DIENASKĀRTĪBĀ
>
Par aktuālo valstī un iestādēs (preses relīzes)
TĒMAS
24. septembrī, 2019
Lasīšanai: 8 minūtes
RUBRIKA: Relīze
TĒMA: Pašvaldības

Tukuma novada Domes priekšsēdētājs skaidro situāciju ar SIA “Gallusman”

Publicēts pirms 4 gadiem. Izvērtē satura aktualitāti! >>

Tukuma novada Domē ir saņemts Vides aizsardzības un reģionālās attīstības (VARAM) ministra Jura Pūces pieprasījums, kurā ministrs pieprasa Domes priekšsēdētājam sniegt paskaidrojumu par pieprasījumā izklāstītiem Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma, likuma “Par pašvaldībām” un Ministru kabineta 2018. gada 19. jūnija noteikumu Nr.350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” pārkāpumiem (ministra ieskatā), saistītiem ar Nodomu vienošanos noslēgšanu ar SIA “Gallusman”.

Ministrs pieprasa sniegt skaidrojumu par Nodomu vienošanās iekļauto apņemšanos atsavināt vai piešķirt apbūves tiesības SIA “Gallusman”, par īpašu atbalstu privātpersonai pašvaldībai noteikto pienākumu izpildē un ceļu būvniecībā, kā arī par 2019. gada 8. augusta Vienošanās parakstīšanu bez attiecīga Domes pilnvarojuma.

Priekšsēdētājs uzsver, ka VARAM pēc tās rīcībā esošās informācijas un dokumentiem, neizvērtējot visus Nodomu vienošanās noslēgšanas apstākļus pēc būtības, ir norādījusi uz nepamatotiem secinājumiem.

Tukuma novada Domes un SIA “Gallusman” starpā noslēgtās Nodomu vienošanās teksts bija pievienots Domes 2018. gada 5. jūlija lēmumam. Lēmums pieņemts nolūkā sekmēt saimniecisko darbību Tukuma novadā, kas ir viena no pašvaldības autonomajām funkcijām. Atbilstoši likumam tikai Dome var lemt par kārtību, kādā tiek izpildītas autonomās funkcijas. Pamatojoties uz Nodomu vienošanos, 2019. gada 25. jūlija Domes sēdē deputātiem balsošanai tika iesniegts lēmumprojekts par Nodomu vienošanās izbeigšanu. Lēmumprojekts netika atbalstīts, tādējādi Dome atkārtoti apliecināja, ka tā, savas kompetences robežās un cik no tās atkarīgs, ir ieinteresēta Nodomu vienošanās izpildē arī turpmāk. Atbilstoši Nodomu vienošanās paredzētajam, Dome apņemas normatīvajos aktos noteiktā kārtībā atsavināt SIA “Gallusman” divus zemesgabalus. Domei ir saprotams un skaidrs, ka publiskas personas nekustamo mantu drīkst atsavināt vai apgrūtināt ar apbūves tiesībām publiskas izsoles ceļā. Nodomu vienošanās to neizslēdz un šajā sakarā tā nav pretrunā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likumu un Ministru kabineta noteikumiem.

Nepamatoti ir pārmetumi par Nodomu vienošanās minēto apņemšanos, kas izriet no pašvaldības publiskām funkcijām un pienākumiem, jo šis punkts nosauc, ar ko nodomu vienošanās slēdzējs (uzņēmējs) nākotnē var rēķināties. Nodomu vienošanās saturs nebūt neparedz, ka Dome nākotnē izrādīs īpašu atbalstu SIA “Gallusman”. Nodomu vienošanās, kuras izpilde turpināsies tikai, iestājoties apstāklim, ka normatīvajos aktos noteiktā kārtībā atsavinātā īpašuma lietošanas tiesības iegūst konkrētais uzņēmums, paredz darbības, kādas Dome apņemas veikt, ja iestāsies virkne citu apstākļu (piemēram, Nodomu vienošanās minēta sadarbība ar valsts institūcijām valsts vietējās nozīmes autoceļa pārbūvē).

Arī apgalvojums par īpašu atbalstu ceļu būvniecībā nav pamatots, jo secinājums izdarīts, neskatot Nodomu vienošanās konkrētā punkta tekstu kopumā, t.i. aplūkots tikai pirmais teikums. Konkrētā punkta otrais teikums noteic: “Puses piekrīt un saprot, ka šī nodomu vienošanās punkta nosacījumu savlaicīga izpilde no Pašvaldības puses ir iespējama tikai gadījumā, ja valsts institūcijas sadarbojas ar Pašvaldību minēto darbību veikšanai”. Līdz ar to Dome nav uzņēmusies saistības, ko tā nevar īstenot bez aktīvas Satiksmes ministrijas un VAS “Latvijas Valsts ceļi” līdzdalības. Punkta neizpilde nerada Domei nekāda veida saistības pret SIA “Gallusman”, ja Dome ir veikusi visas nepieciešamās darbības valsts autoceļa pārbūvei, kas ir Domes kompetencē. Minētajam nosacījumam nav nekāda sakara ar pašvaldības ceļu pārbūves programmu, taču investoram, realizējot Nodomu vienošanās paredzēto projektu, beidzot tiktu nodrošināts, vēl pie 2009. gada pašvaldību reformas solītais, Jaunsātu pagasta centra (Abavnieku ciems) savienojums ar novada centru ar asfaltētu ceļu.

Kā skaidro Tukuma novada Domes priekšsēdētājs Ēriks Lukmans, konkrētie grozījumi pie Nodomu vienošanās, kas tika parakstīti 2019. gada 8. augustā, ir tehniska rakstura un nekādi nemaina sākotnējās Nodomu vienošanās būtību un saturisko jēgu. Domes priekšsēdētāja tiesības domes vārdā parakstīt juridiskos dokumentus nosaka likuma “Par pašvaldībām” 62. panta ceturtais punkts. Savukārt likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 17. punkts, nosaka domes tiesības “lemt par pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu, ieķīlāšanu vai privatizēšanu, kā arī par nekustamās mantas iegūšanu pašvaldības īpašumā”, kas pēc būtības nav attiecināms gan uz Nodomu vienošanās noslēgšanu, gan tās izpildes organizāciju. Jautājums par Nodomu vienošanos Domē ir skatīts divas reizes, – pieņemot lēmumu par Nodomu vienošanās noslēgšanu ar SIA “Gallusman” un nepieņemot lēmumu par Nodomu vienošanās laušanu. Ar vienošanās par grozījumiem Nodomu vienošanās parakstīšanu ir precizēta atbilstība normatīvajiem aktiem un novērstas interpretācijas iespējas.

Nodomu vienošanās Domes ieskatā ir nodomu protokols, kas norāda uz pušu vēlmi nākotnē noslēgt līgumu, ievērojot nodomu protokolā ietvertos nosacījumus. Ciktāl tā ir nodomu izpausme, nodomu protokols pats par sevi nav līgums. Konkrētā nodomu vienošanās paredz virkni nosacījumus, kuriem jāizpildās, lai puses vispār nākotnē nonāktu pie līguma. Vēl jo vairāk – tā paredz Nodomu vienošanās spēka zaudēšanu, pusēm neveicot konkrētas darbības tās izbeigšanai, ja tekstā minētie nosacījumi neizpildās. Nodomu protokolu paraksta situācijās, ja slēdzamie darījumi ir apjomīgi, sarežģīti vai riskanti, vai līguma tūlītējai noslēgšanai pastāv kādi šķēršļi (zeme nav reģistrēta zemesgrāmatā, Dome nav pieņēmusi lēmumu par zemes atsavināšanu un atsavināšanas veidu, uzņēmums nav ieguvis tiesības zemi lietot publiskas izsoles ceļā utt.). Līgums, kura noslēgšanas cerībās parakstīts nodomu protokols, nav vēl noslēgts.

Tukuma novada Domes priekšsēdētājs uzskata, ka ikvienas pašvaldības pienākums, kas nostiprināts likumā “Par pašvaldībām”, ir veicināt savas administratīvās teritorijas attīstību, saimniecisko darbību, bezdarba samazināšanu, kā arī lietderīgi izmantot pašvaldības īpašumu, gūstot no tā labumu. Priekšsēdētājs nav vienpersoniski, bez Domes pilnvarojuma lēmis par pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu un pieļauj varbūtību, ka šāds pārmetums izteikts, neizvērtējot pašu Nodomu vienošanos un tās tehnisko grozījumu.  

Labs saturs
Pievienot komentāru
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
LATVIJAS REPUBLIKAS OFICIĀLAIS IZDEVUMS
ŽURNĀLS TIESISKAI DOMAI UN PRAKSEI