SKAIDROJUMI
>
Zini savas tiesības un iespējas!
TĒMAS
06. decembrī, 2021
Lasīšanai: 9 minūtes
2
2

Nodokļu samaksas termiņa pagarināšana Covid-19 krīzē cietušajiem uzņēmumiem

Stājas spēkā 02.12.2021.
Publicēts pirms 2 gadiem. Izvērtē satura aktualitāti! >>

Freepik

Nodokļu maksātājiem, kuri valstī izsludinātās ārkārtējās situācijas un ieviesto epidemioloģiskās drošības pasākumu dēļ no 2021. gada 11. oktobra nevar veikt saimniecisko darbību, kas ir pamatdarbības veids (pamatdarbība pilnībā aizliegta, nevis ierobežota), ir iespēja savus nodokļu maksājumus sadalīt termiņos vai atlikt to samaksu uz laiku līdz 2023. gada 30. jūnijam. Savukārt uzņēmumu ienākuma nodokļa (UIN) maksātājiem par pārskata gadu, kas sākas 2021. un 2022. gadā, tiek paredzēts turpināt nodrošināt iespēju neveikt iedzīvotāju ienākuma nodokļa avansa maksājumus no saimnieciskās darbības ienākuma.

To paredz grozījumi Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likumā, kas stājās spēkā 2. decembrī.  

Nodokļu samaksas termiņa pagarinājums

Likums papildināts ar 4.2 pantu, kas paredz: “Nodokļu maksātājam, kurš no 2021. gada 11. oktobra nevar veikt to saimniecisko darbību, kura ir tā pamatdarbības veids, valstī izsludinātās ārkārtējās situācijas noteikto aizliegumu dēļ, ir tiesības lūgt Valsts ieņēmumu dienestu sadalīt termiņos vai atlikt uz laiku līdz 2023. gada 30. jūnijam, skaitot no iesnieguma iesniegšanas dienas, Valsts ieņēmumu dienesta administrētos nodokļu maksājumus, kuru samaksas termiņš ir iestājies valstī izsludinātās ārkārtējās situācijas laikā vai mēnesī, kad ārkārtējā situācija beigusies, vai nākamajā mēnesī pēc tās beigām.”

Turpat arī noteikts, ka nodokļu maksātājam ir tiesības lūgt piešķirt nodokļu samaksas termiņa pagarinājumu tiem nokavētajiem nodokļu maksājumiem, kuru samaksas termiņš ir pagarināts saskaņā ar likuma Par nodokļiem un nodevām24. pantu.

Tātad šis atbalsta pasākums ir pieejams papildus jau šobrīd likumā “Par nodokļiem un nodevām” paredzētajām iespējām, skaidro Valsts ieņēmumu dienests.

Pagarinājums iespējams, ja saimnieciskā darbība ir aizliegta

Valsts ieņēmumu dienests uzsver: “Šī iespēja attiecas tikai uz tiem nodokļu maksātājiem, kuriem atbilstoši Ministru kabineta rīkojumam Nr. 720 “Par ārkārtas situācijas izsludināšanu” no 2021. gada 11. oktobra ir aizliegts veikt saimnieciskās darbības pamatdarbību valstī izsludinātās ārkārtējās situācijas laikā noteikto aizliegumu dēļ.”

Piemēram, atbilstoši MK rīkojuma 5.11. apakšpunktam ārkārtējās situācijas laikā pilnībā ir aizliegts sniegt saimnieciskos pakalpojumus, kas saistīti ar izklaidi, azartspēlēm, derībām un atrakcijām iekštelpās, tostarp akvaparkos, izklaides un atrakciju centros, batutu parkos.

“Šie nodokļu maksātāji var lūgt sadalīt vai atlikt nodokļu maksājumus, kuru samaksas termiņš ir iestājies valstī izsludinātās ārkārtējās situācijas laikā, mēnesī, kad ārkārtējā situācija beigusies, vai nākamajā mēnesī pēc ārkārtējās situācijas beigām, kā arī piešķirt termiņa pagarinājumu tiem nokavētajiem nodokļu maksājumiem, kuru samaksas termiņš jau ir pagarināts saskaņā ar likumu “Par nodokļiem un nodevām”,” skaidro Valsts ieņēmumu dienests.

Savukārt tie nodokļu maksātāji, kuru saimniecisko darbību neskar Covid-19 dēļ noteiktie ierobežojumi, var izmantot jau līdz šim normatīvajos aktos noteiktās iespējas nodokļu samaksas termiņa atlikšanai un pagarināšanai līdz vienam gadam, atgādina VID. Plašāka informācija pieejama VID tīmekļvietnē sadaļā “Nodokļi/Noderīgi/Termiņpagarinājumi un nodokļu parādi/Kārtējo un nokavēto nodokļu maksājumu sadalīšana termiņos”.

Seminārs par nodokļu termiņa pagarināšanu

Valsts ieņēmumu dienests aicina ikvienu interesentu pieslēgties VID tiešsaistes semināram “Nodokļu samaksas termiņa pagarināšana” 6. decembrī plkst. 11.00. Tas būs pieejams VID YouTube kanālā – https://youtu.be/AjV56q2xmMA.

Tiešsaistes seminārā tiks skaidroti šādi jautājumi:

  • Kam īpašais pagarinājums ir pieejams?
  • Kā pareizi iesniegt pieteikumu EDS?
  • Kādos gadījumos pagarinājumu nepiešķir?

Plašāka informācija par atbalsta pasākumiem nodokļu jomā pieejama VID tīmekļvietnē www.vid.gov.lv sadaļā “COVID-19”.

Atbalstam var pieteikties elektroniski EDS sistēmā

Valsts ieņēmumu dienests skaidro: “Šim nodokļu atbalsta pasākumam nodokļu maksātāji var pieteikties VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmā, aizpildot tam īpaši paredzētu veidlapu, ne vēlāk kā 15 dienu laikā no nodokļu samaksas termiņa iestāšanās vai 30 dienu laikā no grozījumu Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likumā spēkā stāšanās dienas, proti, 2021. gada 2. decembra.”

Šādu kārtību paredz Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likuma 4.2 panta otrā daļa.

Vienlaikus VID vērš uzmanību tā kā atbalsta programmas saskaņošana ar Eiropas Komisiju turpinās, VID gala lēmums par samaksas termiņa pagarinājuma piešķiršanu tiks pieņemts pēc Eiropas Komisijas saskaņojuma saņemšanas.

Par atbalsta piešķiršanas brīdi tiks uzskatīta diena, kad Valsts ieņēmumu dienests pieņems lēmumu par nodokļu samaksas termiņa pagarinājuma piešķiršanu.

Kam atbalstu nepiešķirs

Likuma 4.2 panta trešajā daļā noteikts, ka minēto atbalstu nepiešķir:

  • kredītiestādēm un finanšu iestādēm;
  • nodokļu maksātājiem, kuru finansiālais stāvoklis neliecina par nodokļu samaksas termiņa pagarinājuma nepieciešamību vai neļaus izpildīt nodokļu samaksas termiņa pagarinājuma nosacījumus;
  • nodokļu maksātājiem, kuri neievēro kārtējo nodokļu maksājumu samaksas termiņus un Valsts ieņēmumu dienesta agrāk pieņemtajos lēmumos noteikto nodokļu maksājumu samaksas kārtību;
  • nodokļu maksātājiem, kuri nav sadarbojušies ar Valsts ieņēmumu dienestu.

Valsts ieņēmumu dienests norāda: “Lēmums par nodokļu samaksas termiņa pagarinājumu tiks atcelts, ja nodokļu maksātājs neievēros noteiktos samaksas termiņus, neveiks kārtējos vai pagarinātos maksājumus. Lēmumu atceļot, nesamaksātajai nodokļu pamatparāda daļai tiks aprēķināta nokavējuma nauda.”

Savukārt tam nokavētajam nodokļu maksājumam, kura samaksai ir piešķirts termiņa pagarinājums, netiks aprēķināta nokavējuma nauda un informācija par nokavētajiem nodokļu maksājumiem netiks publicēta VID parādnieku datubāzē. Vienlaikus VID savā tīmekļvietnē publicēs nodokļu maksātāju sarakstu, kuriem piešķirts nodokļu samaksas termiņa pagarinājums.

Tāpat likumā noteikts, ka šo atbalstu par vienām un tām pašām attiecināmajām izmaksām nedrīkst apvienot ar citu komercdarbības atbalstu, izņemot atbalstu Covid-19 krīzes skartajiem uzņēmumiem apgrozāmo līdzekļu plūsmas nodrošināšanai.

Atjauno atbalstu nomas maksas samazinājumam

Grozījumi Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likuma 14. pantā atjauno atbalstu – nomas maksas samazinājumu vai atbrīvojumu – komersantiem un citiem saimnieciskās darbības veicējiem, biedrībām un nodibinājumiem, kuri nomā publiskas personas un publiskas personas kontrolētas kapitālsabiedrības mantu un kurus ietekmējusi saistībā ar Covid-19 izplatību noteiktā ārkārtējā situācija.  

Atbalstu piemēro valsts un pašvaldību iestādes, kā arī atvasinātas publiskas personas un publiskas personas kontrolētas kapitālsabiedrības, brīvostas un speciālās ekonomiskās zonas (iznomātāji), pamatojoties uz nomnieka iesniegumu no 2021. gada 11. oktobra līdz 31. decembrim.

Finanšu ministrija iepriekš norādījusi, ka atbalsts plānots kā nomas maksas samazinājums atbilstoši apgrozījuma samazinājumam, bet ne vairāk kā 90% apmērā, nomas maksas atbrīvojums 100% apmērā, ja nomas objektu neizmanto vispār, vai kavējuma procentu un līgumsodu nepiemērošana samaksas kavējuma gadījumā. Nomnieks veic maksājumus par nomas objekta uzturēšanai nepieciešamajiem pakalpojumiem (piemēram, elektroenerģiju, siltumenerģiju, ūdensapgādi), nekustamā īpašuma nodokļa kompensāciju un sedz apdrošināšanas izdevumus.

Atbalsts algu subsīdijai ietverams saimnieciskās darbības ieņēmumos

Līdz ar grozījumiem Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likumā noteikts, ka visi algu subsīdiju maksājumi dažādām ienākuma saņēmēju grupām tiek iekļauti saimnieciskās darbības ieņēmumos vai ar nodokļiem apliekamajā ienākumā.

To paredz likuma 15. pants, kas papildināts ar 2.5 daļu šādā redakcijā: “Ministru kabineta noteiktā komercdarbības atbalsta ietvaros izmaksātais atbalsts algu subsīdijai, kuru izmaksā nodokļa maksātājam – fiziskajai personai, kura reģistrējusies Valsts ieņēmumu dienestā kā saimnieciskās darbības veicēja, individuālajam komersantam vai patentmaksas maksātājam – ienākumu kompensēšanai, ir ietverams saimnieciskās darbības ieņēmumos (apgrozījumā).”

Ministru kabineta noteiktā komercdarbības atbalsta ietvaros izmaksātais atbalsts algu subsīdijai, kuru izmaksā nodokļa maksātājam – fiziskajai personai, kura saņem autoratlīdzību, nereģistrējoties kā saimnieciskās darbības veicēja, – ir ietverams taksācijas gada ar nodokli apliekamajā ienākumā (ieņēmumos).

Valsts ieņēmumu dienests, izmaksājot atbalstu algu subsīdijai nodokļa maksātājam – fiziskajai personai, kura saņem autoratlīdzību, nereģistrējoties kā saimnieciskās darbības veicēja, – ietur iedzīvotāju ienākuma nodokli, piemērojot 25 procentu likmi.”

***

Plašāka informācija par atbalsta pasākumiem nodokļu jomā pieejama VID tīmekļvietnē www.vid.gov.lv sadaļā “COVID-19”.

Labs saturs
2
Pievienot komentāru
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
LATVIJAS REPUBLIKAS OFICIĀLAIS IZDEVUMS
ŽURNĀLS TIESISKAI DOMAI UN PRAKSEI