SKAIDROJUMI
>
Zini savas tiesības un iespējas!
TĒMAS
Linda Balode
LV portāls
01. februārī, 2019
Lasīšanai: 10 minūtes
11
11

Studējošo speciālās militārās apmācības kārtība

Stājas spēkā 01.02.2019.
Publicēts pirms 4 gadiem. Izvērtē satura aktualitāti! >>

Kompensācijas mērķis ir motivēt studējošos apgūt militārās apmācības programmu, kā arī kompensēt apmācībai veltīto brīvo laiku.

FOTO: Paula Čurkste, LETA

Piektdien, 1. februārī, spēkā stājas Ministru kabineta (MK) apstiprinātā kārtība, kādā studējošie varēs apgūt speciālo militāro apmācību. Tas dos iespēju Latvijas akreditētās augstskolās un koledžās studējošajiem brīvprātīgi apgūt militārās zināšanas un iemaņas. Vienlaikus pēc Zemessardzes vada komandiera kursa sekmīgas apgūšanas, augstākās izglītības iegūšanas civilajā augstskolā un iecelšanas leitnanta amatā Zemessardzē persona varēs saņemt kompensāciju trīs profesionālā dienesta karavīra mēnešalgu apmērā jeb aptuveni 2524 eiro.

īsumā
 • Ministru kabinets (MK) apstiprinājis kārtību, kādā studējošie varēs apgūt speciālo militāro apmācību.
 • Šāda apmācību forma Latvijā bija izveidota arī laikā, kad pastāvēja obligātais militārais dienests.
  • Apmācību īstenos Nacionālie bruņotie spēki (NBS), un tā notiks no studijām brīvajā laikā, tostarp brīvdienās un vasaras brīvlaikā.
  • Militāro apmācību varēs apgūt studējošie, kas jau dienē Zemessardzē, kas pirms kursa uzsākšanas kļūs par zemessargiem, kā arī medicīniskajā pārbaudē atzīti par derīgiem militārās apmācības apguvei.
 • Militārajai apmācībai būs trīs posmi – kareivja pamatapmācība, jaunākā instruktora apmācība, Zemessardzes vada komandiera apmācība.
 • Tikai pēc Zemessardzes vada komandiera kursa sekmīgas apgūšanas, augstākās izglītības iegūšanas civilajā augstskolā un iecelšanas leitnanta amatā Zemessardzē persona varēs saņemt kompensāciju trīs profesionālā dienesta karavīra mēnešalgu apmērā jeb aptuveni 2524 eiro.

“Militārā apmācība ir efektīvs veids, kā jaunietim pārbaudīt savas spējas, mērķtiecīgi un jēgpilni pavadīt brīvo laiku, kā arī apzināties, ka Latvijas aizsardzība ir ikviena iedzīvotāja atbildība. Tāpēc ir radīts jauns, īpaši pielāgots mehānisms militārās izglītības iegūšanai studējošajiem, kas jau ir zemessargi vai par dienestu Zemessardzē vēl domā,” uzsver aizsardzības ministrs Artis Pabriks. MK noteikumu “Studējošo speciālās militārās apmācības kārtība” anotācijā norādīts, ka arī citās NATO dalībvalstīs, piemēram, ASV un Apvienotajā Karalistē, īpaši augstskolu studentiem, organizē speciālas militārās apmācības programmas (Reserve Officers' Training Corps, Reserve Officers Training).

Kāpēc nepieciešama jauna kārtība

Noteikumi izstrādāti, pamatojoties uz Zemessardzes likuma 6. panta piekto daļu, kurā noteikts, ka speciālā militārā apmācība tiem akreditēto augstskolu studentiem, kuri pilda dienestu Zemessardzē, notiek MK noteiktajā kārtībā, un Militārā dienesta likuma 17.1 panta otro daļu, kas papildus minētajam paredz, ka personām, kas apguvušas šo apmācību, izmaksā kompensāciju, kuras apmēru, izmaksas kritērijus un izmaksas kārtību nosaka MK. Līdz ar jauno noteikumu stāšanos spēkā spēku zaudē MK noteikumi Nr. 868 “Augstskolu studentu speciālās militārās apmācības kārtība.

Šāda apmācību forma studentiem Latvijā bija izveidota vēl laikā, kad pastāvēja obligātais militārais dienests. Pēc atteikšanās no obligātā dienesta augstskolu studentu militāro apmācību turpināja vēl trīs gadus, jo studentiem par to saglabājās interese. Taču 2010. gadā Aizsardzības ministrija (AM) finanšu un ekonomiskās krīzes dēļ augstskolu speciālo militāro apmācību pārtrauca. Lai to atsāktu īstenot, bija nepieciešams aktualizēt minētos MK noteikumus Nr. 868.

Vienlaikus 2017. gadā stājās spēkā Grozījumi Militārā dienesta likumā, paredzot, ka militāro apmācību apguvušajiem studentiem, kas ieguvuši augstāko izglītību, izmaksājama MK noteiktā kompensācija. Tā kā izmaiņas veiktas vairāk nekā pusē līdzšinējo MK noteikumu, tika izstrādāti pilnīgi jauni MK noteikumi, kas stājas spēkā 1. februārī.

Kas var apgūt speciālo militārās apmācības kursu

Saskaņā ar jauno MK noteikumu 2. punktu studējošo militārā apmācība ir brīvprātīga. To īstenos Nacionālie bruņotie spēki (NBS), un tā notiks no studijām brīvajā laikā, tostarp brīvdienās un vasaras brīvlaikā. Militāro apmācību varēs apgūt studējošie, kas:

 • jau dienē Zemessardzē;
 • pirms kursa uzsākšanas kļūs par zemessargiem;
 • medicīniskajā pārbaudē atzīti par derīgiem militārās apmācības apguvei;
 • nokārtojuši NBS Mācību vadības pavēlniecības komandiera noteiktos iestājpārbaudījumus (ja kandidātu skaits pārsniedz attiecīgajā mācību gadā noteikto apmācāmo skaitu).

Kā norāda AM, apmācību varēs uzsākt ikviens studējošais neatkarīgi no tā, kurā kursā viņš studē, un varēs arī turpināt, līdz apgūti visi apmācību posmi. Proti, ir pieļaujama situācija, ka persona turpina apgūt militāro apmācību jau pēc augstākās izglītības iegūšanas.

Militārā apmācība trīs posmos

AM skaidro, ka militārajai apmācībai būs trīs posmi:

 • kareivja pamatapmācība (līdz 10 nedēļām) – Zemessardzes dienestā nepieciešamās pamatzināšanas un iemaņas, piedalīšanās Zemessardzes mācībās un dienesta pienākumu izpildē;
 • jaunākā instruktora apmācība (12 nedēļas) – iespēja apgūt nodaļas komandierim nepieciešamās zināšanas un prasmes, attīstīt pašiniciatīvu, līdera dotības, kā arī spēju ātri un precīzi pieņemt lēmumus, pēc apmācībām tiesības turpināt dienestu Zemessardzē kā instruktoram;
 • Zemessardzes vada komandiera apmācība no 2020. gada Latvijas Nacionālajā aizsardzības akadēmijā (8 nedēļas) – iespēja kļūt par virsnieku, iegūt virsniekam nepieciešamās zināšanas, piemēram, personāla vadībā, plānošanā un taktikā, iekļauta tālmācība (īpaši augstskolu studentiem paredzētas, speciālas militārās apmācību programmas organizē arī citās NATO dalībvalstīs, piemēram, ASV un Apvienotajā Karalistē).

Kas jāņem vērā

Noteikumi paredz, ka minēto militārās apmācības posmu vielu apgūst secīgi, izņemot to izglītības saturu, kuru apgūst tālmācībā vai e-studijās. Proti, jaunākā instruktora apmācību var uzsākt tikai pēc sekmīgas kareivja pamatapmācības apguves, bet Zemessardzes vada komandiera apmācību – pēc sekmīgas kareivja pamatapmācības un jaunākā instruktora apmācības apguves. Ja studējošais šos militārās apmācības posmus jau apguvis iepriekš, dienot Zemessardzē, par viņa uzņemšanu nākamajā militārās apmācības posmā lemj NBS Mācību vadības pavēlniecības komandieris.

Atbilstoši jaunajai kārtībai pirms jaunākā instruktora un Zemessardzes vada komandiera apmācību posmu apguves ar zemessargu noslēdz līgumu par mācībām atbilstoši normatīvajiem aktiem par zemessargu nosūtīšanu iegūt militāro izglītību, nosakot, ka pēc militārās izglītības iegūšanas zemessargam jānodien Zemessardzē vismaz pieci gadi.

Studentu iespējas nākotnē

Studentiem, kuri pabeigs minētos militārās apmācības posmus, piešķirs leitnanta dienesta pakāpi dienestam Zemessardzē, savukārt, lai kļūtu par virsnieku profesionālajā dienestā, būs jāapgūst tikai Zemessardzes vada komandiera apmācībā neiekļautie kursa posmi, norāda AM. Tāpat ministrija skaidro: “Ja militārajai apmācībai pieteiksies studējošie, kas kādu no apmācības posmiem būs jau apguvuši, dienot Zemessardzē, militāro apmācību varēs uzsākt ar nākamo posmu, piemēram, tie studējošie, kuri Zemessardzē būs apguvuši militāro pamatapmācību, kursu varēs uzsākt ar jaunākā instruktora apmācību.”

Izpildot kritērijus, paredz kompensāciju aptuveni 2524 eiro apmērā

AM norāda, ka tikai pēc Zemessardzes vada komandiera kursa sekmīgas apgūšanas, augstākās izglītības iegūšanas civilajā augstskolā un iecelšanas leitnanta amatā Zemessardzē persona varēs saņemt kompensāciju trīs profesionālā dienesta karavīra mēnešalgu apmērā jeb aptuveni 2524 eiro. To paredz noteikumu 11. punkts, proti, zemessargiem šo kompensāciju izmaksās atbilstoši zemessarga amatam noteiktajai dienesta pakāpei un izdienai, ja minētās militārās apmācības apguve uzsākta studiju laikā un ir izpildīti sekojoši kritēriji:

   • iegūta attiecīga augstākā izglītība vai profesionālā kvalifikācija:
    • akadēmiskais bakalaura grāds vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība, ja militārā apmācība uzsākta tādas studiju programmas apguves laikā, ko īsteno pēc vidējās izglītības vai pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības ieguves;
    • maģistra grāds vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība, ja militārā apmācība uzsākta tādas studiju programmas apguves laikā, ko īsteno pēc akadēmiskās izglītības vai otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības ieguves;
    • doktora grāds, ja militārā apmācība uzsākta tādas studiju programmas apguves laikā, ko īsteno pēc maģistra grāda vai tam pielīdzinātas izglītības ieguves;
    • speciālista profesionālā kvalifikācija, ja militārā apmācība uzsākta rezidentūras laikā;
   • pabeigti visi trīs militārās apmācības posmi;
   • zemessargs ir iecelts virsnieka amatā Zemessardzē, un viņam ir piešķirta leitnanta dienesta pakāpe.

Vienlaikus noteikts, ka koledžās studējošajiem, lai kvalificētos kompensācijas saņemšanai, jāturpina studijas un jāiegūst otrā līmeņa augstākā profesionālā izglītība. Kompensācijas mērķis ir motivēt studējošos apgūt militārās apmācības programmu, kā arī kompensēt apmācībai veltīto brīvo laiku.

Uzziņai

Lai pieteiktos militārajai apmācībai, AM studējošos aicina vērsties tuvākajā Zemessardzes bataljonā. Savukārt uzzināt vairāk par pieteikšanos Zemessardzē var, zvanot uz Zemessardzes vienoto diennakts tālruņa numuru – 1811, rakstot e-pastā esizemessargs@mil.lv, kā arī apmeklējot Zemessardzes tīmekļvietni.

Labs saturs
11
Pievienot komentāru
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
LATVIJAS REPUBLIKAS OFICIĀLAIS IZDEVUMS
ŽURNĀLS TIESISKAI DOMAI UN PRAKSEI
LIETOTĀJU IEVĒRĪBAI
Informējam, ka šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot LV portālu, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk
SAPRATU