AMATU KONKURSI
LASĪT VĒLĀK ( 3 )
SKAIDROJUMI
>
Zini savas tiesības un iespējas!
TĒMAS
23. martā, 2012
Lasīšanai: 10 minūtes
RUBRIKA: Skaidrojums
TĒMA: Nodokļi
3
1
3
1

Gada ienākumu deklarēšana obligātos gadījumos

Īpašumu var izīrēt, nereģistrējot saimniecisko darbību. Ja dzīvoklis izīrēts fiziskai personai, izīrētājam ienākums no saņemtajiem īres maksājumiem jādeklarē un jānomaksā ienākuma nodoklis - 10 procenti.

FOTO: Boriss Koļesņikovs, LV

Gada ienākumu deklarāciju iesniegšanas termiņi šogad ir mainīti. Tāpat kā iepriekš, trīs mēneši deklarāciju iesniegšanai doti tiem, kam tas jādara obligāti. Deklarēšanā atsevišķās situācijās ir koriģēti nosacījumi atbilstoši grozījumiem likumā „Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” un Ministru kabineta noteikumos.
Situācijas, kad deklarācija iesniedzama obligāti, bet kas nereti rada neskaidrības, LV portālam izklāstīja Valsts ieņēmumu dienesta (VID) Nodokļu pārvaldes Fizisko personu tiešo nodokļu metodikas daļas galvenā nodokļu inspektore Inese Bērziņa.

Sākot ar šo gadu, iedzīvotāju gada ienākumu deklarācija ar tai pievienotajiem dokumentiem Valsts ieņēmumu dienestā iesniedzama no 1.marta līdz 1.jūnijam.

Šajā termiņā gada ienākumu deklarācijas par 2011.gadā gūtajiem ienākumiem obligāti ir jāiesniedz tiem Latvijas iedzīvotājiem (Latvijas rezidentiem), kuri:

 • veikuši saimniecisko darbību (piemēram, ir individuālā uzņēmuma īpašnieki, izīrē savu īpašumu, ir zemnieku saimniecības īpašnieki, ir guvuši ienākumus no profesionālās darbības u.c.);
 • guvuši ienākumus ārvalstīs (tai skaitā personas (jūrnieki), kuras bijušas nodarbinātas uz starptautiskos pārvadājumos izmantojama kuģa);
 • guvuši ar nodokli neapliekamos ienākumus, kas kopumā 2011.gadā pārsniedza 2160 latus (piemēram, gūti ienākumi no personiskās mantas pārdošanas);
 • guvuši ienākumus, kuri apliekami ar 10% nodokļa likmi (piemēram, ienākumi no kapitāla, ienākumi no augoša meža vai kokmateriālu pārdošanas) un no kuriem nodoklis nav ieturēts ienākuma izmaksas vietā;
 • guvuši citus ar nodokli apliekamus ienākumus, no kuriem izmaksas vietā nav ieturēts nodoklis, tai skaitā no fiziskām personām saņemti dāvinājumi, kas ir apliekami ar iedzīvotāju ienākuma nodokli.

Jāiesniedz arī tad, ja biznesā nulles

Ne vienmēr tiem, kas reģistrējuši saimniecisko darbību, mazā biznesa ieceres izdodas. Rodas jautājums, vai cilvēkam deklarācija ir jāiesniedz, ja saimnieciskā darbība nav notikusi? Jā, ja saimnieciskā darbība ir reģistrēta, pat ja nav bijis ienākumu, deklarācija par taksācijas - 2011.gadu ir jāiesniedz, un tādā gadījumā deklarācijas attiecīgā pielikuma (D3 „Ienākumi no saimnieciskās darbības”) ailēs, kuras aizpildāmas, ir jānorāda nulle.

Kā paskaidro Inese Bērziņa, tie, kas ir reģistrējušies, ir iekļauti VID informācijas sistēmās, tādējādi nodokļu administrācija sagaida, ka jābūt arī deklarācijai.

"Ja saimnieciskā darbība reģistrēta, deklarācija jāiesniedz, pat ja nav ienākumu."

Likuma „Par nodokļiem un nodevām” 15.panta (Nodokļu maksātāju pienākumi) pirmās daļas 3.punkts nosaka, ka nodokļu maksātāji, izņemot fiziskās personas, kas neveic saimniecisko darbību, nodokļu un informatīvās deklarācijas VID iesniedz elektroniskā veidā. Nodokļu maksātāji, iesniedzot VID nodokļu un informatīvās deklarācijas elektroniskā veidā, izmanto VID elektroniskās deklarēšanas sistēmu. Savulaik likuma Pārejas noteikumu 98.punktā bija arī paredzēts, ka šī prasība stāsies spēkā 2011.gada 1.janvārī.

Ar likuma „Par nodokļiem un nodevām” 2011.gada 14.aprīļa grozījumiem, kas stājās spēkā 2011.gada 17.maijā, Pārejas noteikumi attiecībā uz šo prasību tika koriģēti - 99.1 punktā paredzot, ka likuma 15.panta pirmās daļas 3.punktā noteiktais pienākums iesniegt nodokļu un informatīvās deklarācijas elektroniskā veidā attiecībā uz nodokļu maksātājiem - fiziskajām personām - piemērojams, sākot ar 2014.gada 1.janvāri. Līdz 2013.gada 31.decembrim nodokļu maksātāji - fiziskās personas - ir tiesīgi iesniegt nodokļu un informatīvās deklarācijas pēc savas izvēles elektroniski vai papīra formā.

Ienākums no citas fiziskās personas

Saimnieciskās darbības uzskaitījumā ir minēta arī nekustamā īpašuma izīrēšana, taču tagad likums pieļauj izīrēt īpašumu, saimniecisko darbību nereģistrējot. Kā šādā gadījumā ienākums deklarējams, un kāds tam ir nodoklis?

Tādā gadījumā par noslēgto īres vai nomas līgumu ir jāpaziņo Valsts ieņēmumu dienestam, un tiks piefiksēts, ka ir šāds līgums. Ja dzīvoklis izīrēts fiziskai personai, izīrētājam taksācijas gadā gūtais ienākums no saņemtajiem īres maksājumiem jādeklarē un jānomaksā ienākuma nodoklis, kas saskaņā ar likumu šādā gadījumā ir 10 procenti. Attaisnoto izdevumu šiem ienākumiem praktiski nav. Jo savulaik likumā zemāka – 10% - likme tika iekļauta ar atrunu, ka maksātājam izdevumi ir nebūtiski, tāpēc netiks piemēroti attaisnotie izdevumi. Vienīgais, ko izīrētājs var atskaitīt, ir nekustamā īpašuma nodoklis, ko maksā par māju, dzīvokli vai zemi.

Tātad, ja pagājušajā gadā ir bijis šāds līgums, šogad ienākumi no īres maksājumiem ir jādeklarē un jāsamaksā 10% nodoklis.

Taču, ja izīrētājam ir lieli izdevumi, viņš reģistrē saimniecisko darbību un deklarāciju aizpilda atbilstoši saimnieciskās darbības veicējam noteiktajām deklarācijas prasībām, norādot arī attiecīgos ar saimniecisko darbību saistītos izdevumus.

Savukārt, ja fiziska persona īpašumu izīrē juridiskai personai, kurai ir pienākums ieturēt ienākuma nodokli izmaksas vietā, tad juridiskā persona ietur paredzēto nodokli – 10 procentus.

Līdzīgi ir jādeklarē arī ienākumi no kapitāla un augoša meža un kokmateriālu pārdošanas tad, ja, piemēram, fiziskai personai pārdoti kokmateriāli (jo juridiskā persona iedzīvotāju ienākuma nodokli būs ieturējusi). Fiziskā persona citai personai var aizdot naudu ar procentiem; arī no procentiem gūtais ienākums ir jādeklarē un no tā jāmaksā nodoklis.

Nereti tiek vaicāts, vai ir deklarējami procenti no bankas depozīta. Gada deklarācijā nav jāuzrāda tie ienākumi, no kuriem 10% nodoklis ir ieturēts izmaksas vietā. Bankas no depozītu procentiem, arī apdrošinātāji šo nodokli ietur un pārskaita budžetā.

Neapliekamie ienākumi: jādeklarē, bet nodoklis nebūs jāmaksā

Gada ienākumu deklarācija jāiesniedz arī, ja 2011.gadā gūti neapliekamie ienākumi, kas pārsniedz 2160 latu. Tā ir lielāka summa nekā iepriekš, jo to veido formula – četrkāršots taksācijas gadā noteiktais neapliekamais minimums. Tā kā pērn neapliekamais minimums tika palielināts no 35 līdz 45 latiem, arī šī summa attiecīgi ir lielāka.

Tātad, ja cilvēks ir pārdevis automašīnu par 3000 latiem, deklarācija jāiesniedz, un šī summa jānorāda kā neapliekamais ienākums. Jo nodoklis par to nav jāmaksā. Neapliekams ienākums ir arī bezdarbnieka pabalsts. Ja gada laikā tas pārsniedz 2160 latu, tad ir deklarējams.

"Ārvalstīs samaksāto nodokli apliecina ar ārvalsts nodokļu administrācijas izziņu."

Deklarācija līdz 1.jūnijam ir jāiesniedz arī Latvijas rezidentiem, kuri strādā ārzemēs. Kopš pagājušā gada likumā ir spēkā norma, ka ar nodokli neapliek Latvijas rezidenta algota darba ienākumus, ja vienlaikus izpildīti šādi nosacījumi:

 • algota darba ienākumi gūti par darba pienākumu veikšanu citā Eiropas Savienības dalībvalstī vai Eiropas Ekonomikas zonas valstī, vai valstī, ar kuru Latvijai ir noslēgta un stājusies spēkā konvencija par nodokļu dubultās uzlikšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu;
 • gūtie algota darba ienākumi attiecīgajā ārvalstī ir pakļauti aplikšanai ar iedzīvotāju ienākuma nodokli vai tam analoģisku nodokli.

Ārvalstīs gūto ienākumu un samaksāto nodokli apliecina ar ārvalsts nodokļu administrācijas izziņu. Ja izpildās minētais, tad Latvijā nodoklis nav jāmaksā, ārvalstīs gūtais ienākums tikai jāuzrāda deklarācijā.

Jaunie grozījumi – jūrnieku ienākumiem

Ar 2011.taksācijas gadu ir mainīti deklarēšanas un attaisnoto izdevumu nosacījumi jūrniekiem. Saeimā 8.martā steidzamā kārtā pieņemtie grozījumi likumā „Par iedzīvotāju ienākuma nodokli”, kas stājās spēkā 17.martā, nosaka, ka ienākumam, ko fiziskā persona gūst uz tādu darba attiecību pamata, kuras paredz šo personu nodarbināt uz starptautiskajos pārvadājumos izmantojamiem kuģiem, tiek piemērots neapliekamais minimums, nodokļu atvieglojumi par apgādībā esošām personām un attaisnotie izdevumi. Jāpiebilst, ka saskaņā ar likumu jūrnieki nemaksā ienākuma nodokli no visa ienākuma, bet atkarībā no ranga tikai no 1,5 vai 2,5 minimālajām mēnešalgām, tātad no 300 vai 500 latiem mēnesī.

Grozījumi nemaina pienākumu jūrniekiem gada ienākumu deklarāciju par taksācijas gadu (2011) iesniegt līdz šā gada 1.jūnijam.

Uzziņa par ienākumiem

Ja kādam ienākumi bijuši vairākās vietās, nereti deklarācijas aizpildīšana rada grūtības, ja cilvēks nezina, cik un no kādas summas nodoklis samaksāts. Ar grozījumiem Ministru kabineta 2009.gada 17.februāra noteikumos Nr.149 “Noteikumi par iedzīvotāju gada ienākumu deklarāciju un tās aizpildīšanas kārtību” paredzēts, ka VID elektroniskās deklarēšanas sistēmā (EDS) nodokļa maksātājam ir pieejama deklarācijas aizpildīšanai nepieciešamā informatīvā informācija, ko VID saņem no ienākuma izmaksātāju iesniegtajiem paziņojumiem par fiziskajai personai izmaksātajām summām, privātajiem pensiju fondiem un apdrošināšanas sabiedrībām:

 • dati par ienākuma izmaksātāju un ienākuma saņēmēju;
 • ienākuma veids;
 • ienākuma gūšanas periods un izmaksas datums;
 • bruto ieņēmumi;
 • neapliekamie ienākumi;
 • darba devēja piemērotais neapliekamais minimums, atvieglojumi un attaisnotie izdevumi;
 • ienākums, no kura aprēķināts nodoklis;
 • ieturētais nodoklis;
 • veiktās iemaksas privātajos pensiju fondos;
 • veiktie apdrošināšanas prēmiju maksājumi.

Tātad, ja nodokļu maksātājs deklarāciju iesniedz EDS, tad visa šī informācija viņam ir redzama.

Ja nodokļu maksātājs nelieto EDS, bet iesniedz deklarāciju papīra formā un tās aizpildīšanai viņam ir nepieciešami ienākumu summas un nomaksātā nodokļa dati, viņš var prasīt šo informāciju VID. Izziņu izsniegs mēnesi pēc tās pieprasīšanas.

Līgumu par EDS lietošanu var noslēgt jebkurš nodokļu maksātājs. Jādodas uz kādu no VID klientu apkalpošanas centriem ar iesniegumu un personu apliecinošu dokumentu. EDS lietošanas tiesības ir bez maksas.

Tā kā šogad ir mainīti deklarācijas iesniegšanas termiņi, attiecīgi mainīti arī termiņi, līdz kuram aprēķinātais iedzīvotāju ienākuma nodoklis jāiemaksā budžetā, - līdz 16.jūnijam. Ja aprēķinātā nodokļa summa pārsniedz 450 latus, to var iemaksāt budžetā trijās reizēs – līdz 16.jūnijam, 16.jūlijam un 16.augustam, iemaksājot katru reizi trešo daļu no šīs summas.

Plaša informācija par gada ienākumu deklarāciju iesniegšanu (metodiskie materiāli, skaidrojoši piemēri, veidlapas) atrodama VID mājaslapā www.vid.gov.lv.

Labs saturs
1
Pievienot komentāru
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
LATVIJAS REPUBLIKAS OFICIĀLAIS IZDEVUMS
ŽURNĀLS TIESISKAI DOMAI UN PRAKSEI
NOVĒRTĒ PĀRMAIŅAS