SKAIDROJUMI
>
Zini savas tiesības un iespējas!
TĒMAS
12. martā, 2020
Lasīšanai: 10 minūtes
RUBRIKA: Skaidrojums
TĒMA: Izglītība
1
1

Izglītība: augstskolās, skolās un bērnudārzos

Publicēts pirms 4 gadiem. Izvērtē satura aktualitāti! >>

Papildināts 22. maijā

Valdības noteiktais ārkārtējās situācijas laikā paredz pārtraukt mācību procesa norisi klātienē visās izglītības iestādēs un nodrošināt mācības attālināti. Izņēmums ir pirmsskolas izglītības iestādes, kuras noteiktos gadījumos var turpināt uzņemt bērnus. 

Ministru kabineta rīkojums Nr. 103 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” 4.3.1. punkts paredz pārtraukt mācību procesa norisi klātienē visās izglītības iestādēs,visu veidu izglītības procesu klātienes formā ārpus izglītības iestādēm un nodrošināt mācības attālināti.

Izņēmums! Ir atļauts organizēt mācību procesu klātienē obligātajā izglītības vecumā esošo bērnu (no 5 gadiem) sagatavošanai pamatizglītības ieguvei. Mācību procesa organizācija tiek veikta atbilstoši izglītības iestādes dibinātāja (piemēram, pašvaldības) lēmumam. Dibinātājam  ir jānodrošina bērna likumiskā pārstāvja informēšana par pieņemto lēmumu, kā arī iespēja mācības apgūt attālināti, ja bērns neapmeklē izglītības iestādi.

Ārkārtējās situācijas laikā ir pārtraukta bērnu nometņu darbība.

Izņēmums attiecībā uz bērnudārziem

Attiecībā uz pirmsskolas izglītības iestādēm ir paredzēts izņēmums, nosakot stingrus nosacījumus, kādos gadījumos bērns drīkst apmeklēt bērnudārzu.

Rīkojuma 4.2. punktā noteikts, ka pirmsskolas izglītības iestādēm un iestādēm, kas nodrošina bērnu uzraudzības pakalpojumu, jānodrošina dežūrgrupu darbība, lai nepieciešamības gadījumā sniegtu pirmsskolas pakalpojumu vecākiem, kas paši nevar pieskatīt bērnus.

Pirmsskolas izglītības iestādes un iestādes, kas nodrošina bērnu uzraudzības pakalpojumu, nosaka bērnu vecākiem un citām personām saistošu uzturēšanās kārtību šajās iestādēs.

Centralizētie eksāmeni  

Ārkārtējās situācijas dēļ tiek mainīta ierastā kārtība, kādā skolēni kārtos gala eksāmenus. 1. maijā stājās spēkā grozījumi Ministru kabineta noteikumos Nr. 183 “Noteikumi par valsts pārbaudes darbu norises laiku 2019./2020. mācību gadā”.

Izmaiņas paredz, ka 9. klases skolēniem valsts pārbaudes darbi šajā mācību gadā tiek atcelti, izņemot eksāmenu latviešu valodā mazākumtautību izglītības programmās.

Skolēniem, kuri vēlas kārtot šo eksāmenu, tā rakstu daļa notiks 10. jūnijā, bet mutvārdu daļa – 10. un 11. jūnijā. Tiem skolēniem, kuri attaisnojošu iemeslu dēļ nevar kārtot eksāmenu noteiktajā laikā un kuri vēlas to kārtot, eksāmens notiks 2. jūlijā.

Eksāmeni vidusskolas beidzējiem

Savukārt valsts pārbaudes darbi par vispārējās vidējās izglītības ieguvi 12. klasēm notiks šādā kārtībā:

Obligātie centralizētie eksāmeni:

 • vienā svešvalodā pēc izvēles (angļu valodā rakstu daļa – 2. jūnijā, mutvārdu daļa – 2., 3. un 4. jūnijā; vācu valodā rakstu un mutvārdu daļa – 3. jūnijā; krievu valodā rakstu daļa – 4. jūnijā, mutvārdu daļa – 4. un 5. jūnijā; franču valodā rakstu un mutvārdu daļa – 5. jūnijā);
 • latviešu valodā rakstisks eksāmens – 9. jūnijā;
 • matemātikā rakstisks eksāmens – 12. jūnijā.

Centralizētie eksāmeni skolēna izvēlētajā mācību priekšmetā:

 • Latvijas un pasaules vēsturē (rakstiski) – 15. jūnijā;
 • ķīmijā (rakstiski) – 17. jūnijā;
 • bioloģijā (rakstiski) – 19. jūnijā;
 • fizikā (rakstiski) – 26. jūnijā;

Eksāmeni skolēna izvēlētajā mācību priekšmetā:

 • ģeogrāfijā (rakstiski) – 29. jūnijā;
 • ekonomikā (rakstiski) – 1. jūlijā;
 • mazākumtautību valodā un literatūrā (krievu) mazākumtautību izglītības programmās (rakstiski) – 3. jūlijā.
 • informātikā rakstu daļa – 6. jūlijā, praktiskā daļa – 6. un 7. jūlijā.

Valsts izglītības satura centrs ir sagatavojis detalizētu informāciju par eksāmenu norisi.

Līdzās tam, ka skolās būs nodrošināti individuālās aizsardzības līdzekļi, atbilstošs telpu plānojums, lai netiktu pārsniegts personu skaits (25), kā arī noteikts eksāmenu ilgums (3 stundas), jāatceras, ka uz eksāmenu nedrīkstēs doties, ja ir elpceļu infekcijas pazīmes. Daudzas pašvaldības arī nodrošinās transportu nokļūšanai uz eksāmena norises vietu. Par visiem drošības pasākumiem jaunieši saņems informāciju no savām skolām.

Klātienes konsultācijas

Valdības rīkojuma 4.3.6. punkts pieļauj, ka, ievērojot noteiktos sociālās (fiziskās) distancēšanās un epidemioloģiskās drošības pasākumus, tiek organizētas:

 • klātienes konsultācijas izglītības iestādē izglītojamiem, gatavojoties valsts pārbaudījumiem, tai skaitā profesionālās kvalifikācijas eksāmeniem;
 • klātienes konsultācijas izglītības iestādē 9. klašu izglītojamiem izglītības ieguvei pamatizglītības pakāpē.

Sadarbībā ar Veselības ministriju ir sagatavoti „Ieteikumi 9. un 12. klašu izglītojamo un profesionālās izglītības iestāžu audzēkņu pirmseksāmenu klātienes konsultāciju un valsts pārbaudījumu organizēšanai un norisei ārkārtējās situācijas laikā”, kuru pamatā ir regulējums distancēšanās, higiēnas, individuālo aizsardzības līdzekļu ieviešanai. Ja skolēns ir atgriezies no ārvalstīm, jāievēro obligāta pašizolācija dzīvesvietā.

Pašvaldības līdzfinansējums privātam bērnudārzam 

Bērniem, kuriem pašvaldība nenodrošina vietu bērnudārzā, pašvaldība līdzfinansē pirmsskolas izglītības programmas apguvi privātā bērnudārzā. Taču noteikumi, kādā pašvaldība atbilstoši tās noteiktajām vidējām izmaksām sedz pirmsskolas izglītības programmas izmaksas privātai izglītības iestādei paredz, ka pašvaldības atbalsts netiek piešķirts par dienām, kad bērns bez attaisnojoša iemesla neapmeklē privāto izglītības iestādi. Par attaisnojošu iemeslu līdz šim bija uzskatāma bērna prombūtne veselības stāvokļa dēļ, ko apliecina ārsta izsniegta izziņa, vai citi gadījumi, par kuriem bērna likumīgie pārstāvji izglītības iestādi rakstiski informējuši pirms plānotās prombūtnes, kas kopumā nav ilgāka par 60 dienām kalendāra gada laikā. 

Ņemot vērā, ka daudzas ģimenes ievēro pašizolācijas režīmu, rīkojumā noteikts, ka līdz ārkārtējās situācijas beigām pašvaldības līdzfinansējuma saņemšanai nepiemēro ierobežojumu neizmaksāt līdzfinansējumu par dienām, kad bērns neapmeklē bērnudārzu veselības stāvokļa vai citu attaisnojošu iemeslu dēļ. To paredz valdības rīkojuma Nr. 103 4.13.punkts

Izglītības ministra papildu pilnvaras

Rīkojumā iekļautas papildu pilnvaras izglītības un zinātnes ministram pagarināt mācību gadu, ja ārkārtējās situācijas laikā nav iespējams nodrošināt atbilstošu mācību procesu attālinātā režīmā ilgāk par nedēļu, kā arī noteikt valsts pārbaudes darbu norises laikus.

Tāpat ministram ir pilnvaras samazināt kvalifikācijas prakses apjomu programmās, kuras var apgūt jau pēc pamatizglītības ieguves, kā arī noteikt, ka izglītojamiem ar invaliditāti tiek nodrošināts no valsts budžeta apmaksātā asistenta pakalpojums (4.3.1 punkts).

Līdztekus šīm izmaiņām valdība atbalstījusi atbalsta pasākumus tālmācības procesa nodrošināšanai, proti, no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem 203 160 eiro piešķirti viedtālruņu un planšetu iegādei saistībā ar nepietiekamo materiāli tehnisko nodrošinājumu skolēniem.

TV kanāls "Tava klase"

Lai veicinātu attālināto mācību pieejamību un kvalitatīva satura apgūšanu un sniegtu lielāku atbalstu vecākiem, īpaši sākumskolas posmā, no 6. aprīļa, līdz 29. maijam darba dienās no plkst. 9.00 līdz 13.40 visā Latvijā tiks pārraidītas mācību stundas jaunā un izglītojošā TV kanālā “Tava klase”.

TV kanālu “Tava klase” pārraidīs divās bezmaksas televīzijas platformās “ReTV” un “Sportacentrs.com TV”. Nodarbības būs iespējams vērot arī vietnē www.tavaklase.lv.

Svarīgākā informācija par rīcību izglītības jomā ārkārtējās situācijas laikā ir pieejama Izglītības un zinātnes ministrijas mājaslapas sadaļā “Informācija par Covid-19”

Skolēnu brīvpusdienas mājās

Cita starpā, organizējot ārkārtējās situācijas pasākumus, rīkojumā ir iekļauts 4.3.3 punkts, kas paredz, ka pašvaldība aprīlī un maijā saņemto valsts budžeta dotāciju brīvpusdienu nodrošināšanai 1.- 4. klases izglītojamiem par laikposmu, kad valstī ir noteikta ārkārtējā situācija, var izlietot tās administratīvajā teritorijā deklarēto 1.- 4. klases skolēnu ēdināšanai, kas nāk no trūcīgām, maznodrošinātām vai daudzbērnu ģimenēm (neatkarīgi no minēto izglītojamo izglītības ieguves formas vai vietas). Savukārt, ja brīvpusdienu nodrošināšanai piešķirtie valsts budžeta līdzekļi ir neizmantoti (paliek pāri), pašvaldība ir tiesīga tos izlietot  arī 5.- 9. klases izglītojamo ēdināšanai, kas nāk no trūcīgām, maznodrošinātām vai daudzbērnu ģimenēm.

Tāpat pašvaldība var izlietot piešķirto valsts budžeta mērķdotāciju speciālās izglītības iestādēm, lai paēdinātu šo izglītības iestāžu bērnus. Šo palīdzību var nodrošināt, paredzot ne vairāk kā 5 eiro vienam skolēnam gatavā ēdiena vai pārtikas paku iegādei (4.3.punkts).

Visai informācijai par to, kā pašvaldība īstenos bērnu ēdināšanu ārkārtējās situācijas laikā, jābūt publicētai attiecīgās pašvaldības mājaslapā. 

Plašāk LV portāla publikācijā "Skolas pusdienas sociāli mazaizsargāto ģimeņu bērni ēdīs mājās".

***

MK rīkojuma Nr.103 "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu" aktuālā versija un citi ar Covid-19 saistītie valdības pieņemtie normatīvie akti ir pieejami vietnes likumi.lv sadaļā “Covid-19”.  Visus aktuālos normatīvos aktus oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis" publicē nekavējoties pēc to saņemšanas.

Labs saturs
1
Pievienot komentāru
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
LATVIJAS REPUBLIKAS OFICIĀLAIS IZDEVUMS
ŽURNĀLS TIESISKAI DOMAI UN PRAKSEI