DIENASKĀRTĪBĀ
>
Par aktuālo valstī un iestādēs (preses relīzes)
TĒMAS
03. jūnijā, 2024
Lasīšanai: 7 minūtes
RUBRIKA: Relīze
TĒMA: Pašvaldības

Pašvaldība aicina iedzīvotājus izteikt viedokli par diviem sabiedrības iesaistes saistošo noteikumu projektiem

Alūksnes novada pašvaldība aicina iedzīvotājus izteikt viedokli par diviem saistošo noteikumu projektiem – Alūksnes novada iedzīvotāju padomes nolikumu un līdzdalības budžeta nolikumu. Viedokļu izteikšanas termiņš ir no 30. maija līdz 13. jūnijam. Plānots, ka abi dokumenti stāsies spēkā vienlaikus – no 2025. gada.

Alūksnes novada iedzīvotāju padomes nolikuma projekts

Saskaņā ar Pašvaldību likumu, pašvaldību teritorijās var tikt veidota iedzīvotāju padome. Alūksnes novada pašvaldība ir sagatavojusi nolikuma projektu par iedzīvotāju padomes izveidi novadā, kas nosaka padomes darbības teritoriju, kompetenci, izveidošanas kārtību un darba organizāciju. Nolikums paredz, ka Alūksnes novada teritorijā var tikt veidota viena iedzīvotāju padome, kurā ievēlē 16 locekļus - pa vienam no katras novada teritoriālās vienības.

Iedzīvotāju padomes izveides mērķis ir veicināt vietējās sabiedrības savstarpēju sadarbību, saikni ar pašvaldību un saskaņotu rīcību kopējam labumam. Padome kā konsultatīva institūcija pārstāv iedzīvotāju intereses pašvaldībā šādos likumā noteiktos jautājumos: teritorijas labiekārtošana un sanitārā tīrība, daudzveidīga kultūras piedāvājuma nodrošināšana un kultūras mantojuma saglabāšanas sekmēšana, saimnieciskās darbības sekmēšana.

Padomes pienākumi ir pastāvīgi apzināt iedzīvotāju viedokli, izskatīt iedzīvotāju ierosinātos jautājumus un priekšlikumus un sniegt par tiem viedokli, sniegt viedokli pašvaldības uzdotajos jautājumos un informēt iedzīvotājus par padomes darbu. Tā var veikt arī citas brīvprātīgas aktivitātes, kas vērstas uz vietējās sabiedrības aktivizēšanu, saliedēšanu.

Nolikums paredz, ka Alūksnes novada iedzīvotāju padomi var ievēlēt Alūksnes novadā dzīvesvietu deklarējušas fiziskās personas, kuras ir sasniegušas 16 gadu vecumu un ir Latvijas Republikas pilsoņi, vai Eiropas Savienības pilsoņi, kuri nav Latvijas pilsoņi, bet ir reģistrēti Fizisko personu reģistrā.

Padomes vēlēšanas dome izsludina ar lēmumu, ja pašvaldībā ir saņemta iniciatīva veidot padomi no vismaz deviņu novada teritoriālo vienību iedzīvotājiem – no katras teritorijas nepieciešama vismaz 10 iedzīvotāju, kuriem ir tiesības vēlēt padomi, rakstveidā izteikta iniciatīva. Padomes darbības termiņš ir pieci gadi.

Par padomes locekli var izvirzīt un ievēlēt personu, kura atbilst Pašvaldību likuma 58. panta trešās un ceturtās daļas nosacījumiem - fiziska persona, kas sasniegusi 16 gadu vecumu un ir Latvijas pilsonis vai tāds ES pilsonis, kurš nav Latvijas pilsonis, bet ir reģistrēts Fizisko personu reģistrā. Par padomes locekli nav atļauts būt domes deputātam, pašvaldības izpilddirektoram un viņa vietniekam. Kandidātu (ar viņa brīvprātīgu piekrišanu) izvirza ne mazāk kā 10 attiecīgās teritoriālās vienības padomi vēlēt tiesīgie iedzīvotāji, iesniedzot pašvaldībā parakstītu iesniegumu.

Alūksnes novada pašvaldības līdzdalības budžeta nolikuma projekts

Pašvaldība aicina iedzīvotājus izteikt viedokli arī par sagatavoto saistošo noteikumu projektu “Alūksnes novada pašvaldības līdzdalības budžeta nolikums”. Nolikuma projektā noteikta

kārtība, kādā pašvaldība organizē līdzdalības budžeta projektu ideju konkursu un piešķir finansējumu to īstenošanai – finansējuma piešķiršanas nosacījumus, pieteikumu iesniegšanu un konkursa norisi.

Saskaņā ar nolikuma projektu, idejai jāatbilst vairākiem kritērijiem, tostarp,

  • projekta realizēšanas vietai jābūt publiskā lietošanā esošam pašvaldības īpašumam,
  • tāmei jāatbilst realizējamajām projektu idejas iespējām un paredzētajiem ieguldījumiem jābūt ekonomiski pamatotiem,
  • projektam jābūt saistītam ar jaunas infrastruktūras radīšanu un/vai esošas infrastruktūras uzlabošanu,
  • rezultātam jābūt plaši pieejamam iedzīvotājiem,
  • idejai jāatbilst novada attīstības programmas 2022.-2027. gadam rīcības plāna uzdevumiem un novada teritorijas plānojumam 2015.-2027. gadam u.c.

Projekta pieteikumu var iesniegt fiziska persona no 16 gadu vecuma, biedrība vai nodibinājums. Kopā ar pieteikumu iesniedzama tāme, skice vai vizualizācija, zemes robežu plāns vai būtiskāko elementu attēlojums izdrukās.

Nolikuma projekts paredz, ka pieteikumus izskata vērtēšanas komisija konkursa kārtībā. Pirmajā kārtā izvērtē pieteikumu atbilstību nolikuma prasībām un nolikumam atbilstošie pieteikumi tiek nodoti sabiedrības balsojumam. Otrā kārta ir sabiedrības balsojums, kurā var piedalīties novadā deklarētas fiziskas personas, kas balsošanas izsludināšanas dienā sasniegušas 16 gadu vecumu.

Katrs balsstiesīgais iedzīvotājs drīkst balsot vienu reizi. Balsošanas procesa norise paredzēta elektroniski speciāli izstrādātā platformā vai Alūksnes novada mobilajā lietotnē. Finansējums tiek piešķirts secīgi ne vairāk kā divām projektu idejām ar vislielāko balsu skaitu.

Ar abiem saistošo noteikumu projektiem var iepazīties pašvaldības tīmekļvietnē www.aluksne.lv sadaļā Sabiedrība/Sabiedrības līdzdalība/Viedokļa izteikšana par saistošo noteikumu projektiem: https://aluksne.lv/index.php/sabiedriba/sabiedribas-lidzdaliba/saistoso-noteikumu-projektu-apspriesana/.

Viedokli par saistošo noteikumu projektiem iedzīvotāji var izteikt brīvā formā vai izmantojot anketas, kas pieejamas iepriekš minētajā tīmekļvietnes sadaļā.

Viedokli par saistošo noteikumu projektiem izziņotajā termiņā var iesniegt: · nosūtot kā elektronisku iesniegumu uz pašvaldības e-adresi portālā www.latvija.gov.lv, · nosūtot elektroniski parakstītu iesniegumu uz e-pasta adresi priekslikumi@aluksne.lv,

  • nogādājot pašvaldībā pašrocīgi parakstītu iesniegumu vai aizpildot veidlapu kādā no Valsts un pašvaldības vienotajiem klientu apkalpošanas centriem (administratīvajā ēkā Dārza ielā 11, Alūksnē, vai pagastu bibliotēkās to darba laikā),
  • nosūtot pa pastu Alūksnes novada pašvaldībai, Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā, LV-4301 (pasta zīmogam uz aploksnes jāsakrīt ar attiecīgo saistošo noteikumu projekta viedokļu izteikšanai izsludinātā termiņa pēdējo dienu).

Alūksnes novada pašvaldība aicina iedzīvotājus aktīvi iesaistīties šajā procesā, iepazīstoties ar abu nolikumu projektiem un sniedzot par tiem konstruktīvus komentārus un priekšlikumus.

Labs saturs
Pievienot komentāru
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
LATVIJAS REPUBLIKAS OFICIĀLAIS IZDEVUMS
ŽURNĀLS TIESISKAI DOMAI UN PRAKSEI