SKAIDROJUMI
>
Zini savas tiesības un iespējas!
TĒMAS
Laura Studente
speciāli LV portālam
25. augustā, 2014
Lasīšanai: 11 minūtes
RUBRIKA: Skaidrojums
TĒMA: Skola
5
5

Kas skolēnus un profesionālo skolu audzēkņus sagaida 2014./2015. mācību gadā?

Publicēts pirms 8 gadiem. Izvērtē satura aktualitāti! >>

Divi no lielākajiem jaunumiem, kas skars skolēnus, būs brīvpusdienas arī 3.klasei un pirmās svešvalodas apguve jau no 1.klases.

LV portāla infografika

Jaunais mācību gads tuvojas straujiem soļiem, un arī valsts iestādes ir veikušas korekcijas normatīvajos aktos, ieviešot vairākus jaunumus vispārējā un profesionālajā izglītībā 2014./2015. mācību gadā.
īsumā
  • No šā gada brīvpusdienas būs 1.-3.klases skolēniem.
  • Visiem skolēniem no pirmās klases būs jāsāk apgūt svešvaloda, kas ir kāda no ES oficiālajām valodām.
  • Valsts turpinās apmaksāt mācību līdzekļus skolām.
  • Ir noteikts pārbaudes darbu grafiks.
  • Ir izstrādāts jauns pamatizglītības saturs, pamazām plānos pāreju uz to.
  • Atbalstīs tos skolēnus, kuri atgriezušies Latvijā no mācībām ārzemēs.
  • Palielinās drošības uzraudzību skolās.
  • Profesionālo skolu audzēkņi turpinās saņemt ESF stipendijas.
  • Turpināsies darba vidē balstītu mācību ieviešana profesionālajā izglītībā.

Izglītības un zinātnes ministre Ina Druviete norāda, ka izglītības sistēma Latvijā tiecas uz individuālu pieeju katram bērnam. Katrai skolai ir jānodrošina labvēlīga vide, sadarbība ar ģimeni, dažādu izglītības vajadzību piemērošana un cieši kontakti ar darba devējiem un augstskolām.

Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) valsts sekretāre Sanda Liepiņa stāsta, ka kopumā koriģēti 10 normatīvie akti, kas skar gan skolēnus, gan pedagogus. Vispārējā izglītībā jaunajā mācību gadā ir paredzētas vairākas izmaiņas un pilnveidojumi, kuri noteikti gan normatīvajos aktos, gan ir izglītības iestāžu prioritātes.

Brīvpusdienas arī 3.klasei

 IZM informē, ka no šā gada 1.septembra tiks nodrošinātas brīvpusdienas 1.-3.klašu skolēniem. Šim pasākumam no valsts 2014.gada budžeta atvēlēts finansējums 11 679 100 eiro apmērā. Pēc Centrālās statistikas pārvaldes un Valsts izglītības informācijas sistēmas datiem, 2014./2015. mācību gadā pirmajā, otrajā un trešajā klasē vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestādēs mācīsies 61 212 izglītojamie. Vienlaikus vienam bērnam paredzētā valsts dotācija pusdienām tiek palielināta no 1,14 uz 1,42 eiro.

Svešvalodas apguve jau no 1.klases

Pamatizglītības standarts paredz, ka no 1.septembra skolēni uzsāks svešvalodas apguvi jau no 1.klases. Izglītības iestādei kā apgūstamo pirmo svešvalodu vecāku izvēlei jāpiedāvā viena no Eiropas Savienības oficiāli noteiktajām valodām.

Mācību līdzekļu iegāde no valsts līdzekļiem

Šis būs jau otrais mācību gads, kad mācību līdzekļu iegāde ir noteikta no valsts budžeta līdzekļiem. Izglītības un zinātnes ministre norāda: 2014.gadā mācību līdzekļu un mācību literatūras iegādei paredzēti 18,9 eiro uz vienu bērnu, kas ir krietni vairāk nekā iepriekšējos gados, tādējādi slogs par mācību līdzekļu iegādi no vecāku pleciem ir daļēji noņemts.

Jauni pārbaudes darbi

Valsts izglītības satura centrs plāno izstrādāt jaunus diagnosticējošus darbus 2015.gada februārī. 8.klases skolēni kārtos darbu matemātikā, bet 9.klases skolēni – dabaszinātnēs.

Ar laikiem, kad norisināsies visi pārbaudes darbi, ir iespējams iepazīties MK noteikumos Nr.248 "Noteikumi par valsts pārbaudes darbu norises laiku 2014./2015. mācību gadā". IZM valsts sekretāre arī norāda, ka šajā mācību gadā turpināsies diskusijas par to, gan kad, gan kādam jābūt mācību eksāmenam dabaszinātnēs vidusskolā.

Jauna vispārējās izglītības satura izstrāde

IZM informē, ka ir uzsāktas un turpinās diskusijas par jauna kompetenču pieejā veidota vispārējās izglītības satura izstrādi. Plānots nodrošināt jaunā uz kompetencēm balstītā pamatizglītības standarta projekta aprobāciju un pakāpenisku ieviešanu. Pārmaiņas plānotas gan pirmsskolas, gan pamatizglītības, gan vidusskolas mācību saturā un kvalitātes monitoringa sistēmā.

Savukārt 12.augustā valdība apstiprinājusi jauno pamatizglītības standartu.

Atbalsts skolēniem, kuri atgriežas uz dzīvi Latvijā

Turpināsies atbalsts tiem skolēniem, kuri ir atgriezušies Latvijā no mācībām citā valstī, lai palīdzētu viņiem iekļauties Latvijas izglītības sistēmā. Ina Druviete uzsver, ka emigrējošo latviešu atgriešanās ir ļoti saistīta ar pārliecību par to, ka viņu bērni varēs iekļauties Latvijas izglītības sistēmā.

"Emigrējošo latviešu atgriešanās ir ļoti saistīta ar viņu pārliecību par to, ka viņu bērni varēs iekļauties Latvijas izglītības sistēmā."

Tādējādi ir piedāvāti risinājumi atbalstam izglītojamajiem, kuri ar savu ģimeni atgriezušies Latvijā no ārzemēm. Piemēram, izglītības programmās papildus iekļauj nodarbības latviešu valodas, sociālo zinību un Latvijas vēstures apguvei. "Mēs esam izglītojuši pedagogus, kā strādāt ar tiem bērniem, kuru latviešu valodas zināšanas ir nedaudz izbālējušas, un nākamajā gadā mēs esam saredzējuši arī lielāku finansējumu tieši pedagogu palīgiem, īpašiem mācību līdzekļiem tieši šim gadījumam," norāda izglītības un zinātnes ministre.

Pievērsīs uzmanību skolēnu drošībai

Izglītības kvalitātes valsts dienests informē, ka ir sagatavoti grozījumi Ministru kabineta noteikumos, kas regulē izglītības iestāžu reģistrāciju, paredzot būvvaldes atzinuma nepieciešamību. Plānots, ka Kvalitātes dienests pirms izglītības iestādes reģistrācijas un programmu licences izsniegšanas pieprasīs būvvaldē atzinumu par ēkas un to telpu atbilstību drošības prasībām, lai varētu nodrošināt izglītojamo tiesības uz drošu vidi. IKVD vadītāja Inita Juhņēviča stāsta, ka, izskatot sūdzības, Kvalitātes dienests vienlaikus izvērtēs drošības noteikumu ievērošanu izglītības iestādē un tās organizētajos pasākumos. Tas notiks neatkarīgi, vai sūdzības iemesls būs drošības jautājumi vai citi.

Profesionālā izglītība – modernāka un apmaksāta

Dažādas izmaiņas un pilnveidojumi gaidīs arī profesionālo izglītību. IZM valsts sekretāre S.Liepiņa informē, ka profesionālajās skolās uzņemšana turpinās līdz 30.septembrim, un aicina ikvienu, kam interesē šis dzīves ceļš vai nav izdevies iekļūt citā mācību iestādē, pieteikties mācībām.

Profesionālā izglītība kļūs modernāka

IZM, pamatojoties uz Profesionālās izglītības likuma grozījumiem, turpinās profesionālās izglītības pieejamības un prestiža paaugstināšanu, kā arī nodrošinās Eiropas Sociālā fonda (ESF) ieguldījumus profesionālo izglītības iestāžu, prioritāri profesionālas izglītības kompetences centru, infrastruktūras modernizēšanā. Vienlaikus IZM turpinās sakārtot profesionālo skolu tīklu, lai nodrošinātu efektīvu nākamā plānošanas perioda ESF atbalsta izmantošanu.

Palielināsies atbalsts darba vidē balstītām mācībām

Lai paaugstinātu profesionālās izglītības kvalitāti un sasaisti ar darba tirgus vajadzībām, vienlaikus stiprinot jauniešu iespējas iesaistīties darba tirgū, turpināsies aktīva sadarbība ar darba devējiem. Tiks nodrošināta nozaru ekspertu padomēs un darba vidē balstītu mācību turpmāka attīstība. Par darba vidē balstītām mācībām var lasīt arī LV portāla rakstā "Profesionālā izglītība kļūst tuvāka darba tirgum".

Pilnveidos mācību saturu

Lai nodrošinātu profesionālās izglītības satura pilnveidi un attīstību, turpināsies satura pilnveide, lai ieviestu modulāro programmu sistēmu, kā arī sakārtotu izglītības programmu īstenošanas izmaksu koeficienta atbilstību reālajām īstenošanas izmaksām.

Profesionālās izglītības iestāžu audzēkņi turpinās saņemt stipendijas

2014./2015. mācību gadā profesionālās izglītības iestāžu audzēkņi, kuri sekmīgi mācās, turpinās saņemt ESF stipendijas. ESF mērķstipendijas profesionālās izglītības audzēkņiem piešķirs jau ar pirmo mācību gadu katru mēnesi, izvērtējot audzēkņa sekmes, mācību procesa apmeklētību un dalību profesionālās izglītības iestādes aktivitātēs ārpus mācību laika. Piešķiramās mērķstipendijas apmērs pirmā kursa audzēknim ir no 14,23 līdz 28,46 eiro mēnesī, bet otrā, trešā un ceturtā kursa audzēknim - no 28,46 līdz 71,14 eiro mēnesī. Savukārt jauniešiem, kas pārsvarā pēc vidusskolas beigšanas iesaistījušies viengadīgajās vai pusotrgadīgajās profesionālās kvalifikācijas apguves programmās profesionālās kvalifikācijas līmeņa ieguvei, stipendijas apmērs ir no 70 līdz 115 eiro mēnesī un ir atkarīgs no izglītojamo sekmēm.

Izglītības satura prioritātes – praktiska darbība, kultūridentitāte un drošība

Valsts izglītības satura centrs 2014./2015. mācību gadam ir izvirzījis vairākas prioritātes, uz kurām tiks likts uzsvars vispārējā izglītībā.

Valsts izglītības satura centrs informē, ka šajā mācību procesā tiks veicināta mācību satura integrācija un dzīvesdarbības prasmju attīstība. Lai to panāktu, mācību procesā biežāk izmantos tādas mācību metodes kā eksperimenti, modelēšana, lomu spēles, lasītprasmes izkopšana visu vecumposmu skolēniem visos mācību priekšmetos. Šāds mācību process ietver pašizziņu, ar ko tiek padziļināta vērtību izpratne un morālās spriestspējas attīstīšana, kā arī tiek veicināta interese par dabaszinātnēm, datoriku, matemātiku, kas balstīta praktiskā, ar reālo dzīvi saistītā darbībā un sadarbībā ar uzņēmējiem.

IZM valsts sekretāre stāsta, ka šajā sakarā jau ir izveidojusies veiksmīga sadarbība ar Rīgas Tehnisko universitāti, kas strādā ar mācību skolotājiem, lai palīdzētu viņiem ieinteresēt jauniešus iesaistīties interešu izglītību dabaszinātņu jomā.

Nākamais mācību gads saistās ar vairākiem kultūras notikumiem. VISC plāno iedzīvināt Latvijas valsts svētkus, atzīmējamās un atceres dienas un iesaistīt skolēnus nozīmīgu sabiedriskās un kultūras dzīves notikumu aktivitātēs. Īpašu uzmanību VISC pievērsīs XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem 2015.gada 6.-12.jūlijā, Aspazijas un Raiņa 150 gadu atcerei 2015.gadā. Tiek plānoti pasākumi ģimenes, dzimtas, novada/pilsētas un valsts piederības stiprināšanai un patriotisma veicināšanai. Mērķis ir arī kopt skolas tradīcijas un kultūrvidi, kā arī radīt iespējas skolēniem aktīvi iesaistīties Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku procesā.

Viena no VISC prioritātēm šim mācību gadam ir aktualizēt skolas iekšējās kārtības noteikumus skolas vides uzlabošanai, attīstīt skolēnos laika plānošanas prasmes un uzņēmējspējas, īstenot atbalsta pasākumus iekļaujošai un pozitīvai uzvedībai, kā arī izglītot par dažādu atkarību riskiem, tostarp par psihoaktīvo vielu lietošanas sekām.

Labs saturs
5
Pievienot komentāru
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
LATVIJAS REPUBLIKAS OFICIĀLAIS IZDEVUMS
ŽURNĀLS TIESISKAI DOMAI UN PRAKSEI
LIETOTĀJU IEVĒRĪBAI
Informējam, ka šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot LV portālu, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk
SAPRATU