SKAIDROJUMI
>
Zini savas tiesības un iespējas!
TĒMAS
Inese Helmane
LV portāls
09. martā, 2022
Lasīšanai: 14 minūtes
RUBRIKA: Skaidrojums
TĒMA: Energoresursi
4
56
4
56

Atbalsta programma fosilā kurināmā nomaiņai mājsaimniecībās

Stājas spēkā 09.03.2022.
Publicēts pirms 2 gadiem. Izvērtē satura aktualitāti! >>

Freepik

Trešdien, 9. martā, stājas spēkā noteikumi, kas paredz konkursa kārtībā sniegt finansiālu atbalstu privātpersonām pārejai no fosilā kurināmā apkures uz ilgtspējīgiem apkures veidiem un elektroenerģijas ražošanai no atjaunojamiem energoresursiem.

īsumā
 • Konkursa mērķis ir siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana un energoefektivitātes uzlabošana mājsaimniecībās, atbalstot siltumenerģijas vai elektroenerģijas ražošanas iekārtu iegādi uzstādīšanai dzīvojamās mājās.
 • Kopējais pieejamais finansējums ir 20 miljoni eiro, bet vienam projektam maksimālais atbalsts ir līdz 15 000 eiro. Maksimālā atbalsta intensitāte nepārsniegs 70% no projekta izmaksām.
 • Projekta iesniedzējs var būt fiziska persona, kuram zemesgrāmatā nostiprinātas īpašuma tiesības uz dzīvojamo māju vai tās daļu.
 • Noteikumi paredz, ka konkursa ietvaros projekta iesniedzējs varēs saņemt atbalstu, ja dzīvojamā mājā netiek veikta saimnieciskā darbība.
 • Atbalsts tiks sniegts siltumenerģijas vai elektroenerģijas ražošanas iekārtu iegādei dzīvojamās mājās, lai nodrošinātu siltumenerģijas vai elektroenerģijas ražošanu un piegādi no atjaunojamiem energoresursiem tikai mājsaimniecības pašpatēriņa vajadzībām.
 • Iespēja pieteikties vebināriem par atbalstu privātmājām  energoefektivitātes paaugstināšanai un pārejai uz atjaunojamiem energoresursiem.

Ministru kabineta noteikumi Nr. 150 „Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa "Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana mājsaimniecībās – atbalsts atjaunojamo energoresursu izmantošanai" nolikums” nosaka, ka kopējais pieejamais finansējums ir 20 miljoni eiro, bet vienam projektam maksimālais atbalsts ir līdz 15 000 eiro.

Konkursa ietvaros var iesniegt ne vairāk kā vienu projekta iesniegumu par fiziskās personas īpašumā vai kopīpašumā esošu vienu dzīvojamo māju.

Konkursa ietvaros, kas ilgs līdz brīdim, kamēr beidzas pieejamais atbalsta apjoms, bet ne ilgāk kā līdz 2023. gada 31. decembrim, varētu tikt īstenoti aptuveni 5000 projekti.

Mājsaimniecības rada 14,2% no kopējām enerģētikas emisijām

Pēc 2019. gada datiem lielākais apakšsektors, kas rada siltumnīcefekta gāzu (SEG) emisijas enerģētikas sektorā, ir elektroenerģijas un siltumenerģijas ražošana, t. sk. mājsaimniecības, kas radīja 14,2% no kopējām enerģētikas emisijām (neieskaitot transportu un zemes izmantošanu, zemes izmantošanas maiņu un mežsaimniecību un ieskaitot netiešās oglekļa dioksīda (CO2) emisijas), norādīts noteikumu projekta anotācijā.

Mājsaimniecībās izmantotā dabasgāze ir viens no galvenajiem SEG emisiju pamatavotiem Latvijā (neietverot zemes izmantošanu, zemes izmantošanas maiņu un mežsaimniecību). Līdz ar to ir nepieciešams veicināt mājsaimniecību pāreju no fosilo energoresursu (it īpaši dabasgāzes) izmantošanas uz siltumenerģijas un elektroenerģijas ražošanu no atjaunojamiem energoresursiem (AER), kā arī pieslēgšanos centralizētajai siltumapgādes sistēmai, uzsvērts anotācijā.

Konkursa mērķis ir siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana un energoefektivitātes uzlabošana mājsaimniecībās, atbalstot siltumenerģijas vai elektroenerģijas ražošanas iekārtu iegādi uzstādīšanai dzīvojamās mājās, lai nodrošinātu siltumenerģijas vai elektroenerģijas ražošanu un piegādi mājsaimniecības vajadzībām, vai mājsaimniecību pieslēgumu izveidošanu centralizētajai siltumapgādes sistēmai.

Jābūt mājas vai tās daļas īpašniekam

Projekta iesniedzējs var būt fiziska persona, kuram zemesgrāmatā nostiprinātas īpašuma tiesības uz dzīvojamo māju vai tās daļu. Dzīvojamai mājai saskaņā ar būvju klasifikācijas noteikumiem jāatbilst vienai no šādām dzīvojamo māju klasēm:

 • viena dzīvokļa mājas;
 • dārza mājas ar kopējo platību līdz 40 m2 (ieskaitot);
 • individuālās dzīvojamās mājas un vasarnīcas ar koka ārsienām un dārza mājas ar kopējo platību lielāku par 40 m2;
 • individuālās dzīvojamās mājas un vasarnīcas ar mūra vai mūra/koka ārsienām;
 • divu dzīvokļu mājas;
 • dvīņu, rindu un atsevišķu divu dzīvokļu mājas.

Ja projekts tiek īstenots dzīvojamā māja, kas ir kopīpašums, un pieder diviem vai vairāk īpašniekiem, no kuriem viens ir projekta iesniedzējs, tad pirms plānoto projekta aktivitāšu īstenošanas, nepieciešams saņemt citu īpašnieku piekrišanu par projekta iesniedzēja plānotajām konkursa ietvaros atbalstāmajām aktivitātēm kopīpašumā.

Īpašumā nedrīkst veikt saimniecisko darbību

Noteikumi nosaka vēl vairākus papildu priekšnoteikumus, lai varētu piedalīties konkursā. Dzīvojamai mājai ir jābūt nodotai ekspluatācijā līdz projekta iesnieguma iesniegšanas dienai Vides investīciju fondā, un tam jābūt apliecinātam ar ierakstu zemesgrāmatā.

Noteikumi paredz, ka konkursa ietvaros projekta iesniedzējs varēs saņemt atbalstu, ja dzīvojamā mājā netiek veikta saimnieciskā darbība. Par saimniecisko darbību ir uzskatāma jebkura darbība, kas vērsta uz preču ražošanu, darbu izpildi, tirdzniecību un pakalpojumu sniegšanu par atlīdzību.

Ja dzīvojamā māja vai atsevišķas tās daļas vai telpas tiek iznomātas vai izīrētas trešajām personām, tad konkursa ietvaros tiks uzskatīts, ka dzīvojamā mājā tiek veikta saimnieciskā darbība, un projekta iesniedzējs nevarēs pretendēt uz atbalstu konkursa ietvaros.

Anotācijā skaidroti gadījumi, kad konkursa ietvaros mājsaimniecība varēs saņemt atbalstu un netiks uzskatīts, ka dzīvojamā mājā tiek veikta saimnieciskā darbība:

 • Ja dzīvojamā mājā ir reģistrēta sabiedrības juridiskā adrese, bet tā nesakrīt ar tās pašas vai citas sabiedrības saimnieciskās darbības vietas (faktiskās darbības, birojs, noliktava, veikals u. c.) adresi.
 • Dzīvojamās mājas adresē ir vairākas ēkas. Saimnieciskā darbība tiek veikta citā ēkā, kurā netiks īstenotas projekta iesniegumā paredzētās aktivitātes.
 • Saimnieciskā darbība tiek veikta ārpus dzīvojamās mājas (piemēram, lauksaimniecības darbi, lopkopība u. c.).

Jāražo tikai pašpatēriņam

Konkursa ietvaros atbalsts tiks sniegts siltumenerģijas vai elektroenerģijas ražošanas iekārtu iegādei dzīvojamās mājās, lai nodrošinātu siltumenerģijas vai elektroenerģijas ražošanu un piegādi no AER tikai mājsaimniecības pašpatēriņa vajadzībām. Pēc AER izmantojošas iekārtas elektroenerģijas ražošanai  uzstādīšanas saražotā elektroenerģija jāizmanto projekta iesniedzēja pašpatēriņam (par pašpatēriņu uzskatot vismaz 80% no gadā saražotās enerģijas izmantošana pašpatēriņam, proti, projekta iesniedzējs vairāk kā 20% no gadā saražotās elektroenerģijas nav pārdevis tirgū).

Ja atbalsta saņēmējs izmanto neto norēķinu sistēmu atbilstoši Elektroenerģijas tirgus likumā noteiktajam, nesaņemot par nodoto elektroenerģiju atlīdzību, ir uzskatāms, ka nosacījums par vismaz 80% no gadā saražotās elektroenerģijas izmantošanu pašpatēriņam, ir izpildīts.

Atbalsta nosacījumi arī paredz, ka dzīvojamās mājas pieslēgumā atļautā elektroenerģijas ražošanas iekārtas uzstādītā jauda nevar pārsniegt 50% no pieslēgumā atļautās maksimālās patēriņa slodzes.

Atbalsta aktivitātes

Konkursa ietvaros plānots atbalstīt esoša fosilos energoresursus izmantojoša apkures katla nomaiņa pret jaunu siltumenerģijas ražošanas iekārtu un šādas siltumenerģiju ražošanas iekārtas iegāde:

 • koksnes biomasas katls, kas piemērots granulu kurināmajam, ar kopējo uzstādīto jaudu līdz 50 kilovatiem (ieskaitot);
 • saules kolektoru sistēma ar akumulācijas tvertnes tilpumu līdz 300 litriem;
 • siltumsūknis (gaiss, ūdens, zeme) ar kopējo uzstādīto jaudu līdz 50 kW (ieskaitot).

Konkursa ietvaros noteiktas papildu prasības koksnes biomasas apkures katliem, kas piemēroti granulu kurināmajam. Tos konkursa ietvaros varēs uzstādīt, saņemot visas vides aizsardzības, tai skaitā pašvaldību saistošo noteikumu par gaisa piesārņojuma mazināšanu (ja attiecināms), normatīvajos aktos noteiktās atļaujas un dokumentus, kas nepieciešami, lai uzsāktu siltumenerģijas ražošanu.

Ja projekta iesniedzējs plāno uzstādīt biomasas apkures katlu, kas piemērots granulu kurināmajam, Rīgas, Rēzeknes vai Liepājas teritorijā, tad Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija ierosina saņemt apstiprinošu lēmumu (saskaņojumu) par šādas aktivitātes īstenošanu no attiecīgās pašvaldības.

Varēs iegādāties saules un vēja elektrostacijas

Savukārt, iegādājoties jaunas elektroenerģijas ražošanas iekārtas, tiks atbalstīta:

 • saules elektrostacija, ietverot saules paneļus un invertoru, ar kopējo uzstādīto jaudu līdz 11,1 kW (ieskaitot), ar pieslēgumu kopējam elektroapgādes tīklam vai bez šāda pieslēguma;
 • vēja elektrostacija, ietverot vēja ģeneratoru un invertoru, ar kopējo uzstādīto jaudu līdz 11,1 kW (ieskaitot), ar pieslēgumu kopējam elektroapgādes tīklam vai bez šāda pieslēguma.

Konkursa ietvaros plānots atbalstīt mājsaimniecības pieslēguma centralizētajai siltumapgādes sistēmai projektēšanu un siltummezgla izveidi.

Konkursa ietvaros ir atļauta vairāku AER iekārtu iegāde. Ja dzīvojamā mājā ir esoša AER izmantojoša siltumapgādes sistēma (piemēram, biomasas katls, siltumsūknis) vai elektroapgādes sistēma (piemēram, saules paneļi), tad konkursa ietvaros nav atļauta šo iekārtu nomaiņa pret jaunām AER izmantojošām iekārtām, rakstīts anotācijā. Ir atļauts iegādāties un uzstādīt jaunas elektroenerģiju ražojošas iekārtas, piemēram, saules paneļus, vēja ģeneratorus, ja dzīvojamā mājā ir esoša siltumapgādes sistēma, t. sk. kas darbojas ar AER iekārtām.

Atbalsts līdz 70% no izmaksām

Atbalsts konkursa ietvaros tiks sniegts granta – vienreizēja maksājuma – veidā. Paredzēts, ka maksimālā atbalsta intensitāte nepārsniegs 70% no siltumenerģijas vai elektroenerģijas ražošanas iekārtas iegādes vai mājsaimniecības pieslēguma centralizētajai siltumapgādes sistēmai projektēšanas un siltummezgla izveides izmaksām, nepārsniedzot noteiktu atbalsta apjomu atkarībā no konkrētas atjaunojamo energoresursu iekārtas un tās parametriem.

Konkursa ietvaros atbalstu varēs saņemt, ja projekta iesniedzējs būs veicis visus ar konkursa ietvaros atbalstāmo aktivitāšu īstenošanu saistītos maksājumus, proti, AER iekārtas iegādi un uzstādīšanu, no piesaistītiem (piemēram, kredīts, nomaksas pirkums) vai izmantojot pašu finanšu līdzekļus.

Atbalstu nevarēs saņemt, ja AER iekārtas tiks iegādātas, izmantojot līzinga pakalpojumus. AER iekārtas var iegādāties, noslēdzot nomaksas pirkuma līgumu, ja īpašuma tiesības uz iegādāto AER iekārtu projekta iesniedzējam pāriet ar pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas brīdi.

Konkursa ietvaros attiecināmās izmaksās projekta iesniedzējam jāiekļauj AER iekārtu iegādes izmaksas vai mājsaimniecības pieslēguma centralizētās siltumapgādes sistēmai ierīkošanas izmaksas.

Piemērs: Ja projekta iesniedzējs ir iegādājies un uzstādījis saules elektrostaciju ar jaudu 11 kW par kopējām izmaksām 12 500 (ar PVN) eiro, ietverot saules paneļus par 5100 (ar PVN) eiro, invertoru par 1900 (ar PVN) eiro, stiprinājumus, elektromateriālus un sistēmas montāžu, tad konkursa ietvaros projekta iesniedzējs varēs pretendēt uz atbalsta saņemšanu tikai par izmaksām, kas radušās no saules paneļu un invertora iegādes, nepārsniedzot šo noteikumu 1. pielikumā noteikto maksimālo atbalsta apjomu finanšu instrumenta ietvaros. Šajā piemērā projekta iesniedzēja izmaksas par AER iekārtas iegādi ir 7000 (ar PVN) eiro, līdz ar to viņš var pretendēt uz maksimālo atbalstu 4000 eiro apmērā.

Noteikumos arī norādīti kritēriji, kad projekta iesniedzējs konkursa ietvaros nevar pretendēt uz atbalsta saņemšanu.

Vērtēs Vides investīciju fonds

Projekta iesniegumus pieņems un vērtēs valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Vides investīciju fonds", kas arī  pieņems lēmumus par finansējuma piešķiršanu vai atteikumu. Nolikums paredz starp iedzīvotāju un Vides investīciju fondu noslēgt līgumu. Konkurss tiks izsludināts 10 darbdienu laikā pēc šo noteikumu stāšanās spēkā.  

Vebināri par atbalstu privātmājām  energoefektivitātes paaugstināšanai un pārejai uz atjaunojamiem energoresursiem

Lai sniegtu praktisku informāciju par pieejamo līdzfinansējumu pārejai uz atjaunojamiem energoresursiem un populārākajiem risinājumiem, Ekonomikas ministrija organizē divus vebinārus par atbalstu privātmājām energoefektivitātes paaugstināšanai un pārejai uz atjaunojamiem energoresursiem.

 • 14. martā vebinārs “Privātmāju energoefektivitāte. Atbalsts saules paneļu uzstādīšanai”

Vebinārā interesentiem būs iespēja uzzināt par pieejamo atbalstu privātmājām energoefektivitātes paaugstināšanai un pārejai uz atjaunojamiem energoresursiem, kā arī par to, kā izvēlēties saules paneļus un to piegādātājus. Pasākuma laikā pastāstīsim arī par mikroģeneratoru pieslēgšanas procesu  AS “Sadales tīkls”.

Vebinārā piedalīsies Ekonomikas ministrijas un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas pārstāvji, kā arī Patērētāju tiesību aizsardzības centra, Latvijas Elektroenerģētiķu un energobūvnieku asociācijas, Elektrum Energoefektivitātes centra, AS “Sadales tīkls” eksperti.

Pasākuma darba kārtība un pieteikšanās ir Ekonomikas ministrijas tīmekļa vietnē.

 

 • 21. martā vebinārs “Privātmāju energoefektivitāte. Atjaunojamie energoresursi”

Vebinārā interesenti varēs uzzināt par siltumsūkņiem, apkures katliem, ventilāciju ar siltuma atgūšanu un par saules kolektoru izvēli. Eksperti pastāstīs par ekodizaina prasībām un atbilstošu iekārtu izvēli, kā arī par pieslēgumu centralizētajai siltumapgādei un siltummezgla izbūvi. Eksperti atgādinās arī par jumta novērtējumu pirms saules iekārtu uzlikšanas.

Vebinārā piedalīsies Patērētāju tiesību aizsardzības centra, Latvijas Elektroenerģētiķu un energobūvnieku asociācijas, Rīgas Tehniskās universitātes, SIA ”Liepājas enerģijas”, Latvijas Jumiķu biedrības un citi eksperti. Pasākuma dienas kārtība un pieteikšanās ir Ekonomikas ministrijas mājas lapā.

Labs saturs
56
Pievienot komentāru
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
LATVIJAS REPUBLIKAS OFICIĀLAIS IZDEVUMS
ŽURNĀLS TIESISKAI DOMAI UN PRAKSEI