SKAIDROJUMI
>
Zini savas tiesības un iespējas!
TĒMAS
Lidija Dārziņa
LV portāls
20. janvārī, 2016
Lasīšanai: 9 minūtes
RUBRIKA: Skaidrojums
TĒMA: Pensijas
1
1

2010.gadā piešķirtās pensijas pārskatīšana

LV portāla infografika

Tiem, kam pensionēšanās laiks pienāca 2010.gadā un sekojošajos gados, pensijas izrādījās mazākas nekā vienādā situācijā cilvēkiem, kas pensionējās pirms trekno gadu radītās krīzes. Pensijas kapitālu „noēda” krīzes gadu negatīvie pensijas kapitāla indeksi. Šogad sākas pensiju pārskatīšana, un pirmajiem tā paredzēta tiem, kam pensijas piešķirtas 2010.gadā. Sociālais taisnīgums tiek atjaunots pakāpeniski, ievērojot valsts budžeta iespējas.
īsumā
  • 2016.gadā pārskatīs 2010.gadā piešķirtās vai pārrēķinātās vecuma, izdienas un apgādnieka zaudējuma pensijas. Tātad tās pensijas, kuru aprēķināšanā piemērots 2009.gada negatīvais iemaksu algas kapitāla indekss.
  • Pensijas pārskata saskaņā ar likumu "Par valsts pensijām" un likumu "Par valsts budžetu 2016.gadam".
  • VSAA pensijas pārskatīs ar 2016.gada 1.janvāri. Ja pensija pēc pārskatīšanas būs lielāka nekā iepriekš, pensijas starpību izmaksās par periodu no 1.janvāra, ne vēlāk kā 2016.gada augustā.

Piešķirot valsts pensiju, tās apmērs tiek noteikts, aprēķinot pensijas kapitālu (personas personīgajā kontā reģistrētās valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas) un šo kapitālu aktualizējot (reizinot) ar apdrošināšanas iemaksu algas indeksiem, kas tiek noteikti katram gadam. Indeksa lielumu ietekmē sociālo iemaksu veicēju skaits un apdrošināšanas iemaksu alga valstī. Pensijas kapitāla aktualizācija ar indeksiem tika uzsākta 1998.gadā, un līdz 2008.gadam visi ikgadējie indeksi bija lielāki par skaitli "1" (2007. un 2008.gadam noteiktie pat 1,3593 un 1,3106!). Pozitīvie indeksi palielināja cilvēka pensijas kapitālu, tātad  arī ikmēneša pensiju.

Taču, sākot ar 2009.gadu, indekss trīs gadus kļuva mazāks par skaitli "1". Pensijas aprēķinam ņem vērā arī iepriekšējā gada indeksu. Tāpēc tiem, kam pensiju piešķīra 2010.gadā, tās apmēru samazināja 2009.gada negatīvā indeksa (0,9622) ietekme. Līdzīgi tas notika ar pensijām, kuras piešķīra turpmākajos gados. Līdz ar to patlaban ir izveidojusies situācija, ka valsts krīzi ir tā kā pārvarējusi, arī algas pieaug, taču daudziem pensionāriem jāturpina dzīve ar krīzes laika indeksiem aprēķinātajām pensijām.

Ar grozījumiem likuma "Par valsts pensijām" 12.pantu papildina noteikums par to, kā pensijas kapitāla aktualizācijai piemērojams indekss "1" gadījumos, ja tas ir mazāks.

Likuma Pārejas noteikumu normas paredz, ka personām, kurām no 2010.gada 1.janvāra līdz 2015.gada 31.decembrim piešķirtas vai pārrēķinātas vecuma, izdienas vai apgādnieka zaudējuma pensijas, tās tiek pārskatītas, sākot ar 2016.gada 1.janvāri.

Pensiju pārskatīšanai arī noteikts: pārrēķinot pensijas sākuma kapitālu un pensijas kapitālu, tā aktualizācijā apdrošināšanas iemaksu algas indeksus 2009., 2010. un 2011.gadam aizstāj ar skaitli "1" un pēc tam sekojošajos gados pensijas kapitāla aktualizācijai aprēķinātos indeksus, kas ir lielāki par skaitli "1", aizstāj ar indeksu "1" līdz gadam, kad iepriekšējo gadu negatīvo un tiem sekojošo pozitīvo indeksu reizinājums ir lielāks par skaitli "1". Šajā gadā pensijas kapitāla aktualizācijai piemēro apdrošināšanas iemaksu algas indeksu, ko veido iepriekšējo gadu negatīvo un tiem sekojošo pozitīvo indeksu reizinājums.

Pensiju pārskatīšanas shēma būtu vieglāk saprotama, ja būtu paredzēts, ka ar indeksu "1" aizstās visu triju krīzes gadu negatīvos indeksus (tādi bija 2009.g. – 0,9622; 2010.g. – 0,7978; 2011.g. – 0,9945) un viss. Taču likumā formulētie kapitāla aktualizācijas nosacījumi nozīmē, ka krīzes gadu negatīvo indeksu ietekmes mazināšana daļēji notiks arī uz pēckrīzes jau pozitīvo indeksu rēķina, respektīvi, pēckrīzes nu jau pozitīvie indeksi tiks samazināti.

Labklājības ministrija (LM) norāda: turpmāk būs novērsta situācija, kad kapitāla indekss ir negatīvs, piemērojot izlīdzināšanas metodi. Tas nozīmē, ka negatīvos un pozitīvos indeksus aizstās ar skaitli "1" līdz laikam, kad negatīvo un pozitīvo indeksu reizinājums būs lielāks par skaitli "1". Jauno pensijas kapitāla aktualizēšanas kārtību piemēros, sākot ar 2009.gadam noteikto indeksu, kas bija pirmais negatīvais indekss.

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras (VSAA) informācijā par pensiju piešķiršanu/pārrēķināšanu 2016.gadā paskaidrots, ka, pārskatot pensiju, ar "1" aizstājami šādi piemērotie indeksi:

2009.gada – 0,9622;

2010.gada – 0,7978;

2011.gada – 0,9945;

2012.gada – 1,0618;

2013.gada – 1,0758;

2014.gada – 1,0766;

2015.gada – 1,0620

Tātad, piešķirot vai pārrēķinot  pensijas pēc  2016.gada 1.janvāra, no 2009.gada līdz 2015.gadam noteikto dažādo indeksu vietā tiks izmantots indekss "1".

Savukārt tas, ka pirmās pārrēķinās 2010.gadā pieķirtās pensijas, paredzēts likumā "Par valsts budžetu 2016.gadam": personām, kurām no 2010.gada 1.janvāra līdz 2010.gada 31.decembrim saskaņā ar likumu "Par valsts pensijām" piešķirtas vai pārrēķinātas vecuma, izdienas vai apgādnieka zaudējuma pensijas, tās pārskata ar 2016.gada 1.janvāri. Pārskatītais pensijas apmērs tiek noteikts no 2016.gada 1.janvāra, un par periodu no 1.janvāra to izmaksā ne vēlāk kā 2016.gada augustā.

Pārrēķinās līdz augustam

Labklājības ministrija informē, ka Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra vispirms pārskatīs tās pensijas, kas piešķirtas vai pārrēķinātas 2010.gada pirmajā ceturksnī, pēc tam secīgi arī tās pensijas, kas piešķirtas nākamajos gada periodos.

2010.gadā piešķirtās pensijas pārskatīs, pārrēķinot pensijas kapitālu, proti, 2009.gada negatīvā kapitāla indeksa vietā piemērojot skaitli "1". Šīs pensijas VSAA pārskatīs līdz 2016.gada augustam. Ja pensija pēc pārskatīšanas būs lielāka nekā iepriekš, tad pensijas starpību par laika posmu no 2016.gada 1.janvāra līdz mēnesim, kad VSAA reāli veiks konkrētās pensijas pārskatījumu, konkrētā persona saņems pēc lēmuma pieņemšanas, bet ne vēlāk kā 2016.gada augustā.

Pārskatītās pensijas saņēmējam VSAA nosūtīs lēmumu par pensijas pārskatīšanu, tādējādi katrs cilvēks, kuram būs pārskatīta pensija, par to saņems informāciju. Lēmumā būs norādīts pensijas apmērs pēc pārskatīšanas un pensijas izmaksas kārtība.

VSAA informē, ka pensijas apmēra pārskatīšanu veic VSAA nodaļa bez personas pieprasījuma, ņemot vērā to pašu aprēķināšanas kārtību, kāda tika izmantota, piešķirot vai pārrēķinot pensiju. Tātad pensijas saņēmējam pašam nav nekur jāiet un nekādi iesniegumi nav jāraksta.

Rezultātā pārskatītā pensija var būt lielāka par iepriekš saņemto pensiju vai palikt tāda pati kā iepriekš.

Priekšstatam - VSAA sniegtais piemērs par situāciju, kad cilvēkam ir piešķirta pensija 2010.gadā, pensija 2014.gadā ir pārrēķināta, jo arī pēc pensijas piešķiršanas cilvēkam ir uzkrāts pensijas kapitāls. Šajā periodā pensija divas reizes ir indeksēta ikgadējā indeksācijā 1.oktobrī.

1.      Pensija piešķirta 01.12.2010. (par stāžu līdz 1996.gadam un uzkrāto pensijas kapitālu periodā no 01.01.1996.-30.11. 2010.) un pārrēķināta 01.02.2014. (par uzkrāto pensijas kapitālu  periodā no 01.12.2010.- 31.01.2014.). Pensija indeksēta 2014. un 2015.gada 1.oktobrī.

Uz 01.01.2016. pensijas apmēru veido: P(2010)+ P(2014)+  indeksācija,

t.i., 515.45 +50.46 +12.72 = 578,63 eiro

2. Ar 01.01.2016.pārskata P (2010) un P (2014),

t.i., 534.94+47,50 + 12,72 = 595,16 eiro

Pensijas apmēra palielinājums no 01.01.2016. ir 16,53 eiro.

No VSAA aprēķina piemēra redzams, ka, pārskatot 2010.gadā piešķirto pensiju (515,45), tās apmērs ir palielinājies (534,94). Savukārt pārskatot pēc aiziešanas pensijā uzkrāto kapitālu (50,46), papildus nopelnītā pensijas daļa ir samazinājusies (47,50). Kāpēc tā?

Kā skaidro VSAA, šajā gadījumā var teikt, ka pensija nosacīti sastāv no divām daļām - piešķirtās pensijas daļas un pārrēķina daļas. Tātad šajā piemērā piešķirtās pensijas daļa pēc pārskatīšanas palielinās, savukārt pārrēķina daļa samazinās, jo katrai no šīm daļām ir piemēroti atšķirīgi apdrošināšanas iemaksu algas indeksi. Neskatoties uz to, ka pārrēķina daļa samazinās, kopējais pensijas apmērs  no 2016.gada 1.janvāra palielinās.

Pārējiem pensijas pārskatīs divos nākamajos gados

Kā jau teikts, likums "Par valsts pensijām" paredz pārskatīt pensijas, kuras piešķirtas no 2010.gada līdz 2015.gadam (ieskaitot). LM informē, ka 2017.gadā pārrēķinās 2011.gadā piešķirtās (pārrēķinātās) pensijas.  2018.gadā pārrēķinās 2012., 2013., 2014. un 2015.gadā piešķirtās (pārrēķinātās) pensijas.

LM arī atgādina, ka pensiju aprēķina katram cilvēkam individuāli, par pamatu ņemot pensijas sākuma kapitālu (aprēķināts, ņemot vērā darba stāžu līdz 1996.gadam un vidējo iemaksu algu laika periodā no 1996.gada līdz 1999.gadam), pensijas kapitālu (no 1996.gada 1.janvāra personificētajā kontā reģistrētās sociālās apdrošināšanas iemaksas), kā arī pensionēšanās vecumu. Pensionēšanās vecums katru gadu palielinās par 3 mēnešiem, un 2016.gadā tie ir 62 gadi un 9 mēneši.

Vēl jāpiebilst, ka apdrošināšanas iemaksu algas indeksu koriģēšana skars ikvienu sociāli apdrošināto personu, par kuru ir veiktas sociālās apdrošināšanas iemaksas, bet pensija vēl nav piešķirta.

Uzziņa: Līdz šim ir noteikti šādi apdrošināšanas iemaksu algas indeksi

1997.gadam – 1,03;

1998.gadam – 1,12;

1999.gadam – 1,117;

2000.gadam – 1,069;

2001.gadam – 1,0835;

2002.gadam – 1,0453;

2003.gadam – 1,1645;

2004.gadam – 1,1754;

2005.gadam – 1,1712;

2006.gadam – 1,2333;

2007.gadam – 1,3593;

2008.gadam – 1,3106;

2009.gadam – 0,9622;

2010.gadam – 0,7978;

2011.gadam – 0,9945;

2012.gadam – 1,0618;

2013.gadam – 1,0758

2014.gadam – 1,0766

2015.gadam – 1,0620

Avots: VSAA

Labs saturs
Pievienot komentāru
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
LATVIJAS REPUBLIKAS OFICIĀLAIS IZDEVUMS
ŽURNĀLS TIESISKAI DOMAI UN PRAKSEI
LIETOTĀJU IEVĒRĪBAI
Informējam, ka šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot LV portālu, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk
PIEKRĪTU