SKAIDROJUMI
>
Zini savas tiesības un iespējas!
TĒMAS
Inese Helmane
LV portāls
17. maijā, 2018
Lasīšanai: 8 minūtes
RUBRIKA: Skaidrojums
TĒMA: Veselība
7
7

Kādas ir prasības, lai atvērtu radošo studiju vai ārstniecības iestādi

Publicēts pirms 6 gadiem. Izvērtē satura aktualitāti! >>

FOTO: Freepik

Kā Rīgā atvērt bērnu radošo studiju, kur varētu vadīt dažādas radošās nodarbības (ar smiltīm, krāsām, čiekuriem utt.), kā arī fizioterapijas nodarbības? Atbildot LV portāla lasītājai, skaidrojam spēkā esošās normatīvu prasības.

īsumā
 • Daudz stingrākas prasības ir tad, ja radošā studija sniedz arī sertificēta fizioterapeita ārstniecības pakalpojumus.
 • Lai reģistrētu ārstniecības iestādi, ir jābūt ārstniecības personai, kas ir reģistrēta un sertificēta.
 • Atbilstoši ārstniecības iestādes darbības profilam tajā ir jābūt atbilstošām telpām un kabinetiem.
 • Jābūt atbilstošam aprīkojumam un iekārtām, lai sniegtu konkrētos veselības aprūpes pakalpojumus.

Veselības inspekcijas (VI) Sabiedrības veselības kontroles nodaļas vadītāja Ilona Drišļuka skaidro, ka radošā studija ir bērnu papildu izglītība, nodarbības kopā ar vecākiem, kur klasiskā veidā kā pirmsskolas iestādē netiek nodrošināta bērnu uzraudzība. Līdz ar to studijām nav tik striktu higiēnas prasību un ir jāņem vērā vispārpieņemtās normas.

No higiēnas viedokļa radošās iestādes VI neuzrauga, bet reaģē uz sūdzībām, balstoties uz Ministru kabineta (MK) noteikumiem Nr. 890 “Higiēnas prasības bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējiem un izglītības iestādēm, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmu”.

Daudz stingrākas prasības ārstniecības iestādei

Daudz stingrākas prasības ir tad, ja radošā studija sniedz arī sertificēta fizioterapeita ārstniecības pakalpojumus. Saskaņā ar Ārstniecības likuma 1. pantu ārstniecības iestāde var sniegt ārstniecības pakalpojumus, ja tā ir reģistrēta ārstniecības iestāžu reģistrā un atbilst obligātajām prasībām, kas noteiktas MK noteikumos Nr. 60 “Noteikumi par obligātajām prasībām ārstniecības iestādēm un to struktūrvienībām”, kā arī jāievēro citu veselības aprūpes jomu reglamentējošo normatīvo aktu prasības.

Saskaņā ar Ārstniecības likumu ar ārstniecību nodarbojas ārstniecības personas – personas, kam ir medicīniskā izglītība. Lai reģistrētu ārstniecības iestādi, ir jābūt ārstniecības personai, kas ir reģistrēta un sertificēta, bet ārstiem un patstāvīgi praktizējošām ārstniecības personām jābūt sertificētām attiecīgajā specialitātē.

Jādodas uz būvvaldi

Lai iekārtotu radošo studiju, vispirms ir jādodas uz Rīgas pilsētas būvvaldi un jāsaņem atzinums, ka telpas atbilst normatīviem. Rīgas pilsētas būvvaldes vadītāja biroja sabiedrisko attiecību projektu vadītājs Edgars Butāns skaidro, ka radošā studija kā atsevišķa telpu grupa netiek izdalīta. Ja telpās tiks veikti arī fizioterapeita pakalpojumi, telpu lietojuma veidam jābūt ar kodu 1264.

Ja telpas jau ir ar šādu lietošanas kodu, būvvaldē nekādi dokumenti nav jāiesniedz. Ja nav, tad atkarībā no situācijas jāizstrādā vai nu paskaidrojuma raksts, apliecinājuma karte vai pat būvprojekts. “Jebkurā gadījumā ir nepieciešams piesaistīt arhitektu, kurš izvērtēs situāciju un izstrādās nepieciešamo būvniecības dokumentāciju,” norāda E. Butāns. “Pieaicinātajam arhitektam būtu jāsaprot, kāds telpu lietojums konkrētajā gadījumā atkarībā no telpās veiktajām aktivitātēm ir vispiemērotākais.”

Jānodrošina vides pieejamība

MK noteikumi Nr. 60 nosaka, ka ārstniecības iestādei ir jāatrodas atbilstoši tās darbībai projektētā vai pielāgotā ēkā un tai ir jābūt pieņemtai ekspluatācijā. Būvniecības likuma 4. panta 6. punkts kā vienu no būvniecības principiem nosauc vides pieejamības principu, saskaņā ar kuru būvniecības procesā tiek veidota vide, kurā ikviena persona var ērti pārvietoties un izmantot būvi atbilstoši tās lietošanas veidam.

Ārstniecības iestādēm, kas vēlas reģistrēties Ārstniecības iestāžu reģistrā, ir jānodrošina vides pieejamības prasības, ievērojot būvniecības jomu reglamentējošajos normatīvajos aktos noteikto. Saskaņā ar Būvniecības likuma 21. panta otro daļu būvei/telpai, kur ir vēlme sniegt ārstniecības pakalpojumus, nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā ir jābūt reģistrētam atbilstošam tās lietošanas veidam.

Ko prasa VUGD

Lai atvērtu bērnu rotaļu studiju un vadītu fizioterapijas kursus, nekādi dokumenti no Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (VUGD) nav nepieciešami, skaidro VUGD pārstāve Agrita Vītola.

Ja telpas tiek īrētas, telpu īpašniekiem jānodrošina, lai ēkā, kurā paredzētas nodarbības, būtu darba kārtībā ugunsdrošības signalizācija un ugunsdzēsības krāni (ja ēkā atrodas vēl citas ugunsaizsardzības sistēmas, arī tām ir jābūt darba kārtībā). Ēkai jābūt nodrošinātai ar ugunsdzēsības aparātiem.

Ugunsdrošības instrukciju, ja telpas ir paredzētas līdz 10 lietotājiem, var izstrādāt pats studijas vadītājs bez speciālas apmācības. Ja telpas uzskatāmas kā ārstniecības telpas, tad instruktāža nodarbinātajiem ir jāveic ne retāk kā četras reizes gadā, pārējos gadījumos – ne retāk kā reizi gadā.

Šādā objektā ir jāievēro vispārējās ugunsdrošības prasības, t.i., lai novērstu ugunsgrēkus, fiziskām un juridiskām personām jāievēro MK noteikumi Nr. 238 “Ugunsdrošības noteikumi”.

Izvietojamā informācija

VI skaidro, ka ārstniecības iestādē apmeklētājiem pieejamā vietā ir jābūt izvietotai sekojošai informācijai:

 • atbilstības apliecinājumi (sertifikāti), kas piešķirti ārstniecības iestādei un kas apliecina tās atbilstību normatīvajos aktos noteiktajām obligātajām prasībām ārstniecības iestādēm, vai to kopijas;
 • ārstniecības personas un ārstniecības atbalsta personas, kuras pacientiem sniedz ambulatoros veselības aprūpes pakalpojumus (vārds, uzvārds, profesija, specialitāte, pieņemšanas laiks un vieta);
 • ārstniecības iestādē pieejamie veselības aprūpes pakalpojumi.

Ārstniecības iestādē ir jābūt noteiktai neatliekamās medicīniskās palīdzības sniegšanas kārtībai, ko ir apstiprinājis vadītājs.

Ārstniecības personu pienākumi un atbildība ir jānosaka iestādes iekšējos normatīvajos aktos, darba līgumos, iestādes vadītāja rīkojumos. Ir jābūt izstrādātai, vadītāja apstiprinātai un ieviestai kvalitātes vadības sistēmai.

Atbilstoši ārstniecības iestādes darbības profilam tajā ir jābūt atbilstošām telpām un kabinetiem. Jābūt atbilstošam aprīkojumam un iekārtām, lai sniegtu konkrētos veselības aprūpes pakalpojumus.

Dokumenti, kas jāiesniedz

Lai reģistrētu ārstniecības iestādi, VI jāiesniedz:

 • MK noteikumos Nr. 170 “Noteikumi par ārstniecības iestāžu reģistru” (noteikumi Nr. 170) minētais iesniegums (var aizpildīt klātienē);
 • telpu īres līgums vai īpašuma tiesības apliecinošs dokuments;
 • informācija par ārstniecības personām, kas strādās ārstniecības iestādē (MK noteikumi Nr. 317 “Ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu reģistra izveides, papildināšanas un uzturēšanas kārtība”, 2. pielikums);
 • paziņojums par iestādes atbilstību noteikumos Nr. 60 iekļautajām prasībām (pieejams šeit);
 • informācija par telpu kadastra apzīmējumu, lai VI varētu pārbaudīt izvēlēto telpu lietošanas veidu “kadastrs.lv” (papildu informāciju un nepieciešamās veidlapas var skatīt šeit);
 • apliecinājums par vides pieejamību no jauna reģistrējamai ārstniecības iestādei, kuru aizpilda “MS Excel” formātā, iesniedz VI kā elektronisko dokumentu vai aizpilda datorā dokumentu iesniegšanas laikā (pieejams šeit).

Pirms lēmuma par iestādes reģistrāciju Ārstniecības iestāžu reģistrā pieņemšanas VI amatpersonas veic kontroli iestādē piecu darba dienu laikā no visu dokumentu iesniegšanas brīža, iepriekš vienojoties par kontroles laiku. Neskaidrību gadījumā iespējams sazināties ar VI Ārstniecības iestāžu kontroles nodaļu pa tālruni 67507990.

Pēc ārstniecības iestāžu reģistru datiem, kopumā fizioterapijas pakalpojumi Latvijā tiek sniegti 275 iestādēs.

Labs saturs
7
Pievienot komentāru
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
LATVIJAS REPUBLIKAS OFICIĀLAIS IZDEVUMS
ŽURNĀLS TIESISKAI DOMAI UN PRAKSEI