SKAIDROJUMI
>
Zini savas tiesības un iespējas!
TĒMAS
Jadviga Neilande
nodokļu konsultante
07. martā, 2013
Lasīšanai: 8 minūtes
RUBRIKA: Skaidrojums
TĒMA: Nodokļi
5
5

Jaunais pievienotās vērtības nodokļa likums: korekcijas un atšķirības (II)

Publicēts pirms 11 gadiem. Izvērtē satura aktualitāti! >>

PVN likuma normu piemērošana ir jāpārzina saimnieciskās darbības veicējiem, savukārt mājsaimniecībām svarīgi zināt, kā PVN attiecas uz mājokļiem. No PVN atbrīvota ir dzīvojamo telpu īre un saņemtie mājas pārvaldīšanas pakalpojumi. Ar samazinātu nodokļa likmi – 12% – apliek siltumenerģiju; pilna likme – 21% – jāmaksā par ūdeni, gāzi, elektrību un atkritumu apsaimniekošanu.

LV portāla infografika

No 2013.gada 1.janvāra ir spēkā jaunais Pievienotās vērtības nodokļa likums. Salīdzinot ar iepriekšējo likumu, konceptuālu izmaiņu tajā nav. Taču apjomīgajā normatīvajā dokumentā ir jaunievedumi un atsevišķas nianses, kam jāpievērš uzmanība.
īsumā

Jaunais PVN likums:

 • nodokļa rēķinā jānorāda informācija par reverso PVN;
 • vienkāršotais nodokļa rēķins – līdz 20 latiem;
 • tiesības piemērot nodokli lietota nekustamā  īpašuma piegādei reģistrētam nodokļu maksātājam.

Priekšnodokļa atskaitīšana

Publiskas personas (pašvaldību un valsts iestādes), kas reģistrētas Valsts ieņēmumu dienesta Pievienotās vērtības nodokļa maksātāju reģistrā, priekšnodokli var atskaitīt tikai tad, ja ir nodrošināta atsevišķa to preču un pakalpojumu uzskaite, kuri izmantoti tikai tādu darījumu nodrošināšanai, kas dod tiesības atskaitīt priekšnodokli. Ja šādu atsevišķu uzskaiti nodrošināt nevar, tad arī priekšnodokli atskaitīt nedrīkst.

Publiskām iestādēm proporciju nav pareizi rēķināt, jo minētās iestādes saņem un izmanto pakalpojumus savas iestādes nodrošināšanai, par ko neizraksta rēķinus. Proporciju teorētiski mēs nosakām pēc darījumu summām, kas pamatojas uz izrakstītajiem rēķiniem.

"Ja čekā nav norādīts pakalpojuma veids vai preces nosaukums ar mērītājiem, nepieciešama arī kvīts."

Priekšnodokļa korekcija veicama, ja mainās atskaitītā priekšnodokļa apmērs (piemēram, anulēti pirkumi vai saņemtas atlaides). Ja preces ir nozagtas vai iznīcinātas stihiskā nelaimē vai citādā piespiedu kārtā, veic priekšnodokļa korekciju, iemaksājot valsts budžetā nodokli, kas atskaitīts kā priekšnodoklis. Atskaitītā priekšnodokļa korekciju, ja preces ir nozagtas vai iznīcinātas stihiskā nelaimē vai citādā piespiedu kārtā, neveic, ja īpašuma iznīcināšanas vai zādzības fakts ir dokumentāri pierādīts.

Nodokļa rēķins

Šogad nodokļa rēķinā jānorāda informācija par reverso PVN aprēķināšanu (ja par PVN atbild preču vai pakalpojumu pircējs), atzīmējot "nodokļa apgrieztā maksāšana".

Kases aparāta čeks (vienkāršots nodokļa rēķins) ir derīgs līdz 20 latiem, ja nav saņēmēja rekvizīti, pārdevēja spiedogs, paraksts un atšifrējums. Toties jāņem vērā, ka uzmanīgi jāskatās, vai čekā ir norādīts pakalpojuma veids vai preces nosaukums ar mērītājiem, jo pretējā gadījumā papildus čekam nepieciešama kvīts.

Reģistrēts nodokļa maksātājs izraksta nodokļa rēķinu vai nodrošina, ka trešā persona viņa vārdā vai preču vai pakalpojumu saņēmējs izraksta nodokļa rēķinu par:

 1. jebkurām veiktajām preču piegādēm un sniegtajiem pakalpojumiem;
 2. avansa maksājumu, ko tas saņēmis pirms veiktās preču piegādes vai pakalpojumu sniegšanas, izņemot saņemto avansa maksājumu par preču piegādi Eiropas Savienības teritorijā.

Reģistrēts nodokļa maksātājs nodokļa rēķinu par preču piegādi vai pakalpojumu sniegšanu personām, kuras nav nodokļa maksātāji, vai nereģistrētiem nodokļa maksātājiem, izraksta pēc šo personu pieprasījuma.

"Pārdodot lietotu nekustamo īpašumu, ar PVN apliekama pārdošanas vērtība."

Ja nodokļa maksātājs nodokļa rēķinus glabā elektroniskā formā, garantējot valsts kompetentajām iestādēm tiešsaistes piekļuvi tiem, tad gadījumos, kad nodoklis ir maksājams citā dalībvalstī, nodokļa maksātājam ir pienākums nodrošināt arī šīs citas dalībvalsts kompetentajām iestādēm tiesības piekļūt šādiem nodokļa rēķiniem, lejupielādēt un izmantot tos kontroles nolūkā.

Nodokļa maksātājam ir pienākums veikt pietiekami precīzu darījumu uzskaiti, lai Valsts ieņēmumu dienests varētu pārbaudīt nodokļa piemērošanu. Nodokļa maksātājam ir pienākums:

 1. uzturēt to preču reģistru, kuras viņš ir nosūtījis vai transportējis vai kuras ir nosūtītas vai transportētas viņa vārdā no iekšzemes uz galamērķi citas dalībvalsts teritorijā nolūkā veikt tādus darījumus, kas ietver šo preču novērtēšanu, apstrādi, pārstrādi, remontu vai īslaicīgu izmantošanu;
 2. veikt precīzu uzskaiti, atbilstoši kurai ir iespējams identificēt preces, kuras viņam no citas dalībvalsts ir nosūtījis citas dalībvalsts reģistrēts nodokļa maksātājs vai cita persona viņa vārdā un kuras izmanto tādai pakalpojumu sniegšanai, kas ietver šo preču novērtēšanu vai apstrādi.

Nekustamais īpašums

Ja nekustamais īpašums nav nelietots nekustamais īpašums, tiesības piemērot nodokli tā piegādei ir tikai reģistrētam nodokļa maksātājam. Reģistrēts nodokļa maksātājs izmanto šīs tiesības, ja lietots nekustamais īpašums, kas reģistrēts Valsts ieņēmumu dienestā, tiek piegādāts reģistrētam nodokļa maksātājam. Reģistrēts nodokļa maksātājs pēc darījuma veikšanas attiecīgajā taksācijas periodā informē Valsts ieņēmumu dienestu par lietota nekustamā īpašuma piegādi, iesniedzot pārskata par nekustamā īpašuma izmantošanu C sadaļu. Pārdodot lietotu nekustamo īpašumu, ar nodokli apliekama šā nekustamā īpašuma pārdošanas vērtība.

Nodokļa samazinātās likmes - 12% – piemērošana

Pievienotās vērtības nodokļa standartlikme ir 21 procents. Samazināto likmi – 12 procenti - piemēro:

 • medikamentiem, medicīniskām ierīcēm,
 • zīdaiņu produktiem,
 • pasažieru un to bagāžas regulāro pārvadājumu pakalpojumiem iekšzemē,
 • iespieddarba vai elektroniska izdevuma formā izdotai mācību literatūras un oriģinālliteratūras piegādei,
 • izmitināšanas pakalpojumiem tūristu mītnēs,
 • koksnes kurināmā piegādēm, ja tā faktiskais patērētājs ir iedzīvotājs, kas pērk un patērē koksnes kurināmo mājsaimniecības vajadzībām,
 • siltumenerģijas piegādei, ja tās faktiskais patērētājs ir iedzīvotājs, kas pērk un patērē siltumenerģiju mājsaimniecības vajadzībām.

Ar PVN neapliekamie objekti

Ar pievienotās vērtības nodokli neapliek:

 • pasta pakalpojumus,
 • medicīnas pakalpojumus, cilvēka orgānu, mātes piena un cilvēka asiņu piegādes, zobārstniecības pakalpojumus,
 • kooperatīvo sabiedrību sniegtos pakalpojumus šo kooperatīvo sabiedrību biedriem,
 • sociālās aprūpes, profesionālās un sociālās rehabilitācijas, sociālās palīdzības un sociālā darba pakalpojumus, ko iedzīvotājiem sniedz personas, kuras reģistrētas sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā, kā arī ēdināšanas pakalpojumus, kurus sociālo pakalpojumu sniedzējs sniedz saskaņā ar savām programmām,
 • preču piegādes un pakalpojumu sniegšanu bērnu un jauniešu tiesību aizsardzības mērķiem, ko veic sabiedriskā labuma organizācijas,
 • pirmsskolas izglītības iestāžu sniegtos bērnu uzturēšanas un pirmsskolas izglītības pakalpojumus, valsts atzītu izglītības iestāžu pakalpojumus vispārējās izglītības, profesionālās izglītības, augstākās izglītības un interešu izglītības jomā, kā arī ar šiem izglītības pakalpojumiem cieši saistītu pakalpojumu sniegšanu un preču piegādi, ko veic minētās izglītības iestādes,
 • izglītības pakalpojumus, kuru sniegšanu izglītības iestādēm nodrošina citu valstu izglītības iestādes,
 • izglītības pakalpojumus, ko sniedz pedagogi, pasniedzot privātstundas vispārējās izglītības, profesionālās izglītības un augstākās izglītības mācību programmu ietvaros,
 • skolēnu pārvadājumu pakalpojuma daļu, ko finansē no pašvaldību budžetiem,
 • bezdarbnieku profesionālās apmācības vai pārkvalificēšanas pakalpojumus, ko organizē Nodarbinātības valsts aģentūra,
 • kultūras pakalpojumus, autora saņemto atlīdzību par darbu un tā izmantošanu, kā arī izpildītāja un fonogrammu producenta saņemto atlīdzību par blakustiesību objektu un tā izmantošanu,
 • zelta, monētu un banknošu piegādi Latvijas Bankai,
 • apdrošināšanas un pārapdrošināšanas pakalpojumus, finanšu darījumus, ieguldījumu fondu, valsts fondēto pensiju shēmas ieguldījumu, slēgto un atklāto pensiju fondu, riska kapitāla fondu pārvaldi, azartspēles, izlozes un loterijas,
 • nekustamā īpašuma pārdošanu, izņemot nelietota nekustamā īpašuma pārdošanu un apbūves zemes pārdošanu,
 • iedzīvotājiem sniegtos pakalpojumus par telpu īri un mājas pārvaldīšanu.
Labs saturs
5
Pievienot komentāru
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
LATVIJAS REPUBLIKAS OFICIĀLAIS IZDEVUMS
ŽURNĀLS TIESISKAI DOMAI UN PRAKSEI