SKAIDROJUMI
>
Zini savas tiesības un iespējas!
TĒMAS
Laura Studente
LV portāls
16. martā, 2015
Lasīšanai: 11 minūtes
RUBRIKA: Skaidrojums
TĒMA: Izglītība
10
10

Pedagoga privātpraksei nepieciešams sertifikāts

Lai pedagogs varētu strādāt privātpraksē, viņam tāpat kā jebkuram skolotājam, kas strādā skolā, ir jābūt atbilstošai kvalifikācijai.

LV portāla infografika

Pedagogs var pasniegt ne tikai skolā, bet arī veidot savu privātpraksi. Lai to varētu īstenot, nepieciešams Izglītības kvalitātes valsts dienestā saņemt sertifikātu, ko izsniedz uz trim gadiem un bez maksas.
īsumā
 • Lai atvērtu privātpraksi, pedagogam nepieciešams sertifikāts no Izglītības kvalitātes valsts dienesta.
 • Pedagogam ir jābūt atbilstošai kvalifikācijai.
 • Privātprakses sertifikātu izsniedz uz trim gadiem un bez maksas.
 • Pēc sertifikāta saņemšanas jāreģistrējas VID kā saimnieciskās darbības veicējam.

Atbilstoši Izglītības likuma 1.pantam pedagogs var strādāt ne tikai skolā, bet arī sertificētā privātpraksē. Tomēr, lai pedagogs varētu atvērt privātpraksi, tam Izglītības kvalitātes valsts dienestā (IKVD) jāsaņem sertifikāts. Tas kalpo kā apliecinājums, ka pedagogam ir tiesības uzsākt privātpraksi un tajā īstenot savu izstrādāto programmu (piemēram, interešu izglītības vai pieaugušo neformālās izglītības programmu).

Pēc pedagogu privātprakses uzsākšanas sertifikātu datubāzē atrodamās informācijas, 2014.gadā IKVD sertifikātu saņēma 208 pedagogi, savukārt šogad sertifikātus saņēmuši septiņi pedagogi. Pārsvarā dominē tieši interešu izglītības privātprakses. Pedagogi māca mākslas, valodas, loģiku, matemātiku, kā arī sagatavo skolēnus centralizētajiem eksāmeniem.

Pedagogam privātpraksē jābūt ar atbilstošu kvalifikāciju

Lai pedagogs varētu strādāt privātpraksē, viņam tāpat kā jebkuram skolotājam, kas strādā skolā, ir jābūt atbilstošai kvalifikācijai. Atbilstoši Izglītības likuma 48.pantam tiesības strādāt par pedagogu ir personai, kurai ir pedagoģiskā izglītība vai kura apgūst pedagoģisko izglītību, kas atbilst Ministru kabineta noteiktajām profesionālās kvalifikācijas prasībām. Šīs prasības gan neattiecas uz pieaugušo neformālo izglītību.

MK noteikumu Nr.662 "Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību" 1.pielikumā norādīts, ka interešu izglītības pedagogam jābūt:

 • augstākai izglītībai pedagoģijā;
 • vai augstākai izglītībai un B programmai pedagoģijā vai interešu izglītībā vismaz 72 stundu apjomā;
 • vai profesionālai vidējai izglītībai, vai vidējai izglītībai un Latvijas Amatniecības kameras piešķirtai amatnieka kvalifikācijai, kas atbilst amata meistara līmenim, un B programmai pedagoģijā vismaz 72 stundu apjomā;
 • vai profesionālajā tālākizglītībā iegūtai kvalifikācijai atbilstoši mācību priekšmetam un B programmai pedagoģijā vismaz 72 stundu apjomā.

IKVD norāda: papildus tam pedagogs ir atbildīgs arī par savas profesionālās kompetences pilnveidi, apgūstot profesionālās kompetences pilnveides A vai B programmu, kuru veic triju gadu laikā un ne mazāk par 36 stundām.

Par pedagogu (arī privātpraksē) nevar būt:

 • persona, kas sodīta par tīša noziedzīga nodarījuma izdarīšanu (neatkarīgi no sodāmības dzēšanas vai noņemšanas), izņemot gadījumu, kad pēc sodāmības dzēšanas vai noņemšanas IKVD ir izvērtējusi, vai tas nekaitē izglītojamo interesēm, un atļāvusi strādāt par pedagogu personai, kas bijusi sodīta par tīšu kriminālpārkāpumu vai mazāk smagu noziegumu;
 • persona, kuras rīcībspēja ierobežota normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;
 • persona, kurai ar tiesas lēmumu atņemtas aizgādības tiesības.

Visi izglītības iestādēs un privātpraksē strādājošie pedagogi tiek reģistrēti Pedagogu reģistrā. Pedagogu reģistrs ir Valsts izglītības informācijas sistēmas sastāvdaļa.

Kādi dokumenti nepieciešami, lai pieteiktos sertifikātam?

Lai pieteiktos pedagoga privātprakses sertifikātam, Izglītības valsts kvalitātes dienestā ir jāiesniedz iesniegums, kura paraugs pieejams IKVD mājaslapā.

Iesniegumā ir jānorāda:

 • informācija par iesniedzēju;
 • izglītības mērķgrupas (pirmsskolas vecuma bērni; obligātās izglītības vecuma bērni un jaunieši; jaunieši; personas ar speciālām vajadzībām; pieaugušie);
 • lūgums piešķirt privātprakses uzsākšanas tiesības un izsniegt pedagoga privātprakses uzsākšanas sertifikātu izglītības pakalpojuma sniegšanai konkrētai izglītības mērķgrupai privātpraksē, piemēram: "Piešķirt privātprakses uzsākšanas tiesības un izsniegt pedagoga privātprakses uzsākšanas sertifikātu interešu izglītības programmas "Ienāc alfabēta pasaulē!" īstenošanai privātpraksē";
 • par privātprakses plānoto atrašanās vietu vai vietām, norādot administratīvo teritoriju (pilsētu, novadu).

Iesniegumam ir jāpievieno:

 • izglītību un profesionālo kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas (ar pielikumiem), vēlāk uzrādot šo dokumentu oriģinālus, izņemot, ja Valsts izglītības informācijas sistēmā jau ir ziņas par pedagoga izglītību un profesionālo kvalifikāciju;
 • pedagoga profesionālās kvalifikācijas pilnveidi apliecinošu dokumentu kopijas, uzrādot šo dokumentu oriģinālus;
 • izstrādātā programma, ko īstenos privātpraksē.

IKVD informē, ka iesniegumu un nepieciešamos dokumentus var iesniegt personīgi Izglītības kvalitātes valsts dienestā vai nosūtīt pa pastu (Zigfrīda Annas Meierovica bulvāris 14, Rīga, LV-1050), kā arī elektroniski ikvd@ikvd.gov.lv (elektroniskā veidā iesniegtie iesniegumi tiek pieņemti izskatīšanai tikai tad, ja tie ir parakstīti ar drošu elektronisko parakstu un tiem ir pievienots laika zīmogs).

Kas jānorāda programmā, ko īstenos privātpraksē?

Pedagoga privātpraksē īstenotās programmas apraksts jāveido gluži tāpat kā tiktu veidota jebkura cita izglītības programma. Izglītības likuma 33.pantā ir noteikts, ka programmā atbilstoši izglītības pakāpei, izglītības veidam, mērķgrupai un valsts izglītības standartam vai valsts pirmsskolas izglītības vadlīnijām tiek noteikti:

 • Izglītības programmas mērķi, uzdevumi un plānotie rezultāti

IKVD iesaka programmā norādīt informāciju par izstrādātās programmas īstenošanas nolūku un gaidāmo mācīšanās rezultātu. Gluži kā zinātniskā darbā mērķi jāformulē tā, lai var pārbaudīt, vai tas ir sasniegts. Piemēram, attīstīt izpratni un cieņu pret kultūras mantojumu. Savukārt uzdevumi jāpakārto mērķiem kā konkrētas darbības, kas tiek veiktas, lai mērķi sasniegtu.

 • Prasības izglītojamo iepriekš iegūtajai izglītībai (izņemot pirmskolu)

Tas nozīmē, ka ir jānorāda, kādām priekšzināšanām audzēkņiem ir jābūt.

 • Izglītības saturs kā vienots mācību priekšmetu vai kursu saturu kopums (izņemot pirmsskolu);

IKVD paskaidro, ka saturs atspoguļo apgūstamo mācību vielu programmā, kas palīdzēs sasniegt uzstādīto mērķi.

 • Izglītības programmas īstenošanas plāns

Plānā jāietver informācija par:

programmas īstenošanas ilgumu; vienas nodarbības ilgumu (min), ievērojot mērķgrupu; nodarbību skaits atbilstoši satura un tēmu apjomam.

Plānā jāiekļauj arī informācija par metodēm, kā tiks apgūts saturs, piemēram, audzēkņi rakstīs esejas, pētīs u.c. Programmā ir jānorāda arī vērtēšanas kritēriji un kā tiks noteikts audzēkņu novērtējums.

IKVD norāda, ka pie rezultātiem jānorāda arī reāli sasniedzami mērķi – piemēram, spēt atšķirt dažādu Latvijas novadu tautas tērpus, vai arī rezultāts var būt arī dalība sacensībās, izstādēs u.c.

 • Izglītības programmas īstenošanai nepieciešamā personāla, finanšu un materiālo līdzekļu izvērtējums.

Plānā jānorāda informācija par to, kāda materiālā bāze nepieciešama privātprakses īstenošanai. Jānorāda, piemēram, informācija par telpām, tehniskajiem līdzekļiem, audiovizuālajiem un citiem mācību līdzekļiem, grāmatām u.c.

Izglītības likuma 46. un 47.pants nosaka interešu vai pieaugušu neformālo izglītību pedagogs privātpraksē var pasniegt tikai tādā gadījumā, ja programma ir licencēta attiecīgajā pašvaldībā, līdz ar to ir jāgriežas arī pašvaldībā, lai programmu licencētu.

Sertifikātu var saņemt bez maksas

Sertifikātu pedagogs var saņemt bez maksas. Savukārt darbība bez sertifikāta ir sodāms pasākums. Par pedagoga privātprakses uzsākšanu bez pedagoga privātprakses sertifikāta saņemšanas ir paredzēta administratīvā atbildība. Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 201.55pantā teikts, ka par pedagoga privātprakses uzsākšanu bez pedagoga privātprakses sertifikāta saņemšanas - uzliek naudas sodu no trīsdesmit pieciem līdz septiņdesmit eiro.

Cik ilgi izvērtē pedagoga pieteikumu?

Izglītības kvalitātes valsts dienesta Licencēšanas un reģistru departamenta vecākā referente Ineta Mosāne skaidro, ka iesniegumu izskata Pedagogu privātprakses uzsākšanas sertifikāta izsniegšanas komisija un tas tiek darīts mēneša laikā no dienas, kad IKVD saņemts iesniegums un tam pievienotie dokumenti.

Komisija izskata pedagoga iesniegto izglītības programmu, izvērtē pedagoga izglītības un profesionālās kvalifikācijas atbilstību, pārbauda personas atbilstību pedagoga amatam Sodu reģistrā un Iedzīvotāju reģistrā. Atbilstoši tam komisija pieņem lēmumu par sertifikāta izsniegšanu uz trijiem gadiem vai lēmumu par sertifikāta izsniegšanas atteikumu. Pēc trim gadiem pastāv iespēja saņemto sertifikātu pagarināt.

Pēc komisijas sēdes kvalitātes dienesta pārstāvis informē personu par komisijas lēmumu, nosūtot informāciju uz personas iesniegumā norādīto e-pastu vai arī sazinoties ar personu telefoniski.

Jāreģistrējas VID kā saimnieciskās darbības veicējam

Tā kā pedagoga privātprakse visbiežāk paredz arī regulāru ienākumu saņemšanu, tad pēc pedagoga privātprakses sertifikāta saņemšanas ir jādodas uz Valsts ieņēmumu dienestu un jāreģistrējas kā nodokļu maksātājam un saimnieciskās darbības veicējam, norādot jomu, kurā persona veiks saimniecisko darbību. Tāpat regulāri būs jāiesniedz arī gada ienākumu deklarācija.

Likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" 11.pantā noteikts, ka fiziskās personas darbība kvalificējama kā saimnieciskā darbība, ja tā atbilst vienam no šādiem kritērijiem:

 • darījumu regularitāte un sistemātiskums (trīs un vairāk darījumi taksācijas periodā vai pieci un vairāk darījumi trijos taksācijas periodos);
 • ieņēmumi no darījuma pārsniedz 14 229 un vairāk eiro gadā, izņemot ienākumus no personīgai lietošanai paredzētas kustamas lietas atsavināšanas;
 • darbības ekonomiskā būtība vai personas īpašumā esošo lietu apjoms norāda uz sistemātisku darbību ar mērķi gūt atlīdzību.

Papildu informāciju var iegūt Valsts ieņēmumu dienestā. Arī LV portāls ir rakstījis par līdzīgu tematu. LV portāla skaidrojumā "VID: par saimnieciskas darbības reģistrēšanu personām, kuras vēlas sniegt bērnu uzraudzības pakalpojumus" ir iztirzāti iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksāšanas režīmi – to plusi un mīnusi, kas ir saistošs informācijas avots ne tikai auklēm, bet piemērojams arī pedagogiem privātpraksē.

Labs saturs
10
Pievienot komentāru
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
LATVIJAS REPUBLIKAS OFICIĀLAIS IZDEVUMS
ŽURNĀLS TIESISKAI DOMAI UN PRAKSEI
LIETOTĀJU IEVĒRĪBAI
Informējam, ka šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot LV portālu, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk
PIEKRĪTU