prasījuma apmierināšanai no garantiju fonda līdzekļiem

Jānis piecus gadus ir nostrādājis par galdnieku uzņēmumā SIA “Koka galdi”. Viņu atlaida 2019. gada 15. jūnijā, pamatojoties uz Darba likuma 101. panta pirmās daļas 9. punktu (tiek samazināts darbinieku skaits). 2019. gada 10. jūlijā “Koka galdiem” tika pasludināts maksātnespējas process un uzņēmums Jānim palika parādā darba samaksu par laika periodu no 01.02.2019. līdz 15.06.2019. un atlīdzību par ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu par laika periodu no 01.07.2018. līdz 15.06.2019., par neizmantotām ikgadējā apmaksātā atvaļinājuma 27 kalendāra dienām, kā arī atlaišanas pabalstu.

Mēneša laikā Jānis “Koka galdu” maksātnespējas procesa administratoram pieteica kreditora (darbinieka) prasījumu par darba samaksu, ikgadējā apmaksātā atvaļinājuma atlīdzību un atlaišanas pabalstu, ko administrators atzina. Pēc tam Jānis aizpildīja veidlapu “Informācija par darbinieka prasījumiem” (atrodama Ministru kabineta noteikumu Nr. 995 “Maksātnespējīgo darba devēju darbinieku prasījumu apmierināšanas un administratora atlīdzības izmaksas kārtība” 1. pielikumā), kuru administrators iesniedza Maksātnespējas kontroles dienestam, lai prasījums tiktu apmaksāts no garantiju fonda līdzekļiem.

Izvērtējot situāciju, MKD veic šādus apsvērumus:

 • Prasījums par darba samaksu

Sedzamais periods: ņemot vērā, ka “Koka galdu” maksātnespējas procesu tiesa pasludināja 2019. gada 10. jūlijā, 12 mēnešu periods pirms “Koka galdu” maksātnespējas iestāšanās ir laika periods no 11.07.2018. līdz 10.07.2019. Jānis tiesības uz darba samaksu no “Koka galdiem” iegūst šo 12 mēnešu periodā pirms “Koka galdu” maksātnespējas iestāšanās, proti, Jāņa prasījums par darba samaksu iekrīt laika periodā no 11.07.2018. līdz 10.07.2019.

Neskatoties uz to, ka “Koka galdi” Jānim palika parādā darba samaksu par četrarpus mēnešiem, MKD var segt darba samaksas prasījumu tikai par pēdējiem trim darba tiesisko attiecību mēnešiem. Darba tiesiskās attiecības starp Jāni un “Koka galdiem” tika izbeigtas 2019. gada 15. jūnijā. Līdz ar to Jāņa pēdējie trīs darba tiesisko attiecību mēneši ir laika periods no 16.03.2019. līdz 15.06.2019. (1. shēma) – šajā laika periodā MKD darbiniekam var segt prasījumu par darba samaksu, nepārsniedzot 92 kalendāra dienas.

Sedzamais apmērs: MKD Jāņa darba samaksas prasījuma apmierināšanai var piešķirt naudas līdzekļus 1 950,86 eiro apmērā pirms nodokļu nomaksas (maksimāli piešķiramās 92 kalendāra dienas x 2019. gada kalendāra dienas vidējā izpeļņa (21,205 eiro)).

 1. shēma. Darba samaksas periods, kuru var segt no fonda līdzekļiem.

                           

 • Prasījums par ikgadējā apmaksātā atvaļinājuma atlīdzību

Sedzamais periods: Jāņa pieprasītā ikgadējā apmaksātā atvaļinājuma atlīdzība par laika periodu no 01.07.2018. līdz 15.06.2019. daļēji iekļaujas 12 mēnešu periodā pirms “Koka galdu” maksātnespējas iestāšanās. Jāņa prasījums par periodu no 01.07.2018. līdz 10.07.2019. neiekrīt 12 mēnešu periodā pirms “Koka galdu” maksātnespējas iestāšanās, proti, laika periodā no 11.07.2018. līdz 10.07.2019., savukārt atlikusī prasījuma daļa par laika periodu no 11.07.2018. līdz 15.06.2019. iekrīt 12 mēnešu periodā pirms “Koka galdu” maksātnespējas iestāšanās. Līdz ar to MKD Jānim minēto prasījumu var segt par laika periodu no 11.07.2108. līdz 15.06.2019. (2. shēma) – par neizmantotām ikgadējā apmaksātā atvaļinājuma 26 kalendāra dienām.

Sedzamais apmērs: MKD, lai apmierinātu Jāņa prasījumu par ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu, var piešķirt naudas līdzekļus 551,34 eiro apmērā pirms nodokļu nomaksas (piešķiramās 26 kalendāra dienas x 2019. gada kalendāra dienas vidējā izpeļņa (21,205 eiro)).


2. shēma. Periods, par kuru no fonda līdzekļiem var segt ikgadējā apmaksātā atvaļinājuma atlīdzību.

 

 • Prasījums par atlaišanas pabalstu

Sedzamais periods: atlaišanas pabalstu no fonda līdzekļiem apmaksā, ja darba tiesiskās attiecības izbeigtas Darba likumā noteiktajos gadījumos, kad darba devējam ir pienākums izmaksāt atlaišanas pabalstu. Gadījumi, kādos darba devējam ir pienākums izmaksāt darbiniekam atlaišanas pabalstu, noteikti Darba likuma 112. pantā. Jānis ir atlaists, pamatojoties uz Darba likuma 101. panta pirmās daļas 9. punktu, līdz ar to “Koka galdiem” bija pienākums izmaksāt Jānim atlaišanas pabalstu. Tā kā Jānis ir atlaists 12 mēnešu periodā pirms “Koka galdu” maksātnespējas iestāšanās, proti, laika periodā no 11.07.2018. līdz 10.07.2019. (3. shēma), MKD var segt šo prasījumu.

Sedzamais apmērs: MKD Jāņa atlaišanas pabalsta prasījuma apmierināšanai varētu piešķirt naudas līdzekļus 636,15 eiro apmērā pirms nodokļu nomaksas (maksimāli piešķiramās 30 kalendāra dienas x 2019. gada kalendāra dienas vidējā izpeļņa (21,205 eiro)).


3. shēma. Atlaišanas pabalsts, kuru var segt no fonda līdzekļiem.

Jānis joprojām paliek maksātnespējīgo “Koka galdu” kreditors un var piedzīt atlikušo daļu no darba samaksas, ikgadējā apmaksātā atvaļinājuma atlīdzības un atlaišanas pabalsta, ko MKD nevarēja Jānim segt no fonda līdzekļiem (perioda vai apmēra ierobežojumu dēļ). Ja maksātnespējas procesā tiks atgūti naudas līdzekļi, Jāņa prasījums tiks segts no “Koka galdiem” atgūtajiem naudas līdzekļiem Maksātnespējas likuma 118. panta kārtībā.

Labs saturs
8
Pievienot komentāru
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
LATVIJAS REPUBLIKAS OFICIĀLAIS IZDEVUMS
ŽURNĀLS TIESISKAI DOMAI UN PRAKSEI
LIETOTĀJU IEVĒRĪBAI
Informējam, ka šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot LV portālu, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk
SAPRATU