SKAIDROJUMI
>
Zini savas tiesības un iespējas!
TĒMAS
Lidija Dārziņa
LV portāls
25. martā, 2024
Lasīšanai: 18 minūtes
RUBRIKA: Skaidrojums
TĒMA: Labklājība
11
11

Kādi atbalsta pasākumi pieejami bezdarbniekiem un bezdarba riskam pakļautajiem

NVA piedāvājumu klāstā pieejams pasākums arī cilvēkiem, kuri ir nodarbināti, lai veicinātu bezdarba riskam pakļauto personu zināšanu un prasmju pilnveidošanu, paaugstinot viņu konkurētspēju darba tirgū. Konkrētā pasākuma nosaukums – “Bezdarba riskam pakļauto personu apmācība (mūžizglītība)”.

Cilvēkam, kurš radis pie darba, vienalga, vai pats aizgājis vai ticis atlaists, jo, arī pabalstu saņemot, ir vēlme nodrošināties ar darba iespējām. Februārī Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) izplatīja pozitīvu ziņu – cilvēki ātrāk, nekā tas bija pirms gada diviem, atgriežas darba tirgū. Tas notiek vidēji pēc apmēram trim mēnešiem. Ilgstošajiem bezdarbniekiem attiecīgais laika periods joprojām ir ilgāks. Kā vieniem, tā otriem NVA ir paredzēti atbalsta pasākumi, lai atgrieztos darba tirgū, papildinātu vai iegūtu jaunas prasmes. Pieejams atbalsts arī pašreiz nodarbinātajiem.

NVA mājaslapā ir pieejama informācija bezdarbniekiem un darba meklētājiem par bezdarbnieka statusu un tiesībām uz pabalstu, vakanču sadaļa un citi pakalpojumi. Šajā skaidrojumā NVA arī sniedz atbildes uz LV portāla jautājumiem par atbalsta pasākumiem, kas paredzēti kā mūžizglītības programma, pamats jaunu prasmju iegūšanai un finansiālais atspaids, kad darbs atrasts, bet attālums ir šķērslis, lai to pieņemtu.

Kas ir kuponu metode

 • Kā viena no NVA piedāvātajām apmācībām minēta kuponu metode. Kas tā ir?

Bezdarbnieka vai darba meklētāja statusā reģistrēto klientu apmācību NVA īsteno ar kuponu metodi.

Tas nozīmē, ka NVA reģistrētais klients, kurš atbilst mācību pasākuma iesaistes nosacījumiem, pats izvēlas izglītības programmu un mācību iestādi, izmantojot NVA izglītības piedāvājuma sarakstu vai izvēloties NVA sarakstā neiekļauto apmācību programmu vai izglītības iestādi. NVA filiālē viņam tiek izsniegts kupons izvēlētās izglītības programmas apmaksai.

Mācību laikā bezdarbnieka statusā reģistrētais klients saņem stipendiju.

Ja mācību īstenošanas vieta atrodas vismaz 15 kilometru attālumā no dzīvesvietas, ir iespējams saņemt arī atlīdzību reģionālās mobilitātes atbalstam – transporta izdevumu, dzīvojamās telpas īres vai dienesta viesnīcas apmaksai.

Pēc mācību pabeigšanas un noslēguma pārbaudījuma bezdarbniekam tiek izsniegta kvalifikācijas apliecība vai dokuments, kas apliecina iegūtās zināšanas.

Ja NVA reģistrētais klients bez attaisnojošiem iemesliem pārtrauc dalību izglītības pasākumos, viņam ir pienākums atlīdzināt NVA visu mācību laikā saņemto stipendiju.

Mācības ar kuponu metodi bezdarbniekiem, darba meklētājiem, arī nodarbinātajiem

 • No izglītības pasākumu mērķa grupu uzskaitījuma secināms, ka tiek nodrošināti pasākumi, kas pieejami reģistrētajiem bezdarbniekiem, kā arī tādi, kuriem var pieteikties praktiski jebkurš.

Neformālās izglītības ieguvē, transportlīdzekļu un traktortehnikas vadītāju apmācībā un augstākās izglītības iestādes studiju moduļa vai studiju kursa apguvē ar kuponu metodi var iesaistīties bezdarbnieka vai darba meklētāja statusā NVA reģistrētie klienti. Lai iegūtu detalizētu informāciju, skatīt šeit.

Profesionālās tālākizglītības, profesionālās pilnveides izglītības programmu, tālākizglītības programmu moduļu vai moduļu kopu apguvē ar kuponu metodi var iesaistīties bezdarbnieka statusā reģistrētie klienti. Plašāka informācija atrodama šeit.

Bezdarba riskam pakļauto personu apmācības – mūžizglītības – pasākumā var piedalīties nodarbinātie un pašnodarbinātie, kuru izglītība un prasmes ir nepietiekamas konkurētspējai darba tirgū vai kuru vecums ir 50 gadu un vairāk, vai kuriem ir noteikta invaliditāte, vai invaliditāte ir prognozējama. Vairāk informācijas pieejams šeit.

Gan bezdarbnieka vai darba meklētāja statusā NVA reģistrētie klienti, gan nodarbinātie un pašnodarbinātie, kuriem nepieciešams apgūt vai pilnveidot darba tirgū pieprasītās prasmes, var iesaistīties neformālās izglītības programmu apguvē starptautiskajās atvērto tiešsaistes kursu platformās, tostarp mācībās, kas tiek piedāvātas sadarbībā ar uzņēmumu “Google” un starptautisko atvērto tiešsaistes kursu platformu “Coursera”. Plašāka informācija atrodama šeit.

Ikviens interesents tiešsaistē var apgūt NVA piedāvātos e-mācību moduļus:  “Motivācijas vēstules sagatavošana un sagatavošanās darba intervijai”, “Kā veidot efektīvu darba meklēšanas stratēģiju”, “Mana nauda šodien un rīt. Finanšu pratība”. Lai uzzinātu vairāk, skatīt šeit.

Atbalsts bezdarba riskam pakļautajiem

 • Kādu zināšanu apguvei paredzēts mūžizglītības pasākums? No piedāvātā uzskaitījuma saprotams, ka iespējams apgūt latviešu un angļu valodu, datorzinības, kā arī transportlīdzekļu un traktortehnikas vadīšanu.

Bezdarba riskam pakļauto personu apmācības (mūžizglītības) pasākuma mērķis ir veicināt bezdarba riskam pakļauto personu nepārtrauktu zināšanu un prasmju pilnveidošanu, paaugstinot viņu konkurētspēju darba tirgū.

Patlaban mūžizglītībā var apgūt dažādu līmeņu valsts valodas programmas, kā arī tiek pieņemti pieteikumi datorzinību programmu apguvei. Mācības ir bez maksas, tās tiek īstenotas Eiropas Savienības (ES) Atveseļošanas fonda projekta “Prasmju pilnveide pieaugušajiem” mūžizglītības pasākumu ietvaros, izmantojot kuponu metodi.

 • Ar datorzinībām saistīto profesiju apguvei tiek prasīts DigComp 4. līmenis. Kurai bezdarbnieku vai nodarbināto auditorijai minētais pasākums paredzēts? Kāda līmeņa prasmes tajā var sasniegt?

Datorzinību programmu apguvei nepieciešamās datorlietošanas prasmes klients var noteikt, izmantojot ES izstrādāto “MyDigiSkills” pašnovērtēšanas testu, novērtējot savas zināšanas un prasmes katrā no piecām Eiropas digitālo kompetenču ietvara “DigComp” 2.1 jomām.

NVA piedāvāto neformālās izglītības datorzinību programmas pārsvarā paredzētas personām ar “DigComp” 3.–4. līmeni (pēc mācību pabeigšanas sasniedzot vismaz 4. līmeni), taču iespējams apgūt arī programmas, kuras paredzētas personām ar “DigComp” 1.–2. līmeni vai vispār bez priekšzināšanām, piemēram, apgūstot virziena “Datorzinības bez priekšzināšanām” programmas.

 • Kāda nozīme ir apmācību kursa pabeigšanai?

Apgūstot kādu no izglītības programmām, cilvēks pilnveido prasmes, papildina jau esošās vai apgūst jaunas zināšanas, tādējādi paaugstinot konkurētspēju darba tirgū. Piemēram, iegūstot noteikta līmeņa valsts valodas zināšanas, persona var strādāt apkalpojošajā sfērā, tirdzniecībā vai citās jomās, kur nepieciešamas valsts valodas zināšanas attiecīgā līmenī. Tāpat, iegūstot kādu no transportlīdzekļa vai traktortehnikas kategoriju vadītāju apliecībām, var strādāt darbu, kura veikšanai vajadzīga šādas kategorijas vadītāja apliecība.

 • Kādā laika periodā paredzēts konkrētais pasākums (dažām programmām pieteikšanās vēl nav sākusies)? Vai, ja tiek nokavēts termiņš, tas turpmāk vairs nebūs pieejams?

ES Atveseļošanas fonda projekta “Prasmju pilnveide pieaugušajiem”, kurā tiek piedāvāti mūžizglītības pasākumi, īstenošana iecerēta līdz 2026. gada beigām.

Pieteikšanās mācībām netiek plānota kampaņveidīgi, bet visā projekta īstenošanas laikā, ņemot vērā pieprasījumu attiecīgo mācību veidu apguvei.

Bezmaksas mācības starptautiskajā tiešsaistes kursu platformā “Coursera”

 • Kāda ir dalības aktivitāte šajos kursos? Pēc to pabeigšanas tiek izsniegts mācību sertifikāts. Kursi ir salīdzinoši neilgi (minimālais stundu skaits – 20). Diez vai iespējams kvalitatīvi iegūt jaunas prasmes un zināšanas. Kā raksturot šādas mācības? 

Mācību platformā “Coursera” var apgūt neformālās izglītības programmas informācijas tehnoloģiju, datorzinību, datu zinātnes, uzņēmējdarbības un pārvaldības jomā, profesionālās ievirzes angļu valodu, kā arī attīstīt caurviju prasmes – komunikāciju un sadarbību darba vidē, mācīšanās spējas un metodes, pašorganizēšanos un laika menedžmentu, radošumu un inovācijas profesionālajā vidē.

Izglītības programmas platformā “Coursera” izstrādājušas pasaulē plaši pazīstamas izglītības iestādes un uzņēmumi, tostarp Jeilas Universitāte, Londonas Impērijas koledža, uzņēmumi IBM, “Microsoft”, “Meta” u. c. Mācības notiek galvenokārt angļu valodā. Tā ir mūsdienu darba tirgū pieprasīto prasmju apguve. Mācību programmas apguves rezultātā dalībniekam tiek izsniegts profesionālais “Coursera” sertifikāts, kas ir atzīts un uzticams prasmju rādītājs.

Iespēju dažādība apgūt darba tirgū noderīgas prasmes 2024. gadā

Nodarbinātības un bezdarba samazināšanas pasākumu kopums 2024. gadā ir plašs.

Šajā projektā NVA klientiem, kuri ieguvuši bezdarbnieka vai darba meklētāja statusu, tiek piedāvātas šādas mācību iespējas:

 • profesionālā apmācība – profesionālās tālākizglītības, profesionālās pilnveides izglītības programmu, tālākizglītības programmu moduļu vai moduļu kopu īstenošana ar kuponu metodi;
 • neformālās izglītības ieguve – neformālās izglītības programmas (valsts valodas, angļu valodas, datorzinību un citu programmu apguve), transportlīdzekļu un traktortehnikas vadītāju apmācība un augstākās izglītības iestādes studiju moduļa vai studiju kursa apguve ar kuponu metodi;
 • atbalsts profesionālās kompetences novērtēšanai – iespēja bezdarbniekam apliecināt dzīves laikā iegūto profesionālo kompetenci un, nokārtojot profesionālās kvalifikācijas eksāmenu, iegūt valsts atzītu profesionālo kvalifikāciju apliecinošu dokumentu;
 • apmācība pie darba devēja – darba devējam vajadzīgā darbinieka praktiskā sagatavošana, organizējot apmācību darba vidē;
 • atbalsts programmu apguvei atvērto tiešsaistes kursu platformās – lai pilnveidotu profesionālās prasmes un iemaņas, NVA klienti un ikviens interesents var bez maksas iesaistīties mācību platformā “Coursera” vai “Google” atbalstītajās programmās, bet, mācoties citās tiešsaistes platformās, izdevumi tiek kompensēti par pabeigtu apmācību, mācības notiek angļu valodā;
 • konkurētspējas paaugstināšanas pasākumi bezdarbnieku, darba meklētāju un bezdarba riskam pakļauto personu konkurētspējas veicināšanai darba tirgū, t. sk. NVA klientiem un jebkuram interesentam ir pieejami un nodrošināti trīs e-apmācības moduļi – “Mana nauda šodien un rīt. Finanšu  pratība”, “Motivācijas vēstules sagatavošana un sagatavošanās darba intervijai”, “Kā veidot efektīvu darba meklēšanas stratēģiju”.

Lai uzzinātu vairāk par mācību iespējām, skatīt šeit.

Kā jau tika minēts iepriekš, projekta ietvaros var mācīties arī nodarbinātās personas, iesaistoties pasākumā “Bezdarba riskam pakļauto personu apmācība (mūžizglītība)”, kura mērķis ir veicināt bezdarba riskam pakļauto personu nepārtrauktu zināšanu un prasmju pilnveidošanu, paaugstinot viņu konkurētspēju darba tirgū.

 • NVA īstenotais ESF Plus projekts Pasākumi iekļaujošai nodarbinātībai

Projektā tiek piedāvātas šādas iespējas:

 • Subsidētās nodarbinātības pasākums

Tā ir iespēja darba devējiem realizēt subsidētās nodarbinātības pasākumu, nodarbinot bezdarbniekus valsts līdzfinansētās darba vietās, tādējādi palīdzot mērķa grupai izprast darba tirgus prasības, veicinot tās iekļaušanos sabiedrībā un iekārtošanos pastāvīgā darbā. Izveidojot subsidēto darba vietu NVA bezdarbnieka statusā reģistrētajam klientam, darba devējs saņem dotāciju nodarbinātā un viņa darba vadītāja atalgojumam. Ja subsidētā darba vieta izveidota personai ar invaliditāti, darba devējs saņem vienreizēju dotāciju darba vietas pielāgošanai, ja tas nepieciešams, kā arī NVA veic valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas proporcionāli algas dotācijas daļai. NVA reģistrēto klientu nodarbinātības ilgums subsidētajās darba vietās ir līdz 12 mēnešiem.

Plašāka informācija pieejama šeit.

 • Darba vietas pielāgošana personām ar invaliditāti

Darba devējiem tiek piedāvāts darba vietas pielāgošanas nodarbinātām personām ar invaliditāti pasākums, lai sniegtu atbalstu darba vides pielāgošanai atbilstoši personas fiziskajām spējām un prasmēm, kā arī sekmētu bezdarba riskam pakļauto nodarbināto personu ar invaliditāti darbspēju saglabāšanu, preventīvi novērstu bezdarba iestāšanās risku un veicinātu ilgtspējīgas darba vietas saglabāšanu.

Īstenojot attiecīgo pasākumu, darba devējs saņem ergoterapeita pakalpojumu un vienreizējo dotāciju līdz 1000 eiro darbinieka ar invaliditāti darba vietas pielāgošanai nepieciešamo iekārtu, aprīkojuma un tehnisko palīglīdzekļu iegādei, piegādei un uzstādīšanai.

Vairāk informācijas skatīt šeit.

 • Atbalsts bezdarbniekiem reģionālajai mobilitātei

Lai veicinātu subsidētās nodarbinātības pasākuma pieejamību, NVA piedāvā bezdarbniekiem, kuri iesaistījušies subsidētās nodarbinātības pasākumā, atbalstu reģionālajai mobilitātei.

Bezdarbnieks pirmos četrus darba tiesisko attiecību mēnešus saņem finanšu atlīdzību – transporta izdevumu kompensāciju par braucieniem no deklarētās dzīvesvietas uz darba vietu un atpakaļ un izdevumu kompensāciju par dzīvojamās telpas īri vai dzīvošanu dienesta viesnīcā.

Lai iegūtu detalizētu informāciju, skatīt šeit.

 • Profesionālās piemērotības noteikšanas pasākums

Bezdarbnieka statusā reģistrētajiem klientiem NVA piedāvā profesionālās piemērotības noteikšanas pasākumu. Profesionālās piemērotības noteikšana tiek realizēta sadarbībā ar pakalpojuma sniedzēju – Sociālās integrācijas valsts aģentūru –, kas atbilstoši Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumam nosaka profesionālo piemērotību personām darbspējīgā vecumā ar invaliditāti, garīga rakstura traucējumiem vai prognozējamu invaliditāti.

Vairāk informācijas pieejams šeit.

 • Atbalsts atkarību pārvarēšanai

NVA piedāvā bezdarbnieka statusā reģistrētajiem klientiem atbalstu atkarību pārvarēšanai, tostarp Minesotas 12 soļu programmu, narkologa atzinuma saņemšanu, emocionālā stresa terapiju, ietverot narkologa konsultācijas, psihoterapeitiskās metodes, suģestīvo un sensibilizējošo medikamentu terapiju.

 • Psihologa individuālās un grupu konsultācijas

Lai veicinātu klientu pašapziņas paaugstināšanos un motivāciju integrēties darba tirgū, NVA bezdarbnieka statusā reģistrētajiem klientiem piedāvā psihologa individuālās un grupu konsultācijas.

 • Ergoterapeita, surdotulka, atbalsta personas u. c. speciālistu pakalpojumi

NVA bezdarbnieka statusā reģistrētajiem klientiem piedāvā speciālistu pakalpojumus, tai skaitā ergoterapeita, surdotulka un atbalsta personas pakalpojumus. Piemēram, tiek piedāvāts ergoterapeita speciālista pakalpojums subsidētajās darba vietās iesaistītajiem bezdarbniekiem ar invaliditāti un darba vietu pielāgošana nodarbinātajām personām ar invaliditāti. Surdotulka speciālista pakalpojums paredzēts bezdarbniekiem ar invaliditāti, kuri iesaistīti subsidētajās darba vietās, atkarību pārvarēšanā, psihologu individuālajās un grupu konsultācijās. Savukārt atbalsta personas pakalpojuma iespēja tiek piedāvāta bezdarbniekiem ar garīga rakstura traucējumiem, kā arī subsidētajās darba vietās iesaistītajiem bezdarbniekiem.

 • Bezmaksas konsultācijas darba devējiem

Darba devējiem, kuri nodarbina vai plāno nodarbināt cilvēkus ar invaliditāti, vai to pārstāvjiem NVA piedāvā bezmaksas konsultācijas par personu ar invaliditāti nodarbināšanas jautājumiem tiešsaistē – videokonferenču platformā “Zoom” vai “MS Teams”.

Reģionālās mobilitātes atbalsts arvien pieprasītāks

 • Cik iedzīvotāju 2023. gadā ir izmantojuši reģionālās mobilitātes atbalstu?

Pieprasījums pēc NVA reģionālās mobilitātes atbalsta nodarbinātajām personām pēdējos divos gados ir ievērojami palielinājies, proti, ja 2021. gada 12 mēnešos mobilitātes atbalstam bija pieteikušies un to saņēma 213 nodarbinātie, tad 2022. gada 12 mēnešos – 1144, bet 2023. gada 12 mēnešos – jau 1893. Vairums reģionālās mobilitātes atbalsta saņēmēju piesakās transporta izdevumu kompensācijai. 2023. gadā transporta izdevumu kompensāciju saņēma 97% nodarbināto, turpretī īres izdevumu kompensāciju – 3%.

2023. gada 12 mēnešos darbā iekārtojušies 54 539 bezdarbnieka statusā reģistrētie klienti, no kuriem 9005 klienti bija iekārtojušies darbā pēc NVA mācību, nodarbinātības vai atbalsta pasākuma pabeigšanas. Tāpat darbā iekārtojušies 3244 ilgstošie bezdarbnieki, no kuriem 2469 jeb 76,1% bija iekārtojušies darbā pēc NVA pasākuma pabeigšanas.

Labs saturs
11
Pievienot komentāru
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
LATVIJAS REPUBLIKAS OFICIĀLAIS IZDEVUMS
ŽURNĀLS TIESISKAI DOMAI UN PRAKSEI