SKAIDROJUMI
>
Zini savas tiesības un iespējas!
TĒMAS
28. novembrī, 2020
Lasīšanai: 13 minūtes
26
26

Stājas spēkā regulējums atbalstam par dīkstāvi un algu subsīdijai

Stājas spēkā 28.11.2020.
Publicēts pirms gada. Izvērtē satura aktualitāti! >>

Papildināts 2. decembrī.

Paredzēts, ka dīkstāves atbalstu noteiks proporcionāli dīkstāves periodam, bet ne mazāk kā 330 eiro apmērā un ne vairāk kā 1000 eiro apmērā par kalendāra mēnesi.

FOTO: Zane Bitere, LETA

Šodien stājas spēkā regulējums par dīkstāves atbalstu, kā arī atbalstu algu subsīdijai Covid-19 ierobežojošo pasākumu ietekmētajiem uzņēmumiem. Valdība apstiprināja jaunos atbalsta pasākumu nosacījumus 24. novembrī, paredzot, ka tie būs pieejami visu nozaru nodokļu maksātājiem. Atbalsts būs pieejams par periodu no 2020. gada 9. novembra līdz 2021. gada 9. janvārim.

Ministru kabineta (MK) 24. novembra sēdē tika apstiprināti jauni nosacījumi:

 • atbalstam algu subsīdijai daļēji nodarbinātiem darbiniekiem;
 • dīkstāves atbalsta sniegšanai uzņēmējiem un to darbiniekiem, kā arī pašnodarbinātajiem un patentmaksātājiem.

“Abi atbalsta veidi būs pieejami visu nozaru Covid-19 ierobežojošo pasākumu skartajiem nodokļu maksātājiem,” informē Ekonomikas ministrija.

Atbalsts darbības turpināšanai – algas subsīdija

Pirmkārt, apstiprinot grozījumus Ministru kabineta 2020. gada 10. novembra noteikumos Nr. 675 “Noteikumi par atbalsta sniegšanu nodokļu maksātājiem to darbības turpināšanai Covid-19 krīzes apstākļos”, valdība būtiski paplašināja atbalsta saņēmēju loku, kā arī izslēdza no tiem normas par dīkstāves atbalstu (tam izstrādāti jauni noteikumi).

MK noteikumi Nr. 675 nosaka kritērijus un atbalsta piešķiršanas kārtību atbalstam nepilnu darba laiku strādājošu darbinieku atlīdzības kompensēšanai (atbalsts algu subsīdijai). Šim atbalstam varēs pieteikties jebkuras nozares darba devēji, kuriem vērojams apgrozījuma kritums 20% apmērā pret vidējo apgrozījumu šī gada augustā, septembrī un oktobrī.

Atbalsts algu subsīdijai uzņēmējiem būs pieejams 50% apmērā no deklarētās mēneša vidējās bruto darba samaksas par periodu no 2020. gada 1. augusta līdz 31. oktobrim, bet ne vairāk kā 500 eiro apmērā par kalendāra mēnesi par darbinieku. Vienlaikus noteikts pienākums darba devējam izmaksāt darbiniekam starpību starp saņemtā atbalsta apmēru un darba samaksas apmēru, tādējādi nodrošinot, ka darbinieks saņems 100% atlīdzību. Atbalsts tiks izmaksāts pašiem darbiniekiem.

Atbalstu izmaksās darbiniekiem par laikposmu no 2020. gada 9. novembra līdz 2021. gada 9. janvārim.

Ekonomikas ministrija vērš uzmanību, ka atbalsts algas subsīdijai un dīkstāves atbalsts darbiniekam pie visiem darba devējiem kopā nedrīkstēs pārsniegt 1000 eiro par kalendāra mēnesi. Darbinieks par attiecīgo periodu pie viena darba devēja nevarēs vienlaikus saņemt atbalstu algas subsīdijai un dīkstāves atbalstu.

Atbalstu algu subsīdijai nepiešķirs:

 • ja darba devējs nav iesniedzis VID visas nodokļu deklarācijas un gada pārskatus par pēdējiem 12 mēnešiem pirms ārkārtējās situācijas;
 • ja darba devējam lēmuma pieņemšanas dienā ir aktuāls maksātnespējas process;
 • darba devēja padomes locekļiem;
 • par tām kalendāra dienām, par kurām piešķirts slimības pabalsts;
 • darba devējam, kura personāls iznomāts citam nodokļu maksātājam;
 • darbiniekiem, kuri nodarbināti valsts un pašvaldību budžeta iestādēs, kā arī valsts un pašvaldību kontrolētos komersantos;
 • ja darbinieks darba tiesiskās attiecības uzsācis pēc 2020. gada 1. novembra.

Pieteikšanās atbalstam algu subsīdijai

Ekonomikas ministrija aicina uzņēmējus iepazīties ar atbalsta saņemšanas nosacījumiem un sākt gatavot iesniedzamo informāciju. Par iesniegumu pieņemšanas uzsākšanas datumu atsevišķi informēs Valsts ieņēmumu dienests.

Lai pieteiktos atbalstam algu subsīdijai, darba devējam līdz 2020. gada 15. decembrim būs jāiesniedz Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanās sistēmā (EDS) iesniegums par novembri, līdz 2021. gada 15. janvārim iesniegums par decembri, savukārt līdz 2021. gada 15. februārim iesniegums par janvāri. 

Vienlaikus ar minēto iesniegumu par attiecīgo mēnesi darba devējam jāiesniedz darba devēja ziņojums par valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām no darba ņēmēju darba ienākumiem, iedzīvotāju ienākuma nodokli un uzņēmējdarbības riska valsts nodevu pārskata mēnesī, kā arī pievienotās vērtības nodokļa mēneša deklarācija (ja tāda vēl nav iesniegta un tā ir iesniedzama).

Atbalstu darbiniekam izmaksās piecu darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas par atbalsta piešķiršanu. 

Valsts ieņēmumu dienesta tīmekļvietnē tiks publicēts to darba devēju saraksts, kuru darbinieki saņēmuši atbalstu.

Jauni noteikumi dīkstāves atbalsta sniegšanai

Savukārt dīkstāves pabalstu izmaksai valdība apstiprināja jaunus Ministru kabineta noteikumus Nr. 709 “Noteikumi par atbalstu par dīkstāvi nodokļu maksātājiem to darbības turpināšanai Covid-19 izraisītās krīzes situācijas apstākļos”, kas nosaka kritērijus un kārtību dīkstāves atbalsta sniegšanai šādiem nodokļu maksātājiem:

 • darba devējiem – to darbinieku atlīdzības kompensēšanai;
 • pašnodarbinātām personām (fiziskām personām, kas reģistrējušās Valsts ieņēmumu dienestā kā saimnieciskās darbības veicējas vai saņem autoratlīdzības, nereģistrējoties kā saimnieciskās darbības veicējas) vai individuālajiem komersantiem – to ienākumu kompensēšanai;
 • patentmaksātājiem – atlīdzības kompensēšanai.

Šim atbalstam būs tiesīgi pieteikties darba devēji, pašnodarbinātas personas un patentmaksātāji, kuru ieņēmumi no saimnieciskās darbības par konkrēto 2020. gada atbalsta mēnesi, salīdzinot ar 2020. gada augusta, septembra un oktobra vidējiem ieņēmumiem, kuros uzņēmums faktiski darbojies, samazinājušies ne mazāk kā par 20% (šis kritērijs precizēts ar 1. decembra grozījumiem MK noteikumos Nr. 709, kas stājās spēkā 2. decembrī).

Par iesniegumu pieņemšanas uzsākšanas datumu atsevišķi informēs Valsts ieņēmumu dienests.

Dīkstāves atbalsta apmērs – ne mazāks par 330 eiro

Atbalsts tiks izmaksāts dīkstāvē esošajiem uzņēmumu darbiniekiem, pašnodarbinātām personām un patentmaksātājiem, kuras atrodas dīkstāvē laikposmā no 2020. gada 9. novembra līdz 2021. gada 9. janvārim. 

Atbalstu par dīkstāvi nosaka proporcionāli dīkstāves periodam.

ATBALSTS PAR DĪKSTĀVI VISĀS NODARBINĀTĪBAS FORMĀS


Ne mazāks kā 330 eiro un ne vairāk kā 1000 eiro par kalendāra mēnesi pie visiem darba devējiem vai dažādās nodarbinātības formās kopā.

Atbalsts par dīkstāvi patentmaksas maksātājam400 eiro, ja atbalsta periodā ir spēkā esošs patents vai ja patents bijis spēkā vismaz sešus mēnešus pirms ārkārtējās situācijas izsludināšanas.


Gan darbiniekam, gan pašnodarbinātai personai un patentmaksātājam piešķirs piemaksu 50 eiro apmērā par katru apgādībā esošu bērnu vecumā līdz 24 gadiem, par kuru darbiniekam tiek piemērots iedzīvotāju ienākuma nodokļa atvieglojums (izmaksās VSAA).Atbalsts netiek aplikts ar iedzīvotāju ienākuma nodokli un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām.

Kā uzņēmumu darbiniekiem tiek aprēķināts atbalsts par dīkstāvi

 • darbiniekam – 70% apmērā no deklarētās mēneša vidējās bruto darba samaksas par periodu no 2020. gada 1. augusta līdz 31. oktobrim vai no to deklarēto mēnešu vidējo bruto darba samaksas pēc 2020. gada 1. augusta, kuros darbinieks faktiski strādājis;
 • mikrouzņēmuma darbiniekam – 50% apmērā no mēneša vidējās bruto darba samaksas mikrouzņēmumā par 2020. gada trešo ceturksni (informācija, kas norādīta mikrouzņēmumu nodokļa ceturkšņa deklarācijā par konkrēto mikrouzņēmuma darbinieku). Atbalsta apmērs var tikt noteikts, arī ņemot vērā Valsts ieņēmumu dienesta rīcībās esošo informāciju (darba devēja Valsts ieņēmumu dienestā deklarētos datus), ja darbinieks darba tiesiskās attiecības uzsācis pēc 2020. gada trešā ceturkšņa;
 • personai, kuras atbalsta periodā atgriežas darbā no bērna kopšanas atvaļinājuma, atbalstu noteiks 70% apmērā no vidējā piešķirtā vecāku pabalsta par 2020. gada augustu, septembri un oktobri.

MK noteikumos noteikts, ka darba devējs ir tiesīgs izmaksāt darbiniekam starpību starp saņemtā atbalsta apmēru un darba samaksas pilnu apmēru.

Ja dīkstāves pabalstam piesakās darba devējs, viņam ir pienākums apliecināt, ka ar darbinieku netiks pārtrauktas darba tiesiskās attiecības laikposmā, par kuru piešķirts atbalsts un vienu mēnesi pēc tā piešķiršanas, tādējādi nodrošinot to, ka atbalsts tiek sniegts uzņēmumiem, kas, par spīti krīzes situācijai, tomēr vēlas turpināt savu saimniecisko darbību.

Dīkstāves atbalstu uzņēmumam nepiešķirs:

 • ja darba devējs nav iesniedzis VID visas nodokļu deklarācijas un gada pārskatus par pēdējiem 12 mēnešiem pirms ārkārtējās situācijas;
 • ja darba devējs ir izslēgts vai pēdējo divu gadu laikā ir bijis izslēgts no VID pievienotās vērtības nodokļa maksātāju reģistra (izņemot gadījumu, ja tas izslēgts pēc savas iniciatīvas) vai ja tam ir vai ir bijusi apturēta saimnieciskā darbība;
 • ja darba devējam lēmuma pieņemšanas dienā ir aktuāls maksātnespējas process;
 • darba devēja padomes locekļiem;
 • par tām kalendāra dienām, par kurām piešķirts slimības pabalsts;
 • darba devējam, kura personāls iznomāts citam nodokļu maksātājam;
 • darbiniekiem, kuri nodarbināti valsts un pašvaldību budžeta iestādēs, kā arī valsts un pašvaldību kontrolētos komersantos;
 • darbiniekiem, kuri darba tiesiskās attiecības uzsākuši pēc 2020. gada 1. novembra.

Atbalsts par dīkstāvi pašnodarbinātām personām un patentmaksātājiem

Atbalsta apmērs tiks aprēķināts šādā apmērā:

 • pašnodarbinātai personai vispārējā nodokļu maksāšanas režīmā un autoratlīdzības saņēmējam, kas nav reģistrējies kā saimnieciskās darbības veicējs, – 70% apmērā no attiecīgās personas vidējiem ienākumiem no saimnieciskās darbības vai autoratlīdzības par 2020. gada trešo ceturksni (izņemot autoru un izpildītāju saņemto autoratlīdzību un ienākumus, kas saņemti no autortiesību un blakustiesību kolektīvā pārvaldījuma organizācijām par 2020. gada trešo ceturksni);
 • pašnodarbinātai personai, kas ir mikrouzņēmumu nodokļa maksātāja, – 50% apmērā no mikrouzņēmumu nodokļa maksātāja mēneša vidējiem ienākumiem no saimnieciskās darbības par 2020. gada trešo ceturksni;
 • patentmaksas maksātājam400 eiro, ja atbalsta periodā ir spēkā esošs patents vai ja patents bijis spēkā vismaz sešus mēnešus pirms ārkārtējās situācijas izsludināšanas (šis kritērijs precizēts ar 1. decembra grozījumiem MK noteikumos Nr. 709, kas stājās spēkā 2. decembrī).

Dīkstāves atbalstu pašnodarbinātai personai nepiešķirs:

 • ja pašnodarbinātai personai iesnieguma iesniegšanas dienā nodokļu parāds pārsniedz 1000 eiro un tai nav piešķirts samaksas termiņa pagarinājums vai nav noslēgta vienošanās par labprātīgu nodokļu samaksu, vai nav noslēgts vienošanās līgums;
 • ja pašnodarbinātai personai lēmuma pieņemšanas dienā ir aktuāls maksātnespējas process;
 • par tām kalendāra dienām, par kurām piešķirts slimības pabalsts;
 • pašnodarbinātām personām, kuras saņem atbalstu Valsts kultūrkapitāla fonda radošo personu atbalsta, mūža stipendiju, jaunrades vai radošo personu nodarbinātības programmu ietvaros;
 • ja pašnodarbinātā persona nav iesniegusi Valsts ieņēmumu dienestā visas nodokļu deklarācijas par pēdējiem 12 mēnešiem pirms ārkārtējās situācijas;
 • ja pašnodarbinātā persona saimniecisko darbību uzsākusi pēc 2020. gada 1. novembra.

Pieteikšanās kārtība dīkstāves pabalstam

Plānots, ka dokumentu iesniegšana valsts atbalsta saņemšanai VID EDS sāksies decembrī.

Lai pieteiktos dīkstāves atbalstam, darba devējam, pašnodarbinātajai personai vai patentmaksātājam iesniegums būs jāiesniedz Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmā līdz 2020. gada 15. decembrim par novembri, līdz 2021. gada 15. janvārim par decembri un līdz 2021. gada 15. februārim par janvāri.

Atbalstu par dīkstāvi izmaksās konkrētajam darbiniekam, pašnodarbinātajai personai vai patentmaksātājam piecu darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas par atbalsta piešķiršanu.

Valsts ieņēmumu dienesta tīmekļvietnē tiks publicēts to darba devēju saraksts, kuru darbinieki būs saņēmuši atbalstu (personas datu aizsardzības nolūkos netiks publicēta informācija par atbalstu saņēmušajām pašnodarbinātajām personām un patentmaksātājiem).

Labs saturs
26
Pievienot komentāru

Covid-19 ierobežojošie pasākumi

 

 

 

 

 

Ārkārtējā situācija, kas tika izsludināta, lai apturētu straujo Covid-19 infekcijas izplatību un veselības nozares pārslodzi, ir noslēgusies. No 1. marta iedzīvotājiem saistoši epidemioloģiskās drošības pasākumi un ierobežojumi ir apkopoti Ministru kabineta noteikumos Nr. 662 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” noteiktie ierobežojumi un pienākumi. 

Ņemot vērā Covid-19 infekcijas izplatības riskus, pilnvaras noteikt personu tiesības ierobežojošus pasākumus epidemioloģiskās drošības nolūkos, arī neizsludinot īpašu tiesisko režīmu, Ministru kabinetam ir deleģējis likumdevējs – Saeima –, pieņemot Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likumu

 

 

 

 

 

 

 

 


LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
LATVIJAS REPUBLIKAS OFICIĀLAIS IZDEVUMS
ŽURNĀLS TIESISKAI DOMAI UN PRAKSEI
LIETOTĀJU IEVĒRĪBAI
Informējam, ka šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot LV portālu, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk
SAPRATU