SKAIDROJUMI
>
Zini savas tiesības un iespējas!
TĒMAS
01. janvārī, 2012
Lasīšanai: 12 minūtes
RUBRIKA: Skaidrojums
TĒMA: Labklājība
5
5

Izmaiņas sociālajā jomā 2012.gadā

Publicēts pirms 10 gadiem. Izvērtē satura aktualitāti! >>

Ģimenes valsts pabalsts arī šogad būs 8 lati mēnesī katram bērnam.

FOTO: Māris Kaparkalējs, LV

Īstenojot valsts sociālo politiku darba, sociālās aizsardzības, bērnu tiesību aizsardzības, bērnu un ģimenes lietu, kā arī cilvēku ar invaliditāti vienlīdzīgu iespēju jomā, Labklājības ministrija (LM) informē par vairākām būtiskām izmaiņām, kas stājas spēkā šā gada 1.janvārī.

Par tiesībām uz pensiju

Ir pagarināta priekšlaicīgās pensionēšanās iespēja līdz 2013.gada 31.decembrim, t.i., cilvēki var divus gadus ātrāk pieprasīt vecuma pensiju (no 60 gadiem), ja apdrošināšanas stāžs nav mazāks par 30 gadiem.

Pagarināts atvieglojuma piemērošanas termiņš līdz 2013.gada 31.decembrim attiecībā uz pensijas sākuma kapitāla aprēķināšanu, kas nosaka, ka cilvēkiem, kuru apdrošināšanas stāžs nav mazāks par 30 gadiem, bet kuru ienākumi ir bijuši zemāki nekā vidēji valstī pensijas sākuma kapitāla aprēķināšanai nozīmīgajos gados (1996.-1999.), tiek izmantota nevis individuālā apdrošināšanas iemaksu alga, bet gan šajā periodā vidējā alga valstī.

Sākot ar 2012.gada 1.janvāri, nepiešķir piemaksas par apdrošināšanas stāžu līdz 1996.gadam, taču tiek saglabātas jau piešķirtās piemaksas esošajā apmērā.

Līdz 2013.gada 31.decembrim pagarināta iespēja no ātrāka vecuma (kas pakāpeniski no katra gada 1.jūlija tiek paaugstināts par pusgadu, līdz tiks sasniegts vispārējais pensionēšanās vecums) pieprasīt vecuma pensiju par darbu sevišķi smagos un sevišķi kaitīgos, kā arī smagos un kaitīgos darba apstākļos. Vienlaikus izslēgta iespēja pieprasīt vecuma pensiju pēc atvieglotiem noteikumiem vēl piecus gadus ātrāk.

 

Kategorija

Pensionēšanās vecums

Kopējais stāžs

Speciālais stāžs (līdz 1.01.1996.)

1.saraksts

vīrieši 58,5 (no 01.07.2011.)

59 (no 01.07.2012.)

20

5 g.

sievietes 53,5 (no 01.07.2011.)

54 (no 01.07.2012.)

15

3 g. 9 m.

2.saraksts

vīrieši 62 (no 01.07.2008.)

10

 

sievietes 58,5 (no 01.07.2011.)

59 (no 01.07.2012.)

20

5 g.

Normatīvajos aktos precizēts, ka tiesības uz invaliditātes pensiju ir personām, kurām nav piešķirta, t.sk. priekšlaicīgi, vecuma pensija vai kuras nav sasniegušas vecuma pensijas piešķiršanai nepieciešamo vecumu.

Šogad saglabāsies līdz šim noteiktie vecuma pensiju minimālie apmēri. Tie nevar būt mazāki par valsts sociālā nodrošinājuma pabalstu (2011.gadā – vispārīgā gadījumā 45 lati), kam piemērots šāds koeficients:

  • cilvēkiem, kuru apdrošināšanas stāžs ir no 10 gadiem līdz 20 gadiem, - 1,1;
  • cilvēkiem, kuru apdrošināšanas stāžs ir no 21 gada līdz 30 gadiem, - 1,3;
  • cilvēkiem, kuru apdrošināšanas stāžs ir no 31 gada līdz 40 gadiem, - 1,5;
  • cilvēkiem, kuru apdrošināšanas stāžs ir 41 gads un vairāk gadu, - 1,7.
Personas apdrošināšanas stāžs

Vecuma pensija

no 10 līdz 20 gadiem                                       

Ls 49,5

no 21 līdz 30 gadiem

Ls 58,5

no 31 līdz 40 gadiem

Ls 67,5

41 gads un vairāk

Ls 76,5

Valsts pensijas saņēmēja nāves gadījumā noteiktas tiesības uz vienreizējo pabalstu mirušā laulātā divu pensiju apmērā arī pārdzīvojušajam laulātajam, kurš ir izdienas pensijas, kas piešķirta saskaņā ar speciālajiem izdienas pensiju likumiem, saņēmējs.

Cilvēkiem, kuriem izdienas pensija piešķirta saskaņā ar nolikumu "Par iekšlietu iestāžu ierindas un komandējošā sastāva darbinieku pensijām (darba devēju pensijām)", sasniedzot pensionēšanās vecumu, izdienas pensijas vietā tiks piešķirta vecuma pensija, kā tas jau normatīvajos aktos ir noteikts attiecībā uz izdienas pensijām, kas piešķirtas saskaņā ar nolikumu "Par izdienas pensijām" un speciālajiem izdienas pensiju likumiem.

Par obligātajām sociālajām iemaksām

Maksātnespējas procesa administratoram maksātnespējas procesa laikā būs tiesības iesniegt un precizēt darba devēja ziņojumus par valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām un iedzīvotāju ienākuma nodokli.

Par cilvēkiem, kuri pašvaldībās veiks algotos pagaidu sabiedriskos darbus no valsts pamatbudžeta, tiks veiktas valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas 20 procentu apmērā no 50 latiem pensiju apdrošināšanai. Tādējādi iepriekš minētais periods tiks ņemts vērā apdrošināšanas stāža aprēķinā vecuma pensijai.

"Pagarināta priekšlaicīgās pensionēšanās iespēja."

Cilvēki, kuri veic saimniecisko darbību un par to maksā patentmaksu, ir apdrošināmi pensiju un invaliditātes apdrošināšanai. Savukārt patentmaksātāji, kuriem ir piešķirta valsts vecuma pensija (tai skaitā priekšlaicīgi), ir apdrošināmi pensiju apdrošināšanai.

Darba devēji, kuri nodarbina personas, kurām ir piešķirta valsts vecuma pensija priekšlaicīgi, iesniedz Valsts ieņēmumu dienestam ziņas par darba ņēmējiem ar ziņu kodu, kāds ir darba ņēmējam, kurš sasniedzis vecumu, kas dod tiesības saņemt valsts vecuma pensiju.

Šogad mainās sociālās apdrošināšanas iemaksu likmes personām, kuras nav pakļautas visiem sociālās apdrošināšanas veidiem (pašnodarbinātajiem, strādājošiem pensionāriem un invalīdiem u.c.).

Obligāto iemaksu likme atsevišķām maksātāju grupām 2012.gadā

Darba ņēmēji, kas apdrošināti visiem sociālās apdrošināšanas veidiem

35,09%

Darba ņēmēji, kuri sasnieguši pensijas vecumu vai kuriem valsts vecuma pensija piešķirta (tai skaitā priekšlaicīgi)

30,30%

Darba ņēmēji, kuri ir izdienas pensijas saņēmēji vai invalīdi - valsts speciālās pensijas saņēmēji

32,82%

Pašnodarbinātie

32,46%

Pašnodarbinātie, kuri sasnieguši pensijas vecumu vai kuriem valsts vecuma pensija piešķirta (tai skaitā priekšlaicīgi)

29,89%

Namīpašnieki, zemes iznomātāji

29,26%

Ārvalstu darba ņēmēji pie darba devēja - ārvalstnieka

33,18%

Par ģimenes un citiem pabalstiem

Ģimenes valsts pabalsts līdz 2012.gada 31.decembrim saglabāsies 8 latu apmērā.

Tiesības uz vecāku pabalstu saglabāsies arī gadījumā, ja darba devējs saskaņā ar darba koplīgumā vai darba līgumā cilvēkam noteiktā bērna kopšanas atvaļinājuma vai atvaļinājuma bērna kopšanai bez darba samaksas saglabāšanas (bērna kopšanas bezalgas atvaļinājuma) laikā izmaksājis piemaksas, prēmijas, pabalstus un cita veida atlīdzību, kas nav tieši saistīta ar darba izpildi.

Aprēķinot maternitātes, paternitātes, vecāku un slimības pabalstu, cilvēkiem, kuriem likumā paredzētajā vidējās apdrošināšanas iemaksu algas noteikšanas periodā iemaksu alga nav bijusi (bērna kopšanai piešķirts atvaļinājums bez darba samaksas saglabāšanas vai atvaļinājuma bērna tēvam dēļ), vidējo apdrošināšanas iemaksu algu nosaka par iepriekšējo šajā likumā noteikto 12 mēnešu periodu, paredzot iespēju vidējo iemaksu algu noteikt darba ņēmējam par 12 mēnešu periodu 32 kalendāra mēnešu laikā pirms mēneša, kad iestājies apdrošināšanas gadījums, un pašnodarbinātajam par 12 mēnešu periodu 39 kalendāra mēnešu laikā.

Gadījumā ja likumā paredzētajā vidējās iemaksu algas noteikšanas perioda daļā apdrošinātajai personai iemaksu alga nav bijusi bērna kopšanas bezalgas atvaļinājuma vai atvaļinājuma bērna tēvam dēļ, vidējo apdrošināšanas iemaksu algu nosaka, vidējās apdrošināšanas iemaksu algas noteikšanas periodā neieskaitot bērna kopšanas bezalgas atvaļinājuma vai atvaļinājuma dienas bērna tēvam.

"Saglabāsies noteiktie vecuma pensiju minimālie apmēri."

Bērna kopšanas  bezalgas atvaļinājuma dienas netiek ieskaitītas kopējo atvaļinājuma bez darba samaksas saglabāšanas dienu skaitā tajos gadījumos, kad, aprēķinot maternitātes pabalstu vai paternitātes pabalstu, vidējo apdrošināšanas iemaksu algu nosaka 70 procentu apmērā no valstī noteiktās mēneša vidējās apdrošināšanas iemaksu algas.

Visu šo gadu valsts 50% apmērā līdzfinansēs pašvaldību iztērētos līdzekļus garantētā minimālā ienākumu līmeņa pabalsta nodrošināšanai. Savukārt līdzfinansējumu 20% apmērā no dzīvokļa pabalstam izlietotajiem līdzekļiem valsts nodrošinās līdz nākamā gada 30.aprīlim.

Izvērtējot klienta materiālo situāciju, ņems vērā vecāku pabalstu, ģimenes valsts pabalstu, bezdarbnieka stipendiju. Savukārt līdzdarbības pienākumus mērķtiecīgāk pielāgos klientu dažādo situāciju risināšanai.

Minimālā mēneša darba alga šogad nemainās, un būs 200 lati.

Par bezdarbniekiem un darba meklētājiem

Bezdarbniekiem, kuriem bezdarbnieka pabalsts piešķirts no 2012.gada 1.janvāra, tas tiks izmaksāts saskaņā ar kārtību, kāda bija spēkā līdz 2009.gada 1.jūlijam, kas nosaka, ka bezdarbnieka pabalstu izmaksā atkarībā no bezdarba ilguma: 1) bezdarbniekam ar apdrošināšanas stāžu no 1 gada līdz 9 gadiem (ieskaitot) – 4 mēnešus; 2) bezdarbniekam ar apdrošināšanas stāžu no 10 līdz 19 gadiem (ieskaitot) – 6 mēnešus; 3) bezdarbniekam ar apdrošināšanas stāžu no 20 gadiem (ieskaitot) – 9 mēnešus.

Ja 15 gadu veci jaunieši mācās pamatskolā vai vidusskolā un apgūst pamata vai vidējo izglītību (izņemot mācības vakara (maiņu) skolā) izglītības iestādē, viņi nevarēs iegūt bezdarbnieka vai darba meklētāja statusu. Savukārt, ja jaunietis 15 gadu vecumā (attiecinot uz visām personām no 15 gadiem līdz pensijas vecumam vai valsts vecuma pensijas piešķiršanai (tai skaitā priekšlaicīgi)) nemācās pamatskolā vai vidusskolā, viņš kā līdz šim varēs pretendēt uz bezdarbnieka statusu.

Pašvaldībām līdz 1.aprīlim būs jāinformē Nodarbinātības valsts aģentūra par iepriekšējā gadā papildus īstenotajiem nodarbinātību veicinošajiem pasākumiem, kā arī par kārtējā gadā plānotajām aktivitātēm.

"Ilgstošie bezdarbnieki varēs piedalīties algotos sabiedriskajos darbos."

Bezdarbniekam, kurš pirms bezdarbnieka statusa iegūšanas ir bijis darba ņēmējs, bet 12 mēnešu vidējās apdrošināšanas iemaksu algas aprēķināšanas periodā ir bijis atvaļinājumā bez darba samaksas saglabāšanas, kas piešķirts sakarā ar nepieciešamību kopt bērnu, vai grūtniecības un dzemdību atvaļinājumā un darba ņēmēja un darba devēja iemaksas bezdarba gadījumam šajā periodā nebija jāveic, vidējo iemaksu algu nosaka par 12 mēnešu periodu pirms likumā noteiktā perioda no apdrošināšanas iemaksu algas par pēdējiem mēnešiem, kuros iemaksas bezdarba gadījumam ir veiktas vai bija jāveic darba ņēmējam un darba devējam, paredzot iespēju vidējo iemaksu algu noteikt 32 kalendāra mēnešu laikā pirms mēneša, kad persona ieguvusi bezdarbnieka statusu.

Savukārt bezdarbniekam, kurš pirms šī statusa iegūšanas ir bijis darba ņēmējs, taču likumā noteiktajā vidējās apdrošināšanas iemaksu algas aprēķināšanas perioda daļā ir bijis bērna kopšanas atvaļinājumā, atvaļinājumā bez darba samaksas saglabāšanas, kas piešķirts sakarā ar nepieciešamību kopt bērnu, vai grūtniecības un dzemdību atvaļinājumā un darba ņēmēja un darba devēja iemaksas bezdarba gadījumam šajā periodā nebija jāveic, vidējo apdrošināšanas iemaksu algu nosaka, vidējās apdrošināšanas iemaksu algas noteikšanas periodā neieskaitot bērna kopšanas atvaļinājuma, atvaļinājuma bez darba samaksas saglabāšanas, kas piešķirts sakarā ar nepieciešamību kopt bērnu, vai grūtniecības un dzemdību atvaļinājuma dienas.

No 2012.gada janvāra otrās puses bezdarbnieki, kuri ilgstoši ir bez darba, četrus mēnešus varēs piedalīties algotos pagaidu sabiedriskos darbos pašvaldībās. Darba vietas varēs izveidot pašvaldību institūcijās, izņemot pašvaldību komercsabiedrības, biedrībās vai nodibinājumos. Bezdarbnieks, piedaloties algotajos pagaidu sabiedriskajos darbos, saņems ikmēneša atlīdzību 100 latu apmērā.

Valsts nodrošinās šādu atbalstu:

  • bezdarbnieku atalgojumu un valsts sociālo apdrošināšanu pensijām;
  • izdevumu segšanu par normatīvajos aktos paredzēto obligāto veselības pārbaužu veikšanu pasākumos iesaistītajiem bezdarbniekiem;
  • izdevumu segšanu par bezdarbnieku apdrošināšanu nelaimes gadījumiem;
  • dotāciju pasākuma darbu koordinētajam 90 latu apmērā.

Uzziņai:

Pilns visu nozaru normatīvo aktu saraksts, kas spēkā stājas jaunā gada pirmajā dienā, aplūkojams šajās saitēs:

Labs saturs
5
Pievienot komentāru
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
LATVIJAS REPUBLIKAS OFICIĀLAIS IZDEVUMS
ŽURNĀLS TIESISKAI DOMAI UN PRAKSEI
LIETOTĀJU IEVĒRĪBAI
Informējam, ka šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot LV portālu, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk
SAPRATU