DIENASKĀRTĪBĀ
>
Par aktuālo valstī un iestādēs (preses relīzes)
TĒMAS
30. jūnijā, 2023
Lasīšanai: 5 minūtes
RUBRIKA: Relīze
TĒMA: Vides aizsardzība
1
1

Izstrādāts MK noteikumu projekts dabas lieguma “Sātiņu dīķi” dabas vērtību saglabāšanai

Publicēts pirms gada. Izvērtē satura aktualitāti! >>

Lai nodrošinātu dabas lieguma “Sātiņu dīķi” (DL “Sātiņu dīķi”) aizsardzības mērķus, teritorijā sastopamās atšķirīgās vērtības un to saglabāšanai nepieciešamos nosacījumus un apsaimniekošanu, kā arī nodrošinātu dabas lieguma ilgtspējīgu attīstību, ir izstrādāts Ministru kabineta individuālo aizsardzības un izmantošanas noteikumu projekts. Noteikumu projekts paredz dabas liegumā noteikt trīs funkcionālās zonas: dabas lieguma zonu, dabas parka zonu un neitrālo zonu. Dabas aizsardzības pārvalde tuvākajā laikā informēs DL “Sātiņu dīķi” teritorijā esošo zemju īpašniekus par jaunajām normām un zonējuma maiņu. Pēc tam noteikumi tiks virzīti apstiprināšanai Ministru kabinetā.

Dabas lieguma zona izveidota, lai aizsargātu dabas liegumā ligzdojošo īpaši aizsargājamo putnu sugu dzīvotnes, ES nozīmes aizsargājamo mežu un purvu biotopus, kā arī veicinātu meža ekosistēmu dabisku attīstību. Dabas lieguma zonā iekļautas teritorijas, kurās ilgtermiņa prioritāte ir dabas aizsardzība un meža un purva dabiska attīstība.

Dabas parka zonā plānots saglabāt putniem nozīmīgās dīķu platības, aizsargājamos zālāju biotopus, kā arī sekmētu dabas lieguma teritorijas ilgtspējīgu apsaimniekošanu un zālāju atjaunošanu. Šajā zonā iekļautas teritorijas, kurās ilgtermiņa prioritāte ir ekstensīva saimnieciskā darbība, kas nepieciešama aizsargājamo zālāju biotopu un aizsargājamo sugu dzīvotņu pastāvēšanai.

Savukārt neitrālā zona noteikta valsts autoceļam Saldus – Pampāļi tā zemes nodalījuma joslas platumā.

DL “Sātiņu dīķi” galvenā dabas vērtība ir putni, kā arī Eiropas Savienības (ES) nozīmes mežu, zālāju un purvu biotopi. Dabas lieguma teritorijā konstatētas 67 Latvijā un ES īpaši aizsargājamas putnu sugas, piemēram, mežirbe, lielais dumpis, ziemeļu gulbis, jūras ērglis, grieze, baltmugurdzenis, melnā dzilna u.c., no kurām 36 sugas ir aizsargājamas arī Eiropā. Lielu aizsargājamo putnu sugu koncentrāciju nodrošina galvenokārt daudzie zivju dīķi, maz skartas mežu teritorijas, mitraines, kā arī mežu un zālāju mozaīka.

Dabas liegumā konstatēti 12 ES nozīmes biotopi, septiņi no tiem ir ar prioritāru aizsardzības nozīmi ES. Dabas lieguma teritorija ir bagāta ar dīķiem, bebrainēm un citām mitrainēm, kas īpaši piemērota sikspārņiem kā barošanās vieta. No 16 Latvijā sastopamajām sikspārņu sugām dabas liegumā konstatētas deviņas. Tāpat dabas liegumā ir konstatētas retas un aizsargājamas bezmugurkaulnieku, abinieku un rāpuļu sugas.

DL “Sātiņu dīķi” aizsardzībai un apsaimniekošanai noteikti trīs ilgtermiņa mērķi. Pirmkārt, apsaimniekot dabas lieguma teritoriju tā, lai nodrošinātu piemērotus apstākļus aizsargājamām putnu un citām sugām, kā arī veicinātu aizsargājamo mežu, zālāju un purvu biotopu saglabāšanos. Otrkārt, saglabāt ainavu un ekosistēmu daudzveidību, ko veido gan dabisku mežu masīvi, gan apsaimniekotu zivju dīķu un zālāju mozaīka, ko papildina viensētas, savrupi koki un koku grupas, meža puduri, bebraines un purviņi. Treškārt, veikt teritorijas apmeklēšanu, ievērojot dabas aizsardzības un zemes īpašnieku un apsaimniekotāju intereses.

Ikviens interesents ar noteikumu projektu var iepazīties Dabas aizsardzības pārvaldes interneta vietnē www.daba.gov.lv sadaļā Sabiedrības līdzdalība à Publiski apspriežamie dokumenti (www.daba.gov.lv/lv/publiski-apspriezamie-dokumenti#mk-noteikumu-projekts-dabas-lieguma-satinu-diki-individualie-aizsardzibas-un-izmantosanas-noteikumi).

DL “Sātiņu dīķi” atrodas Saldus novada Zirņu, Novadnieku, Kursīšu un Pampāļu pagasta teritorijā, tā platība ir 3757 ha. Sākotnēji tika izveidots kā vietējas nozīmes dabas liegums putnu sugu aizsardzībai. 1999. gadā teritorijai tika piešķirts valsts nozīmes aizsargājamas dabas teritorijas – dabas lieguma statuss. DL “Sātiņu dīķi” ir iekļauts Eiropas aizsargājamo dabas teritoriju tīklā NATURA 2000. Patlaban šīs teritorijas izmantošanu regulē DL “Sātiņu dīķi” dabas aizsardzības plāns, kas izstrādāts laika posmam no 2019. gada līdz 2025. gadam un Ministru kabineta 2010. gada 16. marta noteikumi Nr. 264 “Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vispārējie aizsardzības un izmantošanas noteikumi”. Lai atvieglotu uzraudzību un specifisku biotopu saglabāšanu, tapušas jaunas DL “Sātiņu dīķi” paredzētas normas.

Labs saturs
1
Pievienot komentāru
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
LATVIJAS REPUBLIKAS OFICIĀLAIS IZDEVUMS
ŽURNĀLS TIESISKAI DOMAI UN PRAKSEI