SKAIDROJUMI
>
Zini savas tiesības un iespējas!
TĒMAS
Lidija Dārziņa
LV portāls
21. martā, 2022
Lasīšanai: 17 minūtes
RUBRIKA: Skaidrojums
TĒMA: Reģistri
1
8
1
8

Kā likvidēt biedrību

Publicēts pirms gada. Izvērtē satura aktualitāti! >>

LV portāla infografika

Biedrības darbība izbeidzas ar biedru sapulces lēmumu, uzsākot biedrības bankrota procedūru, biedru skaitam samazinoties līdz vienam biedram vai citam statūtos noteiktajam skaitam, izbeidzoties statūtos noteiktajam termiņam (ja biedrība dibināta uz noteiktu laiku), ar tiesas nolēmumu, uz cita likumā vai statūtos noteiktā pamata, – šī Uzņēmumu reģistra tīmekļvietnē pieejamā informācija izriet no Biedrību un nodibinājumu likuma regulējuma.

īsumā
 • Biedrības likvidācija notiek divos posmos.
 • Biedru sapulces lēmums par biedrības darbības izbeigšanu ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk nekā divas trešdaļas klātesošo biedru un ja statūtos nav noteikts lielāks balsu vairākums. 
 • Visām biedrībām ir vienādi likvidācijas noteikumi un termiņš, kādā tās tiesīgas vērsties Uzņēmumu reģistrā ar pieteikumu par izslēgšanu no reģistra.
 • Valsts ieņēmumu dienesta izziņa par to, ka biedrība nokārtojusi saistības ar VID, ir viens no priekšnoteikumiem, lai biedrību varētu izslēgt no biedrību un nodibinājumu reģistra.

Ir dažādi iemesli un pamudinājumi, kāpēc cilvēki apvienojas nevalstiskā organizācijā. Turklāt, lai nodibinātu biedrību, ne vienmēr vajag daudz pūļu. Var sanākt kopā divi cilvēki un nodibināt organizāciju, lai, piemēram, pieteiktos kāda projekta īstenošanai. Kaut ko rūpīgi veidojot, neatliek laika vai pat neienāk prātā, ka biedrība būs regulāri “jāpieskata”. Arī tad, kad biedri viens otru jau pazaudējuši, pienāk paziņojumi, piemēram, no Valsts ieņēmumu dienesta ar atgādinājumiem, ka ir jāiesniedz gada pārskats. Tas ir līdzīgi kā, nerealizējot nelielu biznesa ideju, – esi reģistrējies, bet, kā tikt vaļā, nav ne jausmas.

Biedrības reģistrē Uzņēmumu reģistrs, un, ja pirms dažiem gadiem tajā ir iesniegti dokumenti reģistrācijai, tagad uz iestādi, ņemot līdzi dokumentus, var arī nedoties. Visu iespējams nokārtot elektroniski. Uzņēmumu reģistra jaunā stratēģija paredz pāreju uz digitālajiem pakalpojumiem. Pēdējos gados palielinās elektroniski saņemto reģistrācijas pieteikumu skaits – pērn tas sasniedza jau 85%. Tiesa, elektroniski saņemto pieteikumu skaits no biedrībām un nodibinājumiem pieaug lēnāk, liecina iestādes statistika. Daļa biedrību veiksmīgi darbojas e-vidē, tostarp spēj izmantot likumā noteiktās iespējas attālinātajai dalībai biedru sapulcēs.

Informācija par likvidāciju Uzņēmumu reģistrā

Uzņēmumu reģistra informācijā par biedrības likvidāciju norādīti divi posmi.

Pirmajā solī sasaucama biedru sapulce, nepieciešams biedru sapulces protokols, jāaizpilda reģistrācijas veidlapa, jāsamaksā nodeva, tad var iesniegt dokumentus.

Pirms iesniegt dokumentus UR biedrības likvidēšanai, organizācijas biedriem jāizdara konkrēti mājasdarbi.

Nepieciešams biedru sapulces lēmums un protokols

Biedru sapulces protokolu sastāda, ja biedrības darbība ir izbeigta ar biedru sapulces lēmumu. Protokolu paraksta sapulces vadītājs, protokolists, bet protokola izraksta pareizību apliecina valdes loceklis saskaņā ar statūtos noteikto pārstāvības tiesību veidu.

Biedru sapulces lēmums par biedrības darbības izbeigšanu ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk nekā divas trešdaļas klātesošo biedru un ja statūtos nav noteikts lielāks balsu vairākums.

Jau minētajā UR informācijā ir ievietots “Biedrības darbības izbeigšanas protokola paraugs”, kā arī “Biedrības darbības izbeigšanas protokola izraksta paraugs”.

Jāaizpilda reģistrācijas veidlapa

Lai pieteiktu biedrības likvidāciju, jāaizpilda veidlapa B7 “Pieteikums ieraksta izdarīšanai biedrību un nodibinājumu reģistrā par darbības izbeigšanu”.  Veidlapu B7 paraksta valdes locekļi, ievērojot statūtos noteikto pārstāvības tiesību veidu, vai biedru sapulcē ieceltais likvidators (likvidatori).

Veidlapa B7 arī ir pievienota UR informatīvajiem materiāliem.

Nodeva jāsamaksā pirms likvidācijas pieteikuma iesniegšanas

Pirms pieteikuma iesniegšanas jāsamaksā valsts nodeva. Tā ir 5,69 eiro un jāpārskaita Valsts kasei. Maksājuma mērķī obligāti jānorāda reģistrācijas numurs (ja tāds ir), nosaukums un pakalpojums, par kuru tiek veikts maksājums.

No valsts nodevas ir atbrīvotas biedrības, kurās apvienoti invalīdi, bāreņi vai daudzbērnu ģimenes, kā arī tās biedrības, kuru mērķis (vai viens no mērķiem) ir bērnu un skolēnu sporta pasākumu organizēšana.

Valsts nodevai tiek piemērots 10% samazinājums, ja reģistrācijas pieteikumu iesniedz, izmantojot e-pakalpojumu portālā www.latvija.lv, un atbildes dokumentus izvēlas saņemt elektroniski.

Kādā veidā var iesniegt dokumentus

Pieteikumu (veidlapa B7) un tam pievienojamos dokumentus var iesniegt valdes locekļi, likvidators vai jebkura cita persona, kurai to ir uzticējuši valdes locekļi vai likvidators.

Dokumentus var iesniegt elektroniski, izmantojot valsts nodrošinātos elektroniskos pakalpojumus. Ja nav pieejams internets vai kāds no drošajiem e-parakstiem, tos var nosūtīt arī pa pastu.

Plašāk (arī par likvidācijas 2. posmu) izklāstīts Uzņēmumu reģistra tīmekļvietnē.

Lai tiktu likvidēta, jābūt izpildītām saistībām. Jautājumi un atbildes

Secīgi veicot darbības līdz mērķim – likvidēt biedrību, kura vairs nedarbojas, – var rasties jautājumi par atsevišķām situācijām. Tāpēc papildu skaidrojumu, atbildot uz LV portāla uzdotajiem jautājumiem, sniedz Uzņēmumu reģistra Organizāciju reģistrācijas nodaļas vadītāja, valsts notāre Lilita Strode.

 • Vai un kādām saistībām jābūt nokārtotām, lai varētu likvidēt biedrību? Piemēram, vai biedrībām līdz 31. martam ir jāiesniedz gada pārskats Valsts ieņēmumu dienestā? Vai biedrības likvidācijas procesā tiek ņemta vērā VID informācija par to, ka biedrība nav iesniegusi gada pārskatu par pēdējo pārskata gadu vai arī jau vairākus gadus vispār nav iesniegusi pārskatus?

Saskaņā ar likuma “Par nodokļiem un nodevām” 15. panta trešās daļas 8. punktu biedrībām kā nodokļu maksātājiem ir pienākums iesniegt Uzņēmumu reģistram attiecīgās nodokļu administrācijas institūcijas izsniegtu izziņu par nodokļu maksājumu samaksu, ja likvidējamajai biedrībai ir veikti visi normatīvajos aktos noteiktie pasākumi kreditoru prasību apmierināšanai, šīs prasības ir apmierinātas un ir apstiprināta slēguma (likvidācijas) bilance.

Noslēgtā starpresoru vienošanās starp Uzņēmumu reģistru un VID paredz elektronisku informācijas apmaiņu starp šīm iestādēm par likumā minēto subjektu nodokļu nomaksu. Līdz ar to, saņemot pieteikumu par biedrības likvidācijas pabeigšanu un izslēgšanu no biedrību un nodibinājumu reģistra, Uzņēmumu reģistrs lūdz VID izziņu par to, vai biedrība ir nokārtojusi saistības ar VID.

VID izziņa par to, ka biedrība ir nokārtojusi saistības ar VID, ir viens no priekšnoteikumiem, lai biedrību varētu izslēgt no biedrību un nodibinājumu reģistra.

 • Biedrību var dibināt divi cilvēki. Kas balsojumā par likvidāciju būs vairāk nekā divas trešdaļas no abiem klātesošajiem biedriem? 

Pēc biedrības ierakstīšanas biedrību un nodibinājumu reģistrā biedrības dibinātāji iegūst biedrības biedra statusu. Ja biedrību dibināja divas personas un pēc reģistrācijas biedrībā netika uzņemts jauns biedrs, tad uzskatāms, ka biedrībā ir divi biedri.

Saskaņā ar Biedrību un nodibinājumu likuma 54. pantu biedru sapulces lēmums par biedrības darbības izbeigšanu ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk nekā divas trešdaļas klātesošo biedru un ja statūtos nav noteikts lielāks balsu vairākums. Tādējādi, ja biedrības sastāvā ir divi biedri, par biedrības darbības izbeigšanu jānobalso abiem biedriem.

 • Biedrību un nodibinājumu likuma 46. pantā paredzēts: “Valde ir tiesīga pieņemt lēmumus bez sēdes sasaukšanas, ja visi valdes locekļi rakstveidā nobalso par lēmuma pieņemšanu un ja statūtos nav noteikts citādi.” Ko nozīmē apgalvojums “visi valdes locekļi rakstveidā nobalso”? Kā tiek fiksēts šis rakstveida balsojums, lai tas derētu kā UR iesniedzamais dokuments?

Neatkarīgi no tā, vai valde lēmumu pieņem valdes sēdē vai bez sēdes sasaukšanas, valdes pieņemtie lēmumi jāieraksta protokolā, norādot katra valdes locekļa balsojumu “par” vai “pret” katru lēmumu.

 • Ar kādiem maksājumiem jārēķinās biedrības likvidācijā? UR informācijā norādīts, ka jāsamaksā 5,69 eiro, citviet – maksājumi nav jāveic. 

Likuma 20. panta pirmajā daļā noteikts, ka par ieraksta izdarīšanu reģistrā maksājama valsts nodeva, kuras apmēru nosaka Ministru kabinets. 15.04.2004. MK noteikumu Nr. 308 “Noteikumi par valsts nodevu ieraksta izdarīšanai biedrību un nodibinājumu reģistrā” 2.4. punkts noteic, ka par ieraksta izdarīšanu biedrību un nodibinājumu reģistrā maksājama valsts nodeva 5,69 eiro apmērā.

Šo noteikumu 2.1 punkts noteic, ka gadījumā, ja pieteicējs pieteikumu iesniedz elektroniski, izmantojot Uzņēmumu reģistra pārziņā esošo speciālo tiešsaistes formu, un izsaka vēlēšanos valsts notāra lēmumu saņemt, izmantojot Uzņēmumu reģistra pārziņā esošo speciālo tiešsaistes formu vai ar elektroniskā pasta starpniecību, izmantojot drošu elektronisko parakstu, valsts nodevu maksā 90 procentu apmērā no šajos noteikumos minētajām valsts nodevas likmēm, konkrētajā gadījumā – 5,12 eiro. Vienlaikus šo noteikumu 5. punktā noteikti gadījumi, kuros biedrībām par ieraksta izdarīšanu biedrību un nodibinājumu reģistrā nav jāmaksā. Tādējādi Uzņēmumu reģistra tīmekļvietnē ir informācija, ka valsts nodevu likmes par ieraksta izdarīšanu reģistrā ir no 0,00 līdz 5,69 eiro.

 • Kurš var būt likvidators? Vai tas var būt jebkurš valdes loceklis, vai arī jebkurš biedru sapulcē iecelts cilvēks (likumā noteikts, ka šādam likvidatoram ir jānosaka atlīdzība)?

Saskaņā ar likuma 59. panta pirmo daļu likvidāciju veic valdes locekļi, ja statūtos, biedru sapulces lēmumā vai tiesas nolēmumā nav noteikts citādi. Līdz ar to, ja valdes sastāvā ir vairāki valdes locekļi, visi veic biedrības likvidāciju. Vienlaikus biedru sapulce ir tiesīga pieņemt lēmumu arī par atsevišķa valdes locekļa iecelšanu par likvidatoru, tāpat par likvidatoru biedru sapulce ir tiesīga iecelt jebkuru citu personu. Likuma 59. panta ceturtā daļa noteic, ka par likvidatoru var būt pilngadīga fiziska persona, kuras rīcībspēju nav ierobežojusi tiesa.

Biedru sapulces kompetencē ir lemt par atlīdzības noteikšanu likvidatoram.

 • UR informācijā norādīts: “Paziņojumu par biedrības darbības izbeigšanu un tās likvidāciju oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” likvidators iesniedz personīgi.” Kad ir jāiesniedz paziņojums “Latvijas Vēstnesim” par biedrības darbības izbeigšanu un tās likvidāciju? Kas jānorāda paziņojumā? 

Atbilstoši likuma 65. panta pirmajai daļai likvidators paziņojumu par biedrības darbības izbeigšanu un tās likvidāciju izsludina oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” 15 dienu laikā pēc attiecīgā nolēmuma spēkā stāšanās dienas.

Šī panta trešajā daļā noteikts, ka paziņojumā biedrības kreditori ir uzaicināmi pieteikt savus prasījumus triju mēnešu laikā pēc paziņojuma publicēšanas dienas, ja biedru sapulces lēmumā vai tiesas nolēmumā par biedrības darbības izbeigšanu nav noteikts garāks kreditoru prasījumu pieteikšanas termiņš.

Ar informāciju par iespējām iesniegt oficiālo paziņojumu var iepazīties izdevuma “Latvijas Vēstnesis” tīmekļvietnē, sadaļā “Oficiālo paziņojumu iesniegšana”.

 • Ja dokumentus likvidācijai iesniedz elektroniski, vai pietiek, ka dokumentu iesniedzējs, izmantojot e-parakstu, paraksta veidlapu B7? Vai veidlapai B7 pievienojamie dokumenti arī ir jāparaksta ar e-parakstu?  

Visi dokumenti jāparaksta ar e-parakstu.

Vienlaikus jānorāda, ka pieteikumam par biedrības darbības izbeigšanas reģistrāciju ir pievienojams biedru sapulces protokola izraksts ar lēmumu par biedrības darbības izbeigšanu (ja attiecīgo lēmumu ir pieņēmusi biedru sapulce) vai valdes sēdes protokols, vai tā izraksts ar lēmumu par darbības izbeigšanu, ja šādu lēmumu ir pieņēmusi valde (ja biedru skaits samazinās līdz vienam biedram vai citam statūtos noteiktajam skaitam, kā arī tad, ja izbeidzas statūtos noteiktais termiņš, uz kādu biedrība bija dibināta, lēmumu par darbības izbeigšanu pieņem biedrības valde).

 • Varbūt ir vienkāršāk UR visu nokārtot, ja, piemēram, no piecu cilvēku biedrības izstājas četri biedri un paliek viens, kurš pieņem lēmumu par likvidāciju. 

Kā tika norādīts iepriekš, valde ir tiesīga pieņemt lēmumu par biedrības darbības izbeigšanu, ja biedru skaits samazinās līdz vienam biedram vai citam statūtos noteiktajam biedru skaitam, kā arī tad, ja izbeidzas statūtos noteiktais termiņš, uz kādu biedrība bija dibināta.

Neatkarīgi no tā, kura institūcija (biedru sapulce vai valde) ir pieņēmusi lēmumu par darbības izbeigšanu, likvidācijas process, darbības, kuras jāveic likvidatoram, abos gadījumos ir vienādas.

 • Kādas ir tipiskākās kļūdas, kuras UR iesniedzamajos dokumentos pieļauj biedrības, kuras vēlas tikt likvidētas? 

Valdei beidzies pilnvaru termiņš, līdz ar to nav valdes, kura var veikt likvidāciju, bet biedru sapulce, kura lemj par darbības izbeigšanu, nepieņem lēmumu par likvidatora iecelšanu.

Pieteikumā par darbības izbeigšanas reģistrāciju kā likvidators tiek norādīta persona, par kuras iecelšanu likvidatora amatā nav lemts.

Pieteikumu par izslēgšanu no reģistra iesniedz ātrāk kā 6 mēnešus pēc publikācijas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”.

Likvidators pēc lēmuma par darbības izbeigšanu nav publicējis paziņojumu par biedrības darbības izbeigšanu oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”, līdz ar to tas ir jāpublicē, un tikai 6 mēnešus pēc publikācijas tas būs tiesīgs atkārtoti vērsties Uzņēmumu reģistrā ar pieteikumu par biedrības izslēgšanu no reģistra.

No VID saņemts atzinums, ka biedrība nav nokārtojusi saistības ar VID (nav iesniegusi visas nepieciešamās atskaites), līdz ar to valsts notārs nav tiesīgs biedrību izslēgt no biedrību un nodibinājumu reģistra.

 • Kad biedrības nosaukumā parādās norāde “likvidējamā biedrība”?  

Saskaņā ar likuma 58. panta otro daļu biedrībai likvidācijas procesā biedrības nosaukumam pievieno vārdu “likvidējamā”. Tas jāievēro biedrībai, taču biedrību un nodibinājumu reģistrā vārds “likvidējamā” biedrības nosaukumam netiek pievienots, biedrību un nodibinājumu reģistrā ir pieejama informācija, ka biedrībai ir likvidācijas process. Šī informācija pieejama arī Uzņēmumu reģistra tīmekļvietnē.

 • Kad ir nepieciešams biedrības likvidācijas otrais posms, kas ietver lēmumus par mantas sadali? Vai tas ir nepieciešams arī tad, ja mantas nav? 

Biedrības mantu drīkst sadalīt ne agrāk kā sešus mēnešus pēc dienas, kad publicēts paziņojums par biedrības darbības izbeigšanu. Tiesa var atļaut atlikušo biedrības mantu sadalīt pirms noteiktā termiņa, ja ar to netiek nodarīti zaudējumi kreditoriem.

Tikai pēc mantas sadales biedrība ir tiesīga Uzņēmumu reģistrā pieteikt tās izslēgšanu no biedrību un nodibinājumu reģistra.

Visām biedrībām ir vienādi likvidācijas noteikumi un termiņš, kādā tās ir tiesīgas vērsties Uzņēmumu reģistrā ar pieteikumu par izslēgšanu no reģistra, līdz ar to arī tām biedrībām, kurām nav dalāmās mantas, jāievēro termiņš (6 mēneši no publikācijas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”), pēc kura tās tiesīgas iesniegt pieteikumu par izslēgšanu no reģistra.

 • Biedrību un nodibinājumu likuma 19. pantā noteikts: “Biedrību vai nodibinājumu izslēdz no reģistra, pamatojoties uz: 1) biedrības vai nodibinājuma likvidatora pieteikumu; 2) maksātnespējīgās biedrības vai nodibinājuma administratora pieteikumu; 3) biedrības vai nodibinājuma pieteikumu reorganizācijas ieraksta izdarīšanu; 4) tiesas nolēmumu.” Ja biedrību likvidē pēc biedru lēmuma, kurš no četriem punktiem attiecas uz izslēgšanu no reģistra?

Pirmais punkts.

 • Ko nozīmē biedrības likvidācijas fakts? Vai tā tiek dzēsta no UR reģistriem? Vai un kāda informācija par biedrību tiek saglabāta kā vēsturiskā informācija?

Pēc likvidācijas procesa pabeigšanas un mantas sadales likvidators piesaka biedrības likvidācijas pabeigšanu ierakstīšanai biedrību un nodibinājumu reģistrā.

Pieteikumam pievieno slēguma finanšu pārskatu. Pamatojoties uz iesniegtajiem dokumentiem, Uzņēmumu reģistra valsts notārs lemj par biedrības izslēgšanu no biedrību un nodibinājumu reģistra.

Ar biedrības izslēgšanu no reģistra biedrība zaudē savu tiesībspēju.

Arī pēc biedrības izslēgšanas no reģistra, tās vēsturiskie dati biedrību un nodibinājumu reģistrā tiek pastāvīgi glabāti.

 • Vai un kādos gadījumos (un kurš) var likvidēt biedrību bez biedrības piekrišanas?

Neatkarīgi no tā, kurš ir lēmis par biedrības darbības izbeigšanu – biedru sapulce, valde vai tiesa, – biedrības darbības izbeigšanas gadījumā notiek tās likvidācija.

Lai gūtu priekšstatu, kā likvidēt biedrību (arī uzņēmumu), skatīt Uzņēmumu reģistra videoinformāciju.

Labs saturs
8
Pievienot komentāru
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
LATVIJAS REPUBLIKAS OFICIĀLAIS IZDEVUMS
ŽURNĀLS TIESISKAI DOMAI UN PRAKSEI
LIETOTĀJU IEVĒRĪBAI
Informējam, ka šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot LV portālu, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk
SAPRATU