SKAIDROJUMI
>
Zini savas tiesības un iespējas!
TĒMAS
02. septembrī, 2021
Lasīšanai: 11 minūtes
RUBRIKA: Skaidrojums
TĒMA: Personas dati
3
3

Skolēnu personas datu apstrāde izglītības iestādē

Publicēts pirms gada. Izvērtē satura aktualitāti! >>

FOTO: Freepik

Jaunais mācību gads iesākts, ievērojot stingrus Covid-19 infekcijas ierobežošanas pamatprincipus. Klātienē apmeklēt mācības varēs tikai tie skolēni, kuriem būs negatīvs Covid-19 tests vai kuri varēs uzrādīt sadarbspējīgu vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu. Datu valsts inspekcija ir apkopojusi informāciju, kas var būt noderīga gan izglītības iestādēm, gan skolēniem un viņu vecākiem, lai, īstenojot epidemioloģiskās drošības prasības, tiktu nodrošināti arī personas datu aizsardzības principi.

īsumā
  • Izglītības iestādēm ir pienākums novērtēt ietekmi uz datu aizsardzību saistībā ar to personas datu apstrādi, kas īstenojama, lai izpildītu epidemioloģiskās drošības prasības.
  • Novērtējumā būtu pievēršama īpaša uzmanība saziņas kanāliem, kurus izglītības iestādes pilnvarotie pārstāvji izmantos, lai sazinātos ar audzēkņu vecākiem.
  • Novērtējumā konstatēto risku novēršanai nepieciešamie pasākumi būtu atspoguļojami izglītības iestādes iekšējās kārtības noteikumos.
  • Nav jākopē vai jāpārraksta sadarbspējīgajā vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātā vai apliecinājumā par negatīvu Covid-19 testa rezultātu iekļautā informācija.
  • Izglītības iestāde nodrošina, ka netiek apstrādāti to skolēnu veselības dati, kuru vecāki ir izlēmuši nodrošināt mājmācības.

Ņemot vērā Covid-19 izplatības riskus, šajā mācību gadā izglītības procesā pamatizglītības un vidējās izglītības pakāpē klātienē gan vispārējās, gan profesionālās izglītības programmās var piedalīties tikai izglītojamie, kuriem ir sadarbspējīgs vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts, kā arī izglītojamie ar apliecinājumu (papīra vai digitālā formā) par negatīvu Covid-19 testa rezultātu. Prasība attiecas arī uz bērnudārzos, pamatizglītības un vidējās izglītības pakāpē nodarbinātajiem, kā arī neformālās izglītības (tostarp interešu izglītības) un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmās nodarbinātajiem un izglītojamajiem.

Šādu kārtību paredz Ministru kabineta (MK) noteikumu Nr. 360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” 40.2 punkts.

Noteikumi paredz tiesības nodot datus laboratorijai

Lai īstenotu mēroga ziņā apjomīgu izglītības iestādēs strādājošo un izglītojamo regulāru testēšanu atbilstoši Slimību profilakses un kontroles centra noteiktajam algoritmam, neizbēgami ir jāveic personas datu apstrāde, kas turklāt ietver arī sensitīvus datus par personu veselību.

 

MK noteikumu 40.9 punkts paredz, ka izglītības iestādē izglītojamo (izņemot pirmsskolas izglītību un augstākās izglītības studiju programmas) testēšanu organizē sadarbībā ar laboratoriju, kura veic Covid-19 testus.

 

Lai nodrošinātu, ka laboratorijas, kuras veic Covid-19 testu, savlaicīgi iegūtu informāciju par izglītojamajiem un personalizētu testa savākšanas trauciņus, kā arī lai ievērotu Vispārīgās datu aizsardzības regulas prasības attiecībā uz izglītojamo datu likumīgu un pamatotu apstrādi nepieciešamajā apjomā, ievērojot datu minimizēšanas principu, kā arī datu apstrādes mērķi un nolūku, t. i., droša mācību vide, sabiedrības veselības un dzīvības intereses, ir nepieciešams atļaut izglītības iestādei nodot izglītojamo datus (vārds, uzvārds, personas kods, klase (kurss, grupa)) attiecīgajai laboratorijai.

MK noteikumu Nr. 360 grozījumu anotācijā, ar ko tika ieviesta un precizēta izglītības procesā iesaistīto personu (izglītojamo un nodarbināto) testēšanas kārtība atbilstoši epidemioloģiskās drošības prasībām, ir skaidrots: atbilstoši Vispārīgās datu aizsardzības regulas (VDAR) 35. panta 1. punktam un 3. punkta b) apakšpunktam izglītības iestādēm ir pienākums novērtēt ietekmi uz datu aizsardzību saistībā ar to personas datu apstrādi, kas īstenojama, lai izpildītu noteikumos Nr. 360 paredzētos pienākumus.

Jānovērtē ietekme uz datu aizsardzību

Novērtējums ir process, kas palīdz identificēt riskus fizisku personu tiesībām un brīvībām, kas izriet no plānotās personas datu apstrādes, un noteikt darbības, kas ir jāveic, lai konstatētos riskus novērstu. Šajā gadījumā novērtējumā būtu pievēršama īpaša uzmanība, piemēram, saziņas kanāliem, kurus izglītības iestādes pilnvarotie pārstāvji izmantos, lai sazinātos ar audzēkņu vecākiem, tāpat arī citiem drošības pasākumiem, kurus iestādes ieviesīs, lai aizsargātu savā rīcībā nonākušos personas datus, skaidro Datu valsts inspekcija.

Datu valsts inspekcija akcentē: MK noteikumu Nr. 360 grozījumu anotācijā aprakstītais novērtējums ir uzticēts katrai atsevišķai izglītības iestādei, ievērojot tās rīcībā esošos rīkus un plānotos personas datu apstrādes organizācijas paņēmienus.

Vienlaikus, ja kāda izglītības iestāde jau ir veikusi un publicējusi novērtējumu, tad citas izglītības iestādes, ja to veiktās personas datu apstrādes darbības ir līdzīgas, var izmantot jau veikto novērtējumu aspektus, kas ir attiecināmi uz tām, jo visām izglītības iestādēm MK noteikumos Nr. 360 ir noteikts vienāds mērķis (nolūks) izglītojamo personas datu apstrādei un datu apjoms, arī iestāžu izvēlētie tehniskās drošības un personas datu apstrādes organizācijas pasākumi var neatšķirties.

Datu valsts inspekcija atgādina, ka izglītības iestādes, lai nodrošinātu korekta novērtējuma veikšanu, var konsultēties pie sava, ja tāds ir norīkots, vai pašvaldības datu aizsardzības speciālista.

 

Noteikumu Nr. 360 40.5 punktā noteikts: katra izglītības iestāde izstrādā iekšējās kārtības noteikumus, kas jāievēro izglītojamajiem, to vecākiem un izglītības iestādes nodarbinātajiem, tostarp iekļaujot izglītojamo un nodarbināto testēšanu un sadarbspējīgu vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu un testēšanas rezultātu pārbaudi, – iepazīstina ar tiem izglītojamos, viņu vecākus vai likumiskos pārstāvjus, nodarbinātos un pakalpojumu sniedzējus. Šajos noteikumos būtu atspoguļojami Novērtējumā konstatēto risku novēršanai nepieciešamie pasākumi, norāda Datu valsts inspekcija.

 

Audzēkņu testēšana 

Atbilstoši MK noteikumos Nr. 360 noteiktajai kārtībai izglītības iestādei ir jāorganizē testēšana audzēkņiem, kuri plāno klātienē apmeklēt nodarbības un nevar uzrādīt derīgu sadarbspējīgu sertifikātu.

Lai izpildītu šo pienākumu, skola var:

  • noteikt kā MK noteikumu Nr. 360 40.5 1. apakšpunktā minētās atbildīgās personas klašu audzinātājus, uzdodot tiem sazināties ar katra skolēna likumisko pārstāvi (piemēram, vecāku), lai noskaidrotu, kuriem audzēkņiem ir sadarbspējīgs sertifikāts, bet kuriem būs nepieciešama testēšana atbilstoši Slimības un profilakses kontroles centra norādījumiem;
  • iegūto informāciju par audzēkņiem, kuriem būs nepieciešams veikt testēšanu atbilstoši Slimību profilakses un kontroles centra tīmekļvietnē publicētajam algoritmam, klases audzinātājs nodod izglītības iestādes atbildīgajam medicīnas personālam (piemēram, medmāsai), tādējādi nodrošinot, ka vienai atbildīgajai personai ir pieejama informācija par skolēniem, kuriem jāveic testēšana.

Konkrētajā gadījumā medicīnas personāls (piemēram, medmāsa) būs arī atbildīgs par komunikāciju un sadarbību ar laboratoriju, kura veiks skolēnu testēšanu, tādējādi nodrošinot, ka informāciju par pozitīviem Covid-19 testa rezultātiem saņem tikai viens izglītības iestādes atbildīgais, kurš arī rīkosies atbilstoši savai kompetencei.

Nedrīkst apstrādāt vairāk datu, nekā nepieciešams

Testēšanas procesa organizēšanas laikā apstrādājamo datu apjoms nedrīkst pārsniegt MK noteikumu Nr. 360 40.9 punktā noteikto apjomu.

MK noteikumu 40.9 punkts paredz izglītības iestādes tiesības nodot minēto izglītojamo (vārds (vārdi), uzvārds, personas kods, dzimums, deklarētās, reģistrētās vai personas norādītās dzīvesvietas adrese, kontaktinformācija – tālruņa numurs, elektroniskā pasta adrese, ja tāda ir, pilsonības valsts, dzimšanas datums, klase (kurss, grupa)) un pilngadīga vai nepilngadīga izglītojamā likumiskā pārstāvja elektroniskā pasta adresi attiecīgajai laboratorijai.

Laboratorija testēšanas rezultātu ievada e-veselības sistēmā un nosūta pilngadīgam izglītojamajam vai nepilngadīga izglītojamā likumiskajam pārstāvim uz viņa norādīto elektroniskā pasta adresi.

Tieši tāpat izglītības iestādei ir tiesības laboratorijai nodot nodarbināto datus.

Ja nodarbinātie un izglītojamie pamatizglītības un vidējās izglītības pakāpē (tai skaitā profesionālās ievirzes izglītības programmās) atgriežas izglītības iestādē pēc prombūtnes vai neiekļaujas izglītības iestādes testēšanas grafikā, viņi ne vēlāk kā 48 stundu laikā pirms ierašanās izglītības iestādē Covid-19 testu veic patstāvīgi laboratorijā, kura sadarbojas ar attiecīgo izglītības iestādi un kurai ir nodoti izglītojamā un nodarbinātā dati. Pozitīva Covid-19 testa gadījumā laboratorija par to informē attiecīgo izglītības iestādi.

 

Izglītības iestāde nodrošina, ka netiek apstrādāti to skolēnu veselības dati, kuru vecāki ir izlēmuši nodrošināt mājmācības atbilstoši izglītības iestādes noteiktajai izglītības programmas īstenošanas kārtībai.

Audzēkņu sadarbspējīgo vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu pārbaude 

Izglītojamajam atbildīgajai personai ir jāuzrāda sadarbspējīgs vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts vai apliecinājums (papīra vai digitālā formā) par negatīvu Covid-19 testa rezultātu.

Līdz ar to izglītības iestādei nav jākopē (iestādei nav jāiegūst ne papīra, ne elektroniskas kopijas) vai jāpārraksta sadarbspējīgajā vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātā vai apliecinājumā par negatīvu Covid-19 testa rezultātu iekļautā informācija.

Sadarbspējīgo vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu vai apliecinājumu par negatīvu Covid-19 testa rezultātu klases audzinātājs (vai cita atbildīgā persona) var pārbaudīt katru dienu.

Tiesiskais pamats 

Sakarā ar valstī noteikto epidemioloģisko situāciju izdotie normatīvie akti dod izglītības iestādēm skaidru tiesisko pamatu (Visparīgās datu aizsardzības regulas 6. panta 1. punkta c) apakšpunkts un 9. panta 2. punkta h) un i) apakšpunkti) datu apstrādei, tomēr papildus tiesiskajam pamatam ir jāievēro arī citi regulas noteikumi.

Šajā skaidrojumā uzmanība vērsta uz regulas 5. pantā noteiktajiem datu apstrādes principiem, kuros tiek īpaši uzsvērts, ka datu apstrādei jābūt minimizētai, godprātīgai, likumīgai, precīzai un drošai.

Eiropas Datu aizsardzības kolēģijas pamatnostādnes par novērtējumu par ietekmi uz datu aizsardzību (NIDA) pieejamas šeit.

Labs saturs
3
Pievienot komentāru

Covid-19 ierobežojošie pasākumi

 

 

 

 

 

Ārkārtējā situācija, kas tika izsludināta, lai apturētu straujo Covid-19 infekcijas izplatību un veselības nozares pārslodzi, ir noslēgusies. No 1. marta iedzīvotājiem saistoši epidemioloģiskās drošības pasākumi un ierobežojumi ir apkopoti Ministru kabineta noteikumos Nr. 662 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” noteiktie ierobežojumi un pienākumi. 

Ņemot vērā Covid-19 infekcijas izplatības riskus, pilnvaras noteikt personu tiesības ierobežojošus pasākumus epidemioloģiskās drošības nolūkos, arī neizsludinot īpašu tiesisko režīmu, Ministru kabinetam ir deleģējis likumdevējs – Saeima –, pieņemot Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likumu

 

 

 

 

 

 

 

 


LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
LATVIJAS REPUBLIKAS OFICIĀLAIS IZDEVUMS
ŽURNĀLS TIESISKAI DOMAI UN PRAKSEI
LIETOTĀJU IEVĒRĪBAI
Informējam, ka šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot LV portālu, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk
SAPRATU