SKAIDROJUMI
>
Zini savas tiesības un iespējas!
TĒMAS
06. martā, 2020
Lasīšanai: 10 minūtes
RUBRIKA: Skaidrojums
TĒMA: Drošība
7
7

Noteiks gāzes ieroču un signālieroču klasifikācijas kārtību

Stājas spēkā 06.03.2020.

Ministru kabinets noteiks gāzes ieroču un signālieroču klasificēšanas kārtību, lai piešķirtu attiecīgajam ierocim B vai E kategoriju. Personām, kuru īpašumā ir gāzes pistoles, kuras iespējams pārveidot tā, ka no tām var izšaut ar lodi, jāiegūst šaujamieroča nēsāšanas atļauja. Attēlam ir ilustratīva nozīme.

Freepik

Piektdien, 6. martā, stājas spēkā grozījumi Ieroču aprites likumā, ar kuriem tiek pārņemtas direktīvas, kas nosaka trauksmes un signālieroču tehnisko specifikāciju un prasības. Izmaiņas nodrošinās ieroču aprites nosacījumu harmonizāciju Latvijā ar citām Eiropas Savienības dalībvalstīm gāzes ieroču un signālieroču aprites jomā. Vienlaikus likums papildināts ar jaunu nodaļu, kas paredz administratīvo atbildību par pārkāpumiem ieroču aprites jomā.

īsumā
 • Grozījumi Ieroču aprites likumā paredz, ka Ministru kabinetam jānosaka E kategorijas ieroču tehniskā specifikācija.
 • Valsts policijā jābūt kontaktpunktam, kas nodrošina gāzes ieroču un signālieroču atbilstības pārbaudi E kategorijas ieroču tehniskajai specifikācijai.
 • Personām, kuru īpašumā ir gāzes pistoles, ko iespējams pārveidot tā, ka no tām var izšaut ar lodi, jāiegūst šaujamieroča nēsāšanas atļauja.
 • Ierocis ir priekšmets vai mehānisms, kas speciāli radīts dzīvu vai nedzīvu mērķu iznīcināšanai vai bojāšanai vai arī salūtpatronu, kairinošu vielu, citu aktīvu vielu vai pirotehniskas signālmunīcijas izšaušanai.
 • Munīcija ir priekšmeti, kas konstruktīvi izgatavoti šāviena izdarīšanai, izšaujot ar ieroci.

Ko paredz direktīva

Komisijas Īstenošanas direktīvas (ES) 2019/69 (2019. gada 16. janvāris), ar ko nosaka trauksmes un signālieroču tehniskās specifikācijas saskaņā ar Padomes Direktīvu 91/477/EEK par ieroču iegādes un glabāšanas kontroli (turpmāk tekstā – Direktīva 91/477/EEK) 1. pants noteic, ka Eiropas Savienības (ES) dalībvalstis nodrošina, lai tādas ierīces ar patronas turētāju, kas paredzētas vienīgi signālmunīcijas, kairinošu vielu, citu aktīvu vielu vai pirotehniskas signālmunīcijas izšaušanai, nevarētu uzskatīt par šaujamieročiem saskaņā ar Direktīvu 91/477/EEK, tām vienmēr jāatbilst šīs direktīvas pielikumā noteiktajām tehniskajām specifikācijām.

Noteiks E kategorijas ieroču tehnisko specifikāciju

Ieroču aprites likums stājās spēkā 2019. gada 10. aprīlī. Tā 5. panta septītā daļa paredz, ka ieroču klasifikācijā ir izveidota jauna E kategorija, kurā ir ietverti gāzes ieroči un signālieroči, kurus nevar pārveidot šaušanai ar lodi vai daudzkomponentu šāviņu izsviešanai no stobra kanāla propelenta (šaujampulvera) iedarbības rezultātā. Tehniskā specifikācija minētājai kategorijai ir noteikta Direktīvas 91/477/EEK prasībās.

Savukārt, lai nodrošinātu E kategorijas ieroču atbilstību minētajām prasībām, Grozījumi Ieroču aprites likumā (turpmāk tekstā – grozījumi) paredz, ka Ministru kabinetam (MK) jānosaka:

 • kārtība, kādā klasificē gāzes ieročus un signālieročus, kā arī pārbauda to atbilstību E kategorijas ieroču tehniskajai specifikācijai;
 • kārtība, kādā pieprasa un saņem gāzes ieroču un signālieroču paraugus pārbaudes veikšanai;
 • E kategorijas ieroču tehniskā specifikācija.

Kontaktpunkts – Valsts policija

Tāpat grozījumi nosaka: ja Valsts policija (VP), klasificējot gāzes ieročus un signālieročus, konstatēs, ka attiecīgais gāzes ierocis un signālierocis nav uzskatāms par E kategorijas ieroci, tā klasificēs gāzes ieroci un signālieroci atbilstoši normatīvajos aktos par šaujamieroču un to munīcijas klasifikāciju noteiktajai kārtībai, izņemot gadījumu, kad gāzes ieroča un signālieroča aprite Latvijā ir aizliegta.

Saskaņā ar grozījumiem VP jābūt kontaktpunktam, kas nodrošina gāzes ieroču un signālieroču atbilstības pārbaudi E kategorijas ieroču tehniskajai specifikācijai, sadarbojas ar citām ES dalībvalstīm un Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) valstīm, kā arī pēc pieprasījuma saņemšanas informē citu ES dalībvalsti un EEZ valsti par minētās atbilstības pārbaudes rezultātiem.

Līdz šim ražotās gāzes pistoles – B kategorija

VP iepriekš LV portālam skaidroja, ka Latvijā apritē esošās gāzes pistoles ir uzskatāmas par tādām, kuras var pārveidot šaušanai vai lodes vai lādiņa izsviešanai no stobra kanāla šaujampulvera iedarbības rezultātā. Tādējādi līdz šim ražotie gāzes ieroči un signālieroči neatbilst jaunajām tehniskajām prasībām un šādiem ieročiem nepieciešama atļauja.

Ieroču aprites likuma 5. panta ceturtajā daļā noteikts, ka pusautomātiskos, atkārtotas darbības vai viena šāviena gāzes ieročus un signālieročus, kurus var pārveidot šaušanai ar lodi vai daudzkomponentu šāviņu izsviešanai no stobra kanāla šaujampulvera vai cita propelenta iedarbības rezultātā, uzskata par B kategorijas šaujamieročiem un atkarībā no to darbības principa klasificē atbilstošā B kategorijas apakšgrupā.

Jāiegūst šaujamieroča nēsāšanas atļauja

Personām, kuru īpašumā ir gāzes pistoles, kuras iespējams pārveidot tā, ka no tām var izšaut ar lodi, jāiegūst šaujamieroča nēsāšanas atļauja. Ieroču aprites likuma Pārejas noteikumu 12. punkts paredz, ka personām, kuras pirms šā likuma spēkā stāšanās dienas iegādājušās un reģistrējušas gāzes pistoles (revolverus), līdz 2023. gada 14. septembrim jāreģistrē tie VP, uzrādot attiecīgos ieročus un iesniedzot iesniegumu, kurā norāda savus personas datus un informāciju par attiecīgo ieroci (veidu, marku, modeli, marķējumu):

 • un saņem ieroča glabāšanas atļauju, nēsāšanas atļauju vai ieroču kolekcijas atļauju
 • vai pārreģistrē to citai personai, kurai ir attiecīgā ieroča atļauja,
 • vai realizē ar Latvijas Republikas ieroču komersanta starpniecību,
 • vai nodod VP.

B vai E kategorijas klasificēšana

Noteikumu projekts "Kārtība, kādā klasificē gāzes ieročus un signālieročus, kā arī pārbauda to atbilstību E kategorijai, kā arī E kategorijas ieroču tehniskās specifikācijas" (turpmāk tekstā – MK noteikumu projekts) Valsts sekretāru sanāksmē tika izsludināts 2019. gada 11. jūlijā. Kā skaidro VP Galvenās kārtības policijas pārvaldes Koordinācijas un kontroles pārvaldes LASB vecākā inspektore Sjuzena Rubule, kad tiks pieņemti iepriekš minētie MK noteikumi, atbilstoši tajos apstiprinātajai kārtībai notiks gāzes ieroču un signālieroču klasificēšana, lai piešķirtu attiecīgajam ierocim B vai E kategoriju.

MK noteikumu projektā paredzēts, ka VP priekšnieks izveidos Šaujamieroču un munīcijas klasificēšanas komisiju (turpmāk tekstā – komisija), kas gāzes ieročus un signālieročus klasificēs:

 • pamatojoties uz fiziskās personas, ieroča komersanta vai ieroča brokera iesniegumu;
 • pēc savas iniciatīvas, ja VP rīcībā būs informācija no citas ES dalībvalsts vai EEZ valsts par gāzes ieročiem un signālieročiem, kas atbilst E kategorijas ieroču tehniskajai specifikācijai.

Saskaņā ar MK noteikumu projektu komisijai būs jāvērtē iesniegums un tam pievienotā, kā arī cita lēmuma pieņemšanai nepieciešamā informācija.

E kategorijas tehniskā specifikācija

Paredzēts, ka E kategorijas ieročiem būs jāatbilst MK noteikumu projektā paredzētajai tehniskajai specifikācijai, piemēram:

 • ierocim pirotehnisko signālmunīciju ir iespējams izmantot vienīgi tad, ja ieroča stobram ir pievienots adapters (uzgalis);
 • ierocim ir pastāvīga detaļa, kas neļauj izšaut patronas, kuras ielādētas ar vienu vai vairākām cietām skrotīm, lodēm vai cietiem šāviņiem;
 • ierocim ir paredzētas patronas (ievērojot minēto patronu raksturlielumus, kā arī citus patronu standartus), kas uzskaitītas un aprakstītas patronu un patrontelpu izmēru tabulu VIII tabulā, ko izveidojusi Kājnieku ieroču apliecināšanas pastāvīga starptautiskā komisija (C.I.P.) u. c.

Ar E kategorijas ieroču tehnisko specifikāciju, kuru plāno noteikt, var iepazīties MK noteikumu projektā.

Ierocis un munīcija – precizētas definīcijas

Lai definīciju “ierocis” un “munīcija” saturā iekļautu gāzes ieročus  un signālieročus un to izmantojamās patronas, grozījumos tās ir precizētas. Turpmāk atbilstoši Ieroču aprites likumam:

 • ierocis ir priekšmets vai mehānisms, kas speciāli radīts dzīvu vai nedzīvu mērķu iznīcināšanai vai bojāšanai vai arī salūtpatronu, kairinošu vielu, citu aktīvu vielu vai pirotehniskas signālmunīcijas izšaušanai;
 • munīcija ir priekšmeti, kas konstruktīvi izgatavoti šāviena izdarīšanai, izšaujot ar ieroci.

Noteikta administratīvā atbildība

Administratīvās atbildības reformas ietvaros no 2020. gada 1. jūlija sodiem par administratīvajiem pārkāpumiem jābūt noteiktiem attiecīgās nozares regulējošajā likumā vai pašvaldību saistošajos noteikumos. Līdz ar to grozījumi papildina Ieroču aprites likumu ar jaunu XX nodaļu “Administratīvie pārkāpumi ieroču, munīcijas, to sastāvdaļu un speciālo līdzekļu aprites jomā un kompetence administratīvo pārkāpumu procesā”.

Piemēram, par mazas enerģijas pneimatiskā ieroča, straikbola ieroča, peintbola ieroča, lāzertaga ierīces, dezaktivēta ieroča, aukstā ieroča vai speciālā līdzekļa aprites noteikumu pārkāpšanu paredzēts piemērot naudas sodu: fiziskajai personai 10–100 naudas soda vienību (50–500 eiro), bet juridiskajai personai: 20–200 naudas soda vienību (100–1000 eiro).

Ar visiem paredzētajiem sodiem par administratīvajiem pārkāpumiem ieroču aprites jomā var iepazīties Ieroču aprites likuma XX nodaļā jeb likuma beigu daļā. LV portāls vērš uzmanību, ka minētā nodaļa stājas spēkā vienlaikus ar Administratīvās atbildības likumu, proti, 2020. gada 1. jūlijā.

Labs saturs
7
Pievienot komentāru
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
LATVIJAS REPUBLIKAS OFICIĀLAIS IZDEVUMS
ŽURNĀLS TIESISKAI DOMAI UN PRAKSEI
LIETOTĀJU IEVĒRĪBAI
Informējam, ka šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot LV portālu, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk
PIEKRĪTU