SKAIDROJUMI
>
Zini savas tiesības un iespējas!
TĒMAS
Lidija Dārziņa
LV portāls
26. martā, 2024
Lasīšanai: 12 minūtes
RUBRIKA: Skaidrojums
TĒMA: Pensijas
8
8

Kas veido apdrošināšanas stāžu līdz 1996. gadam, par kuru pensijai ir piemaksa

Šomēnes pēc vairāk nekā 10 gadu pārtraukuma piemaksu pensijai par apdrošināšanas stāžu līdz 1996. gadam sāka maksāt arī tiem vecuma un invaliditātes pensijas saņēmējiem, kam pensija piešķirta 2012., 2013. un 2014. gadā, kuros piemaksas vairs nebija. Piemaksu martā izmaksā uzreiz par trim mēnešiem, jo ar likumu tā atjaunota no šī gada janvāra. LV portāla skaidrojumā par to, kas ir apdrošināšanas stāžs, kas dod tiesības uz piemaksu, kāds ir “jaunās” piemaksas apmērs un kā piemēro nodokli pensijai un piemaksai.

1996. gadā līdz ar pensiju sistēmas reformu tika sākta individuālo sociālo iemaksu uzskaite. Kopš tā laika visi dati par personas sociālās apdrošināšanas stāžu un iemaksu apmēru ir Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras (VSAA) rīcībā.

Savukārt pirms tam uzkrātie darba un tam pielīdzinātie periodi ir apliecināmi ar dokumentiem. Stāžu līdz 1995. gada 31. decembrim veido apdrošināšanas periodi (darba stāžs) un tiem pielīdzinātie periodi, kam saskaņā ar likumu “Par valsts pensijām” ir noteikti atšķirīgi nosacījumi ar konkrētu laikposmu, proti, līdz 1990. gada 31. decembrim un no 1991. gada 1. janvāra līdz 1995. gada 31. decembrim.

Piemaksa pensijai tiek piešķirta par katru apdrošināšanas stāža gadu, kas uzkrāts līdz 1995. gada 31. decembrim un ņemts vērā, piešķirot (pārrēķinot) Latvijas vecuma vai invaliditātes pensiju, uzsver VSAA Pensiju metodiskās vadības daļas vecākā eksperte Liene Klismete.

Stāžam līdz 1996. gadam un tam pielīdzinātajiem periodiem atšķirīgi kritēriji

Apdrošināšanas stāžu līdz 1990. gada 31. decembrim veido:

  • Latvijas Republikas pilsoņiem – darba un tam pielīdzinātie periodi (dienests, mācības, bērna, personas ar invaliditāti vai veca cilvēka kopšana u. c.) Latvijas un bijušās PSRS teritorijā. Ārpus minētajām teritorijām – karadienesta un politisko represiju laiks.
  • Latvijas Republikas nepilsoņiem, ārvalstniekiem un bezvalstniekiem – darba un tam pielīdzinātie periodi (dienests, mācības, bērna, personas ar invaliditāti vai veca cilvēka kopšana u. c.) Latvijas teritorijā, mācības arī bijušās PSRS teritorijā. Ārpus attiecīgajām teritorijām – politisko represiju laiks.

Apdrošināšanas stāžu no 1991gada 1. janvāra līdz 1995. gada 31decembrim veido:

  • Darba un tam pielīdzinātie periodi (dienests, mācības, bērna, personas ar invaliditāti vai veca cilvēka kopšana) Latvijā, kuros veiktas vai bija jāveic sociālās apdrošināšanas iemaksas.

Abos periodos stāžā ieskaitāms:

  • mācību laiks augstākajās mācību iestādēs, kā arī citās mācību iestādēs pēc vidējās izglītības iegūšanas;
  • pēcdiploma izglītības un kvalifikācijas paaugstināšanas laiks;
  • laiks, kad kopts I grupas invalīds vai bērns invalīds līdz 16 gadu vecumam, kā arī cilvēks, kas sasniedzis 80 gadu vecumu;
  • laiks, kad māte audzinājusi bērnu līdz astoņu gadu vecumam.

Tomēr, ja iepriekš minētie periodi bijuši no 1991. līdz 1995. gadam, tos stāžam ņem vērā tikai tad, ja persona konkrētajā periodā pati ir maksājusi sociālo nodokli.

Kā skaidro L. Klismete, tas nozīmē –, ja persona, kura nebija darba attiecībās, laika periodā no 1991. gada 1. janvāra līdz 1995. gada 31. decembrim bija reģistrējusies rajona (pilsētas) sociālās nodrošināšanas nodaļā un maksāja sociālo nodokli viena procenta apmērā no iztikas minimuma summas par iepriekš minētajiem darbam pielīdzinātajiem periodiem, tad attiecīgie periodi ir ieskaitāmi apdrošināšanas stāžā. Ja konkrētajā laikposmā nav veikti sociālā nodokļa maksājumi, minētie darbam pielīdzinātie periodi apdrošināšanas stāžā netiek ieskaitīti.

Kā pierāda apdrošināšanas stāžu līdz 1995. gada 31. decembrim

VSAA jāiesniedz dokumenti, kas pierāda apdrošināšanas periodus.

Par periodu no 1991. līdz 1995. gadam VSAA pārbaudīs arī tās rīcībā esošo informāciju, vai darba devējs bijis reģistrēts kā sociālās apdrošināšanas iemaksu veicējs un vai tas ir veicis vai viņam bija jāveic iemaksas, bet pašnodarbinātajām personām un citām personām – informāciju par mācību laiku, kā arī laiku, kad audzināts bērns līdz astoņu gadu vecumam vai kopts I grupas invalīds, bērns invalīds vai vecs cilvēks, – vai personas pašas ir veikušas iemaksas.

Dokumenti, kuri pierāda apdrošināšanas periodus, ir: darba grāmatiņa, darba līgums, kolhoznieka darba grāmatiņa, karaklausības apliecība, diploms, atestāts, arhīva izziņas u. c.

To klāsts ir uzskaitīts Ministru kabineta noteikumos Nr. 165 “Apdrošināšanas periodu pierādīšanas, aprēķināšanas un uzskaites kārtība”.

Apdrošināšanas perioda pierādīšanai var iesniegt arī jebkuru citu dokumentu, ar ko iespējams pierādīt attiecīgo periodu, minēts VSAA informācijā.

Pirmsreformas stāža ietekme uz pensiju samazinās, piemaksas gadu skaits – sarūk

Tā kā individuālo iemaksu reģistrācija notiek kopš 1996. gada, tiek lēsts, ka ap 2036. gadu pensionēsies tie, kuri ir tikai jaunās sistēmas dalībnieki, jo darba gaitas uzsāka 1996. gadā.

Tiem, kuri patlaban pensionējas, apdrošināšanas stāžs līdz 1996. gadam ar katru gadu samazinās.

VSAA Statistikas daļas vadītāja Evita Česka LV portālam vairākos aspektos sagatavojusi datus par 2024. gada februārī uzskaitē esošajiem pensiju saņēmējiem, kuriem piešķirta piemaksa par stāžu līdz 1995. gada 31. decembrim.

Pēc VSAA datiem februārī “veco” piemaksu saņem 253 643 vecuma pensionāri un 19 866 invaliditātes pensijas saņēmēji. Vidējais piemaksas apmērs pie vecuma pensijas – 53,39 eiro, savukārt pie invaliditātes pensijas – 14,65 eiro.

Turpretī “jauno” piemaksu saņem 28 904 vecuma pensionāri, un piemaksas vidējais apmērs ir 33,73 eiro. Vidēji tā ir par 20 eiro mazāka nekā piemaksa, kas piešķirta tiem, kuri pensijā devās līdz 2012. gadam. Uz šogad atjaunotās piemaksas vidējo apmēru nav būtiskas ietekmes (daži desmiti centu) tam, vai “jaunās” piemaksas saņēmējs pensionējās 2012., 2013. vai 2014. gadā.

Šogad atjaunoto piemaksu pie invaliditātes pensijas sāk saņemt 5962 personas. Tās vidējais apmērs ir gandrīz tāds pats kā tiem, kuriem piemaksu piešķīra, līdz tas tika pārtraukts, – 14,36 eiro.

2012. un 2013. gadā pensijas vecums bija 62 gadi, 2014. gadā – 62 gadi un trīs mēneši. Jaunajā pensiju sistēmā (no 1996. gada) viņu stāžs varētu būt 16–18 gadu. Ja cilvēks strādājis visu mūžu, tad lielākā daļa stāža ir veidojusies iepriekš – gan padomju laikā, gan pēc Latvijas valsts neatkarības atgūšanas.

VSAA statistika ataino, cik stāža gadu līdz 1996. gadam ir tiem, kuri devās pensijā 2012., 2013. un 2014. gadā.

Apdrošināšanas stāžs atjaunotās piemaksas pie vecuma pensijas saņēmējiem

Stāžs līdz 31.12.1995. (gadi)

Piemaksas saņēmēju skaits

Pensija sākās

2012. gadā

2013. gadā

2014. gadā

Kopā

28 904

6 701

10 153

12 050

< = 10

1 366

486

498

382

11–20

4 803

1 031

1 715

2 057

21–30

22 605

5 116

7 901

9 588

> 30

130

68

39

23

Vidējais stāžs līdz 31.12.1995. – 22,2 gadi.

   

Apdrošināšanas stāžs atjaunotās piemaksas pie invaliditātes pensijas saņēmējiem

Stāžs līdz 31.12.1995. (gadi)

Piemaksas saņēmēju skaits

Pensija sākās

2012. gadā

2013. gadā

2014. gadā

Kopā

5 962

1 772

2 089

2 101

< = 10

3 317

977

1 166

1 174

11–20

2 645

795

923

927

21–30

x

x

x

x

> 30

x

x

x

x

Vidējais stāžs līdz 31.12.1995. – 9,5 gadi.

   

Invaliditātes pensijas saņēmējiem, kuriem invaliditātes pensiju piešķīra 2012., 2013. un 2014. gadā, piemaksas par stāžu līdz 1996. gadam noteikšana neatšķiras no piemaksas noteikšanas vecuma pensijas saņēmējiem.

Jautājums: 2012.–2014. gadā pensionējās arī cilvēki, kuriem ir politiski represētā statuss. Vai minētajam periodam ir ietekme uz pensijas piemaksu?

L. Klismete skaidro, ka politiski represētajām personām ieslodzījumā, nometinājumā, tai skaitā PSRS Iekšlietu ministrijas Galvenās rūpniecības uzņēmumu celtniecības pārvaldes Nr. 907 pārzinātajos darbos un izsūtījumā, kā arī bēgšanā no šīm vietām pavadītais laiks tiek ieskaitīts apdrošināšanas stāžā trīskāršā apmērā, bet Galējos Ziemeļos un tiem pielīdzinātajos rajonos – pieckārtīgā apmērā. Piešķirot pensiju, personu apdrošināšanas stāžs tiek aprēķināts atbilstoši tiesību normai un piemaksa piešķirta par kopējo apdrošināšanas stāžu, kas uzkrāts līdz 1995. gada 31. decembrim.

Ar nodokli apliekams ienākums – pensija kopā ar piemaksu

Nodokli no pensijas ietur VSAA. Tā kā martā izmaksā piemaksu par trim mēnešiem, tas atsevišķās situācijās var veidot ar nodokli apliekamu summu, kaut arī viena mēneša piemaksas apmēram ietekmes nebūtu.

Jautājums: Kā tiek ieturēts iedzīvotāju ienākuma nodoklis, ja ikmēneša piemaksa kopā ar pensiju nepārsniedz pensionāra neapliekamo minimumu, bet izņēmuma gadījumā – martā tomēr pārsniedz?

Nodokļa piemērošanu skaidro L. Klismete: iedzīvotāju ienākuma nodoklis tiek ieturēts no kopējās pensijas un piemaksas par apdrošināšanas stāžu līdz 1995. gada 31. decembrim mēneša summas, kas pārsniedz pensionāra neapliekamo minimumu – 500 eiro. VSAA pensionāra neapliekamo minimumu piemēro katra mēneša kopējam – pensijas un piemaksas – apmēram. IIN netiks ieturēts, ja kopējais pensijas un piemaksas apmērs mēnesī būs mazāks nekā pensionāra neapliekamais minimums.

Piemēram: Personai, kurai vecuma pensija piešķirta 2013. gadā, tās apmērs no 2024. gada 1. janvāra ir 460 eiro. Viņas apdrošināšanas stāžs līdz 1995. gada 31. decembrim ir 20 gadu.

Personai no 2024. gada 1. janvāra tiek piešķirta piemaksa pie vecuma pensijas 30,40 eiro (1,52 x 20).

Personai martā izmaksājamais kopējais pensijas un piemaksas apmērs ir 551,20 (460 + 30,40 x 3), un no minētās summas iedzīvotāju ienākuma nodoklis netiks ieturēts. Turpmāk persona pensiju un piemaksu mēnesī saņems 490,40 eiro apmērā.

Pēc VSAA datiem aptuveni puse vecuma pensiju ir lielākas par 500 eiro. Statistika par atjaunoto piemaksu liecina – tās kopējais vidējais apmērs par stāžu līdz 1996. gadam ir augstāks tiem, kuri nopelnījuši lielāku pensiju.

Pensijas piešķirtais apmērs (eiro)

Saņēmēju skaits

Pensijas vidējais piešķirtais apmērs (eiro)

Piemaksas vidējais piešķirtais apmērs (eiro)

Kopā

28 904

559,86

33,73

< = 500,00

14 938

320,29

30,69

> 500,00

13 966

816,11

36,99

Likums “Par valsts pensijām” noteic, ka pensiju indeksācijā ik rudeni pārskata arī piemaksu. Tiem, kam piemaksa jau bija piešķirta, 2023. gada 1. oktobrī tā no 1,43 eiro par stāža gadu tika palielināta līdz 1,52 eiro (1,43 x 1,0640 indekss). Tātad 1,52 eiro ir piemaksa par vienu stāža gadu arī “jaunajiem” piemaksas saņēmējiem. To, kāds būs piemaksas apmērs gada nogalē, ietekmēs indeksācija šajā rudenī.

Kā uzzināt par VSAA reģistrēto apdrošināšanas stāžu

Visērtāk informāciju var iegūt portālā www.latvija.gov.lv, izmantojot e-pakalpojumu “Informācija par reģistrēto darba stāžu (līdz 1996. gadam)”. Izziņā ir iekļauta informācija par personas, kura bijusi nodarbināta pirms 1996. gada, VSAA reģistrētajiem darba un tam pielīdzinātajiem periodiem.

Attiecīgo informāciju var saņemt arī klātienē, iesniegumu iesniedzot jebkurā VSAA klientu apkalpošanas centrā vai valsts un pašvaldību vienotajos klientu apkalpošanas centros, vai elektroniski (iesniegums jāparaksta ar drošu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu), vai pa pastu.

Detalizēta informācija par pensijām (vecuma, invaliditātes u. c.) ir pieejama VSAA tīmekļvietnē, norādē “Pensijas”.

Savukārt informācija par stāža veidošanos (arī par reģistrēto darba stāžu līdz 1996. gadam) – VSAA tīmekļvietnē, norādē “Iemaksas un stāžs”.

Labs saturs
8
Pievienot komentāru
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
LATVIJAS REPUBLIKAS OFICIĀLAIS IZDEVUMS
ŽURNĀLS TIESISKAI DOMAI UN PRAKSEI