SKAIDROJUMI
>
Zini savas tiesības un iespējas!
TĒMAS
09. jūlijā, 2012
Lasīšanai: 11 minūtes
RUBRIKA: Skaidrojums
TĒMA: E-pakalpojumi
3
3

Svarīgākais par pieteikšanos studijām augstākajās mācību iestādēs

Publicēts pirms 12 gadiem. Izvērtē satura aktualitāti! >>

Izglītības un zinātnes ministrija plāno, ka 2012./2013. studiju gadā augstskolas uzņems ap 25 tūkstošiem studentu. Topošajiem studentiem svarīgi zināt savas iespējas: studijām vienpadsmit Latvijas augstskolās var pieteikties elektroniski valsts portālā „Latvija.lv”.

FOTO: Boriss Koļesņikovs, LV

Augstskolās un koledžās sākusies dokumentu pieņemšana 2012./2013. studiju gadam. Lai arī katras augstākās mācību iestādes mājaslapā ir atrodami uzņemšanas noteikumi, iesniedzamie dokumenti, reģistrēšanās kārtība un konkursa norise, nereti studenti piemirst būtiskas lietas, kas var izšķirt – būt vai nebūt izvēlētās augstskolas studentam.
īsumā
 • Izvēloties studiju programmu, Augstākās izglītības kvalitātes novērtēšanas centrā jānoskaidro, vai tā ir akreditēta.
 • Pieteikties studijām var, ierodoties augstskolā klātienē vai reģistrējoties elektroniski, ja izvēlēta kāda no 11 augstskolām, kas piedāvā šādu pakalpojumu vienotā tīklā portālā www.latvija.lv Dokumentu oriģināli uzņemšanas punktos ir jāuzrāda jebkurā gadījumā.
 • Uzņemšanas komisijas lēmumu par konkursa rezultātiem var apstrīdēt, iesniedzot iesniegumu augstskolas rektoram vai koledžas direktoram.

Studiju programmas jāizvēlas pārdomāti

Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) Augstākās izglītības, zinātnes un inovāciju departamenta speciālists Anatolijs Melnis aicina izvēlēties studijas tajās nozarēs, kuras jauniešiem interesē, nevis šķiet elitāras vai kurās, iespējams, būs vieglāk studēt.

Arī šī gada vidusskolu absolventi būs īpaši gaidīti apgūt inženierzinātnes un dabaszinātnes. Jāņem vērā, ka studijas augstskolā ilgst trīs vai četrus gadus. Pēc šāda laika Latvijā būs izmainījusies situācija darba tirgū un ekonomikas atjaunotnei noteikti būs nepieciešami profesionāli šo nozaru speciālisti.

A.Melnis vērš uzmanību uz to, ka augstskolas sagatavo ne tikai darba ņēmējus, bet arī darba devējus, tāpēc topošajiem speciālistiem nopietni jādomā arī par iespēju pēc studijām pašiem radīt savus uzņēmumus un piedāvāt darbavietas citiem.

Augstskolu likuma 46.pants paredz, ka augstskola un koledža ir tiesīga uzņemt studējošos noteiktā studiju programmā tikai pēc tam, kad saņemta licence attiecīgās studiju programmas īstenošanai. IZM speciālists norāda, ka akreditācija ir valsts garantēta kvalitāte studijām. Izvēloties studēt licencētā neakreditētā studiju programmā, kura iespējams, taču ne garantēti līdz mācību beigām tiks akreditēta, students pats uzņemas risku.

Informācija par akreditāciju atrodama Augstākās izglītības kvalitātes novērtēšanas centra mājaslapā sadaļā "Akreditētās augstskolas".

Kas ir uzņemšanas noteikumi?

Uzņemšanu studiju programmā regulē uzņemšanas noteikumi. Tos izstrādā attiecīgā augstskola un koledža, ievērojot Ministru kabineta noteikumus Nr.846 par prasībām, kritērijiem un kārtību uzņemšanai studiju programmās. Saskaņā ar šiem noteikumiem augstskolas un koledžas uzņemšanas noteikumos ietver norādes par:

 • uzņemšanai studiju programmā nepieciešamo iepriekš iegūto izglītību, centralizētajiem eksāmeniem, kurus nepieciešams kārtot uzņemšanai studiju programmā,
 • uzņemšanai noteiktajām papildu prasībām, ja tādas ir,
 • konkursa vērtēšanas kritērijiem un konkursa noslēguma termiņu,
 • kārtību, kādā personu uzņem studiju programmā; kārtību, kādā studiju programmā uzņem personu, kas ieguvusi vidējo izglītību līdz 2004.gadam vai izglītību ir ieguvusi ārvalstīs (ievērojot 1994.gada 21.jūnija Konvenciju, ar ko nosaka Eiropas skolu statūtus), kā arī personu ar īpašām vajadzībām.

Uzņemšanas noteikumi paredz personas un augstskolas savstarpējās tiesības un pienākumus uzņemšanas procesā, kārtību, kādā būs pieejama informācija par uzņemšanas norisi, un kārtību, kādā var apstrīdēt un pārsūdzēt ar uzņemšanu studiju programmā saistītus lēmumus.

"Izvēloties studēt licencētā neakreditētā studiju programmā, students uzņemas risku."

Augstskola vai koledža nedrīkst radīt nekādas tiešas vai netiešas priekšrocības personai attiecībā uz tās uzņemšanu studiju programmā, kas ir pretrunā ar augstskolas vai koledžas uzņemšanas noteikumiem, normatīvajiem aktiem vai vispārējiem tiesību principiem.

Uzņemšana studiju programmā ietver:

 • reģistrāciju studijām,
 • konkursa norisi uz studiju vietām,
 • konkursa rezultātu izziņošanu,
 • studiju līguma noslēgšanu,
 • ierakstīšanu studējošo sarakstā jeb imatrikulāciju.

Uzņemšanu studiju programmā nodrošina augstskolas vai koledžas izveidota uzņemšanas komisija, kas darbojas saskaņā ar augstskolas vai koledžas apstiprinātu nolikumu.

Kādi dokumenti nepieciešami, reģistrējoties studijām?

Piesakoties jeb reģistrējoties studijām, persona, kas pretendē uz uzņemšanu studiju programmā, iesniedz:

 • attiecīgās augstskolas vai koledžas noteiktas formas iesniegumu,
 • uzrāda pasi vai personas apliecību un vidējo izglītību apliecinošu dokumentu,
 • centralizēto eksāmenu sertifikātus augstskolu noteiktajos gadījumos,
 • kā arī uzrāda vai iesniedz citus uzņemšanas noteikumos paredzētos dokumentus, ja persona pretendē uz uzņemšanu pilna vai nepilna laika bakalaura vai profesionālajā studiju programmā, kurā uzņemšanas prasība ir iepriekš iegūta vidējā izglītība.

Ja persona pretendē uz uzņemšanu maģistra vai doktora studiju programmā, tā uzrāda vai iesniedz iepriekš iegūto augstāko izglītību apliecinošu dokumentu un citus uzņemšanas noteikumos paredzētos dokumentus.

Ja izglītības dokuments vai grāds ir iegūts ārvalstīs, iesniegumam pievieno Akadēmiskās informācijas centra izziņu par to, kādam Latvijā piešķirtam izglītības dokumentam vai grādam atbilst ārvalstīs iegūtais dokuments vai grāds.

Līdztekus minētajiem iesniedzamajiem dokumentiem augstskolas mēdz prasīt arī olimpiāžu vai radošo konkursu diplomus, CV, ja mainīts uzvārds - uzvārda maiņu apliecinošu dokumenta kopiju (uzrādot oriģinālu), foto, rekomendācijas un citus dokumentus. Šī informācija ir publicēta katras augstskolas mājaslapā, un to var uzzināt, arī zvanot uz augstskolas uzņemšanas nodaļu.

Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijas (RPIVA) uzņemšanas komisijas vadītāja Iveta Gulbe norāda, ka potenciālie studenti mēdz aizmirst kādu no dokumentiem, piemēram, vidējās izglītības sekmju lapu vai centralizēto eksāmenu sertifikātu, vai arī paņem tikai dokumentu kopijas, uzskatot, ka oriģināli nav nepieciešami. Uzņemšanas komisiju darbinieki atgādina, ka, dodoties pieteikties studijām, jābūt kā dokumentu oriģināliem, ko uzrādīt, tā kopijām, kas tiek iesniegtas augstskolā.

Rīgas Tehniskās universitātes uzņemšanas komisijas vadītājs Ivars Odītis uzsver: lai pieteikumu varētu noformēt, aizmirst nedrīkst nevienu dokumentu, tādēļ iepriekš rūpīgi jāizlasa uzņemšanas noteikumi.

Jāņem vērā, ka par reģistrēšanos studijām ir jāmaksā un maksa augstskolās var atšķirties, taču pamatā tā svārstās no 12 līdz 25 latiem. Maksājumu par reģistrēšanos studijām augstskolās var veikt uzņemšanas punktu kasēs vai ar bankas pārskaitījumu.

I.Gulbe norāda, ka lielākā daļa RPIVA nākamo studentu izmanto dienu, kad Rīgā un visās augstskolu filiālēs dokumentus var iesniegt bez maksas.

Elektroniskā pieteikšanās studijām

Studijām vienpadsmit Latvijas augstskolās - Latvijas Universitātē, Rīgas Tehniskajā universitātē, Latvijas Lauksaimniecības universitātē, Rīgas Starptautiskajā ekonomikas un biznesa administrācijas augstskolā, Banku Augstskolā, Ventspils Augstskolā, Daugavpils Universitātē, Informācijas sistēmu menedžmenta augstskolā, Rēzeknes Augstskolā, Liepājas Universitātē un Vidzemes Augstskolā – var pieteikties elektroniski Latvijas valsts portālā www.latvija.lv/studijas, kur atrodams arī vispusīgs apraksts, kā šo iespēju izmantot.

Pat ja pieteikšanās notikusi elektroniski, ir jāierodas arī personīgi un jāuzrāda dokumentu oriģināli jebkurā no šo augstskolu uzņemšanas punktiem. Piemēram, ja dzīvojat Daugavpilī, bet piesakāties studijām Rīgā, tad dokumentus var uzrādīt Daugavpils uzņemšanas punktā.

Vienotajā pieteikumā studijām var norādīt līdz pat 10 studiju programmām no  minētajām augstskolām, kā arī izveidot prioritāšu sarakstu un veikt atzīmi par to, vai kandidāts pretendē uz budžeta vai maksas vietu.

"Dodoties pieteikties studijām, jābūt kā dokumentu oriģināliem, ko uzrādīt, tā kopijām, ko iesniedz augstskolā."

Reģistrācijas maksa ir 20 lati, un to var samaksāt, izmantojot internetbanku. Rēķinu ir iespējams izdrukāt un apmaksāt bankā vai pasta nodaļā. Maksājuma apliecinājums jāņem līdzi, ierodoties uzņemšanas punktā apstiprināt pieteikšanos un uzrādīt dokumentu oriģinālus. Samaksu var veikt arī pēc elektroniskā pieteikuma iesniegšanas, samaksājot uzņemšanas punkta kasē. No reģistrācijas maksas ir atbrīvoti bāreņi un 1.grupas invalīdi.

Vienotajā uzņemšanā konkurss norit divās kārtās un rezultāti tiek paziņoti portālā www.latvija.lv, kā arī īsziņas un elektroniskās vēstules veidā.

Ja pirmajā kārtā ir iegūta studiju vieta pirmajā izvēlētajā prioritātē, tad, atbilstoši konkrētās augstskolas uzņemšanas noteikumiem, līdz noteiktam datumam jāapstiprina lēmums studēt šajā programmā, jāslēdz līgums ar augstskolu vai arī jāapstiprina iegūtā studiju vieta savā portāla www.latvija.lv e-pakalpojumā. Turpat var arī no iegūtās studiju vietas atteikties.

Ja pirmajā kārtā studiju vietu nav izdevies iegūt, obligāti jāapstiprina sava dalība otrajā kārtā elektroniski, pa tālruni (67089003) vai ierodoties kādā no tuvākajiem uzņemšanas punktiem.

RTU uzņemšanas komisijas vadītājs uzsver elektroniskās pieteikšanās priekšrocības: RTU nākamais students var ierasties studiju pirmajā dienā un tad arī slēgt studiju līgumu ar augstskolu. Dažās augstskolās ir kārtība, ka līgums jāierodas slēgt jau tūlīt pēc rezultātu paziņošanas. I.Odītis uzskata, ka šādi elektroniskā pieteikšanās zaudē jēgu, jo tāpat ir jāveic viens lieks brauciens uz izvēlēto augstskolu, tādēļ RTU to nepraktizē.

Studentiem tomēr der atcerēties, ka kārtība augstskolās atšķiras un tam jāseko līdzi augstskolas mājaslapā.

Konkursa rezultātu apstrīdēšana

Saskaņā ar MK noteikumu Nr.846 14.punktu konkursa rezultātus nosaka un apstiprina uzņemšanas komisija un izziņo ne vēlāk kā triju dienu laikā no konkursa noslēguma dienas. Personai, kas pretendē uz uzņemšanu studiju programmā, Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā ir tiesības prasīt, lai augstskolas vai koledžas lēmums par atteikšanos imatrikulēt (ierakstīt augstskolas studējošo sarakstā) tiktu noformēts rakstiski.

Uzņemšanas komisijas lēmumu par konkursa rezultātiem var apstrīdēt, iesniedzot iesniegumu augstskolas rektoram vai koledžas direktoram. Augstskolas rektora vai koledžas direktora pieņemto lēmumu var pārsūdzēt tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

Uzziņai

IZM informē par 2011./2012. akadēmiskā gada populārākajiem studiju virzieniem:

 • sociālās zinātnes, komerczinības un tiesības – 42 745 studenti (par budžeta līdzekļiem – 4857, par maksu – 37 888),
 • inženierzinātnes, ražošana un būvniecība – 13 791 students (par budžeta līdzekļiem – 8794, par maksu – 4997),
 • veselības aprūpe un sociālā labklājība – 10 081 students (par budžeta līdzekļiem – 6581, par maksu – 3500).

Pēc IZM prognozēm, līdzīga situācija saglabāsies arī 2012./2013. studiju gadā.

Labs saturs
3
Pievienot komentāru
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
LATVIJAS REPUBLIKAS OFICIĀLAIS IZDEVUMS
ŽURNĀLS TIESISKAI DOMAI UN PRAKSEI