SKAIDROJUMI
>
Zini savas tiesības un iespējas!
TĒMAS
Edīte Brikmane
LV portāls
15. janvārī, 2019
Lasīšanai: 12 minūtes
RUBRIKA: Skaidrojums
TĒMA: Uzturlīdzekļi
14
14

Parāda piedziņa, ja netiek pildīta vienošanās par uzturlīdzekļiem

FOTO: Freepik

Uzturlīdzekļu piedziņa ir aktuāla problēma daudziem vecākiem arī tad, ja, dzīves ceļiem šķiroties, puses ir risinājušas šo jautājumu, noslēdzot savstarpēju vienošanos. Taču tas, cik vienkārši un ātri ir iespējams uzsākt saistību piespiedu izpildi, ja uzturlīdzekļu maksājumi ir neregulāri vai pārtraukti pavisam, atkarīgs no tā, kādā formā noslēgta vienošanās par periodiskiem uzturlīdzekļu maksājumiem.

īsumā
  • Noslēgta privāta vienošanās, pie zvērināta notāra apliecinot līdzēju parakstu īstumu, nav notariālais akts.
  • Uzsākot saistību izpildi, jāzina, vai notariālais akts ir vai nav izpildāms tiesas sprieduma izpildes kārtībā Notariāta likuma D1 sadaļā noteiktajā kārtībā.
  • Notariāta likuma D1 sadaļa paredz atvieglotu saistību piespiedu izpildes mehānismu – izpildu rakstu izsniedz notārs, tiklīdz nokavēts vienošanās tekstā paredzētais samaksas termiņš.
  • Privāti noslēgtas vienošanās piespiedu izpilde ir iespējama, ceļot prasību tiesā vispārējā kārtībā.

Piemēram, bērna māte, iesūtot LV portālam lūgumu pēc e-konsultācijas, norāda, ka, šķirot laulību pie notāra, tika noslēgta vienošanās par uzturlīdzekļiem, taču bērna tēvs savas saistības nepilda. “Ko šādā situācijā darīt?” viņa vaicā.  

Svarīgs aspekts – noslēgtās vienošanās forma

Lai atbildētu uz šādu jautājumu, vispirms ir svarīgi zināt, vai noslēgtā vienošanās ir privāta vienošanās vai notariāls akts. Pat ja situācijas aprakstā ir minēts, ka vienošanās noslēgta pie zvērināta notāra, šāds fakts vēl nenozīmē, ka tā ir noformēta kā notariāls akts.

Tiesiskais regulējums Latvijā nenosaka obligātu formu, kādā būtu jānoslēdz vienošanās par periodiskiem uzturlīdzekļu maksājumiem. Ja vecāki ir izlēmuši noslēgt šādu rakstisku vienošanos, ir vairākas izvēles iespējas:

    a) sagatavot vienošanās projektu pašiem un parakstīt privātā kārtībā;

    b) lūgt sagatavot vienošanās projektu zvērinātam notāram, bet parakstīt to privātā kārtībā;

    c) apliecināt pie zvērināta notāra sava paraksta īstumu uz privātā kārtībā noslēgtas vienošanās;

    d) sagatavot vienošanās projektu pašiem vai lūgt to sagatavot zvērinātam notāram un apliecināt šo vienošanos notariālā akta formā.

Punktos “a”, “b” un “c” minētās vienošanās ir atzīstamas par privātiem dokumentiem neatkarīgi no tā, kas to ir sagatavojis un vai pie zvērināta notāra ir apliecināts pušu paraksta īstums. Notariāls akts ir tikai “d” piemērā nosauktā vienošanās. 

Divu veidu notariālie akti

Ja ir skaidrs, ka noslēgtā vienošanās ir notariālais akts, pirms uzsākt saistību piespiedu izpildi, papildus svarīgi vēl zināt, kāda veida notariālais akts ir noslēgts.

Normatīvais regulējums paredz divas iespējas:

  1. vienošanos par uzturlīdzekļiem apliecināt kā notariālo aktu, kas NAV izpildāms tiesas sprieduma izpildes kārtībā;
  2. vienošanos par uzturlīdzekļiem apliecināt kā notariālo aktu, iekļaujot atrunu, ka tas IR izpildāms tiesas sprieduma izpildes kārtībā saskaņā ar Notariāta likuma D1 sadaļu.

Sagatavojot vienošanās projektu, zvērināts notārs izskaidro atšķirības, un vecākiem ir jāvienojas par to, vai tie piekrīt, ka gadījumā, ja noslēgtā vienošanās netiks pildīta un izveidosies uzturlīdzekļu parāds, saistību izpilde ir iespējama vienkāršotā kārtībā – tāpat kā tiesas spriedums par uzturlīdzekļu piedziņu.

Ja tas no vecākiem, kam ir pienākums maksāt uzturlīdzekļus, piekrīt, ka saistību neizpildīšanas gadījumā notariālā akta izpilde notiek Notariāta likuma D1 sadaļā noteiktajā kārtībā, tam noteikti jābūt iekļautam noslēgtās vienošanās tekstā.

Notariālā akta izpilde

Ja vienošanās par uzturlīdzekļiem ir noslēgta kā notariālais akts, bet NAV paredzēta tā izpilde tiesas sprieduma izpildes kārtībā saskaņā ar Notariāta likuma D1 sadaļu, saistību bezstrīdus piespiedu izpildīšana pieļaujama, pamatojoties uz Civilprocesa likuma 400. pantu, kas paredz, ka lēmumu pieņem tiesnesis un šim lēmumam ir izpildu dokumenta spēks.

“Šajā gadījumā piedzinējam (piemēram, bērna mātei) ir jāiesniedz pieteikums rajona (pilsētas) tiesas zemesgrāmatu nodaļai pēc parādnieka (bērna tēva) deklarētās dzīvesvietas, bet, ja tādas nav – pēc dzīvesvietas,” skaidro zvērināta notāre Sandra Jakušenoka.

Tiesu darbības teritoriju, tai skaitā zemesgrāmatu nodaļu, meklētājs atrodams Latvijas tiesu portāla sadaļā Tiesu darbības teritorijas.

Pieteikuma par saistību bezstrīdus piespiedu izpildīšanu veidlapa pieejama Latvijas tiesu e-pakalpojumu portālā https://manas.tiesas.lv/eTiesas/ sadaļā Pakalpojumi > E-veidlapas.

Jāņem vērā, ka šajā gadījumā pieteikumam ir jāpievieno ne tikai bezstrīdus piespiedu kārtībā izpildāmais akts un tā noraksts, bet arī pierādījums, ka parādnieks ir brīdināts par to, ka saistību neizpildes gadījumā tiks uzsākta piespiedu izpilde. Piemēram, parādnieku vispirms aicina samaksāt izveidojušos uzturlīdzekļu parādu, nosūtot ierakstītu vēstuli ar paziņojumu par vēstules izsniegšanu adresātam. 

Civilprocesa likuma 405. panta noteikumi paredz, ka pieteikumu par saistību bezstrīdus piespiedu izpildīšanu tiesnesis izlemj vienpersoniski uz iesniegtā pieteikuma un tam pievienoto dokumentu pamata septiņu dienu laikā no pieteikuma iesniegšanas dienas.

Tiesneša lēmums stājas spēkā nekavējoties, un tam ir izpildu dokumenta spēks. Ar tiesneša izdoto lēmumu kopā ar bezstrīdus piespiedu izpildīšanai pakļautā akta norakstu piedzinējs (bērna māte) var doties pie zvērināta tiesu izpildītāja un lūgt uzsākt izpildu lietu (parāda piedziņu).

Notariāls akts, kas izpildāms tiesas sprieduma kārtībā

Saistību izpilde ir daudz vienkāršāka un ātrāka, ja vienošanās par uzturlīdzekļiem ir noslēgta kā notariālais akts, kas IR izpildāms tiesas sprieduma izpildes kārtībā. Proti, šajā publikācijā jau daudzkārt pieminētajā Notariāta likuma D1 sadaļā ir izveidots atvieglots līgumsaistību piespiedu izpildes mehānisms – piedzinējam nav jāvēršas tiesā, bet gan uzreiz pie zvērināta notāra, lai saņemtu izpildu dokumentu.

Tas nozīmē, ka, tiklīdz nokavēts vienošanās tekstā paredzētais uzturlīdzekļu samaksas termiņš, uzturlīdzekļu saņēmējs var iedarbināt atvieglotu uzturlīdzekļu piedziņas mehānismu:

  1. vecāks, kuram jāsaņem uzturlīdzekļu maksājums nepilngadīga bērna uzturam, vēršas pie zvērināta notāra, kura lietvedībā atrodas noslēgtais notariālais akts, un iesniedz iesniegumu par saistību nodošanu izpildei;
  2. zvērināts notārs triju darba dienu laikā izsniedz notariālo izpildu aktu par periodisko uzturlīdzekļu piedziņu, kurā tiek ietverta ne vien uzkrātā parāda summa, bet arī norāde par ikmēneša (vai citā vienošanās tekstā norādītā periodā) piedzenamajiem uzturlīdzekļu maksājumiem;
  3. vecāks ar notariālo izpildu aktu dodas pie zvērināta tiesu izpildītāja un lūdz uzsākt izpildu lietu (parāda piedziņu). Piedziņas izpilde notiek tāpat kā tiesas sprieduma gadījumā.

Kad iestājas saistību termiņš

Kad un kādos gadījumos var prasīt saistību nodošanu piespiedu izpildei, nosaka vienošanās. Vecāks, kuram ir jāsaņem uzturlīdzekļu maksājumi bērna uzturam, pēc notariālā izpildu dokumenta pie notāra var doties, tiklīdz nokavēts vienošanās tekstā paredzētais samaksas termiņš, parādnieku par to iepriekš nebrīdinot.

Tāpēc, ja uzturlīdzekļu maksājumi kavējas, vecākam, kuram ir jāsaņem uzturlīdzekļu maksājumi bērna uzturam, ir uzmanīgi vēlreiz jāpārlasa vienošanās teksts, lai pārliecinātos, cik ilgi pieļaujams uzturlīdzekļu kavējums, vai šis kavējums ir jāpierāda, piemēram, ar konta izdruku. “Vienošanās ir abu līdzēju (bērna vecāku) labprātīgi parakstīts un abpusēji saskaņots dokuments. Tā ir kā instrukcija, pēc kuras vadīties gan pašiem vecākiem, gan notāram,” skaidro zvērināta notāre S. Jakušenoka.  

Piemērs. Parāda piedziņa, tiklīdz nokavēts uzturlīdzekļu maksājuma termiņš

Vecāki šķiroties noslēguši vienošanos notariāla akta formā par periodiskiem uzturlīdzekļa maksājumiem 200 eiro apmērā līdz kārtējā mēneša divdesmitajam datumam. Slēdzot vienošanos, puses ir vienojušās, ka saistību piespiedu izpilde tiek veikta  tiesas spriedumu izpildes kārtībā saskaņā ar Notariāta likuma D1 sadaļu. Bērna tēvs kavē uzturlīdzekļu maksājumus. Kurā brīdī māte var uzsākt savu un bērna tiesību aizstāvību? Ja vienošanās neparedz, ka prasīt saistību piespiedu izpildi var, ja kavējums ilgst noteiktu dienu skaitu, tad divdesmit pirmajā datumā bērna māte var doties pie notāra un iesniegt iesniegumu par saistību nodošanu piespiedu izpildei.

Jāuzsver, ka likumdevējs Notariāta likuma 107.4 pantā ir noteicis ierobežojumu, cik ilgā laikā var izmantot iespēju nodot notariālo aktu piespiedu izpildei vienkāršotā kārtībā. Proti, kreditors notariālo aktu var iesniegt zvērinātam notāram nodošanai piespiedu izpildei viena gada laikā no attiecīgās saistības izpildes termiņa iestāšanās dienas. Ja nokavēts saistību nodošanas piespiedu izpildei noteiktais gada termiņš, likums vienkāršotu kārtību konkrētajai saistībai vairs neparedz, taču tas neattiecas uz turpmākajiem maksājumiem, ja tie tiek kavēti. Katram uzturlīdzekļu maksājumam var veidoties atšķirīgs saistību izpildes termiņš.

“Lai par katrreizējo ikmēneša uzturlīdzekļu samaksas nokavējumu nebūtu jādodas pie notāra pēc notariālā izpildu akta, vecāks var lūgt ierakstīt notariālajā izpildu aktā, ka uzturlīdzekļi piedzenami konkrētā apmērā katru mēnesi līdz bērna pilngadībai,” norāda zvērināta notāre.

Piemērs. Gada termiņš piespiedu izpildes uzsākšanai vienkāršotā kārtībā

Ja vienošanās, kas noslēgta notariāla akta formā, kas izpildāms tiesas sprieduma izpildes kārtībā, paredz, ka uzturlīdzekļi par 2018. gada novembri 200 eiro apmērā bija jāsamaksā līdz 20. novembrim, bet tie nav samaksāti, gada laikā – no 2018. gada 21. novembra līdz 2019. gada 20. novembrim – bērna māte var pieprasīt notāram izdot notariālo izpildu aktu un doties pie zvērināta tiesu izpildītāja, lai uzsāktu parāda piedziņu. Ja bērna māte gada laikā kopš saistību izpildes termiņa beigām nav pieprasījusi notariālo izpildu rakstu, sākot ar 2019. gada 21. novembri, lai atgūtu nesamaksātos uzturlīdzekļus par 2018. gada novembri, ir jāceļ prasība tiesā vispārējā kārtībā par uzturlīdzekļu parāda piedziņu.

Parāda piedziņa, ja vienošanās noslēgta privātā kārtībā

Jāuzsver, ja vecāki ir izlēmuši ietaupīt un vienošanos par periodiskiem uzturlīdzekļu maksājumiem slēgt privātā kārtībā, arī to ir pienākums pildīt. Taču jārēķinās, ka gadījumā, ja viena no pusēm nemaksās privāti noslēgtā līgumā noteikto uzturlīdzekļu summu, lai piedzītu parādu, otrai pusei būs jāiet daudz sarežģītāks un laikietilpīgāks ceļš.

Vienīgā iespēja, kā prasīt saistību, ko paredz privāti noslēgta vienošanās, piespiedu izpildi, ir prasības celšana tiesā vispārējā kārtībā.

Labs saturs
14
Pievienot komentāru
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
LATVIJAS REPUBLIKAS OFICIĀLAIS IZDEVUMS
ŽURNĀLS TIESISKAI DOMAI UN PRAKSEI
LIETOTĀJU IEVĒRĪBAI
Informējam, ka šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot LV portālu, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk
SAPRATU