SKAIDROJUMI
>
Zini savas tiesības un iespējas!
TĒMAS
25. septembrī, 2013
Lasīšanai: 10 minūtes
RUBRIKA: Skaidrojums
TĒMA: Invaliditāte
2
1
2
1

Sociālās rehabilitācijas iespēja arī pēc darbspējīgā vecuma

Publicēts pirms 10 gadiem. Izvērtē satura aktualitāti! >>

Rehabilitācijas kursā paredzēti fizikālā terapija, hidroterapija, psihologa, ergoterapeita un citu speciālistu pakalpojumi.

FOTO: Ieva Lūka/ LETA

Valsts apmaksāts sociālās rehabilitācijas pakalpojums sociālās rehabilitācijas institūcijā kopš šīs vasaras ir pieejams arī strādājošiem cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem vai prognozējamo invaliditāti pēc darbspējīgā vecuma.
īsumā
Tiesības uz valsts apmaksātu rehabilitācijas kursu ir arī cilvēkiem pēc darbspējīgā vecuma, ja viņi strādā.

To paredz šovasar pieņemtie grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 31.marta noteikumos Nr.279 "Noteikumi par kārtību, kādā personas saņem sociālās rehabilitācijas pakalpojumus sociālās rehabilitācijas institūcijās, un prasībām sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniedzējiem", kas stājās spēkā 5.jūlijā.

Darbspējīgs vecums, kā definēts noteikumos, ir no 15 gadiem līdz vecuma pensijas piešķiršanai noteiktā vecuma sasniegšanai atbilstoši likumam "Par valsts pensijām".

Prognozējama invaliditāte ir slimības vai traumas radīti funkcionēšanas ierobežojumi, kas gadījumā, ja netiek sniegti nepieciešamie ārstniecības un rehabilitācijas pakalpojumi, var būt iemesls invaliditātes noteikšanai.

Kas ir sociālā rehabilitācija?

Sociālā rehabilitācija ir pasākumu kopums, kas vērsts uz cilvēka sociālās funkcionēšanas spēju atjaunošanu vai uzlabošanu, skaidro Labklājības ministrijas (LM) Sociālo pakalpojumu departamenta pārstāve Ineta Pikše.

"Pakalpojumu par valsts budžeta līdzekļiem sniedz Sociālās integrācijas valsts aģentūra."

Sociālās rehabilitācijas pakalpojums ir 21 dienu ilgs kurss sociālās rehabilitācijas institūcijā. Tā mērķis ir saglabāt vai uzlabot cilvēka funkcionālo spēju līmeni, piemēram, pašam sevi aprūpēt, veikt ar mājas dzīvi saistītas darbības, lai atgūtu sociālo statusu un no jauna iekļautos sabiedrībā. Proti, rehabilitācija ir paredzēta, lai cilvēki iemācītos sadzīvot ar funkcionālajiem traucējumiem, atjaunotu vai iemācītos tās prasmes, kas dažādu apstākļu dēļ ir zudušas. Tādējādi cilvēkiem pavērtos iespēja atgriezties ne tikai aktīvā sabiedriskajā dzīvē, bet arī darba tirgū, kas veicinātu viņa ekonomisko patstāvību. Pakalpojumu par valsts budžeta līdzekļiem sniedz Sociālās integrācijas valsts aģentūra (SIVA), koordinējot gan tā saņemšanu, gan rindas virzību..

Kas saņem sociālās rehabilitācijas pakalpojumu?

Pakalpojumu SIVA sniedz, pamatojoties uz individuālo sociālās rehabilitācijas plānu, iekļaujot tajā fizikālās terapijas, hidroterapijas, psihologa, ergoterapeita un citu speciālistu pakalpojumus. Cilvēkam tiek nodrošināta izmitināšana, ēdināšana, iespējas aktīvai atpūtai, un citi pasākumi.

Pakalpojumu par valsts budžeta līdzekļiem var saņemt:

 1. cilvēki ar funkcionāliem traucējumiem darbspējīgā vecumā un strādājoši cilvēki ar funkcionāliem traucējumiem pēc darbspējīgā vecuma,  
 2. Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieki un avārijas rezultātā cietušie cilvēki;
 3. likuma "Par politiski represētās personas statusa noteikšanu komunistiskajā un nacistiskajā režīmā cietušajiem" 2.pantā un 4.pantā minētās personas;
 4. cilvēki ar prognozējamu invaliditāti darbspējīgā vecumā un strādājoši cilvēki ar prognozējamu invaliditāti pēc darbspējīgā vecuma.

Cik bieži var saņemt pakalpojumu?

Ja pakalpojumu saņēmis cilvēks ar funkcionāliem traucējumiem un viņa funkcionālās spējas ar laiku samazinās, viņš pakalpojumu 14 dienu kursa veidā var saņemt atkārtoti, bet ne agrāk kā divus gadus pēc iepriekšējā. Savukārt cilvēks, kurš pakalpojumu ir saņēmis steidzamības kārtā (t.i., pēc medicīniskās rehabilitācijas kursa pabeigšanas), pakalpojumu atkārtoti var saņemt rindas kārtībā ne agrāk kā vienu gadu pēc steidzamības kārtā sniegtā pakalpojuma saņemšanas.

Politiski represētiem cilvēkiem ir tiesības saņemt pakalpojumu vienu reizi trijos gados, bet Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem un avārijas rezultātā cietušajiem - reizi gadā.

Personas ar prognozējamu invaliditāti pakalpojumu var saņemt prioritāri vienu reizi Valsts darbspējas ekspertīzes ārstu valsts komisijas (VDEĀVK) noteiktajā prognozējamās invaliditātes termiņā. Atkārtoti pakalpojumu var saņemt tad, ja VDEĀVK atkārtoti nosaka prognozējamo invaliditāti un atbilstoši šīs komisijas apstiprinātajam plānam personai ir nepieciešams pakalpojumu saņemt atkārtoti.

Pakalpojumu steidzamības kārtā var saņemt cilvēki ar funkcionāliem traucējumiem, ja to pieprasa sešu mēnešu laikā pēc medicīniskās rehabilitācijas kursa beigšanās.

Kā saņemt pakalpojumu strādājošiem cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem vai prognozējamo invaliditāti pēc darbspējīga vecuma?

Lai saņemtu rehabilitācijas pakalpojumu, strādājošajam cilvēkam ar funkcionāliem traucējumiem pēc darbspējīgā vecuma pašvaldības sociālajā dienestā jāiesniedz, jānosūta elektroniska dokumenta formā (atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu) vai pa pastu:

 • iesniegums, kurā cilvēks norāda, ka ir:
  • darba ņēmējs pie attiecīgā darba devēja,
  • individuālais komersants – jānorāda nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs un komersanta firma,
  • saimnieciskās darbības veicējs – jānorāda nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs;
 • ģimenes ārsta vai ārstējošā ārsta atzinums, kurā norāda:
  • funkcionālo traucējumu izraisījušās pamatdiagnozes kodu,
  • blakus diagnozes kodu (atbilstoši SSK),
  • medicīniskās kontrindikācijas (ja tādas ir), kuru dēļ cilvēks nedrīkstētu saņemt pakalpojumu.

Pašvaldības sociālais dienests

 • 10 darbdienu laikā pēc dokumentu saņemšanas reģistrē tos un pārbauda datus, t.i., pārliecinās, vai cilvēks strādā, pieprasot informāciju no Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras (VSAA) par to, vai cilvēks ir reģistrēts kā sociāli apdrošināta persona saskaņā ar likumu "Par valsts sociālo apdrošināšanu";
 • cilvēka klātbūtnē viņa dzīvesvietā novērtē cilvēka pašaprūpes, mobilitātes un ar mājas dzīvi saistīto darbību funkcionālo traucējumu smaguma pakāpi atbilstoši Bartela indeksam un sagatavo novērtējuma protokolu;
 • pieņem lēmumu par nepieciešamību piešķirt pakalpojumu vai par cilvēka neatbilstību pakalpojuma saņemšanai;
 • informē cilvēku par pieņemto lēmumu;
 • nosūta SIVA ģimenes ārsta vai ārstējošā ārsta atzinumu, novērtējuma protokolu un lēmumu.

SIVA, saņemot dokumentus no pašvaldības sociālā dienesta, 20 darbdienu laikā pieņem lēmumu (par pakalpojuma piešķiršanu, par tā piešķiršanu steidzamības kārtā, par atteikumu vai par cilvēka uzņemšanu pakalpojumu saņēmēju rindā un pakalpojumu piešķiršanu ar nosacījumu, ka, pienākot rindai, cilvēkam ir tiesības to saņemt), informē cilvēku un attiecīgo pašvaldības sociālo dienestu.

Tā kā pakalpojuma saņemšana notiek rindas kārtība, pienākot rindai, SIVA atkārtoti izvērtē cilvēka atbilstību pakalpojumu saņemšanai un pārbauda datus (pieprasa datus no VSAA) par to, vai cilvēks, kurš uzņemts rindā kā strādājošs cilvēks ar funkcionāliem traucējumiem pēc darbspējīgā vecuma, ir reģistrēts kā sociāli apdrošināta persona saskaņā ar likumu "Par valsts sociālo apdrošināšanu". Ja cilvēks ar funkcionāliem traucējumiem pēc darbspējīgā vecuma strādā, tad SIVA izsniedz norīkojumu pakalpojumu saņemšanai. Savukārt, ja cilvēks ar funkcionāliem traucējumiem pēc darbspējīgā vecuma vairs nestrādā, SIVA pieņem lēmumu par atteikumu piešķirt pakalpojumu.

"Pienākot rindai, atkārtoti izvērtē cilvēka atbilstību rehabilitācijas kursa saņemšanai un pārbauda datus."

Ja pakalpojumu vēlas saņemt strādājošs cilvēks ar prognozējamo invaliditāti pēc darbspējīgā vecuma, tad viņš iesniegumu par pakalpojuma piešķiršanu, ģimenes ārsta vai ārstējošā ārsta atzinumu, kurā norādīts, ka pakalpojums prioritāti nepieciešams cilvēkam ar prognozējamo invaliditāti un komisijas apstiprināto personas individuālo rehabilitācijas plāna kopiju, iesniedz SIVA. To viņš var darīt personīgi, nosūtīt elektroniska dokumenta formā, parakstot ar drošu elektronisko parakstu, vai izmantojot pasta pakalpojumus.

Saņemot dokumentus un iesniegumu, SIVA piecu darbdienu laikā pieņem lēmumu par pakalpojuma piešķiršanu vai tā atteikumu, ja atbilstoši iesniegtajiem dokumentiem cilvēkam nav tiesību to saņemt vai līdz termiņa beigām, uz kuru noteikta prognozējamā invaliditāte, ir palicis mazāk nekā mēnesis. Savukārt, ja cilvēks ar prognozējamu invaliditāti nav iesniedzis visus nepieciešamos dokumentus vai tie neatbilst iepriekšminēto noteikumu prasībām, SIVA pieprasa dokumentu iesniedzējam trūkstošos dokumentus un piecu darbdienu laikā pēc to saņemšanas pieņem lēmumu par pakalpojuma piešķiršanu vai atteikumu pakalpojuma saņemšanai.

Pirms lēmuma pieņemšanas SIVA izvērtē cilvēka atbilstību pakalpojumu saņemšanai un pārbauda datus (pieprasa datus no VSAA) par to, vai cilvēks ir reģistrēts kā sociāli apdrošināta persona saskaņā ar likumu "Par valsts sociālo apdrošināšanu". Ja cilvēks ar prognozējamo invaliditāti pēc darbspējīgā vecuma strādā, tad SIVA pieņem lēmumu par pakalpojuma piešķiršanu. Savukārt, ja cilvēks ar prognozējamo invaliditāti pēc darbspējīgā vecuma nestrādā, tad SIVA pieņem lēmumu par atteikumu piešķirt pakalpojumu.

Rinda pakalpojuma saņemšanai

I.Pikše informē, ka 2012.gadā pakalpojumu saņēma 1079 cilvēki ar funkcionāliem traucējumiem darbspējīgā vecumā, 495 politiski represētās personas, 374 Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieki un avārijas rezultātā cietušie un 2 cilvēki ar prognozējamu invaliditāti. 2012.gadā pakalpojumi steidzamības kārtā piešķirti 91 cilvēkam, prioritāri 2 cilvēkiem.

SIVA katru gadu pakalpojumu sniedz aptuveni 1950 klientiem, savukārt rindā uz 2013.gada 16.augustu gaidīja 6941 cilvēks (763 Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieki un avārijas rezultātā cietušie, 1686 politiski represētās personas, 4330 cilvēki ar funkcionāliem traucējumiem darbspējīgā vecumā un 162 strādājošie cilvēki ar funkcionāliem traucējumiem pēc darbspējīgā vecuma).

Ņemot vērā cilvēku skaitu, kuri atrodas pakalpojuma saņēmēju rindā, un to, cik cilvēki gada laikā pakalpojumu saņem, LM pārstāve secina, ka to saņem tikai aptuveni 28% no rindā esošajiem cilvēkiem. Līdz ar to cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem darbspējīgā vecumā rindā uz pakalpojumu nākas gaidīt aptuveni divus gadus. Vienlaikus I.Pikše norāda, ka, neraugoties uz iedzīvotāju vēlmi atjaunot minētā pakalpojuma saņemšanas iespējas visiem cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem pēc darbspējīgā vecuma, finansējums pakalpojuma nodrošināšanai ir ierobežots.

Labs saturs
1
Pievienot komentāru
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
LATVIJAS REPUBLIKAS OFICIĀLAIS IZDEVUMS
ŽURNĀLS TIESISKAI DOMAI UN PRAKSEI