SKAIDROJUMI
>
Zini savas tiesības un iespējas!
TĒMAS
Inese Helmane
LV portāls
23. novembrī, 2021
Lasīšanai: 9 minūtes
RUBRIKA: Skaidrojums
TĒMA: Īpašumtiesības
6
6

Kā realizē valstij piekritīgo mantu

Kopš valstij piekritīgo kustamo mantu savā īpašumā, iesniedzot cenu piedāvājumu, var iegādāties arī fiziskas personas, ir vērojama lielāka iedzīvotāju interese. Īpaši tas attiecināms uz automašīnām.

FOTO: Freepik

No 2021. gada 10. septembra kustamo mantu, ko dažādos likumos noteiktos gadījumos valsts iestādes konfiscē to īpašniekiem vai atzīst par bezīpašnieka mantu un kas tiek atzīta par piekritīgu valstij, cenu aptaujas veidā iespējams iegādāties ne tikai juridiskām, bet arī fiziskām personām. Līdz ar to interese par valstij piekritīgo mantu ir krietni palielinājusies.

īsumā
  • Valstij piekritīgā manta ir tāda, kuru Valsts ieņēmumu dienests saņem vai nu ar iestādes lēmumu, vai ar zvērināta notāra aktu, vai tiesas nolēmumu.
  • Valsts ieņēmumu dienests realizē tikai kustamo mantu. Vairumā gadījumu lietas ir lietotas.
  • Valstij piekritīgos nekustamos īpašumus nodod bez maksas atbildīgajiem valdītājiem.
  • VID ir izveidota cenu aptaujas komisija, kura sagatavo paziņojumu par to, ka tiek organizēta cenu aptauja par kādu konkrētu mantu.
  • Kopumā, realizējot valstij piekritīgo mantu, liela interese ir arī par velosipēdiem, dažādiem lietotiem instrumentiem, kurināmiem materiāliem.
  • Valstij piekritīgo kustamo mantu nodod bez atlīdzības noteiktām valsts vai pašvaldības iestādēm, piemēram, muzejiem, ja tai ir mākslinieciska, vēsturiska vai zinātniska vērtība.

Likums “Par Valsts ieņēmumu dienestu” un uz tā pamata izdotie Ministru kabineta noteikumi Nr. 1354 “Kārtība, kādā veicama valstij piekritīgās mantas uzskaite, novērtēšana, realizācija, nodošana bez maksas, iznīcināšana un realizācijas ieņēmumu ieskaitīšana valsts budžetā” Valsts ieņēmumu dienestam (VID) dod tiesisku pamatu rīkoties ar valstij piekritīgo mantu, kā arī nosaka procedūras, kas ar to ir jādara.

Kopš 2021. gada 10. septembra, kad spēkā stājās grozījumi MK noteikumos Nr. 1354, valstij piekritīgo kustamo mantu savā īpašumā var iegādāties ne tikai juridiskas, bet arī fiziskas personas jeb ikviens interesents.

Valstij piekritīgo kustamo mantu nerealizē personai, kurai uz piedāvājuma iesniegšanas dienu ir VID administrēto nodokļu (nodevu) parāds, kas pārsniedz 150 eiro, vai ar tiesas nolēmumu ir pasludināts maksātnespējas process.

Kāda manta piekrīt valstij

VID Finanšu pārvaldes direktora vietniece, Iepirkumu un valstij piekritīgās mantas daļas vadītāja Ināra Solosteja skaidro, kas ir valstij piekritīgā manta: “Tā ir manta, kuru VID saņem vai nu ar iestādes lēmumu, vai ar zvērināta notāra aktu, vai tiesas nolēmumu. Tā var būt konfiscēta, atzīta par bezīpašnieka vai bezmantinieka mantu, t. i., nav kreditoru prasījumu un nav pieteikušies arī mantinieki. Tāda manta ir arī atrastā manta, kas pāriet valsts īpašumā, kā arī pretlikumīgi saņemtie dāvinājumi. Tā ir manta, no kuras persona ir atteikusies par labu valstij.”

Valstij piekritīgās mantas ar katru gadu paliek arvien vairāk.

Manta, kuru VID pārņem, var būt gan nekustamie īpašumi, piemēram, zemes, ēkas, energoapgādes objekti, infrastruktūras zeme, kā arī kustamā manta – mašīnas, dzīvnieki, dārglietas, velosipēdi, kurināmais materiāls u. c.

Svarīgi uzsvērt, ka VID realizē tikai kustamo mantu. Vairumā gadījumu lietas ir lietotas.

Pirms tās pārdošanas VID izvērtē, vai manta ir atzīstama par izplatīšanai derīgu, vai tā nav aizliegta un vai nav beidzies derīguma termiņš.

Valstij piekritīgās mantas ar katru gadu paliek arvien vairāk. Ir pieauguši atrastās mantas, konfiscēto automašīnu, elektronisko cigarešu apjomi.

Kas notiek ar valstij piekritīgiem nekustamiem īpašumiem

Valstij piekritīgos nekustamos īpašumus VID atbilstoši MK noteikumiem Nr. 1354 nodod bez maksas atbildīgajiem valdītājiem – valsts akciju sabiedrībai “Valsts nekustamie īpašumi”, pašvaldībām, sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor”, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības, Zemkopības, Satiksmes un Ekonomikas ministrijai. “Esam tāds kā starpnieks,” piebilst I. Solosteja.

2021. gada 10 mēnešos par valstij piekritīgās kustamās mantas realizāciju valsts budžetā ieskaitīti 137 000 eiro.

Lielāko daļu nekustamā īpašuma veido dzīvojamais fonds – dzīvokļi, dzīvojamās mājas. Sākotnēji VID tās piedāvā attiecīgajai pašvaldībai, kurai mēneša laikā ir jāizvērtē, vai tā vēlas šo dzīvojamo fondu pārņemt. Ja tā piekrīt īpašuma pārņemšanai, pašvaldībai par to ir jāinformē VARAM, kura savukārt gatavo attiecīgu MK rīkojuma projektu. Kad tas ir stājies spēkā, VID šo īpašumu nodod pašvaldībai.

Ja pašvaldība atsakās pārņemt nekustamo īpašumu, tas tiek nodots SIA “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor”.

VID neveic mantas novērtēšanu

Pieņemot valstij piekritīgo mantu, to uzglabā VID vai Nodrošinājuma valsts aģentūras telpās, taču ir arī gadījumi, kad tiek slēgti ārpakalpojuma līgumi, tad tās glabājas noliktavās.

Pieņemot uzskaitē valstij piekritīgo mantu, VID neveic mantas novērtēšanu. Nekustamiem īpašumiem tiek fiksēta kadastrālā vērtība, bet kustamo mantu pieņem pēc skaita.

Pirms mantas, piemēram, dārgakmeņu, zeltlietu, realizācijas izvērtē, vai ir nepieciešams speciālista vērtējums. Šādā gadījumā VID vēršas pie valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Latvijas proves birojs”.

Ja tā ir kāda cita vērtīga manta, VID vēršas pie attiecīgajiem vērtētājiem.

Kā tiek realizēta valstij piekritīga manta

Kādā veidā notiek valstij piekritīgās mantas realizācija? VID ir izveidota cenu aptaujas komisija, kura sagatavo paziņojumu par to, ka tiek organizēta cenu aptauja par kādu konkrētu mantu, piemēram, automašīnu, kuru var iegādāties.

Cenu aptaujas uzaicinājumā ir visa informācija par šo mantu, fotoattēli, kontakttālrunis. Pēc tam paziņojums tiek publicēts VID tīmekļvietnes sadaļā “Rīcība ar valstij piekritīgo mantu”. Tie, kuri ir ieinteresētie pretendenti, sagatavo savu piedāvājumu un nosūta to uz attiecīgo e-pasta adresi.

Cenu aptaujā komisija izvēlas finansiāli izdevīgāko piedāvājumu, t. i., manta tiek pārdota pircējam, kurš piedāvā augstāko cenu.

Visa nauda no valstij piekritīgās mantas realizācijas tiek ieskaitīta valsts budžetā. 2021. gada 10 mēnešos par valstij piekritīgās kustamās mantas realizāciju valsts budžetā ieskaitīti 137 000 eiro.

Kādi priekšmeti interesē pircējus

Kopš 2021. gada 10. septembra, kad spēkā stājās grozījumi MK noteikumos Nr. 1354 un valstij piekritīgo kustamo mantu savā īpašumā, iesniedzot cenu piedāvājumu, var iegādāties arī fiziskas personas, ir vērojama lielāka interese par mantas realizāciju. Īpaši tas attiecināms uz automašīnām. Piemēram, vienā cenu aptaujā bija pat 48 piedāvājumi, pārsvarā no fiziskām personām, norāda I. Solosteja.

Kopumā, realizējot valstij piekritīgo mantu, liela interese ir arī par velosipēdiem, dažādiem lietotiem instrumentiem, kurināmiem materiāliem.

Kad mantu nodod bez maksas

VID ir pienākums valstij piekritīgo kustamo mantu nodot bez atlīdzības noteiktām valsts vai pašvaldības iestādēm, piemēram, muzejiem, ja tai ir mākslinieciska, vēsturiska vai zinātniska vērtība. Tās var būt dārglietas, manuskripti, dokumenti, dažādas vēsturiskas grāmatas un senlaicīgi pulksteņi.

Piemēram, VID tīmekļvietnē lasāms 2. augusta paziņojums, ka Varakļānu muzejam bez maksas tiek nodoti divi juvelierizstrādājumi, kabatas pulkstenis un trīs monētas. “Tās ir senlaicīgas 20.—30. gadu mantas,” paskaidro I. Solosteja.

VID sūta informāciju par valstij piekritīgas mantas saņemšanas iespējām visiem muzejiem, un tad tie izvērtē, vai konkrētā lieta būtu noderīga ekspozīcijām.

Taču šādas vēsturiskas mantas valstij piekrīt samērā reti.

Kādos gadījumos mantu iznīcina

MK noteikumi Nr. 1354 nosaka, kādu valstij piekritīgo mantu VID iznīcina. Tā ir:

  • alkoholiskie dzērieni un tabakas izstrādājumi;
  • atzīta par izplatīšanai nederīgu vai tās izplatīšana ir aizliegta;
  • beidzies derīguma termiņš (krēmi, pulveri, medikamenti u. c.).

Starp iznīcināmām mantām bieži ir arī dīzeļdegviela, dažādas smēreļļas, kas bieži tiek ievestas no Baltkrievijas un Krievijas un ir neatbilstošas kvalitātes, un tiek ievestas ar neatbilstošiem dokumentiem.

VID mantu iznīcina arī tādā gadījumā, ja dienests ir vairākkārt mēģinājis to realizēt, bet nevienu tā nav interesējusi, un neviens to nevēlas iegādāties. Iespējams, tā ir nolietota gan tehniski, gan fiziski.

VID saskaņā ar atbilstošo jomu regulējošiem normatīvajiem aktiem, organizējot valstij piekritīgās mantas iznīcināšanu, izvēlas finansiāli izdevīgāko iznīcināšanas veidu un slēdz līgumu ar komersantu par valstij piekritīgās mantas iznīcināšanu vai arī patstāvīgi iznīcina šo mantu.

Raidierakstu “Kas ir valstij piekritīgā manta un kā to var iegādāties” var noklausīties šeit.

Labs saturs
6
Pievienot komentāru
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
LATVIJAS REPUBLIKAS OFICIĀLAIS IZDEVUMS
ŽURNĀLS TIESISKAI DOMAI UN PRAKSEI
LIETOTĀJU IEVĒRĪBAI
Informējam, ka šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot LV portālu, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk
SAPRATU