SKAIDROJUMI
>
Zini savas tiesības un iespējas!
TĒMAS
07. jūnijā, 2012
Lasīšanai: 12 minūtes
RUBRIKA: Skaidrojums
TĒMA: Izglītība
1
1

Kas jāzina vecākiem, izvēloties bērnam vasaras nometni

Publicēts pirms 12 gadiem. Izvērtē satura aktualitāti! >>

Līdz maija beigām Valsts izglītības satura centrā ir reģistrēta 501 nometne.

FOTO: Māris Kaparkalējs, LV

Vasara, kā ierasts, ir atvaļinājumu un skolēnu brīvdienu, tātad arī nometņu, laiks. Nometne nenoliedzami ir viena no labākajām alternatīvām, kā bērniem vasarā saturīgi pavadīt laiku, bet vecāki, kuriem siltais gadalaiks tomēr jāpavada darbā, var to darīt mierīgu sirdi, zinot, ka bērns ir labi pieskatīts un aizņemts ar lietām, kas viņu gan aizrauj, gan izglīto.
Skaidrojumā sniegta informācija, kas jāzina vecākiem, lai izvēlētos nometni bērnam.

Nometnei vajadzīga gan saskaņošana, gan reģistrēšana

Nav gluži tā, ka atliek vien uzņēmīgam cilvēkam nolemt vasaras periodā rīkot nometni, izvēlēties vietu, noteikt cenu, izlikt sludinājumus, un lieta darīta. Bērnu vasaras nometņu darbība ir reglamentēta MK noteikumos Nr.981 "Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība".

Saskaņā ar šiem noteikumiem nometne ir mērķtiecīgi organizēts pasākums, kurā vairāk nekā puse dalībnieku ir bērni un kas paredzēts, lai saskaņā ar nometnes programmu nodrošinātu dalībnieku saturīgu un lietderīgu brīvā laika pavadīšanu un sekmētu vispusīgu attīstību. Nometnes var būt gan dienas, gan diennakts, savukārt dalībnieku izmitināšanu var organizēt gan nometnes telpās, gan arī ārpus tām.

Pirms nometnes darbības uzsākšanas organizētājam ir jāveic virkne sagatavošanas darbu: jānodrošina nometnes programmas izstrāde un apstiprināšana; jāslēdz darba līgumi vai uzņēmuma līgumi ar nometnes vadītāju un citiem nometnes darbiniekiem; jānodrošina nometnes darba kārtības, drošības noteikumu un iekšējās kārtības noteikumu izstrāde. Tāpat svarīgs uzdevums ir iegūt nepieciešamos saskaņojumus ar vairākām institūcijām: Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu (VUGD), Veselības inspekciju (VI), dalībnieku ēdināšanas pakalpojumu reģistrēšana Pārtikas un veterinārajā dienestā (PVD) un informācijas par nometni iesniegšana Valsts izglītības satura centram (VISC) iekļaušanai vienotās informācijas sistēmā.

VISC Interešu izglītības un tālākizglītības departamenta vecākā referente Inta Kraskeviča atzīst, ka nometņu vadītāji ir sapratuši nometņu saskaņošanas un reģistrēšanas būtību – nevajag likumu apiet, bet izmantot sev par labu. Brīdī, kad attiecīgie dienesti dod atzinumus, atbildība tiek sadalīta starp visām institūcijām.

Kas jāizpilda, lai nometne saņemtu saskaņojumus

Nometnes reģistrēšana VISC datubāzē nepieciešama tādēļ, lai interesentiem būtu pieejama informācija par Latvijā organizētajām nometnēm. I.Kraskeviča skaidro, ka reģistra pieejamība mājaslapā ir nodrošināta ar Eiropas Sociālā fonda un Latvijas valsts atbalstu, lai atvieglotu nometņu organizētājiem saskaņošanas kārtību un arī vecāki varētu pārliecināties, vai nometnes būs viņu bērniem drošas, kāds būs to saturs, kas ir nometnes vadītājs un vai viņam ir spēkā esoša nometnes vadītāja apliecība.

PVD Pārtikas izplatīšanas uzraudzības daļas vecākā eksperte Ilga Zepa informē: nometnes organizētājs, aizpildot mājaslapā www.nometnes.gov.lv pieteikumu, norāda, kas  nometnē sniegs ēdināšanas pakalpojumus. Šī informācija automātiski tiek nosūtīta PVD, kur ēdināšanas pakalpojumu sniedzēju piereģistrē. Papildu saskaņojumi nav nepieciešami. Ēdienus var gatavot uz vietas vai piegādāt no reģistrēta uzņēmuma, dalībnieku ēdināšanā jāievēro veselīga uztura ieteikumi un pārtikas apritē noteiktās higiēnas prasības.

"Brīdī, kad attiecīgie dienesti dod atzinumus, atbildība tiek sadalīta starp visām institūcijām."

Veselības inspekcijas Vides veselības nodaļas vadītāja Solvita Muceniece norāda, ka atteikt nometnes darbības uzsākšanu nenākas bieži un šogad atteikumu nav saņēmis neviens nometnes organizators. Inspekcijas atteikuma iemesls var būt higiēnas prasību neievērošana.

Savukārt Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests, sniedzot savu atzinumu, izvērtē nometnes vietas atbilstību ugunsdrošības prasībām.

Tātad vecākiem informācija par legāli organizētām šī gada bērnu vasaras nometnēm visas Latvijas teritorijā ir pieejama www.nometnes.gov.lv.

Problēmas, pārkāpumi, atbildība

Nometņu darbības laikā kontrolējošās institūcijas veic gan plānotās, gan ārkārtas pārbaudes.

I.Zepa skaidro, ka pagājušajā gadā PVD veica 151 pārbaudi. Tajās konstatēts, ka 30% nometņu pilnībā atbilst normatīvo aktu prasībām, bet 70% konstatētas atsevišķas neatbilstības, kas būtiski neietekmē ēdienu kvalitāti un nekaitīgumu.

Savukārt Veselības inspekcijas pārstāve S.Muceniece informē, ka 2011.gadā inspekcija dažāda veida pārkāpumus atklāja apmēram trešdaļā nometņu no pavisam veiktām 95 pārbaudēm. Pamatā problēmas tika konstatētas ārstu izsniegtajās izziņās, piemēram, tās nebija vispār; izziņās netika norādīta visa nepieciešamā informācija; tika uzrādītas izziņas, kuras nebija izsniedzis ārsts.

VBTAI Bērnu tiesību aizsardzības departamenta direktore Inga Millere stāsta, ka 2011.gadā Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija (VBTAI) veica 26 bērnu tiesību ievērošanas pārbaudes. Atsevišķos gadījumos nebija noslēgti līgumi ar vecākiem vai ārstniecības personu, bērniem nebija medicīniskās kartes vai redzamā vietā nebija izvietota nepieciešamā informācija. I.Millere norāda: izbraukumi uz nometnēm nekad neaprobežojas ar dokumentu pārbaudi, vienmēr notiek sarunas ar nometnes vadītāju, darbiniekiem un noteikti arī ar bērniem. Ja BTAI saņem sūdzību, tad nepārprotami reaģē un informāciju pārbauda.

"Vecākiem noteikti ir jāziņo nometnes vadītājam, ja viņa bērnam ir kādas veselības problēmas."

VISC speciāliste I.Kraskeviča  atzīst, ka centrs nopietnas sūdzības nav saņēmis. Ziņas par to, ka kādā vietā darbojas nereģistrēta nometne, speciāliste neuzskata par sūdzību, bet gan par informāciju, kam jāpievērš uzmanība un jārod risinājums.

Bērnu tiesību aizsardzības likuma 72.pants "Bērnu iestāžu darbinieku un pasākumu organizatoru atbildība" noteic: bērnu aprūpes, izglītības, veselības aprūpes un citu tādu iestāžu vadītāji un darbinieki, kurās uzturas bērni, bērnu pasākumu un tādu pasākumu organizatori, kuros piedalās bērni, ir atbildīgi par bērna veselības un dzīvības aizsardzību, par to, lai bērns būtu drošībā, lai viņam tiktu sniegti kvalificēti pakalpojumi un ievērotas citas viņa tiesības. Minētās personas par izdarītajiem pārkāpumiem saucamas pie disciplinārās vai citas likumā noteiktās atbildības.

Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 201.63 pantā noteikts: par bērnu nometņu organizēšanas un darbības noteikumu pārkāpšanu uzliek naudas sodu nometnes organizētājam - fiziskajai personai no piecdesmit līdz simt latiem, bet juridiskajai personai - no simt līdz divsimt latiem. Par tādiem pašiem pārkāpumiem, ja tie izdarīti atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda uzlikšanas, uzliek naudas sodu nometnes organizētājam — fiziskajai personai no simt līdz divsimt latiem, bet juridiskajai personai — no divsimt līdz piecsimt latiem.

Vecāku pienākumi, uzdevumi un tiesības

Saskaņā ar MK noteikumiem Nr.981 nometnes vadītājs slēdz rakstisku līgumu ar dalībnieka vecākiem vai likumisko pārstāvi par bērna uzņemšanu nometnē. Līgumā nosaka dalībnieka, likumiskā pārstāvja un organizētāja tiesības un pienākumus, kā arī  iepazīstina dalībnieka likumisko pārstāvi ar nometnes iekšējās kārtības noteikumiem. Tāpat noteikumi paredz, ka, slēdzot līgumu, likumiskais pārstāvis vai vecāki iesniedz anketu, kurā norādīts: dati par bērnu; vecāku kontakttālrunis; bērna peldētprasme un cita būtiska informācija par dalībnieku.

I.Kraskeviča uzsver, ka līgums starp bērna vecākiem un nometnes organizatoriem ir jāslēdz obligāti. Ja nometnes vadītājs nepiedāvā slēgt līgumu, jāsazinās ar  VISC vai BTAI. VISC speciāliste atgādina: vecākiem noteikti jāinformē nometnes vadītājs, ja bērnam ir kādas veselības problēmas, bailes no ūdens, komunikācijas grūtības – lai izvairītos no nepatīkamām situācijām, kuru pamatā ir informācijas trūkums par bērnu. Vecākiem jāzina, ka nometnes vadītājs šo informāciju nevienam neizplata un tā ir nepieciešama vienīgi bērna interesēs.

Vecāku pienākums ir iesniegt nometnes organizatoriem ne ātrāk kā 10 darbdienas pirms nometnes darbības uzsākšanas izziņu par bērna veselības stāvokli, kurā norādīta informācija par veikto vakcināciju, pedikulozes pārbaudi, alerģijām, hroniskām saslimšanām un speciālo medikamentu lietošanu. Šādu izziņu sagatavo un izsniedz ģimenes ārsts. Pieprasot izziņu, vecākiem jāinformē, ka tā ir nepieciešama nometnei, lai ārsts varētu veikt visas vajadzīgās pārbaudes un atzīmes.

Savukārt, ja vecāki vēlas pārliecināties par to, kā bērni tiks ēdināti, PVD speciālisti iesaka griezties pie nometnes vadītāja un lūgt informāciju par plānoto ēdienkarti un uztura atbilstību veselīga uztura ieteikumiem.

Nometnes un to vadītāji

Pretēji bērnu vecāku nereti paustajam viedoklim, ka daudzviet trūkst brīvā laika pavadīšanas iespēju, VISC speciāliste I.Kraskeviča uzsver, ka nometņu nav par maz. Līdz maija beigām VISC reģistrēta jau 501 nometne. Nometnes organizē skolas, privāti uzņēmumi, pašvaldības un to iestādes, biedrības un pat draudzes.

I.Kraskeviča nenoliedz, ka iespējams, ir par maz nometņu, kuras piedāvā pieņemamas cenas. Speciāliste norāda, ka vecākiem ir pilnas tiesības prasīt, kur nauda tiks tērēta, kā tā procentuāli sadalās un ko bērns no nometnes iegūs. Tāpat viņa iesaka vecākiem noskaidrot ne vien programmu, bet arī nometnes filozofiju un dziļāko jēgu.

"Nometnes drīkst vadīt tikai speciāli tam apmācīts cilvēks."

Vecākiem der zināt, ka nometnes drīkst vadīt tikai speciāli apmācīts cilvēks. I.Kraskeviča stāsta, ka nometņu vadītāji Valsts izglītības satura centrā apgūst 72 stundu programmu un saņem nometnes vadītāja apliecību. Šogad akcents tiek likts tieši uz nometnes saturu un virzību, bet galvenais mērķis -  lai bērns nav aizmirsts, nometne ir interesanta un tajā var apgūt ko jaunu. Protams, būtiska nozīme ir nometnes vadītāja personības īpašībām: viņam ir jāprot labi saprasties ar dažāda vecuma bērniem, lai tie ir gatavi ieklausīties un uztvert vadītāju kā autoritāti.

Bērnu tiesību aizsardzības speciāliste I.Millere uzsver, ka reģistrētās nometnes darbojas labi, un izsaka atzinību nometņu organizatoriem par izdomu un patieso interesi, ar kādu tie izstrādā programmas un veido saturu.

Speciālistu ieteikumi vecākiem

  • Rūpīgi izvērtējiet, uz kādu nometni bērnu laist – dienas vai diennakts, ar dzīvošanu telpās vai teltīs; noteikti ņemiet vērā bērna vecumu un gatavību uz kādu laiku šķirties no ģimenes.
  • Ja nometne pastāv jau vairākus gadus, interesējieties par atsauksmēm.
  • Pārbaudiet informāciju par nometni mājaslapā www.nometnes.gov.lv. un pārliecinieties, vai nometnei ir nepieciešamie saskaņojumi, bet nometnes vadītājam – apliecība.
  • Rūpīgi izlasiet līgumu ar nometnes organizatoru un droši uzdodiet neskaidros jautājumus.
  • Uzmanīgi iepazīstieties ar nometnes iekšējās kārtības noteikumiem, lai pasargātu bērnu un sevi no nepatīkamām situācijām.
  • Neskaidrību gadījumā zvaniet uz Valsts izglītības satura centru. Ja ir problēmas arī nometnes laikā, ziņojiet attiecīgajai institūcijai – Bērnu tiesību aizsardzības inspekcijai, Veselības inspekcijai vai PVD.
Pirms izvēlaties nometni, apzinieties motivāciju un mērķi un noskaidrojiet bērna intereses un viedokli, lai brīvdienas padarītu par skaistu vasaras piedzīvojumu.
Labs saturs
1
Pievienot komentāru
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
LATVIJAS REPUBLIKAS OFICIĀLAIS IZDEVUMS
ŽURNĀLS TIESISKAI DOMAI UN PRAKSEI