SKAIDROJUMI
>
Zini savas tiesības un iespējas!
TĒMAS
Lidija Dārziņa
LV portāls
13. decembrī, 2023
Lasīšanai: 10 minūtes
12
12

Profesiju klasifikators aktualizēts un papildināts ar jaunām profesijām

Stājas spēkā 09.12.2023.

Klasifikators papildināts ar jaunu profesiju – operatīvā medicīniskā transportlīdzekļa vadītājs (ārstniecības atbalsta persona) –, kura pamatuzdevumi ir asistēt Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta (NMPD) brigādes ārstniecības personai neatliekamās medicīniskās palīdzības sniegšanā cietušajiem (saslimušajiem) dzīvībai un veselībai bīstamā kritiskā stāvoklī ikdienā un ārkārtas situācijās un vadīt operatīvo medicīnisko transportlīdzekli.

FOTO: Zane Bitere, LETA.

Ar kārtējiem grozījumiem Profesiju klasifikators, kas tiek aktualizēts pēc nepieciešamības atbilstoši darba tirgus izmaiņām, ir papildināts ar jaunām profesijām. Atsevišķas profesijas ir tikušas svītrotas, precizēti vairāku profesiju nosaukumi, kā arī mainīta nozaru piekritība. Izmaiņas kopumā skar 26 profesijas, tostarp klasifikatorā ir jauna profesija – dūla – un profesijas, kuru nosaukumi izteikti ar abreviatūru BIM (būvju informācijas modelēšana).

Izmaiņas ir noteiktas Ministru kabineta noteikumu Nr. 264 “Noteikumi par Profesiju klasifikatoru, profesijai atbilstošiem pamatuzdevumiem un kvalifikācijas pamatprasībām” grozījumos, kas stājās spēkā sestdien, 9. decembrī.

Piemēram, lai risinātu kritisko cilvēkresursu trūkumu neatliekamās medicīniskās palīdzības sniegšanā, klasifikatorā iekļauta profesija – operatīvā medicīniskā transportlīdzekļa vadītājs (ārstniecības atbalsta persona) –, jo operatīvā medicīniskā transportlīdzekļa vadītāji, apgūstot speciāli izstrādātu mācību programmu, būs tiesīgi asistēt Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta (NMPD) brigādes ārstniecības personai neatliekamās medicīniskās palīdzības sniegšanā, informē Labklājības ministrijas Komunikācijas nodaļas sabiedrisko attiecību speciālists Egils Zariņš.

MK noteikumi nav mainīti, taču izmaiņas ir to pielikumā “Profesiju klasifikators”. Kā tajās orientēties, kā saprast būvniecības nozarē ieviesto jauno profesiju abreviatūru BIM, LV portālam skaidroja Labklājības ministrijas Darba tirgus politikas departamenta vecākā eksperte Nora Isadžanjana-Ponomarjova.

Izmaiņas Profesiju klasifikatorā ir iekļautas MK noteikumu grozījumu pielikuma jaunajā redakcijā. Korekcijas Profesiju klasifikatorā (kopumā – 26) un to pamatojums uzskatāmā veidā ir paskaidrots MK noteikumu grozījumu anotācijas pielikumā, kas ir publiski pieejams Vienotajā tiesību aktu projektu izstrādes un saskaņošanas portālā

Profesiju klasifikatorā ir iekļautas jaunas ar būvniecības nozari saistītas profesijas: BIM vadītājs, BIM koordinators un BIM tehniķis. Lai saprastu abreviatūras BIM izcelsmi, anotācijas pielikumā norādīts, ka saskaņā ar Latvijas standartu LVS-1052 “Būvju informācijas modelēšanas (BIM) terminoloģija” BIM ir būvju informācijas modelis, modelēšana, vadība.

Kopš 2019. gada Ekonomikas ministrija sadarbībā ar citām valsts iestādēm un kapitālsabiedrībām, būvniecības nozares un izglītības iestāžu pārstāvjiem nodrošina BIM ieviešanu Latvijā, kas ir nepieciešams būvniecības procesu digitalizācijai. Ir izstrādāta BIM ieviešanas ceļa karte un nodrošinātas bezmaksas apmācības par BIM izmantošanu, akcentē Labklājības ministrijas eksperte.

Patlaban BIM pielietošana ir brīvprātīga, tomēr no 2025. gada prasība izstrādāt BIM modeli kā būvprojekta obligātu sastāvdaļu attieksies uz trešās grupas jaunu ēku būvniecību, kas finansēta no publisko tiesību juridiskās personas līdzekļiem.

LV portāls izmaiņas sagrupēja atbilstoši nozarēm. Secināms, ka šoreiz to salīdzinoši vairāk ir veselības aprūpē un būvniecībā.

Izmaiņas veselības aprūpes darbiniekiem

Pēc Veselības ministrijas iniciatīvas turpmāk būs profesija galvenā māsa (iepriekš – galvenā medicīnas māsa), saglabājot profesijas kodu – 1342 05. Attiecīgi no klasifikatora svītrota profesija – vecākā medicīnas māsa (2221 01). Profesiju klasifikatora lietotāji turpmāk profesijas vecākā medicīnas māsa (2221 01) vietā varēs izmantot profesiju virsmāsa (2221 02), paskaidrots pielikuma anotācijā.

Klasifikatorā ar diviem atsevišķiem kodiem tagad ir iekļauts: operatīvā medicīniskā transportlīdzekļa vadītājs (ārstniecības atbalsta persona) – 3258 02 un operatīvā medicīniskā transportlīdzekļa vadītājs – 8322 08.

Pēc SIA “Ģimenes veselības centrs “STĀRĶA LIGZDA” ” priekšlikuma klasifikators papildināts ar profesiju dūla (5329 03). Kā minēts pamatojumā, dūla ir atbalsta persona, kas topošajai māmiņai sniedz emocionālu, informatīvu un praktisku atbalstu grūtniecības, dzemdību un pēcdzemdību laikā, bet tā nesniedz medicīnisku palīdzību. Dūlas mērķis ir palīdzēt sievietēm iegūt neaizmirstamu un stiprinošu dzemdību pieredzi. Dūlas konsultācijas var palīdzēt kliedēt bailes un satraukumu par dzemdībām, dot papildu drošības izjūtu un iegūt pārliecību par savām spējām aprūpēt bērniņu pēc tā piedzimšanas. Dūlas klātbūtne dzemdībās būtiski ietekmē dzemdību kvalitāti un rada pozitīvu pieredzi. Dūlas konsultācijas mazina stresa līmeni bērniņa gaidīšanas laikā un palīdz emocionāli un praktiski sagatavoties dzemdībām. Pēcdzemdību periodā dūlas klātbūtne atvieglo jaunās māmiņas ikdienu un sniedz atbalstu.

2023. gada jūlijā dūlu izglītību ir akreditējis Latvijas Izglītības kvalitātes valsts dienests.

No klasifikatora svītrots mūzikas terapeits (2269 09) un mākslas terapijas speciālists (2269 12). Tā vietā varēs izmantot profesiju mākslas terapeits ar kodu – 2269 08.

No atsevišķās grupas “5142 Skaistumkopšanas un tai radniecīgu profesiju darbinieki” svītrota profesija kosmētiķis (ārstniecības persona) ar kodu – 5142 19; tā iekļauta atsevišķajā grupā “3259 Citur neklasificēti veselības aprūpes jomas speciālisti”.

Jaunas profesijas būvniecības nozarē

Būvniecības jomas vajadzībām klasifikators papildināts ar jaunām profesijām: BIM vadītājs – 2521 07; BIM koordinators – 3119 55; BIM tehniķis – 3119 56; inženiersistēmu būvuzraugs – 3123 05; būvuzrauga palīgs – 7119 16.

Atbilstošāk nosauktas profesijas sausbūves tehniķis – 3112 40 (iepriekš – sausās būves tehniķis) un sausbūves montētājs – 7111 04 (iepriekš – sausās būves montētājs), pēc valodnieku ieteikuma terminu “sausā būve” aizstājot ar salikteni “sausbūve”.

Papildinātas IT izvēles

Klasifikators papildināts ar trim IT jomas profesijām: programmatūras risinājumu vadītājs – 2521 08; lietotāju saskarnes dizainers – 2166 06; lietotāju pieredzes dizainers – 2166 07.

Tāpat kā citām profesijām, arī šīm noteikti to pamatuzdevumi.

Programmatūras risinājumu vadītāja pamatuzdevumu apraksts: definēt programmatūras risinājuma vīziju, mērķus un prioritātes; izstrādāt (skicēt) risinājumā iekļaujamos skatus un apraksta funkcionalitāti, kas jāiekļauj programmatūras risinājumā; izstrādāt detalizētus programmatūras risinājumu funkcionalitātes aprakstus un prasības; piedalīties programmatūras risinājuma testēšanā; sekot līdzi programmatūras risinājuma veiktspējai un rezultātiem; analizēt tos un veikt nepieciešamos pasākumus, lai uzlabotu programmatūras risinājuma efektivitāti un lietojamību.

Lietotāju saskarnes dizainera pamatuzdevumu apraksts: izstrādāt lietotāja saskarnes digitālajiem produktiem un programmatūras risinājumiem; izstrādāt vizuālus elementus, kas veicina programmatūras risinājuma lietošanas vieglumu un pievilcīgumu; izstrādāt lietotāju saskarnes prototipus un struktūrskices, lai vizuāli attēlotu saskarnes dizaina koncepcijas un testētu vizuālo skatu idejas; izstrādāt interaktīvus lietotāja saskarnes animācijas elementus.

Lietotāju pieredzes dizainera pamatuzdevumu apraksts: izstrādāt lietotāju pieredzes kartes, pētot lietotāju veiktās izvēles, tādējādi identificējot problēmas programmatūras lietošanas laikā un piedāvājot risinājumus to novēršanai; veikt lietotāju pētījumus un analizēt pētījumu rezultātus, lai identificētu nepieciešamās izmaiņas un uzlabojumus programmatūras risinājumā, kas varētu uzlabot lietotāju pieredzi.

Citas izmaiņas

Pēc Valsts kancelejas ierosinājuma klasifikatorā iekļauta profesija ministra biedrs – 1111 30. Pamatojumā norādīts: saskaņā ar 2022. gada 1. decembra likumu “Grozījumi Valsts pārvaldes iekārtas likumā” Latvijā ir ieviests ministru biedra institūts. Ministra biedrs pārzina atsevišķas nozares un politikas jomas, kuras ietilpst Ministru kabineta locekļa kompetencē un kuru pārziņu viņam noteicis attiecīgais Ministru kabineta loceklis, kā arī viņa uzdevumā pilda citus pienākumus.

Jaunas profesijas Latvijā ir: izmēģinājuma lidojumu inženieris – 2144 54 un aerokosmiskais inženieris – 2144 55.

Klasifikators papildināts ar profesiju medicīnas fizikas eksperts (radiācijas drošībā), piešķirot tai profesijas kodu – 2263 09.

Vairāki profesiju nosaukumi ir precizēti: radiācijas drošības eksperts (medicīniskajā apstarošanā) – 2263 08 (iepriekš – pretradiācijas aizsardzības speciālists).

Precizēti nosaukumi profesijām autokrāvēja vadītājs un elektrokāra vadītājs. Tagad: autoiekrāvēja operators – 8344 02 un elektroiekrāvēja operators – 8344 04.

Kā darba tirgū vairs neeksistējoša svītrota jūrnieku kompetences atbilstības pārrauga profesija, jo tajā nav reģistrēta nodarbinātība.

Darba likuma 40. panta otrās daļas 5. punkts noteic, ka darba līgumā norāda darbinieka arodu, amatu, specialitāti atbilstoši Profesiju klasifikatoram un vispārīgu nolīgtā darba raksturojumu.

Ministru kabineta 2010. gada 7. septembra noteikumu Nr. 827 “Noteikumi par valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu veicēju reģistrāciju un ziņojumiem par valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām un iedzīvotāju ienākuma nodokli” 8.4 punkts noteic, ka darba devējs, reģistrējot katru darba ņēmēju Valsts ieņēmumu dienestā un sniedzot ziņas par darba ņēmējiem, norāda arī darba ņēmēja profesijas (aroda, amata, specialitātes) kodu atbilstoši Profesiju klasifikatoram.

Labklājības ministrijas tīmekļvietnē, informācijas kopā “Profesiju klasifikators”, ir pieejami tā lietošanas metodiskie norādījumi, atbildes uz jautājumiem un cita noderīga informācija. Labklājības ministrijas eksperte N. Isadžanjana-Ponomarjova vērš uzmanību, ka ministrijas tīmekļvietnē ir atrodama informācija par profesiju izmaiņu salīdzinājumu, kas regulāri tiek aktualizēta, veicot izmaiņas Profesiju klasifikatorā.

Labs saturs
12
Pievienot komentāru
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
LATVIJAS REPUBLIKAS OFICIĀLAIS IZDEVUMS
ŽURNĀLS TIESISKAI DOMAI UN PRAKSEI