SKAIDROJUMI
>
Zini savas tiesības un iespējas!
TĒMAS
13. janvārī, 2015
Lasīšanai: 11 minūtes
RUBRIKA: Skaidrojums
TĒMA: Nodokļi
3
3

VID: par grozījumiem likumā “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli”

Publicēts pirms 7 gadiem. Izvērtē satura aktualitāti! >>

Likumā “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” noteikts, ka, bērnam strādājot vasaras brīvlaikā (no 1.jūnija līdz 31.augustam), apgādniekam (vecākam) nav algas nodokļa grāmatiņā jāsvītro ieraksts par bērnu kā apgādājamo. VID norāda: jaunais atvieglojums taupīs vecāku laiku un ļaus vasaras brīvlaikā par bērnu (skolnieku - līdz 19 gadu vecumam), kas strādā, piemērot divus atvieglojumus (vecākiem - saglabāt atvieglojumu par apgādībā esošu personu (165 eiro) un bērnam vasaras brīvlaika darba laikā piemērot neapliekamo minimumu (75 eiro)), radot papildu ienākumu ģimenes budžetā.

FOTO: Edijs Pālens/ LETA

2015.gada 1.janvārī stājās spēkā likuma “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” grozījumi, ar kuriem noteiktas izmaiņas atsevišķos neapliekamajos ienākumos, neapliekamā minimuma, atvieglojumu piemērošanā un virknē citu normu.
īsumā

IIN grozījumi:

Neapliekamā ienākuma slieksnis ienākumiem no lauksaimnieciskās ražošanas un lauku tūrisma pakalpojumu sniegšanas, no sēņošanas, ogošanas vai savvaļas ārstniecības augu un ziedu vākšanas - 3000 eiro gadā.

Jauni ar nodokli neapliekamo ienākumu veidi:

 • papildpensijas kapitāls no fiziskās personas iemaksām privātajos pensiju fondos;
 • darba devēja dāvana, kas taksācijas gadā nepārsniedz 14,23 eiro;
 • kompensācija cietušajam par radīto kaitējumu u.c.

Neapliekamais minimums 75 eiro ārvalsts pensijas saņēmējam, kamēr sasniedz Latvijā noteikto pensionēšanās vecumu.

Nodokļa atvieglojums par bērnu, ja viņš no 1.jūnija līdz 31.augustam saņem ar algas nodokli vai sezonas laukstrādnieku nodokli apliekamus ienākumus.

Precizētas normas nekustamā īpašuma atsavināšanā, ja tā sastāvā ir lauksaimniecības zeme.

Izmaiņas nosaka 2014.gada 17.decembrī Saeimā pieņemtie likuma grozījumi.

Ar nodokli neapliekamie ienākumi

No 2015.gada ir mainīts ar nodokli neapliekamā ienākuma slieksnis ienākumiem, kas gūti no maksātāja lauksaimnieciskās ražošanas un lauku tūrisma pakalpojumu sniegšanas, kā arī no sēņošanas, ogošanas vai savvaļas ārstniecības augu un ziedu vākšanas. Jaunais slieksnis noteikts labvēlīgāks nodokļa maksātājam. Tas ir 3000 eiro gadā:

 • Ja fiziskās personas saimnieciskā darbība saistīta tikai ar ienākumu gūšanu no lauksaimnieciskās ražošanas un lauku tūrisma pakalpojumu sniegšanas, kā arī no savvaļas velšu vākšanas, un minētie ienākumi kopā nepārsniedz 3000 eiro gadā, likumā noteiktas nodokļa maksātāja tiesības ienākumu uzskaiti veikt brīvi izraudzītā formā, gūtos ienākumus summējot;
 • Ja minētie taksācijas gada ienākumi ir sasnieguši 3000 eiro, nodokļa maksātājam piecu darba dienu laikā jāreģistrējas Valsts ieņēmumu dienestā (VID) kā saimnieciskās darbības veicējam un jāinformē VID par izvēlēto saimnieciskās darbības ienākuma aprēķināšanas veidu, tas ir, vai ar nākamo dienu pēc minētā ierobežojuma sasniegšanas grāmatvedības uzskaite tiks kārtota vienkāršā vai divkāršā ieraksta sistēmā.

Likuma normās, kurās līdz šim pastāvēja piesaiste neapliekamā minimuma apmēram, ar grozījumiem noteikts, ka gada apliekamajā ienākumā neietver un ar nodokli neapliek ienākumus 1000 eiro apmērā no palīdzības:

 • kas sniegta, pamatojoties uz arodbiedrības institūcijas lēmumu, no arodbiedrības naudas līdzekļiem, kuri veidojas no arodbiedrības biedru naudas maksājumiem un ārvalstu arodbiedrību ziedojumiem (dāvinājumiem);
 • naudā vai citās lietās, vai pakalpojuma veidā, kas, pamatojoties uz reliģiskās organizācijas vai tās iestādes institūcijas (amatpersonas) lēmumu, sniegts no reliģiskās organizācijas vai tās iestādes naudas līdzekļiem;
 • naudā vai citās lietās, vai pakalpojuma veidā, kas sniegts no sabiedriskā labuma organizācijas (izņemot reliģisko organizāciju) līdzekļiem, vai palīdzība, ko budžeta finansētas institūcijas, labdarības vai filantropiskas organizācijas sniegušas lietās, kurām piemērots atbrīvojums no muitas nodokļa.

Likums papildināts ar šādiem jauniem ar nodokli neapliekamo ienākumu veidiem:

 • ienākums no papildpensijas kapitāla, kas veidojies no fiziskās personas (vai tās laulātā vai radinieka) veiktajām iemaksām privātajos pensiju fondos atbilstoši licencētiem pensiju plāniem un izmaksāts pensiju plānu dalībniekiem;
 • darba devēja dāvana, kas taksācijas gada laikā nepārsniedz 14,23 eiro;
 • kompensācija, kas samaksāta cietušajam par radīto kaitējumu, pamatojoties uz tiesas nolēmumu vai brīvprātīgi kriminālprocesā;
 • saskaņā ar likumu "Par izziņas iestādes, prokuratūras vai tiesas nelikumīgas vai nepamatotas rīcības rezultātā nodarīto zaudējumu atlīdzināšanu" izmaksātais zaudējumu atlīdzinājums, kurš nav saistīts ar darba (dienesta) attiecībām vai to pārtraukšanu vai kuram nav ienākuma gūšanas rakstura;
 • atlīdzība par morālo kaitējumu, pamatojoties uz tiesas nolēmumu civillietā.

Neapliekamais minimums un nodokļa atvieglojumi

Turpmāk nodokļa maksātājs varēs piemērot iedzīvotāju ienākuma nodokļa atvieglojumu par apgādībā esošu personu, kura taksācijas gada laikā no 1.jūnija līdz 31.augustam saņem ar algas nodokli vai sezonas laukstrādnieku nodokli apliekamus ienākumus, ir vecumā līdz 19 gadiem un mācās vispārējās, profesionālās, augstākās vai speciālās izglītības iestādē.

Lai nodrošinātu vienlīdzīgu neapliekamā minimuma piemērošanas kārtību visiem Latvijas nodokļu maksātājiem, tai skaitā tiem, kuri ārvalstīs ieguvuši pensionāra statusu agrāk, nekā tas noteikts Latvijā, ar grozījumiem likumā noteikts, ka vispārējo neapliekamo minimumu 75 eiro piemēro līdz brīdim, kad ārvalsts pensijas saņēmējs sasniedzis Latvijā noteikto pensionēšanās vecumu. Attiecīgas izmaiņas ir veiktas arī samazinātās patentmaksas piemērošanai, nosakot, ka to var piemērot personas, kas saņem vecuma pensiju un ir tiesīgas piemērot pensionāra neapliekamo minimumu.

Ienākuma noteikšana darījumos, kuros nekustamais īpašums tiek ieguldīts pamatkapitālā

Ar grozījumiem likumā noteikts, ka ienākumu no nekustamā īpašuma ieguldīšanas kapitālsabiedrības pamatkapitālā nosaka kā apmaiņā iegūto kapitāla daļu vai akciju nominālvērtības un nekustamā īpašuma iegādes vērtības starpību.

Ja fiziskā persona kapitālsabiedrības pamatkapitālā iegulda nekustamo īpašumu apmaiņā pret kapitālsabiedrības kapitāla daļām vai akcijām, par tāda ienākuma gūšanas dienu, kas radies no nekustamā īpašuma ieguldīšanas kapitālsabiedrības pamatkapitālā, uzskatāma diena, kad apmaiņā iegūtās kapitāla daļas vai akcijas tiek atsavinātas.

"Vispārējo neapliekamo minimumu 75 eiro piemēro līdz brīdim, kad ārvalsts pensijas saņēmējs sasniedzis Latvijā noteikto pensionēšanās vecumu."

Ar grozījumiem noteikts, ka ienākumu no saimnieciskajā darbībā izmantota nekustamā īpašuma ieguldīšanas kapitālsabiedrības pamatkapitālā nosaka kā apmaiņā iegūto kapitāla daļu vai akciju nominālvērtības un nekustamā īpašuma atlikušās vērtības starpību. Nosakot ienākumu no saimnieciskajā darbībā izmantota nekustamā īpašuma ieguldīšanas kapitālsabiedrības pamatkapitālā, saimnieciskās darbības izdevumos norakstīto procentu maksājumu summu, kas samaksāta par kredītu šā nekustamā īpašuma iegādei, visā laikā, kad nekustamo īpašumu lietoja saimnieciskajā darbībā, neņem vērā.

Ja nekustamo īpašumu pārklasificē un 60 mēnešu laikā no pārklasificēšanas iegulda kapitālsabiedrības pamatkapitālā, ienākums, kas gūts brīdī, kad nekustamais īpašums ieguldīts kapitālsabiedrības pamatkapitālā, ir nosakāms kā ienākums no saimnieciskās darbības.

Nekustamā īpašuma atsavināšana, ja tā sastāvā ir lauksaimniecības zeme

Precizētas likuma normas attiecībā uz nekustamā īpašuma atsavināšanu, ja tā sastāvā ir lauksaimniecības zeme, nosakot:

 • ja atsavina nekustamo īpašumu, kuru veido lauksaimniecības zeme un mežs vai cita veida zeme (krūmāji, purvi, zeme zem ūdeņiem), lauksaimniecības zemei noteikto nodokļa atbrīvojumu attiecībā uz ienākumu no šā nekustamā īpašuma atsavināšanu piemēro proporcionāli tai platības daļai, kura pēc lietošanas mērķa ir lauksaimniecības zeme;
 • lauksaimniecības zemei noteikto nodokļa atbrīvojumu nepiemēro, ja atsavina nekustamo īpašumu un šā nekustamā īpašuma objektu kopību veido lauksaimniecības zeme un ēkas vai būves.

Sezonas laukstrādnieku ienākuma nodoklis

Nepamatota atvieglotā sezonas laukstrādnieku ienākuma nodokļa maksāšanas režīma piemērošanas novēršanai likumā tagad ir noteikts, ka maksātājam, kurš vienlaikus no viena un tā paša ienākuma izmaksātāja saņem sezonas laukstrādnieku ienākumu un citu ienākumu no uzņēmuma līguma vai darba līguma izpildes, nepiemēro īpašo sezonas laukstrādnieku ienākuma aplikšanas kārtību, bet tas maksā nodokli likumā noteiktajā vispārējā kārtībā.

Administratīvā sloga mazināšanai sezonas laukstrādnieku ienākuma izmaksātājiem no likuma ir izslēgta prasība iesniegt VID paziņojumu par fiziskajai personai izmaksātajām summām, norādot sezonas laukstrādnieku ienākumu.

Citi būtiskākie grozījumi

Turpmāk, aizpildot gada ienākumu deklarāciju, ar nodokli neapliekamie ienākumi būs jānorāda, ja to kopējā summa pārsniegs 4000 eiro gadā, izņemot no valsts budžeta izmaksātos ar nodokli neapliekamos ienākumus.

Likums papildināts ar izņēmumu, kas paredz nepiemērot minimālo iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksājumu 50 eiro apmērā nodokļa maksātājam, kas ir reģistrēts kā saimnieciskās darbības veicējs (ja taksācijas gadā nav gūts ar nodokli apliekams ienākums no saimnieciskās darbības vai ja aprēķinātā nodokļa summa no saimnieciskās darbības apliekamā ienākuma nepārsniedz 50 eiro), proporcionāli par taksācijas gada periodu, kurā nodokļa maksātājs ir atradies bērna kopšanas atvaļinājumā, kā arī pārejošas darbnespējas, grūtniecības un dzemdību atvaļinājuma kalendāra dienām, par kurām nodokļa maksātājam – fiziskajai personai – ir izsniegta darbnespējas lapa "B". Grozījumu piemēro, sākot ar taksācijas gadu, kas sākas 2015.gadā.

"Likums papildināts ar šādiem jauniem ar nodokli neapliekamo ienākumu veidiem."

Lai nodrošinātu likuma normu atbilstību citos normatīvajos aktos ietvertajām normām, kā arī novērstu Latvijas tiesību aktu neatbilstību Eiropas Savienības tiesībām, ir veiktas izmaiņas attiecībā uz ārvalsts nodokļa maksātāja (nerezidenta) ar nodokli apliekamo ienākumu, nosakot, ka:

 • ienākumam no maksājumiem par intelektuālo īpašumu, kas nav autoratlīdzība (honorārs) par zinātnes, literatūras un mākslas darbu, atklājumu, izgudrojumu un rūpniecisko paraugu darbu radīšanu, piemēro nodokļa likmi 5% apmērā;
 • ar nodokli apliekamais ienākums ir procentu ienākums, un tam pielīdzināms ienākums, arī ar procentu ienākumu saistīts ienākums, izņemot procentu ienākumu no Latvijas vai citas ES dalībvalsts vai Eiropas Ekonomikas zonas valsts un pašvaldību vērtspapīriem, kā arī procentu ienākumu, procentiem pielīdzināmo ienākumu, arī ar procentu ienākumu saistīto ienākumu no publiskā apgrozībā esošiem finanšu instrumentiem;
 • ienākumam no nekustamā īpašuma atsavināšanas likumā noteiktajos gadījumos piemēro atbrīvojumu arī tad, ja ienākuma guvējs ir citas ES dalībvalsts vai Eiropas Ekonomiskās zonas valsts rezidents.

No aplikšanas ar iedzīvotāju ienākuma nodokli atbrīvo atbilstoši Bezdarbnieku un darba meklētāju atbalsta likumam bezdarbnieka statusu ieguvušas fiziskās personas 2014., 2015., 2016. un 2017.gadā gūtos ienākumus no Eiropas Sociālā fonda darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" vai valsts budžeta līdzekļiem par aktīvajiem nodarbinātības pasākumiem, kurus Nodarbinātības valsts aģentūra kvalificējusi par stipendijām vai atlīdzībām.

Ar grozījumiem arī noteikts, ka uz personālsabiedrības biedru attiecināmajai personālsabiedrības ar nodokli apliekamā ienākuma daļai, kas ir ienākums no kapitāla, kas nav kapitāla pieaugums vai ienākums no kapitāla pieauguma, piemēro attiecīgi 10 vai 15 procentu likmi.

Uzziņa

VID atgādina, ka ar 2015.gada 1.janvāri ir samazināta iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN) likme, proti, 2015.gadā tā ir 23% ienākumam no algota darba un ienākumam no saimnieciskās darbības, kā arī citiem ienākuma veidiem, ja tiem likumā "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" nav noteikta cita nodokļa likme.

VID apkopotā informācija par citām izmaiņām nodokļu jomā (arī nekustamā īpašuma, PVN u.c.), nodokļu administrēšanā un grāmatvedībā atrodama VID mājaslapā.

Labs saturs
3
Pievienot komentāru
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
LATVIJAS REPUBLIKAS OFICIĀLAIS IZDEVUMS
ŽURNĀLS TIESISKAI DOMAI UN PRAKSEI
LIETOTĀJU IEVĒRĪBAI
Informējam, ka šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot LV portālu, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk
SAPRATU