SKAIDROJUMI
>
Zini savas tiesības un iespējas!
TĒMAS
Laura Studente
LV portāls
26. oktobrī, 2016
Lasīšanai: 10 minūtes
RUBRIKA: Skaidrojums
TĒMA: Pirmsskola
4
7
4
7

Jaunā izglītības satura reformas projektu uzsāks jau šoruden

Īstenojot kompetenču pieeju, saglabāsies mācību priekšmetu sistēma, nostiprinot sadarbību pedagogu starpā skolas līmenī mācību darba plānošanā un īstenošanā. Pamata kompetences veidos mācību priekšmetus, bet caurviju kompetences būs klātesošas katrā no pamata kompetencēm.

LV portāla infografika

Jau šogad tiks uzsākts darbs pie jaunā kompetenču pieejā balstītā izglītības modeļa, kura ieviešanai plānoti pieci gadi. Projekta ietvaros paredzēts izstrādāt un aprobēt jaunu mācību saturu vispārējā izglītībā - bērniem no pusotra gada vecuma līdz vidusskolai – un uzsākt pēctecīgu šīs pieejas īstenošanu izglītības iestādēs.
īsumā
 • Jaunā izglītības satura modeļa ietvaros tiks izstrādātas jaunas pirmsskolas vadlīnijas, pamatizglītības standarts un vidējās izglītības standarts, kā arī jauni mācību materiāli.
 • Mācību priekšmetu sistēma saglabāsies, tā tiks iedalīta sešās pamata kompetencēs.
 • Savukārt caurviju kompetences un vērtības, uz kurām tiek veidotas attieksmes, parādīsies katrā no pamata kompetencēm.
 • Rudenī projekta aprobācijai izvēlēsies ne mazāk kā 80 skolas.
 • Kompetenču pieejā balstītu mācību saturu ieviesīs pakāpeniski:
  • 2018./2019. m.g. pirmsskolā, 1. un 4. klasē,
  • 2019./2020. m.g. - 2., 5., 7. un 10. klasē,
  • 2020./2021. m.g. - 3., 6., 8. un 11. klasē,
  • 2021./2022. m.g. - 9. un 12. klasē.

Jaunais mācību modelis nepieciešams, lai bērnus un jauniešus sagatavotu mainīgajai pasaulei, kurā nepietiek tikai vien ar zināšanām, bet arī jābūt spējām tās pielietot, kā arī vēlmei pastāvīgi attīstīties un turpināt mācīties, skaidro Valsts izglītības satura centra (VISC) vadītājs Guntars Catlaks. "Globālās tendences, pētījumi izglītībā un skolu vadītāju aptaujas rāda, ka nepieciešamas nozīmīgas izmaiņas mācību saturā, mācīšanas pieejā un vērtēšanā. Ir jāsamazina mācību satura sadrumstalotība, galveno uzmanību veltot dziļas izpratnes veidošanai un prasmju attīstībai. Vienlaikus lielāka loma jāpiešķir bērnu un jauniešu personības attīstībai, rakstura ieradumu veidošanai," norāda VISC vadītājs.

Kā turpmāk iedalīs mācību saturu

Jaunā izglītības satura modeļa ietvaros tiks izstrādāti trīs jauni izglītības standarti:

 • Pirmsskolas vadlīnijas;
 • Pamatizglītības standarts;
 • Vidējās izglītības standarts.

Īstenojot kompetenču pieeju, saglabāsies mācību priekšmetu sistēma, nostiprinot sadarbību pedagogu starpā skolas līmenī mācību darba plānošanā un īstenošanā. Mācību saturs tiks iedalīts sešās pamata un sešās caurviju kompetencēs. Pamata kompetences jau šobrīd tiek īstenotas kā mācību priekšmeti:

 • Valodu kompetence;
 • Sociāli pilsoniskā;
 • Kultūras izpratnes un mākslas;
 • Matemātikas un datorzinātnes;
 • Dabaszinātņu un inženierzinātņu;
 • Veselības un fiziskās aktivitātes.

Savukārt caurviju kompetencēm sava atsevišķa mācību priekšmeta nebūs, tās būs klātesošas katrā no pamata kompetencēm:

 • Kritiskā domāšana un problēmu risināšana;;
 • Jaunrade, pašiniciatīva un uzņēmējspēja;
 • Digitālā un mediju;
 • Pašizziņa, pašvadība un mācīšanās mācīties;
 • Sadarbība;;
 • Līdzdalība.

Kā skaidro VISC vadītājs Guntars Catlaks, tad atšķirībā no prasmes, kas ir spēja veikt uzdevumus, mākas veikt darbību un risināt problēmas kompetence ir kompleksa. Tā ietver gan zināšanas, gan prasmes, gan attieksmes, kas balstītas uz vērtībām. Šīs vērtības izvēlētas, balstoties uz MK noteikumu Nr. 480 "Izglītojamo audzināšanas vadlīnijas un informācijas, mācību līdzekļu, materiālu un mācību un audzināšanas metožu izvērtēšanas kārtība" 7. punktu.

Kompetencēs balstīta izglītības modeļa projekta pārstāve Zane Oliņa norāda: šobrīd izglītības process ir vērsts galvenokārt uz zināšanu apgūšanu, taču jaunajā modelī process būs tikpat svarīgs kā rezultāts, un uzsvars tiks likts uz rīcību. Skolotājam pirms stundas būs jādomā nevis tas, ko viņš mācību stundā iemācīs, bet kādu kompetenci viņš attīstīs. Skolotājs no ziņu pasniedzēja kļūst par mācīšanās arhitektu. Skolēniem būs jādiskutē par katru tēmu, problēmām jāpiemeklē labākie risinājumi. Tas nozīmē, ka mainīsies arī tas, kā skolotājs gatavojas stundām – pirms stundas būs jādomā nevis tikai par to, ko iemācīt, bet kādu kompetenci attīstīt.

Piemēram, tā vietā, lai tikai rakstiski atbildētu uz jautājumu kontroldarbā par to, kas ir veselīgs ēdiens, skolotājs var lūgt skolēniem izdomāt, kā šo jautājumu var noformēt, lai to parādītu citu klašu skolēniem. Līdz ar to skolēnam ir jāmeklē veids, kā citiem parādīt savas idejas, piemēram, noformējot tās plakātā, veidojot prezentāciju, sadarbojoties ar klasesbiedriem idejas meklējumos. Tādējādi skolēns nevis tikai atstāsta apgūto, bet gan viņu māca zināšanas pielietot.

"Kāds ir skolēnu standartjautājums skolās? Kāpēc man tas ir jāmācās! Es jutīšos gandarīts, ja uz šo jautājumā skolēns atbildēs – kas man ir jāizlasa vai jāizdara, lai atrisinātu šo problēmu?" norāda izglītības un zinātnes ministrs Kārlis Šadurskis.

Kā skaidro Zane Oliņa, tad kompetenču pieeja Latvijai nav jaunums, jau šobrīd ir daudzi pedagogi, kas strādā šādā veidā. Taču pieeja nav vienota, tāpēc projekts sniegs visiem pedagogiem jaunus mācību materiālus, atbalstu un labos piemērus.

Jauni metodiskie līdzekļi un izglītības standarti

Lai ieviestu jauno izglītības modeli, Valsts izglītības un satura centrs plāno izstrādāt un aprobēt mācību saturu, tai skaitā mācību priekšmetu programmas, mācību un metodiskos materiālus un diagnostikas instrumentus, kā arī mācību līdzekļus bērniem un jauniešiem ar speciālām vajadzībām. Darbs pie mācību materiāliem tiks uzsākts šoruden.

Projektā tiks izveidots 61 mācību un metodiskais līdzeklis, aptverot visus mācību priekšmetus pirmsskolas izglītības, pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības pakāpē.

"Skolotājs no ziņu pasniedzēja kļūst par mācīšanās arhitektu."

VISC norāda, ka mācību satura ieviešanas atbalstam vēl papildus tiks izveidoti 22 mācību un metodiskie līdzekļi, tai skaitā Eiropas valodu portfelis un mācību un metodiskie līdzekļi integrētai pieejai mācību satura un valodu apguvei – CLIL. Projekta rezultātā tiks radīti arī 10 mācību līdzekļi izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem un pieci integrēti mācību līdzekļi izglītojamajiem ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem un dažādiem attīstības traucējumiem.

Jāakcentē, ka vispārējās izglītības obligātā satura apraksts tiks nodots publiskai apspriešanai.

Pilnveidos pedagogu profesionālo kompetenci

Lai skolotāji varētu īstenot jauno izglītības pieeju, viņiem būs nepieciešama palīdzība. VISC plāno īstenot pedagogu profesionālo pilnveidi, veidot pieredzes apmaiņas un atbalsta pasākumus. Projekta aprobācijai, kas noritēs no nākamā mācību gada, tiks atlasītas 80 izglītības iestādes, kuru pedagogu komandām, skolu direktoriem un viņu vietniekiem tiks organizētas speciālas apmācības, semināri un konferences, būs pieejami e-mācību moduļi un digitālo mācību resursu krātuves mācību darba atbalstam.

Mācību satura izstrādi koordinēti un pēctecīgi veiks projektā iesaistīti eksperti – pedagogi praktiķi, nozaru speciālisti, pētnieki, augstskolu mācībspēki. Tiks izstrādāti dažādi diagnostikas instrumenti, tai skaitā 20 diagnosticējošie darbi, datorprogramma "Text to speech", DIBEL NEXT lasītprasmes testa diagnostikas rokasgrāmata u.c. Profesionālās kompetences pilnveidē tiks iesaistīti vismaz 6000 pedagogu, tajā skaitā visu vispārējās izglītības iestāžu vadītāji un viņu vietnieki, lai sekmētu kompetenču pieejas ienākšanu katrā skolā.

Projekta aprobācijai 80 skolas sāks atlasīt jau no novembra

Sākot ar 1. novembri, VISC aicinās 110 pašvaldības izvirzīt savas skolas, lai piedalītos jaunā izglītības modeļa aprobācijā. Rīga varēs nominēt ne vairāk kā 15 izglītības iestādes, bet pārējās pašvaldības – ne vairāk kā trīs skolas.

No pašvaldību nominētajām skolām pēc noteiktiem kritērijiem tiks atlasītas ne mazāk kā 80 vispārējās izglītības iestādes no visiem plānošanas reģioniem. Atlasi veiks, balstoties uz MK noteikumu Nr. 670 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.3.1. specifiskā atbalsta mērķa "Attīstīt kompetenču pieejā balstītu vispārējās izglītības saturu" 8.3.1.1. pasākuma "Kompetenču pieejā balstīta vispārējās izglītības satura aprobācija un ieviešana" īstenošanas noteikumi" pielikumā norādītajiem kritērijiem.

Tāpat VISC plāno piesaistīt ekspertus, kas var darboties jaunā mācību satura izstrādē. Tiks izsludināts atklāts ekspertu konkurss, aicinot pieteikties darbam projektā pedagogus praktiķus, nozaru speciālistus, pētniekus, augstskolu mācībspēkus, kuri piedalīsies autoru grupās mācību satura izstrādē.

Kompetenču pieejā balstītu mācību saturu ieviesīs pakāpeniski:

 • 2018./2019. m.g. – pirmsskolā, 1. un 4. klasē,
 • 2019./2020. m.g. - 2., 5., 7. un 10. klasē,
 • 2020./2021. m.g. - 3., 6., 8. un 11.klasē,
 • 2021./2022. m.g. - 9. un 12.klasē.

Projektu īstenos VISC kopā ar sadarbības partneriem republikas pilsētu un novadu pašvaldībām, iesaistot mācību satura aprobācijā vairāk nekā 1700 pedagogu no 80 izglītības iestādēm visā Latvijā; augstākās izglītības iestādes, kuras īsteno pedagoģijas studiju programmas; Strazdumuižas internātvidusskolu-attīstības centru un Latviešu valodas aģentūru.

Projekta mērķa sasniegšanai plānotais attiecināmais finansējums ir 13 960 884 eiro, tajā skaitā Eiropas Sociālā fonda finansējums 11 866 751 eiro un valsts budžeta līdzfinansējums – 2 094 133 eiro. Projekts ilgs 60 mēnešus no 2016. gada 17. oktobra līdz 2021. gada 17. oktobrim.

Vairāk informācijas tiks publicēta VISC mājaslapā.

Labs saturs
7
Pievienot komentāru
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
LATVIJAS REPUBLIKAS OFICIĀLAIS IZDEVUMS
ŽURNĀLS TIESISKAI DOMAI UN PRAKSEI
LIETOTĀJU IEVĒRĪBAI
Informējam, ka šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot LV portālu, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk
SAPRATU