SKAIDROJUMI
>
Zini savas tiesības un iespējas!
TĒMAS
26. septembrī, 2012
Lasīšanai: 9 minūtes
RUBRIKA: Skaidrojums
TĒMA: Invaliditāte
3
10
3
10

Valsts apmaksātie tehniskie palīglīdzekļi

Publicēts pirms 11 gadiem. Izvērtē satura aktualitāti! >>

Nepieciešamības gadījumā valsts apmaksātos tehniskos palīglīdzekļus var saņemt konkrētas iedzīvotāju grupas Vaivaru tehnisko palīglīdzekļu centrā. Šogad kopumā ir plānots izsniegt 9368 tehniskos palīglīdzekļus.

LV portāla infografika

Dzīvē var pienākt brīdis, kad cilvēkam, lai tas varētu iespējami pilnvērtīgi dzīvot, ir nepieciešami tehniskie palīglīdzekļi, piemēram, protēzes, īpaši apavi vai ratiņkrēsls. Daudzi šos palīglīdzekļus ir spiesti izmantot visu mūžu, citi – kādu noteiktu laiku. Lai gan tehnisko palīglīdzekļu ieguvi nodrošina valsts, personai uz tiem jāstājas rindā, kas reizēm var ilgt pat vairākus gadus.
LV portāls skaidro, kāda ir kārtība, lai pieteiktos un saņemtu valsts apmaksātu tehnisko palīglīdzekli.
īsumā
 • Tehnisko palīglīdzekļu piešķiršanu nodrošina Vaivaru tehnisko palīglīdzekļu centrs.
 • Lai saņemtu valsts apmaksātu tehnisko palīglīdzekli, centrā ir jāiesniedz iesniegums.
 • Tehnisko palīglīdzekļu piešķiršana notiek rindas kārtībā.

Tehniskie palīglīdzekļi ir ierīces, kas atvieglo cilvēka spējas pārvietoties, aprūpēt sevi un pilnvērtīgi pavadīt brīvo laiku. Tie ir ratiņkrēsli, ortozes un protēzes, pašaprūpes palīglīdzekļi, arī palīglīdzekļi mājsaimniecībā, piemēram, produktu griešanai, smalcināšanai, sadalīšanai. Pilnīgs šo palīglīdzekļu uzskaitījums sniegts Ministru kabineta noteikumu Nr.1474 "Tehnisko palīglīdzekļu noteikumi" 2.pielikumā.

Tehniskie palīglīdzekļi var būt nepieciešami gan veciem, gan jauniem cilvēkiem pēc traumām vai  operācijām. Dažādu saslimšanu gadījumos tie var būt nepieciešami pastāvīgai lietošanai, tātad  - visu dzīvu.

Kas piešķir tehniskos palīglīdzekļus

Minēto noteikumu 1.1.punkts nosaka, ka valsts deleģēto uzdevumu – piešķirto valsts budžeta līdzekļu ietvaros nodrošināt personas ar tehniskajiem palīglīdzekļiem – veic valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Nacionālais rehabilitācijas centrs "Vaivari"" (NRC). Tehnisko palīglīdzekļu piešķiršanu nodrošina NRC "Vaivari" struktūrvienība "Vaivaru tehnisko palīglīdzekļu centrs".

Šī centra galvenie uzdevumi ir izsniegt iedzīvotājiem tehniskos palīglīdzekļus vai organizēt tehnisko palīglīdzekļu pakalpojumu saņemšanu pie citiem pakalpojumu sniedzējiem. Centra pienākums ir  arī saņemt un ievadīt datubāzē ziņas par personām, kam nepieciešami tehniskie palīglīdzekļi, un par tām, kuras tos jau saņēmušas.

Kam pienākas valsts apmaksātie tehniskie palīglīdzekļi

Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 25.pants noteic: "Tehniskos palīglīdzekļus par valsts budžeta līdzekļiem ir tiesības saņemt šādām personām ar ilgstošiem vai nepārejošiem organisma funkciju traucējumiem vai anatomiskiem defektiem, ja tās saņēmušas ārstniecības personas atzinumu par šāda pakalpojuma nepieciešamību: 

 • visu grupu invalīdiem un bērniem invalīdiem līdz 18 gadu vecumam;
 • personām, kurām tehniskais palīglīdzeklis nepieciešams, lai samazinātu vai novērstu funkcionālo mazspēju; 
 • personām ar prognozējamu invaliditāti, kurām šāda pakalpojuma nepieciešamība noteikta individuālajā rehabilitācijas plānā; 
 • personām ar anatomiskiem defektiem – protēzi vai ortopēdiskos apavus." 

Vaivaru tehnisko palīglīdzekļu centra vadītāja vietniece Ligita Nelsone informē, ka valsts apmaksā tikai tos palīglīdzekļus, kas ir iekļauti Ministru kabineta Tehnisko palīglīdzekļu noteikumos.

Iesniedzamie dokumenti

Lai persona lietošanā saņemtu kādu no tai nozīmētajiem palīglīdzekļiem, Vaivaru tehnisko palīglīdzekļu centrā jāiesniedz

 • rakstisks iesniegums,
 • ārstējošā ārsta atzinums tehniskā palīglīdzekļa saņemšanai.

Iesniegumā jānorāda personas vārds, uzvārds, personas kods, dzīvesvietas adrese, tālruņa numurs, e-pasts; invaliditāte, ja tāda piešķirta; nepieciešamā tehniskā palīglīdzekļa veids un izmantošanas mērķi.

Ja tehniskais palīglīdzeklis nepieciešams bērnam vecumā līdz 18 gadiem vai personai, kura atzīta par rīcībnespējīgu, personas likumiskajam pārstāvim iesniegumā papildus jānorāda arī savi personas dati un jāpievieno pārstāvības tiesības apliecinoša dokumenta kopija.

Ja zināms, ka tehnisko palīglīdzekli saņems cita persona, nevis iesnieguma iesniedzējs, iesniegumā norāda šīs personas vārdu, uzvārdu un personas kodu.

"Tehniskie palīglīdzekļi ir ierīces, kas atvieglo cilvēka spējas pārvietoties, aprūpēt sevi un pilnvērtīgi pavadīt brīvo laiku."

Papildus nepieciešams sniegt informāciju par to, vai nepieciešamība pēc tehniskā palīglīdzekļa saistīta ar ceļu satiksmes negadījumu, nelaimes gadījumu darbā vai arodslimību un vai personas veselība ir bijusi apdrošināta.

Pacientam ir tiesības izvēlēties, vai saņemt pieprasīto palīglīdzekli Vaivaru tehnisko palīglīdzekļu centrā vai pie cita pakalpojumu sniedzēja, veicot līdzmaksājumu un iegādājoties tehnisko palīglīdzekli īpašumā.

Jāņem vērā, ka valsts apmaksātos tehniskos palīglīdzekļus atkarībā no to veida persona saņem īpašumā vai patapinājumā (lietojumā uz laiku).

Ja persona izvēlas iegādāties tehnisko palīglīdzekli pie cita pakalpojuma sniedzēja, tad Vaivaru tehnisko palīglīdzekļu centrs apmaksā šī palīglīdzekļa iegādi atbilstoši attiecīgā gada iepirkuma cenai vai pēdējā šāda tehniskā palīglīdzekļa iepirkuma cenai, veicot samaksu pakalpojuma sniedzējam, ja šis tehniskais palīglīdzeklis ir valsts apmaksāto tehnisko palīglīdzekļu sarakstā. Ja attiecīgā tehniskā palīglīdzekļa cena pārsniedz valsts paredzētā finansējuma apmēru, persona veic līdzmaksājumu.

Dokumentus var iesniegt personiski kādā no Tehnisko palīglīdzekļu centra nodaļām Rīgā, Rēzeknē vai Kuldīgā; elektroniski, sūtot uz e-pastu vtpc@nrc.lv (dokumentiem jābūt parakstītiem ar drošu elektronisko parakstu, neder skenētie dokumenti) vai arī pa pastu, sūtot uz adresi Ventspils iela 53, Rīga, LV-1002.

Papildu informācija atrodama NRC "Vaivari" mājaslapā.  

Vienreizējā iemaksa

Pamatojoties uz saņemto personas iesniegumu, Vaivaru tehnisko palīglīdzekļu centrs 20 darbdienu laikā pieņem lēmumu par tehnisko palīglīdzekļu piešķiršanu. Ja pieņemts lēmums par tehniskā palīglīdzekļa piešķiršanu vai ir pienākusi gaidītāja rinda tehniskā palīglīdzekļa saņemšanai, centrs nosūta uzaicinājumu.

Iedzīvotājiem jārēķinās, ka, lai pakalpojumu saņemtu, jāveic vienreizējā iemaksa

 • par bērnu – viens lats,
 • par personu, kas vecāka par 18 gadiem, – pieci lati.

No šīs iemaksas atbrīvotas trūcīgas personas; personas, kas atrodas ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā; personas, kuras dzīvesvieta reģistrēta stacionārā ārstniecības iestādē; personas, kas izcieš sodu brīvības atņemšanas vietā.

Kad palīglīdzekļus var saņemt ārpus rindas

Diemžēl nepieciešams rēķināties ar to, ka ne vienmēr vajadzīgās palīgierīces iespējams saņemt uzreiz pēc vajadzīgo dokumentu iesniegšanas. Ir gadījumi, kad rindā jāgaida pat vairāki gadi. Centra vadītāja vietniece L.Nelsone norāda: "Garākās rindas ir izveidojušās uz apaviem. Bet ir palīglīdzekļi, ko mēs izsniedzam arī bez rindas, piemēram, tualetes krēslus, tualetes podu paaugstinājumus, satveršanas stangas, nažus produktu griešanai un paceļamos, pie sienām skrūvējamos rokturus."

Uz tehniskajiem palīglīdzekļiem var pieteikties arī steidzamības kārtā personas ar pirmreizējiem funkcionāliem traucējumiem; personas ar prognozējamu invaliditāti; bērni; nodarbinātie un tie, kuri mācās; grūtnieces, kam antropometrisko rādītāju izmaiņu dēļ jānomaina iepriekš saņemtais tehniskais palīglīdzeklis.

"Garākās rindas ir izveidojušās uz apaviem."

Tomēr arī šajā gadījumā var veidoties rindas. L.Nelsone norāda, ka steidzamā kārtā tehniskos palīglīdzekļus nodrošina laika posmā no viena mēneša līdz trīs mēnešiem, bet jāņem vērā arī tas, vai konkrētais palīglīdzeklis ir pieejams. "Pašlaik bija izveidojusies rinda uz steidzamā kārtā pieprasītiem pārvietošanās galdiem, bet mēs sākām šos palīglīdzekļus iepirkt vairāk, līdz ar to turpmāk rindas steidzamai kārtai vairs nebūs," paskaidro centra vadītāja vietniece. Viņa arī atzīmē, ka rindas pacientiem mazinātos, ja pieaugtu valsts finansējums.

Vaivaru centrs dodas izbraukumos

Vaivaru tehnisko palīglīdzekļu centra nodaļas atrodas Rīgā, Kuldīgā un Rēzeknē, tāpēc tehnisko palīglīdzekļu pieejamība dažādās vietās var atšķirties. Lai nodrošinātu personas ar palīglīdzekļiem, NRC "Vaivari" dodas izbraukumos. Piemēram, darbinieki no Rēzeknes nodaļas dodas uz Jēkabpili, Madonu un citām vietām.

L.Nelsone stāsta, ka izbraukumos centra darbinieki tehniskos palīglīdzekļus izsniedz tām personām, kas iepriekš šādu vēlmi izteikušas. Tāpat izbraukuma laikā personāls pieņem dokumentus un atbild uz visiem interesējošajiem jautājumiem.

Labs saturs
10
Pievienot komentāru
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
LATVIJAS REPUBLIKAS OFICIĀLAIS IZDEVUMS
ŽURNĀLS TIESISKAI DOMAI UN PRAKSEI