SKAIDROJUMI
>
Zini savas tiesības un iespējas!
TĒMAS
31. jūlijā, 2013
Lasīšanai: 10 minūtes
4
4

Jaunumi darbiekārtošanas pakalpojumu sniedzējiem

Izmaiņas attiecas uz komersantiem, kas sniedz darbiekārtošanas pakalpojumus. Savukārt patērētājam ir jāpievērš uzmanība tam, vai komersants ir saņēmis NVA izsniegtu licenci, vai tas ir tiesīgs sniegt darbiekārtošanas pakalpojumu un no kura brīža.

LV portāla infografika

Darbiekārtošanas pakalpojumu sniedzējiem no 6.jūlija ir jāsniedz informācija Nodarbinātības valsts aģentūrā par darbiekārtošanas pakalpojumu veidiem, datumu un valsti, uz kuru attiecas to darbība, informāciju par personas datu apstrādi, ka arī par līgumattiecībām ar partneriem.
īsumā

Grozījumi paredz:

  • izmaiņas attiecas uz komersantiem, kas sniedz darbiekārtošanas pakalpojumus;
  • "klusēšanas-piekrišanas" principa ieviešanu licences saņemšanai;
  • licenci iespējams saņemt elektroniskā veidā;
  • komersantam vairs nav pienākums 30 darbdienu laikā pēc NVA paziņojuma

Šīs un vēl citas izmaiņas nosaka grozījumi Ministru kabineta (MK) 2007.gada 3.jūlija noteikumos Nr.458 "Komersantu - darbiekārtošanas pakalpojumu sniedzēju - licencēšanas un uzraudzības kārtība", kas stājās spēkā 6.jūlijā.

Grozījumi arī paredz "klusēšanas-piekrišanas" principa ieviešanu licences saņemšanas procesā, kā arī pats licences saņemšanas veids tagad ir iespējams elektroniskā veidā. Tāpat komersantam vairs nav pienākums 30 darbdienu laikā pēc Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) paziņojuma saņemšanas par pieņemto lēmumu izņemt licenci.

"Paredzams, ka tas viss mazinās administratīvo slogu darbiekārtošanas pakalpojumu sniegšanas procesā, vienkāršos un modernizēs publisko pārvaldi, attīstot un pilnveidojot elektronisko pakalpojumu pieejamību komersantiem," skaidro Labklājības ministrijas (LM) Darba tirgus politikas departamenta vecākā eksperte Elīna Heidere.

Izmaiņas attiecas uz komersantiem, kas sniedz darbiekārtošanas pakalpojumus. Savukārt patērētājam ir jāpievērš uzmanība tam, vai komersants ir saņēmis NVA izsniegtu licenci, vai tas ir tiesīgs sniegt darbiekārtošanas pakalpojumu un no kura brīža.

Licencē detalizētāka informācija

LM pārstāve E.Heidere stāsta, ka licences formā turpmāk būs iekļauti arī darbiekārtošanas pakalpojumu veidu kodi atsevišķi katrā no darbiekārtošanas pakalpojumu sniegšanas valstīm un darbiekārtošanas pakalpojumu veidu kodu skaidrojumi. Tāpat būs jāiekļauj datums, no kura komersants ir tiesīgs sniegt darbiekārtošanas pakalpojumu attiecīgajā valstī un darbiekārtošanas pakalpojuma veidā, lai novērstu gadījumus, kad komersantam ir piešķirta atļauja sniegt tikai konkrētu darbiekārtošanas pakalpojumu veidu noteiktā valstī, bet komersants sniedz arī cita veida darbiekārtošanas pakalpojumus noteiktajā valstī. To paredz noteikumu 2.punkts.

Sakarā ar šīm izmaiņām komersantiem līdz 2013.gada 31.decembrim ir jāiesniedz NVA iesniegums licences papildināšanai ar darbiekārtošanas pakalpojumu sniegšanas veida vai veidu kodiem. NVA mēneša laikā no iesnieguma saņemšanas dienas precizēs licencē norādāmo informāciju. Šajā gadījumā komersants ir atbrīvots no noteikumos paredzētās valsts nodevas samaksas.

"Komersantiem līdz 2013.gada 31.decembrim ir jāiesniedz NVA iesniegums licences papildināšanai ar darbiekārtošanas pakalpojumu sniegšanas veida vai veidu kodiem."

Turpmāk iesniegumā licences saņemšanai komersantam būs jānorāda informācija par personas datu apstrādi – vai komersants ir norīkojis un Datu valsts inspekcijā (DVI) reģistrējis personas datu aizsardzības speciālistu, vai komersants ir reģistrējis personas datu apstrādi. Vienlaikus komersantam ir mazināts administratīvais slogs, jo NVA par DVI reģistrētiem personas datu aizsardzības speciālistiem varēs pārliecināties Personas datu aizsardzības speciālistu reģistrā.

MK noteikumu 12.punkts paredz, ka visiem komersantiem, kuri plāno sniegt darbiekārtošanas pakalpojumus, iesniegumam papildus citiem dokumentiem būs jāpievieno sadarbības līguma kopija ar partneri vai līguma projekts. Šādas izmaiņas nepieciešamas, lai NVA var izkontrolēt sadarbību starp komersantu un tā partneriem, jo līdz šim NVA praksē komersanti savstarpēji noslēdza līgumus un, pamatojoties uz tiem, sniedza darbiekārtošanas pakalpojumus.

Klusēšana ir piekrišana

Komersantiem licencēšanas un uzraudzības process ir kļuvis draudzīgāks, jo lēmumu pieņemšanas procedūrā tagad darbojas "klusēšanas-piekrišanas" princips. "Klusēšanas-piekrišanas" princips nozīmē: ja noteiktajā termiņā nav saņemta atbildīgās iestādes atbilde, tad uzskatāms, ka noklusējums ir atļaujas sniegšana. To nosaka noteikumu 20.punkta 1.apakšpunkts.

Ja mēneša laikā no pretendenta iesnieguma saņemšanas dienas NVA nepieprasa papildu informāciju un dokumentus, nepieņem un nepaziņo lēmumu par licences izsniegšanu vai par atteikumu to izsniegt, uzskatāms, ka licence darbiekārtošanas pakalpojumu sniegšanai komersantam ir piešķirta un komersants ir tiesīgs uzsākt darbiekārtošanas pakalpojuma sniegšanu. To paredz MK 2012.gada 12.jūnija rīkojums Nr.264 "Par Pasākumu plānu "klusēšanas-piekrišanas" principa ieviešanai un piemērošanai atbildīgo institūciju administratīvajā praksē".

"Komersantam mazinās administratīvais slogs licences saņemšanas procesā, kā arī ir pilnveidota elektronisko pakalpojumu pieejamība."

Tagad komersanti var iesniegumā licences saņemšanai norādīt licences saņemšanas veidu – elektroniska dokumenta vai papīra dokumenta formā. "Līdz šim komersantam licenci bija iespējams saņemt tikai papīra dokumenta formā. Ar šiem grozījumiem komersantam mazinās administratīvais slogs licences saņemšanas procesā, kā arī ir pilnveidota elektronisko pakalpojumu pieejamība. Tādējādi sadarbība ar valsts pārvaldi padarīta ērtāka tiem NVA klientiem, kuriem ērtāk un vienkāršāk ir izmantot elektroniskos pakalpojumus, savukārt tiem klientiem, kuriem šādu iespēju nav, vēl tiek saglabāta iespēja licenci izņemt arī papīra dokumenta formā," stāsta LM pārstāve E.Heidere.

Ja komersants iesniegumā būs atzīmējis, ka licenci vēlas saņemt elektroniska dokumenta formā, tad NVA vienlaikus nosūtīs komersantam lēmumu par licences izsniegšanu un licenci elektroniska dokumenta formā uz komersanta norādīto e-pasta adresi. Dokumenti, kas sūtīti pa e-pastu, uzskatāmi par paziņotiem otrajā darba dienā pēc to paziņošanas atbilstoši Paziņošanas likuma 9.panta 2.daļai.

Ja komersants iesniegumā būs atzīmējis, ka licenci vēlas saņemt papīra dokumenta formā, tad NVA nosūtīs komersantam lēmumu par licences saņemšanu, kur atbilstoši Paziņošanas likuma 8.panta 3.daļai lēmumu uzskatīs par paziņotu septītajā dienā pēc tā nodošanas pastā kā ierakstītu pasta sūtījumu.

Komersants būs tiesīgs sniegt darbiekārtošanas pakalpojumus licencē norādītajā valstī vai valstīs un darbiekārtošanas pakalpojumu veidā vai veidos, kas norādīti licencē, ja būs saņēmis NVA izsniegtu licenci, kurā kā licences izsniegšanas datums būs norādīts datums, kad komersants klātienē ieradīsies NVA un izņems licenci, bet tiesības sniegt darbiekārtošanas pakalpojumus būs ne ātrāk kā septītajā dienā pēc lēmuma nodošanas pastā. "Lēmuma un licences saņemšana elektroniska dokumenta formā paredz komersantam iespēju ātrāk uzsākt darbiekārtošanas pakalpojumu sniegšanu nekā tad, ja komersants būs izvēlējies licenci saņemt papīra dokumenta formā," skaidro E.Heidere.

"NVA saņemtās sūdzības ir par vieniem un tiem pašiem komersantiem."

Tāpat komersantam vairs nav pienākums 30 darbdienu laikā pēc NVA paziņojuma saņemšanas par pieņemto lēmumu izņemt licenci. Līdz ar to NVA vairs nevarēs pieņemt lēmumu par licences anulēšanu, ja pārbaudē konstatēs, ka licences saņēmējs 30 darbdienu laikā pēc lēmuma saņemšanas par licences izsniegšanu nebūs izņēmis licenci. NVA vairs nav tiesību pieprasīt, lai komersants izņem licenci, tādējādi tiek mazināts administratīvais slogs gan komersantam, gan NVA.

Grozījumi arī nosaka komersantam papildu pienākumu attiecībā uz reklāmas sludinājumā ievietojamo informāciju saskaņā ar 24.punkta 13.apakšpunktu. Paredzēts, ka komersantam reklāmā jānorāda arī licences izsniegšanas datums un iestāde, kura izsniegusi licenci.

"Šādas izmaiņas nepieciešamas, tāpēc ka praksē pakalpojumu saņēmējam reklāmas sludinājums var būt maldinošs, jo NVA izsniedz licenci starpniecības pakalpojumiem darbiekārtošanā un darbaspēka nodrošināšanas pakalpojumiem, turpretī Latvijas Jūras administrācija izsniedz speciālās atļaujas (licences) personu iekārtošanai darbā uz kuģiem," stāsta E.Heidere.

Patērētājiem jābūt vērīgiem

Šīs izmaiņas jāņem vērā arī patērētājiem, vēršoties pie darbiekārtošanās pakalpojumu sniedzējiem. NVA pārstāve Iveta Kancēna skaidro, ka, izvēloties darbā iekārtošanas aģentūru pakalpojumus, svarīgi, lai šim komersantam būtu NVA izsniegta licence. Informācija par komersantiem, kuri NVA ir saņēmuši licences darbā iekārtošanas pakalpojumu sniegšanai, ir atrodama NVA mājas lapā.

Tur atrodama informācija par to, kam ir tiesības sniegt darbiekārtošanas pakalpojumus, norādot pakalpojumu sniedzēja nosaukumu, reģistrācijas apliecības numuru, juridisko adresi un darbības vietas adresi, kontaktinformāciju, licences numuru, termiņu, darbiekārtošanas pakalpojumu sniegšanas valsti vai valstis un darbiekārtošanas pakalpojumu veida vai veidu kodus. NVA tīmekļa vietnē informāciju par komersantiem, kuriem licences darbība apturēta vai licence anulēta, publicē dienā, kad stājas spēkā lēmums.

NVA uzrauga licencētos komersantus, kas sniedz darbiekārtošanas pakalpojumus. To vidū ir gadījumi, kad darba meklētājiem netiek nodrošināts līguma noteikumiem atbilstošs pakalpojums, piemēram, darbs neatbilst darba piedāvājumā minētajam. NVA izvērtē šādus gadījumus, un, ja darba meklētāja sūdzība ir pamatota, tiek pieņemts lēmums par licences darbības apturēšanu vai anulēšanu, nosakot komersantam pienākumu atmaksāt darba meklētājam darbiekārtošanas pakalpojuma ietvaros iemaksāto naudas summu.

I.Kancēna norāda, ka NVA saņemtās sūdzības ir par vieniem un tiem pašiem komersantiem. Aģentūra ik gadu veic komersantu pārbaudi. NVA sniegtā informācija liecina, ka pērn pārbaudes veiktas 40 komersantiem un anulētas 17 licences. Šā gada pirmajā ceturksnī veiktas pārbaudes 15 komersantiem un anulētas 5 licences. Pērn saņemtas sūdzības par 22 komersantiem, 13 no tām pamatotas, un uz to pamata anulētas 4 licences.

Labs saturs
4
Pievienot komentāru
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
LATVIJAS REPUBLIKAS OFICIĀLAIS IZDEVUMS
ŽURNĀLS TIESISKAI DOMAI UN PRAKSEI
LIETOTĀJU IEVĒRĪBAI
Informējam, ka šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot LV portālu, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk
PIEKRĪTU